สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกมล  อุลิตผล
 
1. นางอัมพร  กุลบุตร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  พิบูลย์
 
1. นางอัมพร  กุลบุตร
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนยพร  ขันติ
 
1. นางอัมพร  กุลบุตร
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.94 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาเดีย  สืบเหตุ
 
1. นางอัมพร  กุลบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เพชรศรีทอง
2. เด็กชายศตพร  พันธ์นิตย์
 
1. นางสาวนันทินี  เครือจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุุรภัทร  เสริฐสุรินทร์
 
1. นางสาวนันทินี  เครือจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติพงศ์   คงไพฑูรย์
2. เด็กหญิงวิริดา  หิรัญ
3. เด็กชายวโรดม  แผ่นทอง
 
1. นายศุภชัย  ทองนอก
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งจำรัส
2. เด็กชายนครินทร์  ทับทวี
3. เด็กชายนวพล  ไกรมุ่ย
 
1. นางพัชรี  ตี้กุล
2. นายศุภชัย  ทองนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชญา  รอบคอบ
2. เด็กชายภวิศ  มุกดา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  อุดโหล
 
1. นายศุภชัย  ทองนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.47 เงิน 9 1. เด็กชายภูมิณย์  พันธ์เชย
2. เด็กชายอัครวินท์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  ทองนอก
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.93 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสุขใส
2. เด็กชายธีทัต  ไชยพงษ์
 
1. นายศุภชัย  ทองนอก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพซสาลี
2. เด็กหญิงฟาติน  เล็กกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  คงชนะ
4. เด็กหญิงสุชานุช  ชุดบุญธรรม
5. เด็กหญิงอันนา  สุกทอง
 
1. นายคล้อย  สังฆะมาศ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงอภิญญานันท์  เครือแก้ว
2. เด็กชายอมรเทพ  แสงวิรุฬห์
 
1. นายคล้อย  สังฆะมาศ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐกลม  วงศ์นคร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอ่งฉ้วน
 
1. นายศิวรัตน์  สมนึก
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศริญญา  มะ
 
1. นายสุรินทร์  จันทร์สิริ
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนพัชนันท์  ศรีรัชชะ
 
1. นายสุรินทร์  จันทร์สิริ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายยุทธ  ชูทิพย์
2. เด็กหญิงสาริตา  เกียรติศักดิ์โสภณ
 
1. นายสมศักดิ์  ลูกบัว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กชายสิริวิชญ์  ยอดศรี
 
1. นายสมศักดิ์   ลูกบัว
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 1. เด็กชายยศภัทร  มูลมาศ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกริกพล  กีรติกฤติยานนท์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกานต์  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรดา  ตรีคุณ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  สินสะ