หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   21 พ.ย. 2555   22 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 2 ชั้น 3 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคารเอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 22 พ.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ป.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ป.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ม.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 4 ห้อง ม.3 IP 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง โรงยิม 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
16 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
18 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
19 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
20 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
21 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.3 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
22 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
23 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
24 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
25 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
26 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
27 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555
28 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
29 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.4 GT 22 พ.ย. 2555
30 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
31 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 3 ห้อง ป.5 GT 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
32 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
33 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
34 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00
35 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 22 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2,ป.1/3,ป.2/1 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2,ป.3/1,ป.2/3 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.4/1,ป.4/2 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3,ป.4/1,ป.4/2 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1,หอประชุม 22 พ.ย. 2555 13.00-15.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1,ม.1/2,ม.1/1 22 พ.ย. 2555 09.00-10.30
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทนาพรวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1,ม.1/2,ม.1/1 22 พ.ย. 2555 10.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]