สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเลิศลาวัลย์  ทอดทิ้ง
 
1. นางวรรณี  ทุ่งยอ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 14 1. นางสาวธิดาเทพ  ไก่แก้ว
 
1. นายการานี  แดงหรา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชร์รัก
 
1. นางสาวสุรีย์  ผิวดำ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นางสาวสนิตา  ทำเผือก
 
1. นางวรรณี  ทุ่งยอ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรประทาน  ค้ามาก
 
1. นายการานี  แดงหรา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวสุกัญญา  ชาวนา
 
1. นายการานี  แดงหรา
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุหงา  เจ๊ะละหวัง
 
1. นางสาวสุรีย์  ผิวดำ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวน้ำฝน  หวังสป
 
1. นายการานี  แดงหรา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาณิศา  มารยา
2. เด็กหญิงอรยา  รอบคอบ
 
1. นางวรรณี  ทุ่งยอ
2. นางสาวสุรีย์  ผิวดำ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวจรัสแสง  แนวหาด
2. นางสาววารีรัตน์  ใจแน่
 
1. นายการานี  แดงหรา
2. นางวรรณี  ทุ่งยอ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลานหลงส้า
 
1. นางสาววาทีณี  ศริจรัส
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 18 1. นางสาวธนภรณ์  มดคัน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะแซสะเต็ง
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา  ก๊กใหญ่
 
1. นางสาวจันนิภา  หวังสัน
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวศศิธร  จงรักษ์
 
1. นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัญญา  มารยา
2. เด็กหญิงวนิดา  รื่นเริง
3. เด็กหญิงสุนันทาทิพย์  สามารถ
 
1. นางสาวนิสา  ทิ้งหลี
2. นายวิศรุต  กะแต
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวปตินยา  ลูกเหล็ม
2. นายศรายุทธ  หลำหญ้า
3. นายศุภชีพ  ทิ้งนุ้ย
 
1. นายประเสริฐ  สามารถ
2. นายวิศรุต  กะแต
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 12 1. นางสาวธมลวรรณ  บริบูรณ์
2. นางสาวธิติยาภรณ์  แข็งแรง
3. นายวีระชาติ  หลานนุ้ย
 
1. นางสาวรอมือล๊ะ  ลงยะระ
2. นางสาวโรซาณี  ดามู
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ลูกเหล็ม
2. เด็กชายพันธกานต์  ห้าหวา
3. เด็กชายสมศักดิ์  มิสแหล่
 
1. นางสาวรอมือล๊ะ  ลงยะระ
2. นางสาวโรซาณี  ดามู
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีนสอีด
2. เด็กชายสุริยา  เวลาดี
3. เด็กหญิงไลล่า  ระวังงาน
 
1. นางสาวนิสา  ทิ้งหลี
2. นายประเสริฐ  สามารถ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจแน่
2. เด็กหญิงณัฐพร  หลานหลงส้า
3. เด็กหญิงพรชิตา  หลานนุ้ย
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  หวังสป
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  หวังสป
 
1. นางศัสมียา  ศุภนิมิตรวรกุล
2. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายกฤษฎา  หาญกล้า
2. นายฐิติพงศ์  เชื่องยาง
3. นายณัฐดนัย  จงรักษ์
4. นายทินวุฒิ  หมาดบู
5. นายสมศักดิ์  หมัดสะอาด
 
1. นางศัสมียา  ศุภนิมิตรวรกุล
2. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันยพร  ราตรี
2. เด็กหญิงพิมชนก  หมัดเดชา
3. เด็กหญิงยุภาพักตร์  หมัดซาและ
4. เด็กหญิงรุ้งรัชนี  ระเด่น
5. เด็กหญิงวัลลยา  ศศิธร
 
1. นางสาวนูรีหมะ  มาโซ
2. นายฝาริด  หมันหลี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 11 1. นายประวิทย์  ใจแน่
2. นายฤทธิกล  หัวแหลม
3. นายวรากร  คงสมุทร
4. นายวิทยา  ดำกุล
5. นายเจษฎา  วารีศรี
 
1. นางสาวนูรีหมะ  มาโซ
2. นายฝาริด  หมันหลี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาณี  พิหนู
 
1. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.7 ทอง 13 1. นางสาวอัจติยา  อุดี
 
1. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลุลินนารถ  เดชอรัญ
2. เด็กหญิงอนันดา  สาเก
 
1. นางสาววรรณี  แอโสะ
2. นายศุภชัย  ไร่ใหญ่
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศลิษา  ปิยะวิริยะกุล
2. นางสาวเอลิษา  สมใจ
 
1. นางสาววรรณี  แอโสะ
2. นายศุภชัย  ไร่ใหญ่
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงตรีทิพย์   สะหมาด
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใบหาด
3. เด็กหญิงวิภาพร  ปุตสะ
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
2. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
29 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวดรุณี  แตงโม
2. นางสาวภัชริดา  แข็งแรง
3. นางสาวสุดารัตน์  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะแซสะเต็ง
2. นายอัสนาวี  สาระภี
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงลลิดา  คำแสนลาศ
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
 
31 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  ปัตตานี
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
 
32 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  มดคัน
2. เด็กชายปิยนันท์  หลานเด็น
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
2. นางอาภรณ์  อำหมัด
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชาญวิทย์  สิงหาแก้ว
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
 
34 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายซากีรีน  เจ๊ะสัน
 
1. นายอัสนาวี  สาระภี
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  บุตรหมัน
2. เด็กชายศรพิชัย  ขนานใต้
3. เด็กชายอนุชา  ชาญน้ำ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวิวัฒน์  ตาวัน
2. นายอภินันท์  วันช่วย
3. นายเรืองวัฒน์  มดคัน
 
1. นายฝาริด  หมันหลี
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงลันด้า  โสภี
2. เด็กหญิงสิดาพร  สามารถ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายวิศรุต  กะแต
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายแดง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เทศนอก
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายวิศรุต  กะแต
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุพิชญา  ลูกเหล็ม
2. นางสาวอัสมา  หัวแหลม
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายนันวัฒน์  จันหนู
2. เด็กชายสถาพร  สามารถ
3. เด็กชายสิทธินนท์  สุภาพ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายธรรมรัตน์  หลานหลงส้า
2. นายอธิปพงษ์  สงวนไถ
3. เด็กชายอธิวัฒน์  เหมบุตร
 
1. นายสหัส  หลานหลงส้า
2. นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.4 เงิน 10 1. เด็กชายสมาวี  ลูกเหล็ม
2. เด็กชายอนุชา  ปานขวัญ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นายวรวุฒิ  มังคะลา
2. นายศุภวัฒน์  พันหญ้า
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ขจรเกียรติเลิศสกุล
2. นายสหัส  หลานหลงส้า
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเกศิณีย์  เวลาดี
 
1. นางรสมีณี  ผิวดำ
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 15 1. นางสาวดาริกา  พยายาม
 
1. นางสาวกิติยา  นุกูล
 
46 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ฮ่อ
 
1. นางรสมีณี  ผิวดำ
 
47 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 1. นางสาวจิตรานุช  เชื่องยาง
 
1. นางสาวศิริพร  ขนานใต้
 
48 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกรบุตร
 
1. นางสาววรรณี  แอโสะ
 
49 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอังคณา  แนวหาด
 
1. นางสาวกิติยา  นุกูล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มัธยัสถ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ส่องแก้ว
 
1. นางวรรณี  ทุ่งยอ
2. นางสาวสุรีย์  ผิวดำ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสารีน่า  มดคัน
2. นายอรัญญู  แดงร่า
3. นางสาวอังคณา  ห้วยลึก
 
1. นายการานี  แดงหรา
2. นางวรรณี  ทุ่งยอ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สุเหร็น
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เภอสม
 
1. นางสาววรรณี  แอโสะ
2. นางสาวศิริพร  ขนานใต้
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนุชฮัยนี  บิลดาโอะ
 
1. นางสาวกิติยา  นุกูล
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรวดี  ห้วยลึก
 
1. นางสาววาทีณี  ศรีจรัส
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐรัตน์  สามารถ
 
1. นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา