หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   21 พ.ย. 2555   22 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
5 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
6 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
7 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
8 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
9 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
10 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
11 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
15 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
16 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
17 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
18 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 1 ห้อง ประชุม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
19 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
20 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
21 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสุวิช ศาลาอนุสรณ์ประสาน 21 พ.ย. 2555 00.00
22 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
23 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
24 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
25 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
26 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสุวิช อาคารศรีสุวิชพลัส ชั้น 5 ห้อง ประชุมสานรัก 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 21 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.5 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง ป.6 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อาคารเสงี่ยมพร ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2555 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
2 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
3 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
4 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
5 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
6 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
7 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
8 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
9 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
10 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
11 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
12 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
13 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
14 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
15 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
16 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
17 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
18 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
19 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
20 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
21 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
22 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
23 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
24 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
25 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
26 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555
27 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดนาพร้าว 21 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-14.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]