หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
2 นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
3 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
4 นายสุชีพ นวลอ่อน ศึกษานิเทศ สพม.13 กระบี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
5 นางวรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
6 นางนิตยา ลิ่มเถาว์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
7 นางปราณีต จิตดี ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
8 นางพยอม ถิรวนิช ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
9 นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
10 นายสุรพงศ์ เครือจันทร์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
11 นางพันธ์ณี ใจเที่ยง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
12 นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
13 นางสาวอุรา วรรณทอง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
14 นายจงรักษ์ ตรีกุล เป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
15 นายนิกร ถ่ายง่วน พนักงานงานการ ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
16 นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
17 นางเมตตาวดี วิเชียร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
18 นางสิริณัฏฐ์ เพชรอาวุธ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
19 นางสาวนงเยาว์ เพชรชนะ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
20 นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
21 นายสกนธ์ จตุรภัทร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
22 นางสาววรรณภา สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
23 นางนิตยา สวัสดิภิรมย์ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
24 นายศรัณพงษ์ เกื้อบุตร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
25 นางเจนจิรา ชุมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
26 นางสาวอมรรัตน์ เกกินะ ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการจัดการศูนย์การแข่งขัน
27 นางสุรัถยา ปลอดฤทธิ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ครู คศ.2) กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
28 นายนพพร กาญจนะประยูร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
29 นางสาวจิรัฐติกาล ถ่ายง่วน ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
30 นางสาวนุชรี ลูกเหล็ม ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
31 นางพรรณิภา ธนะเจริญธรรม ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
32 นายอภิชาต ล่องลอย ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
33 นางสาวสุวพิชญ์ สมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]