หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
-
-
2 000031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
-
-
3 000032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
-
4 000007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
-
-
5 000008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
-
-
6 000036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
-
-
7 000037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
-
-
8 000038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
-
-
9 000759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
-
10 000760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
-
11 000761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
12 000762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
-
-
13 000763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
-
-
14 000764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
-
-
15 000046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
-
-
16 000047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]