สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สาโรจน์
 
1. นางสาวลัยลาณีญ์  ดอเล๊าะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 14 1. นางสาวทิพวรรณ  คมขำ
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.07 เงิน 7 1. เด็กชายปริญญา  ลูกเจะ
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวสุดารัตน์  จงรักษ์
 
1. นางสาวลัยลาณีย์  ดอเล๊าะ
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกานต์  กาหลง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สูทอก
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
2. นางสาวลัยลาณีย์  ดอเล๊าะ
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระยุทธ  ชาญน้ำ
2. นายสุรินทร์  บุตรสมัน
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
2. นางสาวลัยลาณีย์  ดอเล๊าะ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฮูซัยนี  เชื้อสง่า
 
1. นางสาวยุพา  ช่างเชาว์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 20 1. นายภัทรายุทธ  ห้าหวา
 
1. นางสาวอัสนี  รู้รอบ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพัฒน์ศร  สะโตง
 
1. นางสาวยุพา  ช่างเชาว์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  มานพ
 
1. นางสาวอัสนี  รู้รอบ
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  กะลันตัน
2. เด็กชายจีรพัฒน์  รักบุรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลือกผล
 
1. นางสาวยุพา  ช่างเชาว์
2. นางสาวสุดารัตน์  นฤมล
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวนิศาชล  เพ็ชรรักษ์
2. นางสาวปฏินยา  คชสวัสดิ์
3. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เด่นดวง
 
1. นางสาวยุพา  ช่างเชาว์
2. นางสาวสุดารัตน์  นฤมล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 15 1. เด็กชายภูธเนศ  ดลประสิทธิ์
 
1. นายอานัส  เจ๊ะละหวัง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 16 1. นางสาวชนิตา  โชคเกื้อ
 
1. นายอานัส  เจ๊ะละหวัง
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอธิติญา  ศุภรส
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
 
16 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์มา  หญ้าปรัง
2. เด็กหญิงวารี  พูนพร
 
1. นายจำนงค์  ลูกใบ
2. นายประสงค์  กูลหลัก
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุตรเส็ม
2. เด็กชายอากีฟ  หลานตำ
3. เด็กหญิงอารีน่า  ไร่ยา
 
1. นายธีระยุทธ  โสบุตร
2. นางวรรณี  บุตรน้อย
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอดิศร  หมื่นศรีนคเรศ
 
1. นางสาวนูรียะห์  สะมะแอ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 15 1. นายอรรถชัย  หลานสัน
 
1. นายประสงค์  กูลหลัก
 
20 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัจญวา  ดำดี
 
1. นางสาวนูรียะห์  สะมะแอ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 17 1. นางสาวอรวี  สานุสัน
 
1. นายประสงค์  กูลหลัก