งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 000262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ศรีรักษา
2. เด็กชายฉันท์ทัต    นพแก้ว
3. เด็กหญิงอานันดา    พงศ์พุทธิไพบูลย์
1. นายประพนธ์    แก้วเกษมพรพันธ์
2. นางจิราพร    วุ่นหนู
2 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปภานัน    จันเกิด
2. เด็กหญิงกชมน    ขันงาม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    อ่อนไธสง
1. นายยุทธศิลป์    นันดิลก
2. นายสว่าง    สร้อยจิต
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสีตีธานิส    บินรอนิง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    ธงศรี
3. เด็กชายอนุชา    บุญประกอบ
1. นางพลอยปภัส    ธนกิตติ์กรณ์แก้ว
2. นางสาวนัชชา    อัญชัยศรี
4 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชฎาธาร    รัตนแก้ว
2. เด็กหญิงสาธิกา    เทิงสว่าง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    สมบูรณ์
1. นายกษมา    สาเกตุ
2. นางวิรัลยุนา    พรมโสภา
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ชัย    เจียรสุวรรณ
2. เด็กชายอดิศร    อ่อนเจริญ
3. เด็กชายอิทธิพล    นิจสินธุ์
1. นายชุมพล    สิทธิ
2. นางอรุณี    สิทธิ
6 โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชานนท์    กางงาน
2. เด็กชายมงคลชัย    โลห์คำ
3. เด็กหญิงอรปรียา    โกศาสตร์
1. นางอุไรวรรณ    พุฒสุวรรณ
2. นางอุไรวรรณ    พุฒสุวรรณ
7 โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    ทองเภา
2. เด็กหญิงชนกานต์    พรมบุตร
3. เด็กชายชัยณรงค์    ศรีพล
8 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ยิ้มเนียม
2. เด็กชายอัษฎายุธ    พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายรัฐพงษ์    ใหม่ผึ้ง
1. นางสาวรัตนา    ใยสุ่น
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ยศโชติ
2. เด็กหญิงภัทรมน    ลือขจร
3. เด็กหญิงฐานิดา    พุทธรักษา
1. นางบุปผา    ประเสริฐ
2. นายสรพงษ์    สังฆะสะ
10 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แทนโสภา
2. เด็กชายนพเก้า    ทิพวรรณ
3. เด็กชายเอกลักษณ์    สุดชาวงศ์
1. นางจีระนันท์    ทองศิริ
2. นางขวัญจิตต์    จิรดำรงกุล
11 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาพร    สีคำแค
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ    พูลศรี
3. เด็กหญิงพรสินี    กล่อมจิตร
1. นายมานัส    กฤษณา
2. นางเสาวณิต    ทาศรีภู
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมาพร    ศรีเกษม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สัจมะณี
3. เด็กหญิงพัชรา    นวนหุ่น
1. นางประไพ    บุญยานุเคราะห์
2. นางทัศนีย์    คำต่าย
13 โรงเรียนเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    แดงเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีสุขโข
3. เด็กชายแดนนภา    บัวผัน
1. นางเอมอร    สมสกุล
2. นางเอมอร    สมสกุล
14 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    พละมา
2. เด็กหญิงณัฐพร    ยุพิน
3. เด็กหญิงกาญจนา    ธิมาภรณ์
1. นางสาวสิชล    สัตย์อุดม
15 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกนติ์กนิษฐ์    สุขสอาด
2. เด็กหญิงอภิญญา    พัจนา
3. เด็กหญิงแพรชมพู    แก้วโงน
1. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
2. นายสุชิน    อุไร
16 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเสกสรร    ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สงวนใจ
3. เด็กหญิงการะเกด    แสงต่วน
17 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์    บุญเสด
2. เด็กหญิงวิยะดา    อ่อนสลวย
3. เด็กหญิงธัญชนก    สุมาจักร์
1. นางพนารัตน์    จำศักดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ    อาจชมภู
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายบุญญณัฐ    นิลหงษ์
2. เด็กหญิงนิรันดร์กาล    กล้าศึก
3. เด็กหญิงเมธาวดี    ศรีสกุล
1. นางสาวศิริวรรณ    หอมทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ    หอมทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................