รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอบจ.กระบี่ 1. เด็กหญิงณิชกมล  อุลิตผล
 
1. นางอัมพร  กุลบุตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวศศิญา  จูฑามาตย์
 
1. นางบัณฑิตา  แจ้งจบ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธิตา   สัตย์จิตร
 
1. นางสาวสุวดี  หนูฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนันทกาญจน์  ทองบำรุง
 
1. นางบัณฑิตา  แจ้งจบ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ช่อมณี
 
1. นางนันท์นภัส  กิติบุญญา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชีวรัตน์  คุ้มครอง
 
1. นางเบญจมาศ  ยูถนันท์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 1. เด็กหญิงบุหงา  เจ๊ะละหวัง
 
1. นางสาวสุรีย์  ผิวดำ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายธนวินท์  สุริยวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  นิลละออ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงกลางตะวัน  บุตรเลี่ยม
2. เด็กหญิงกษมล  คำนวนจิตร
 
1. นางพีระพิชญ์  ไพโรจน์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิตสุภา  หนูศิริ
2. นางสาวรุ่งนภาพร  ศรีชัย
 
1. นายอำนวย  สุวรรณชาตรี
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายพิทวัส   โกมินทร์
 
1. นางอรพรรณ  ชูสวน
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจรรจาใจ  แก้วประไพ
 
1. นายโกวิท  ชูมณี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงกนกรดา  พลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงธนัชพร  กลับส่ง
3. เด็กหญิงเมทินี  ดวงขวัญ
 
1. นางสุปราณี  งดงาม
2. นางอริศรา  สะใบงาม
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนัทธมน  ดวงแก้ว
2. นางสาวลักษิกา  วีระพงศ์
3. นางสาวโสภิดา  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นายศิรวิทย์  วัชระประดิษฐ์
2. นางสาวสุวลี  บุญเกิด
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงวนาสิริ  ทองชู
2. เด็กชายสุเมธ  มงกุฎแก้ว
 
1. นายเสริมศักดิ์  คำคง
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายทีปกร  ศรีมั่น
2. นางสาวธัญกมล  คะเนสม
 
1. นางสาวฐปะนีย์  กี่บุตร
2. นางสาวทวิษญาณ์  ชมภูพวง
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายนิธิพงศ์  แก้วยอด
 
1. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวสุพัตรา  กระบี่น้อย
 
1. นางสาววงแข  สอดจิตต์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธนัชชา  มาศมาลัย
2. เด็กหญิงธีริศรา  ชัณวิจิตร
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สังคำ
 
1. นางนวลละออ  ไชยพงษ์
2. นางสุภัตรา  สงสังข์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพิมพ์ผกา  จำปา
2. นางสาวลักษิตา  กาญจนวงศ์
3. นางสาวเกวลิน  ผลแก้ว
 
1. นางสาวรัชดาพร  ไพศาลสถาน
2. นายสัญญา  อนุวัฒน์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยิ่งดี
2. เด็กชายธีรพงษ์  เศรษฐการ
3. เด็กหญิงพิชามญ  หนูปลอด
 
1. นางยุคล  ชูงาน
2. นางรัตนวรรณ  การประกอบ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ฐิติมานะกุล
2. นางสาวรัชนิตา  ลูกหวาย
3. นางสาวอุษณา  ลีลาสุธานนท์
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วแดง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายกาณฑ์  คงคารัตน์
2. เด็กหญิงศดานันท์  จารุพันธ์
3. นายสราวุธ  ส่งแสง
 
1. นายพิชัย  ชายเชื้อ
2. นางพูลเสริม  โภคิยกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายณัฐพล  จานทอง
2. นายอานนท์  เชิญกลาง
3. นางสาวอารยา  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาวนพพร  จินตานนท์
2. นางบงกช  สิงหนันทน์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  ศรีสอาด
2. เด็กชายธรรมศาสตร์  นักฟ้อน
3. เด็กชายศุภณัฐ  เกษตริกะ
 
1. นางสาวจามรี  อ่อนสนิท
2. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธัญวรรณ  แก้วงาม
2. นางสาวสุภาวดี  ขุนพินิจ
3. นายโจฮันต์  อูมา
 
1. นางรัตน์ติกาญ  มธุรส
2. นางศุภณิต  ธารธารารักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายคฑาวุทธ  ร่วมทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  เกนบุตร
 
1. นายวัชรพันธ์  วิสุทธิ์สิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกนกกาญจน์  โกยกิจเจริญ
2. นายชิษณุพงศ์  บูรณะ
 
1. นายธีรเดช  สกุลอ่อน
2. นายวิจารณ์  ไชยกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายงามพล  ชูเชื้อ
2. เด็กชายสุวิทย์  พรหมรักษา
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ชุมวงค์
2. เด็กชายภูมินทร์  จินดาอินทร
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายวรินทร  รัตนคช
2. นายวรินทร  เหมือนหนู
3. นายอภิสิทธิ์  ชูศรี
 
1. นายกิตติรัตน์  ปานชู
2. นายมานะ  ถูวะการ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายรัฐพงศ์  พานทอง
2. นายสุปรีชา  เจียวก๊ก
3. นายอรุณโรจน์  สิริรัตน์
 
1. นางยินดี  ทองสาม
2. นายเชิงชัย  คำชาทิพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายกรวรัศมิ์  เวชพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วิชัย
3. เด็กหญิงปุริญญา  ฝาดซิ้น
4. เด็กหญิงผกามาศ  พุ่มเกื้อ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์สาย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวจินตนา  เขียวน้อย
2. นายภูชิต  เสือทอง
3. นางสาวสาลีน่า  หลีจิ
4. นางสาวอาทิตยาภรณ์  เพียรกิจ
5. นายเมธา  ฟุ้งเฟื้อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา  อินทสระ
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์สาย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เรืองนะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพอรู้
4. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แพนทิพย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาคอารีย์
 
1. นางสุนีรัตน์  เจียมสุขสุจิตต์
2. นางอารีย์  ใสดำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลปังหา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวญาณิศา  พัวพันธุ์
3. นางสาวนรรฐพร  บุญบงค์
4. นางสาวพรลภัทร  ไม้แก้ว
5. นางสาวอรอุมา  มีใหม่
 
1. นางสุนีรัตน์  เจียมสุขสุจิตต์
2. นางอารีย์  ใสดำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจิรพัทธ์  เส้งย่อง
2. นายพนธกร  ศิริพรจุฑากุล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วปักษา
4. เด็กชายวงศกร  ไขแสง
5. เด็กหญิงเต็มตะวัน  บุญทองกุล
 
1. นางจิราภรณ์  ณ นคร
2. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุลารักษ์
2. นางสาวชมพูนุช  เกื้อชาติ
3. เด็กชายชานันท์  ราตรีพฤกษ์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จำเริญลาภ
5. นางสาวณัฐกมล  หวังผล
6. นางสาวตัสลีมะฮ์  ซอบีรีน
7. นายธนวิน  ทิ้งอีด
8. เด็กชายนพรัตน์  ชัยมานะ
9. เด็กชายนันทวุฒิ  ทะเลลึก
10. เด็กชายนุกูล  รุ่งเรื่องอักษร
11. นางสาววนิดา  อุตส่าห์
12. นางสาววรรณภา  บาโง้ย
13. เด็กชายวสันต์  เสียงยาว
14. นายวิวัฒน์  มูลกุล
15. เด็กชายวิศณุ  สิทธิชัย
16. นางสาวหัษติยา  แข่งขัน
17. นายอนุศรณ์  ทะเลลึก
18. นางสาวอรุณรัตน์  หมาดปีนัง
19. นางสาวโยธกา  กสิคุณ
20. นางสาวโสรญา  หมาดสาหรน
 
1. นางจินตนา  อ่อนหวาน
2. นางชลิดา  เกื้อชาติ
3. นางสาวนิรมล  นวลจันทร์
4. นางวาสนา  ย่าสันติ
5. นายศิริ  ศิริรักษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายจรูญศักดิ์  พุ่มเกื้อ
2. นายณัฐพงษ์  จิตรรักษ์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  พยายาม
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ละอองสม
5. นายลักษณ์อรุณ  ทองรักขาว
6. นางสาวศรัณย์พร  สามารถ
7. นางสาวอรจิรา  เชื้อสง่า
8. นางสาวอรุณภรณ์  ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวกรกมล  ศรีทอง
10. นางสาวจิราภรณ์  เมืองพรหม
11. นางสาวณัฐธิดา  ปณารัตน์
12. นางสาวณัฐริกานต์  เชื้อสง่า
13. นางสาวดนัยา  นบนอบ
14. นางสาวธิดา่รัตน์  ชนะบาล
15. นางสาวปณิดา  ทิพมาตย์
16. นางสาวพัชรภรณ์  จงจิต
17. นางสาวมุกรินทร์  นวลสมอ
18. นางสาวรณพร  เพชรสุก
19. นางสาวอรติมา  นบนอบ
20. นางสาวอาภากร  นบนอบ
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมทอง
2. นางสาวฐิติกานต์  นวพงศ์รัตน์
3. นางสาวอรวรรณ  วิหกฤทธิ์
4. นางสาวอัฉราภรณ์  คงแป้น
5. นางสาวเนตรวารีย์  หนูสงค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญดา  ฝอยทอง
 
1. นางสาวขวัญตา  พรหมรักษา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญประภาสิทธิ์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสุภาพร  เพชรทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  สังข์กรด
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวรรณ
 
1. นางชบาน้อย  ชัยทอง
2. นางฤตินันท์  ไชยสงคราม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายฤทธิเกียรติ  สงยัง
2. นางสาวเกตติมา  กาญจนะประยูร
 
1. นายกษิดิศ  ศรีหมุ่น
2. นางพรเพ็ญ  สวัสดิภิรมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจิณณพร  พงศ์ชยุตม์
2. นางสาวชนกานต์  ยังสุข
3. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  เอี๋ยวน้อย
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญลิ่มเต็ง
5. นางสาวธารวิมล  บุญแก้ว
6. เด็กหญิงธิษณามดี  ชูสงค์
7. นางสาวมณฑกาญจน์  สิทธิเวช
8. นางสาวสวรรณญา  ศรีสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวนกุล
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  มีนุชนารถ
 
1. นางสำนวน  พวงจันทร์
2. นางสาวหรรษา  คงทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวกรกมล  ทีปไพบูลย์
2. นางสาวจุฑามณี  บรรเทิงกุล
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ย้วนเศษ
4. นางสาวณัฐริญา  ศรีอาวุธ
5. เด็กหญิงดรัญรัตน์  ทองปรุง
6. นางสาวธันย์ชนก  คงถิ่น
7. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  เย็นทั่ว
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  นกทวี
9. นางสาวยุวดี  ยวนเศษ
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตรีเพ็ชร
11. นางสาววนิดา  ชีทอง
12. นางสาวศิริพร  บุญประกอบ
13. นางสาวสิรีธร  วุฒิยา
14. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ช่วงสูงเนิน
15. นางสาวอัจจิมา  เพียกุนา
 
1. นางสาวชนิษฐากานต์  ข้อค้า
2. นายตรีพล  หนูศักดิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  สุขอ้น
4. นายอ่าหนัด  เกกินะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงสลิลธาร  เอ่งฉ้วน
3. เด็กหญิงอังคณา  เจริญพร
 
1. นางสุภางค์  เอ่งฉ้วน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวจิตรลดา  แต่งตั้ง
2. นางสาวชนกนันท์  นาทุ่งมล
3. นางสาวณัฐกาญจน์  ชูเมฆ
 
1. นางอรุณวรรณ  เอ่งฉ้วน
2. นายอุดมชัย  รุ่งสาย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงภาสินี  ผิวดำ
2. เด็กหญิงอัญชิสาลักษณ์  ชนะกุล
 
1. นายสุชาติ  ราษฎรบรรณ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายชัยยุทธ   เขมา
2. นายวริทธิ์นันท์   อนุพัฒน์
 
1. นางศรีประภา  รัตนมณี
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. เด็กชายณัฐกานต์  ทองคำ
2. เด็กชายภานุพัฒน์  ไชยภักดี
3. เด็กชายวรรณศักดิ์  เชื้อทะเล
 
1. นางสาวสุจิตรา  มาศชาย
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นางสาวกมลรัตน์  แข็งแรง
2. นางสาวกีรัติกานต์  จำนงลักษณ์
3. นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ลิมาน
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรุเตย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 1. นางสาวจินดารัตน์  ปัตตานี
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงทิพานัน  ทองขยัน
 
1. นายสุชาติ  ทองวิเชียร
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นายมรกต  เครือทอง
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจรักษ์
 
1. นายยงยุธ  ก่ออ้อ
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นางสาวสุพรรณษา  หวังเสล่
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัลยาพร  บุญชูวงศ์
2. เด็กหญิงสุลิตตา  อ่าวลึกน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
2. นายอรุณ  ทันยุภัก
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เด่นมาลัย
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นายวิทยา  เชื้อสง่า
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายจารุวัส  อุปมา
2. เด็กชายหฤษฎ์  ป่อซิ่ว
3. เด็กชายเจนวิทย์  คงคาวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
2. นายอรุณ  ทันยุภัก
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายทัตพงศ์  ช่วยแก้ว
2. นายนภัส  ป่อซิ่ว
3. นายอนุสรณ์  คงพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
2. นายอรุณ  ทันยุภัก
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ช่อมณี
 
1. นายธฤษฎา  เมืองสีทอง
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปิยธิดา  หมั่นกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา    
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายอนุภัทร  เจริญลาภ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงจิตสุภัค  เอ่งฉ้วน
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
68 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวรากร  เบ่าอุบล
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
 
1. นายธฤษฎา  เมืองสีทอง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวรพล  ธานีรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
71 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อัตโถปกรณ์
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
72 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายคณิน  เพชรวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
73 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์ยก
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
74 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรทัศน์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกนบุตร
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวญาตาวี  ช่างทองเครือ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายศุภฤกษ์  เล็กกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
78 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายกิตติชัย  ใจซื่อ
2. นายชินวัฒน์  คงภักดี
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  ช่อมณี
4. นายณัฐพล  สุธีรภาพ
5. นายณัฐิเดช  คงสิทธิ์
6. นายธนวินท์  สุริวงศ์
7. นายธีระพงษ์  ไทรงาม
8. นางสาวพันสิรา  กั่วพานิช
9. นายอดีลักษณ์  มลิแสง
 
1. นายธฤษฎา  เมืองสีทอง
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายคณิน  เพชรวงศ์
2. เด็กชายชยพล  เพชรทูล
3. นางสาวญาตาวี  ช่างทองเครือ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรทัศน์
5. เด็กหญิงบุษกร  สุกดำ
6. เด็กหญิงปนิษฐา  ดำรงศักดิ์
7. นางสาวปิยธิดา  หมั่นกิจ
8. เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสงค์
9. นายวรพล  ธานีรัตน์
10. นายวรากร  เบ่าอุบล
11. นายศุภฤกษ์  เล็กกุล
12. เด็กหญิงสุนิษา  คงศรี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์ยก
14. นายอนุภัทร  เจริญลาภ
15. เด็กหญิงอารดา  คงศรีทอง
 
1. นายบรรเทิง  สิทธิแพทย์
2. นายมรุต  ประชาบุตร
3. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
80 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกษิติ  จันทนิล
2. นายคฑาวุทธ  ร่วมทอง
3. นายคเณศ  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงจริญญา  บุตรเผียน
5. เด็กหญิงจิตสุภัค  เอ่งฉ้วน
6. นางสาวจินตนา  มาศรักษ์
7. เด็กหญิงชื่นใจ  รอบคอบ
8. นางสาวฐาปณิ  สังเกต
9. นายตะวัีน  จันทร์เพชร
10. เด็กหญิงถาวรีย์  แข็งแรง
11. เด็กหญิงทิพวัลย์  ห่อกุล
12. นายธนาสิน  ปานแดง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  อัตโถปกรณ์
14. นายนฤนาท  นานอน
15. เด็กหญิงบุณยารักษ์  บัวแก้ว
16. นายปฎิวัติ  บุตรเผียน
17. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ละอองสม
18. นายพลาพล  เชื้อสง่า
19. นางสาวพิมพ์รภัทร  ไพเราะห์
20. นางสาวภัทรานี  แกวก้องกังวาน
21. นายมนต์มนัส  นานอน
22. นางสาวรุ่งนภา  บุญถาวร
23. เด็กหญิงวิชุดา  ประถม
24. นางสาวศรัณย์พร  สามารถ
25. เด็กหญิงศานันทินี  เถาว์กลอย
26. นายศิวกร  ศรีบุญมา
27. นางสาวสายธาร  บ่อหนา
28. เด็กชายสิทธิพร  เทียบแก้ว
29. นางสาวสิริกร  ทวีสุข
30. เด็กหญิงสุจิตตรา  สังคำ
31. เด็กหญิงสุทิษา  หลานอาร์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญเลิศ
33. นางสาวสุภาวดี  บุตรเผียน
34. นายสุวิจักขณ์  ธีระพงษ์ชัย
35. นางสาวอรจิรา  เชื้อสง่า
36. นางสาวอรุณภรณ์  ศรีสวัสดิ์
37. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คุระเอียด
38. นายเอกรัตน์  ชนะกุล
 
1. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
2. นายภิญญา  บุญฤทธิ์
3. นางสุมาลี  ตันตาปกุล
4. นายเฉลิมพล  จันทนิล
5. นางเพ็ญศรี  ทับเที่ยง
 
81 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  จันทร์ส่งแสง
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  กิจเดช
3. นางสาวกุลวรา  บ้าเหร็ม
4. นางสาวจริยา  บำรุงชู
5. เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ
6. นางสาวธนัชพร  เพ็ชรบัว
7. นายธนิษฐ์  ศรีสุข
8. เด็กชายธันวา  ยุยืน
9. เด็กหญิงนรารัตน์  รัตนสิทธากุล
10. นางสาวนุสบา  หลงสี
11. นายพงษ์ศักดิ์  อยู่ทองอินทร์
12. นายพงษ์สิทธิ์  ศรีทอง
13. นางสาวภาวิณี  ผกามาศ
14. นางสาวมณิสรา  จุลโลบล
15. เด็กชายมารวย  หลานเ็ด็น
16. นางสาวมิชวรรณ  แสงเพชร
17. นายราชัญ  เบ็ตเสร็จ
18. เด็กชายรุ่งโรจน์  หวังสง่า
19. นางสาววรรณฤดี  ชัยสวัสดิ์
20. นางสาววริศรา  เหลนเพ็ชร
21. นางสาววรุณรัตน์  บุรี
22. นางสาววิทิตา  เปียกบุตร
23. นางสาวศศิยา  ทองปรุง
24. เด็กชายศุภคษร  ช่องลมกรด
25. นายสรายุทธ  สมหวัง
26. นางสาวสุดาทิพย์  หนูทอง
27. นางสาวสุธินี  แก้วใส
28. เด็กหญิงสุนิตา  ใจสุข
29. นางสาวอมรกานต์  เสิมโสม
30. นางสาวอมรรัตน์  กุมมูดา
31. เด็กชายอมรเทพ  พรหมทอง
32. นางสาวอาภาพร  โจ้งบุตร
33. เด็กชายเดโชชัย  เจ้ยปู
34. นางสาวเนตรนภา  เอียดทองใส
35. นายเรวัตร  นิลมล
36. เด็กหญิงเสาร์วลี  หนูทอง
37. นางสาวแพรไหม  ใจหาญ
38. นางสาวโสภณา  ผกาแก้ว
 
1. นายจำรัส  จิตดี
2. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
3. นายทินกร  โปซิว
4. นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์
5. นางสาวสุฒิมา  จันทร์แจ่ม
6. นางสุภาภรณ์  นางนวล
7. นางแหวนขวัญ  บุญประทีป
8. นายโชคชัย  บุตรครุธ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีเพ็ง
 
1. นายโชคชัย  บุตรครุธ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวอมรกานต์  เสิมโสม
 
1. นายโชคชัย  บุตรครุธ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายเอกศรัญญ์  จารุธนาทวีวัฒน์
 
1. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ช่อมณี
 
1. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีเพ็ง
 
1. นายโชคชัย  บุตรครุธ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
98 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   เดชดำนิล
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูมิสุทธาผล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวยเจริญ
4. นายณัฐพล  หนูช่วย
5. เด็กชายธนกฤต  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงปิยวดี  ยินดี
7. นายพัฒนพงษ์  นาคแป้น
8. นายสุริยพร  ช่างเขียน
9. นายเจษฎา  สังข์ปิด
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สังกะพันธ์
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอ่อน
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกรกนก  ชีช้าง
2. นายชัชฐาวุฒิ  ไทรทอง
3. นายธนสิทธิ์  เหมือนกุล
4. นายปฐมพงศ์  บุษบงค์
5. นางสาวพริมา  เจนงาน
6. นางสาวพศิกา  เจนงาน
7. นางสาวศศิธร  นฤสัจญาณ
8. นางสาวศศิวรรณ  นฤสัจญาณ
9. นายสฤษดิ์  ดงสิงห์
10. นายเผ่าพัฒน์  ขุนเจริญ
 
1. นางจันทราพันธ์  ทองมณี
2. นางสาวศิริรัตน์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอ่อน
 
100 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะสถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐพล  เงินมูล
4. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริรัตน์
5. เด็กชายวีรภัทร  จุลลางกูร
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขศรีเพ็ง
 
1. นางจิรภา  จันทร์สุขศรี
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  สินธุรัตน์
 
101 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวชุดาภา  ภาชีรักษ์
2. นายฐากูร  โรจนวงศกร
3. นางสาวณัฐพรพรรณ  มีแก้ว
4. นายทรงยศ  นวลจันทร์
5. นายธงชัย  เดชมาก
6. นายภราดร  หวังสป
7. นางสาวศศิธร  ดวงจันทร์
8. นางสาวสุธิดา  จูฑามาตย์
 
1. นายนพรัตน์  จันทร์เปล่ง
2. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงฐานิดา  หนูวิไล
2. เด็กหญิงณัฐลาวรรณ์  มากสิน
3. เด็กหญิงณัฐสิยา  จันมณี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  มากสิน
5. เด็กหญิงวรัชยา  สุขทวี
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เพ็ชรคง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิจศักดิ์
 
1. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
2. นางสาวสุรีรัตน์  คำฝอย
3. นายไกรสร  สุทธิชาติ
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  คงถาวร
2. นางสาวขวัญฤทัย  จีบโจง
3. นางสาวชุติมา  แซ่นิ้ม
4. นางสาวปิยนุช   เรืองรักษ์
5. นางสาวศุภาอร  ทรงงาม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
 
104 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจุฑามณี  เจียวก๊ก
2. เด็กหญิงณัชชา  รัตนเดช
3. เด็กชายธวัชชัย  กูลหลัก
4. เด็กหญิงธีรานันท์  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  นักฟ้อน
6. เด็กหญิงภาสินี  เกษีสม
7. เด็กหญิงสโรชา  บุญมา
8. เด็กหญิงอภัสรา  เอ่งฉ้วน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผกามาศ
10. เด็กหญิงเมศิณี  ควนใต้
11. นางสาวแพรวพรรณ  โชคอำนวยสิทธิ์
12. นางสาวไพรินทร์  อินแสง
 
1. นางกาญจนา  สังข์คำ
2. นายชยนันท์  สามทอง
3. นางสาววาสิกาญจน์  เหมทานนท์
4. นางเสาวณี  ล่องเพ็ง
 
105 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายชญานนท์  ลิกขชัย
2. นายธนกฤต  ขานทอง
3. นายนันทวัฒน์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวปฐมา  นกแก้ว
5. นายพัฒนเดช  คำวัตร์
6. นายระวีวัฒน์  สุดรัก
7. นางสาววีรวรรณ  บุญทองแก้ว
8. นางสาวศรสวรรค์  ยิ้มแย้ม
9. นางสาวสุตาภัทร  กี่สุ้น
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  เมียนแก้ว
 
1. นางสาวนันทยา  หลานไทย
2. นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย
3. นายวัฒนพล  จาระโห
 
106 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรรัตน์
2. นายนายวรวัช  แซ่ตั้น
3. นายนายเมธา  ฟุ้งเฟื้อง
4. เด็กชายมานะศักดิ์  อินทร์เอียด
5. นายวรพจน์  ทองเพชร
 
1. นายศราวุธ  เกื้อขาว
 
107 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายกชกร  สุชาฎา
2. นายรัตนะ  วิสัยเวช
 
1. นายยุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นางสาวเพ็ญนภา   หนูสาย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 1. เด็กชายธงชัย  บุตรหมัน
2. เด็กชายศรพิชัย  ขนานใต้
3. เด็กชายอนุชา  ชาญน้ำ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายภูเบศ  แถมใหม
2. เด็กหญิงรัตยากร  พาลีกัณฑ์
3. เด็กหญิงอัญชษฐา  รินรส
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นายธวัฒน์ธิเดช  เดชอรัญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายจิรวัฒน์  ภาชนะทอง
2. นายประกาศิต  อินทรสมบัติ
3. นายรุจิภาส  ตันอุ๋ย
 
1. นางสาวอริศรา  ปาทาน
2. นายเอกรัฐ  ทาพิลา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายนฤพล  เริ่มอรุณรอง
2. นายภูวนนท์  เกิดสุข
3. นายอภิชัย  เนื้อนุ้ย
 
1. นายปารมี  ภูมิสุทธาผล
2. นางวิไล  พันธ์คำ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  ศิลป์ภาษา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  นวลวิจิตร
3. เด็กชายสมรักษ์  เซ็นจะบก
 
1. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
2. นายเอกรัฐ  ทาพิลา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สงวนทรง
2. เด็กหญิงรัฐฐิกา  ฐานะดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ก้านบัว
 
1. นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายกฤษฎา  นวลศิริ
2. นางสาวสกาวใจ  ไชยชิต
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสุพัตรา  ยิ้มแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวนฤบดี  แก้วสีสด
2. นางสาวสุวรรณี  โพชสาลี
3. นางสาวอัจฉรา  สำราญ
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายจตุรงค์  เครือจันทร์
2. นายวัศกร  บุญสุวรรณ
3. นายวุฒิพงศ์  มณีสงค์
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายยุทธพงศ์  ชนะศึก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายทีปกร  รองรัตน์
2. เด็กชายภูวดล  สิงห์ทอง
 
1. นางสมฤดี  เด็นมาเส
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวชื่นฤดี  วงศ์สีดา
2. นางสาวนุสรา  สินรัตน์
3. นางสาวมลิษา  สามัญ
4. นางสาววรวรรณ  จันศิริวงษ์
5. นายอนิวัฒน์  รัตนมณี
6. นางสาวไอลดา  ชิตณรงค์
 
1. นางนิรมล  โรยอุตระ
2. นางอำไพ  เพ็ชรทอง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกรีฑา  แก้วโลก
2. นายณัฐพงษ์  คงดิษฐ์
3. นายธีระยุทธ  หวานน้อย
4. นายภานุวัฒน์  ศรีชาย
 
1. นางกาญจนา  อินทร์แก้ว
2. นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงรมิดา  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงวิยะดา  จงคง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  นวลนุ่น
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกล่อม
6. เด็กชายเดโช  สายพือ
 
1. นางวิภารัตน์  เเก้วประดิษฐ์
2. นางอุษา  สุวรรณสังข์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงชลดา  ทองสกุล
3. เด็กหญิงณัฐฑญา  ลาพรร
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นายไกรสร  สุทธิชาติ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กชายภูเบศ  แถมใหม
2. เด็กหญิงรัตยากร  พาลีกัณฑ์
3. เด็กหญิงอัญชษฐา  รินรส
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสาวสุวพิชญ์  สมชาติ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายวรพัชร  ช่วยคุ้ม
2. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เอี่ยนเล่ง
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายทศพล  สุรา
2. นายวิชวรรษ  หลวงบุรี
3. นายวิศรุต  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสาวสุวพิชญ์  สมชาติ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพาทิศา  เอ่งฉ้วน
2. นางสาววราภรณ์  เสรีเรืองรอง
 
1. นางหทัยกาญจน์  ปันเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายธีรเมศ  สินโต
2. นายวรานนท์  เขาทอง
3. นายอับบาส  คลองรั้ว
 
1. นายรอหีม  สันหะกิจ
2. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชูช่วยสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิตานัน  บุญนาโค
 
1. นางขวัญชนก  เอี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสุภากาญจน์  คงทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนา  สุเหร็น
2. เด็กหญิงปาลิตา  ทำศรี
3. เด็กหญิงศรัญยา  จักรแก้ว
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิมพะกัน
2. นางสาวชนนิกานต์  ทองปาน
3. นางสาวหนูคิด  นนทภา
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ทองหรบ
2. เด็กหญิงชฎาพร  จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงพิมทอง  จันทะวงษ์
 
1. นางปาลิกา  วุฒิศักดิ์
2. นางพวงรัตน์  เกกินะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพีรกานต์  ประกอบชาติ
2. นายสุวรรณ  ถนิมลักษณ์
3. นายอนิรุท  ศิริมะโน
 
1. นางทิพวรรณ  งานดี
2. นางสาววรรณ์ษา  ชนะกุล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซังขาว
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ทรายขาว
3. เด็กหญิงนภวรรณ  ศรีขวัญแก้ว
 
1. นางรัชนี  บ่มเกลี้ยง
2. นางอารี  พูลศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เขียนสันเทียะ
2. เด็กหญิงนาถทิวา  เสวก
 
1. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
2. นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤษฎา  เบิกบาน
2. นายจักรพงศ์  มะศิริ
3. นางสาวพฤศรัตน์  สุขดี
 
1. นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหมหา
2. เด็กหญิงณฐิตา  แพรกปาน
3. เด็กหญิงนิรมล  สาระแสน
 
1. นางปราณี  เวลาดี
2. นางอารี  พูลศิริ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายกิตติธร  ทรัพย์ช่วย
2. เด็กชายนวบดินทร์  แดงหนำ
 
1. นายจักรี  มูลกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวขนิษฐา  ดีใจ
2. นางสาวอัญมณี  บุรีภักดี
3. นางสาวอาภัสรา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  หนูพงษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลับส่ง
2. เด็กชายพรศักดิ์  ข้อยี่แซ่
3. เด็กหญิงสรัลนุช  นิสกุล
 
1. นางอรัญญา  เปาะทอง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 1. นายวัฒนชัย  วงศ์สอน
2. นายอนุสรณ์  สั่นสะท้าน
3. นายอภิสิทธิ์  ทุ่งแซะ
 
1. นางจารุวรรณ  ควนวิไล
2. นายปิยะ  คิดชอบ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี
2. นางสาวณัชชา  ช่วยชู
 
1. นางหทัยกาญจน์  ปันเจริญ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณิชากร  แก้วเอียด
2. นางสาวอลิตา  คำแหง
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นายโชคดี  คลองรั้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงปะการัง  อ่อนน้อม
2. เด็กชายพันธ์ประภพ  สันติประภา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์สิน
 
1. นางสาวนาฏอนงค์  พรมจินดา
2. นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิตตวดี  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นางสาวสถิตย์พร  ถ่องแท้
3. นางสาวเกตุสินี  ใจเกลี้ยง
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สิงห์ชู
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวจิราพร  แพรว
2. นางสาวทิพย์วดี  เผือกสีบูรณ์
 
1. นายศรัณย์พงษ์  เกื้อบุตร
2. นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายจิรสิน  ทองช่วย
2. เด็กชายธนพงษ์  ชายกุล
 
1. นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์
 
146 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายดัลลัส  เคนนาเมอร์
 
1. MissRhiannon  Clarke
 
147 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนัยญดา  ผิวดำ
 
1. นางสาวกานต์ชนกชนน์  สุนทร
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เสริมเกียรติวัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ช่วยค้ำ
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพรวริน  ขนานใต้
 
1. นางศิริลักษณ์  ช่วยค้ำ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายภูบดี  อภิรติธรรม
 
1. MissAmanda Michelle  Topham
 
151 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวประภัสสร  ชื่นหิรัญ
 
1. MissAmanda Michelle  Topham
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายสร้างสรรค์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมาริษา  ไหวพริบ
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวบุษรา  คำสุข
 
1. นางมาริษา  ไหวพริบ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  หยาหยี
 
1. นายทัตเทพ  อ่อนเกตุพล
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ส่งแสง
3. เด็กชายธีรพงษ์  อุมาสะ
4. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วบางพระ
5. เด็กหญิงอรณิช  จันทร์ทอง
 
1. นางนิรัติศัย  หาญชูวงศ์สกุล
2. นางสาวสุวรรณลี  ตามชู
 
156 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกิตติพงษ์  เนื่องเนาว์
2. นางสาวธัญญานุช  แก้วยอด
3. นายนครินทร์  สุนทร
4. นางสาวมิ่งโกมุท  ชนะกุล
5. นายวรนนท์  สุวรรณถาวร
 
1. นางสาวกานต์ชนกชนน์  สุนทร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงวรกานต์  เมฆแก้ว
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาศชาย
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวนฤมล  บุญก่อ
 
1. นางสาววรัญญา  อุดมตรีทรัพย์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ผกามาศ
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกาญจนา  สดากร
 
1. Mr.Yoshimasa  Maeda
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ  หนูเจียม
2. เด็กชายนฤพนธ์  ทรงศรี
3. เด็กชายประธาน  เครือจันทร์
4. เด็กชายพิเชฐ  ทองสั้น
5. เด็กชายภควัฒน์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายวัชรินทร์  ดวงจิตร
7. เด็กชายอุดมศักดิ์   บุญรัตน์
8. เด็กชายไกรสร  คชสิทธิ์
 
1. นายวราวุฒิ  อนุการ
2. นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล
3. นายเทียนชัย   ยอดทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายกรกฎ  เหล็กเพ็ชร
2. นายจารุวัฒน์  ชุมผอม
3. นายปิยะพงษ์  บุญเรือง
4. นายเกริกชัย  สืบสาย
5. นายเกรียงไกร  คิดใจเดียว
6. นายเพชร  เกษร
 
1. นายด้าโอด  ลูกเด็น
2. นายสมเกียรติ  ศักดิ์แก้ว
3. นางสาวสุวรรณลี  ตามชู
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายชาตรี  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นายธนภพ  แก้วทิพย์
3. นางสาวนางสาวบุษรา  ศรีงาม
4. นางสาวปรียาภรณ์  สมสะอาด
5. นางสาวภานุชนาถ  สัสดี
6. นางสาวมณีรัตน์  รอบคอบ
7. นางสาววรัญญา  เอ่งฉ้วน
8. นางสาวศิรินภา  สมศรี
9. นางสาวศุภากร  บุตรมิตร
10. นางสาวอัศรีย์  แข็งแรง
 
1. นางสุขศรี  ตั้นเอง
2. นางอนงค์นาฎ  คงนิล
3. นายเริง  ชนะสงคราม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธรรมรส  เฉิดโฉม
2. เด็กชายศตวรรษ  สาระบูรณ์
3. เด็กหญิงสาลินี  ด้วงเกลี้ยง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทรโชตะ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  ดำคล้ำ
 
1. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
2. นางส่งศรี  อัศวโกวิทกรณ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
2. นางสาวพศิกา  เจนงาน
3. นางสาวฟากฟ้า  พยายาม
4. นางสาวภานุชนาถ  ทองแจ้ง
5. นางสาวอังศุมาลี  รุ่งอรุณพันธุ์
 
1. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
2. นางพรทิพย์  จุลวงศ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรพรหม
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  คงผล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เถียรวิชิต
 
1. นางวรรณา  ศรีนวลละออง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกนกรัตน  ตัณฑวณิช
2. นายญาณภัทร  เขาทอง
3. นายสุภัฎชัย  เภาพันธ์
 
1. นางวรรณา  ศรีนวลละออง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  สมมาตย์
2. เด็กชายธนากร  ปรางค์ศรีอรุณ
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นายเกริกชัย  สาศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาณี  เสรีวงษ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายณัฎฐ์  ทองชัย
2. เด็กชายทัตพงศ์  เครือชัย
 
1. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายวีรพล  จินดาวงค์
 
1. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงวริษฐา  จีระธรรมสุนทร
2. เด็กหญิงโยษิตา  เลิศอัมพรพิทักษ์
 
1. นายอภิชาต  ล่องลอย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศักรภพน์กุล
 
1. นายอภิชาต  ล่องลอย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรังสิมา  โต้ตอบ
 
1. นางสาวดวงใจ  เกตุแก้ว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวทัศนีย์  ชนะกุล
 
1. นายวชิระ  สุวรรณวงศ์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  คงจำเนียน
 
1. นายวุฒติพงศ์  ยอดยิ่ง
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนคช
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปทุมมา  บุญมา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กชายอนันต์  คำพัฒน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทวงศ์
3. เด็กชายเจษฎา  เต็มยอด
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ์  ไกรนรา
2. นายวุฒติพงศ์  ยอดยิ่ง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ดวงน้ำแก้ว
2. เด็กชายลิขสิทธิ์  ชูศรี
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  ตรีเพ็ชร
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
2. นายอำนวย  สุวรรณชาตรี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนุชรี  ทองเอียด
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูวไนย  นวลสมศรี
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช