หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจริยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลรองประธาน
3. นางสาวณัฎฐชญา นิลละออโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกุรพินท์ ดอกพุฒโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอาภาภรณ์ สาคันลัยโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสิริวรรณ แช่มช้อยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรองประธาน
3. นางสาวเสาวนีย์ ศรีอินทร์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ยกรังโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิรวรรณ คีรีรักษ์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางนิตยา สังขสัญญาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรองประธาน
3. นางเพ็ญศรี ขุนบุรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธิมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์โรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางบัณฑิตา แจ้งจบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางลัดดา จันทรดีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์รองประธาน
3. นางสาวเยาวณี จงคงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวงโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร รักใหม่โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เพ็ชรทองโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางนันท์ธิรา อ่าวลึกน้อยโรงเรียนคลองหินพิทยาคมรองประธาน
3. นางสุรีรัตน์ ดำชูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายการานี แดงหราโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นางศิริภา อักขะบุตรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ยูถนันท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่รองประธาน
3. นางสาวสุวนิตย์ ชูช่วยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสุปราณี ทับโทนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางสิริณัฏฐ์ เพชรอาวุธโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธาน
2. นางอมรรัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมรองประธาน
3. นางเมตตาวดี วิเชียรโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางสาวอนามิกา อยู่เจริญโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี ขนานใต้โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ตันตาปกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางสุจิรา ชุมแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมรองประธาน
3. นายอภิชาต ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวโอปอล์ จันทรัตน์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ ธาราอุดมโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพูนสุข รัตนเดชโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางพีรพิชญ์ ไพโรจน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่รองประธาน
3. นายสันติพงษ์ กมลานันทวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗กรรมการ
4. นางสาวนิตยา นุ้ยพั้วโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสมจิต สิงห์บำรุงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทกานต์ เพชรเครือโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายอำนวย สุวรรณชาตรีโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์รองประธาน
3. นายกิตติพงษ์ อร่ามเรืองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสกนธ์ จตุรภัทรโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายบุญคล่อง จุลเลศโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณลักษณ์ ว่องไวทวีวงศ์อำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ ฉวรรณกุลเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ผลความดีเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวิตรี ตาวันอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาววารุณี สีหมุ่นวิทยาการอิสลามกรรมการ
6. นางชุติกาญจน์ แก้วอาจคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวิกา จำนงค์รัตน์ลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสุมณฑา ทิพย์แก้วหนองทะเลวิทยากรรมการ
9. นางสาวอารีย์ เสนาะโสตร์ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ลิ่มหลักอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ โรจนรัตนาพงศ์คลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพฤกษา สร้อยสนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นายศรัญญู สิงห์ฉาดฉานวิทยากรอิสลามกรรมการ
6. นางสาววิภาดา รักทรัพย์วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาววงแข สอดจิตต์พนมเบญจากรรมการ
8. นายชาญวิชัย ศรีวงศาคลองหินพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย มะแซสะเต็งเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจิมจันทร์ ขวัญแก้วเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายคเชนทร์ ใจหาญเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยมคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางพรพรรษ สิริภูวดลอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวสุดา หาสุตสันติวิทยากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายโกวิท ชูมณีอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายรังสรรค์ การพร้อมอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวตรึกจิต บินต่วนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางกุณฑลี ช่วยเอื้อเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางปราณี ศรีเกิดคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดวงพร บูรณชัยอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางพันธ์ณี ใจเที่ยงคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางไพรัตน์ เพ็ชรคล้ายพนมเบญจากรรมการ
4. นางดรุณี ช่วยคงคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทธวรรณ รักการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวฐปะนีย์ กี่บุตรอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายเสริมศักดิ์ คำคงเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายกฤตภาส หลีสันติพนมเบญจากรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ สุขมากอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนลินี ลั่นเต้งคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุทรรศนี เจ้ยทองศรีอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวธนพร สระทองแยงกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
3. นางอัญชลี สินทรัพย์อ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวิภา พยายามอุทยานศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาณี สายวารีสันติวิทยากรรมการ
6. นางสาวอริศรา เดิมหลิ่มเมืองกระบี่กรรมการ
7. นางชลิดา เกื้อชาติลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ชอบทำกิจคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต เชียรวิชัยเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางวนิดา บุญธีระเลิศอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเกษศิริ เหลียวสิทธิกุลคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอาริสา สุมาลีวิทยาการอิสลามกรรมการ
5. นางสาวสุธีลักษณ์ บรรดาเอกภาพศาสน์วิชญ์กรรมการ
6. นางสุกัลยา สุขเกิดลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนาเขาดินประชานุกูลกรรมการ
8. นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้องหนองทะเลวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ไชยสงครามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางนงนุช สงทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางกุศล บัวเกตุโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางอัทยา ทิพย์จันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัทธมน ณัฏฐเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
6. นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวจารุ ชุมโรยโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
8. นายวิศรุต กะแตโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
9. นางสุภัตรา สงสังข์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลักโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางสาวปัทมา แก้วแดงโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางโชตินา พฤกษสุวรรณโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล แก้วนำโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวยาใจ มาชูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
6. นางสุดใจ ขาวหนูนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ จันทวีโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
8. นายภาณุวัฒน์ ลิมานโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
9. นางสาวฉวีวรรณ ศรีสมโภชน์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุคล ชูงานโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธาน
2. นางกมลทิพย์ มีชูโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก พลเดชโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นางศุภณิต ธารธารารักษ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพาภรณ์ เพ็ชพวงโรงเรียนคลองหินพิทยาคมประธาน
2. นางสาวอรญา ปาไหนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวส้าดีย๊ะ ยิ้มปรังโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสุกัญญา หาการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิซูไบดะห์ กิติชัยโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
3. นายอนุชา อยู่เย็นโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ธรรมทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา เสียมไหมโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
6. นางสาวมานิตา จิตรักษาโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิชิต รัตนากาญจน์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสาววีณา กิ่งเกาะยาวโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิสุทธิพงษ์ ชูเพ็ชรพงษ์กุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางสาวนพพร จินตานนท์โรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร สุรการากุลโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางสาวรัชฏาภรณ์ วุฒิมานพโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางนัชญา ศิริมาสกุลโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา คิดชอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางรัตน์ติกาญ มธุรสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ไตรธรรมรัตน์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางชนิดา คงหัดโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวจามรี อ่อนสนิทโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิรมล นวลจันทร์โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางบงกช สิงหนันทน์โรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา ค้าของโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางสาวศรีเพชร ฤทธิ์เพชร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สังข์หิรัญโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสราวุฒิ อุสาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิมล แก้วประภาสโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอาทิตยา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางสุกัญญา วันแรกโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นายสุรินทร์ สมันกิจโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ขาวล้วนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายวิจารณ์ ไชยกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางยุพยง สงยอดโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรังประธาน
2. นายสุทธิศักดิ์ แซ่ลิ้มโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายเชิงชัย คำชาทิพย์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายวัชรพันธ์ วิสุทธิ์สิริโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางยุพยง สงยอดโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรังประธาน
2. นายสุทธิศักดิ์ แซ่ลิ้มโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายเชิงชัย คำชาทิพย์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายวัชรพันธ์ วิสุทธิ์สิริโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวีรเดช เงารังสีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายราเชนทร์ ปานตุลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายนิรัน ย่าปรังโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายบุญกรณ์ สกุลสวนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์กรรมการ
6. นายจักรี ฉิมเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์กรรมการ
7. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวีรเดช เงารังสีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาประธาน
2. นายราเชนทร์ ปานตุลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายนิรัน ย่าปรังโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายบุญกรณ์ สกุลสวนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์กรรมการ
6. นายจักรี ฉิมเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมถ์กรรมการ
7. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุธโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายเกียรศักดิ์ สิงห์สายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวอรนุช แก้ววิเศษโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายปฏิภาณ อุ๋ยสกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ขวัญข้าวโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุธโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายเกียรศักดิ์ สิงห์สายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวอรนุช แก้ววิเศษโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายปฏิภาน อุ๋ยสกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ขวัญข้าวโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายประภาส ด้วงตุดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอาจารี ฉัตรมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา พรหมรักษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาภร จันทร์ปานโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางพัชราภรณ์ ค้ามากโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลินี อุตส่าห์โรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมยศ อ่าวลึกเหนือโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายสุพจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นายธรรมนูญ อ่อนเนียมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ตั้นสุยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นายภณ เพ็งสกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ หัทยานนท์โรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายสุทธิพันธุ์ ทองล้วนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอลิสา การเอียดโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ บุญชูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นายไกรสร สุทธิชาติโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวโสพิศ คีรีศรีโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายกษิดิศ ศรีหมุ่นโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนพวรรณ มะศิริโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์นรี สพานทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสมฤดี โกบกุลโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอนันต์ คำชูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอทิตยา หมัดโต๊ะปานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางสาวจินตนา พรหมทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เพชรทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางจิราวรรณ ยกรัตน์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา พิณเสนโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ นาคสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์เอียดโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชบาน้อย ชัยทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางสาวมะลิวรรณ พรหมชาติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นางวรรณา สุวรรณโณโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37เลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ศรีสุขใสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางชุลีรัตน์ ภาโอภาสโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางนุชระพี บุญสิทธิ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางอวยพร จันทราโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางฤตินันท์ ไชยสงครามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสำนวน พวงจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายภาสันต์ สุทธินนท์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางระพีพร เก้าเอี้ยนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายมานิตย์ บัวเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ เดชเจริญโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ ทศวิชิตโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายอุดม แซ่ตันโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายพยงค์ กี่บุตรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ เรืองมากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนฤทธิ์ ศิริตระกูลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธาน
2. นางลักษณา รอดคุ้มโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เรืองเกิดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางอรุณวรรณ เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์โรงเรียนอุทยานศึกษากรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิริยะ ยศนำโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายอุดม สุขเกิดโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวาทกานต์ รอบคอบโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
4. นายเทวา พิมพ์สมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นายสมชิต บรรทิตโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายวิริยะ ยศนำโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายเจริญ คงชนะโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายดลมาลิก ยุทธแสงโรงเรียนอุทยานศึกษากรรมการ
5. นายอวิรุทธ์ อินทระโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายตรีพล หนูศักดิ์โรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายพัน สะอาดเอี่ยมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายอุดมชัย รุ่งสายโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์โรงเรียนอุทยานศึกษากรรมการ
5. นายทัศน์เทพ ระสิตานนท์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายนิคม สาระวารีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรี สาระวารีโรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายนิคม สาระวารีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรี สาระวารีโรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายพิพัฒน์ ปิติโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายพิพัฒน์ ปิติโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายชนินทร์ เครือจันทร์โรงเรียนสินปุนคุณวิชย์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี บุญทองโรงเรียนหนองทะเลวิทยา เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจา ประธาน
2. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายวิชัย แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายชนินทร์ เครือจันทร์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี บุญทองโรงเรียนหนองทะเลวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจา ประธาน
2. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
3. นายนิคม รัตนบุษย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจา ประธาน
2. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
3. นายนิคม รัตนบุษย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอัสนาวี สาระภีโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นายวิเชียร แย้มหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ เลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายวิชาญ แพทย์ประสบโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุชาติ ทองวิเชียรโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ สันหกิจโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปิติโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนอุทธยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ปิติโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนอุทธยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนอบจ.กระบี่เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาลโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
5. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนอบจ.กระบี่เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บูญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูปรภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
3. นายชนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายธนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายธนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายธนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายธฤษฎา เมืองสีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายธนินทร์ บุญชูประภาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายธปราชญ์ คงกลัดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประธาน
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายโชติมา เถาอั้นโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
5. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกูลประธาน
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางโชติมา เถาอั้นโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
5. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพริน พุฒขาวโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุธโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นายคฑายุทธ เกษรินทร์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพริน พุฒขาวโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุธโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
3. นายคฑายุทธ เกษรินทร์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกุลประธาน
2. นายภิญญา สุวรรณสังข์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสันติ สุวรรณสังค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายเฉลิมพล จันทนิลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ จันทราโรงเรียนเขาดินประชานุกุลประธาน
2. นายภิญญา สุวรรณสังข์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสันติ สุวรรณสังค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายเฉลิมพล จันทนิลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจา ประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นายลัญจกรณ์ กุลศรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจา ประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นายลัญจกรณ์ กุลศรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นางลัญจกรณ์ กุลศรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นางลัญจกรณ์ กุลศรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์กรรมการ
4. นายศุภชัย ทองแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชยศัพท์ กระแสร์สารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นายฐิติโภค อักษรเกิดโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎรรังสรรค์กรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ ทองแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอับดุลเล๊าะ ปาโละโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
4. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ญนภา หนูสายโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวหนึงฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
4. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ญนภา หนูสายโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางจีะภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางจีระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางจีระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นางจิรภา จันทร์สุขศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางจีระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการ
3. นางจิรภา จันทร์สุขศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิรภา จันทร์สุขศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธาน
2. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
5. นางจีระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจิรภา จันทร์สุขศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธาน
2. นายศราวุธ เกื้อขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
5. นางจีระภรณ์ แก้วเจือโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา เลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ประธาน
2. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ผิวผ่องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
4. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นางจันทราพันธ์ ทองมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธาน
2. นางจิรภา จันทร์สุขศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเนียมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววาสิกาญจน์ เหมทานนท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ศักดิ์แก้วโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายกิจติรัตน์ ปานชูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายจำนงค์ แสวงการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ รักบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นายปารมี ภูมิสุทธาผลโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายวรุตม์ ขยันกิจศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ชนะศึกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกานดา บุตรไกรโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายวรุตม์ ขยันกิจศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ชนะศึกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกานดา บุตรไกรโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญกิจ เหนือคลองโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายโกวิทย์ เจียวก๊กโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายจีรพจน์ วายุภักดิ์โรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
4. นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายสหัส หลานหลงส้าโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชูโรงเรียนคลองท่อมราษร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสาวสาลินี ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวปารวิตา ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ดา ขจรเกียรติเลิศสกุลโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
5. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ คุ้มครองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายประยุทธ ทักษิณโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายมนตรี พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ กูลช่างโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุวพิชญ์ สมชาติโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายมนตรี พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ กูลช่างโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุวพิชญ์ สมชาติโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ คุ้มครองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายประยุทธ ทักษิณโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรัตน์ดา ขจรเกียรติเลิศสกุลโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชีวเสรีชลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ควนวิไลโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางวิไล พันธ์คำโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายวรุตม์ ขยันกิจทีมงานบริษัท แก้มมาโก้ ประเทศไทยกรรมการ
3. นายมนตรี พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายธวัฒน์ธอเดช เดชอรัญโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชาดีโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชีวเสรีชลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ควนวิไลโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางวิไล พันธ์คำโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์โรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นายเอกพงศ์ อีดเกิดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี ลีละโคตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุรัยยา เป็นมิตรโรงเรียนวิทยาการอิสลามเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี ลีละโคตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชาดีโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ ศรีงามโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสุณิสา เดโชโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
4. นายกวีวัฒน์ เจริญหิรัญกฤตย์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางปราณี เวลาดีโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ชนะศึกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธาน
2. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายมานะ ถูวะการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายยุทธพงศ์ ชนะศึกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ ศรีงามโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสุณิสา เดโชโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
4. นายกวีวัฒน์ เจริญหิรัญกฤตย์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางปราณี เวลาดีโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางบุญออม เป็ดทองโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ประธาน
2. นางสาวสุภากาญจน์ คงทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางรัชนีภรณ์ บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสาคร หนูอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ยะโก๊บโรงเรียนคลองหินพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสุภัทท์ แก้วเก้าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นายกล่อมชัย สาศรีสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายจำนง ใหม่นิ่มโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธำรง เจริญพานิชโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
2. นายนพดล ไตรสุวรรณโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสหัส หลานหลงส้าโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรัตนาภรณ์ มาลยาภรณ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
2. นางชุลี พุทธิพรพงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางปาลิกา วุฒิศักดิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางมณฑา ทวีสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ มาลยาภรณ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางชุลี พุทธิพรพงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางปาลิกา วุฒิศักดิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางมณฑา ทวีสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์โรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางสาวปรียาพร อั้นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสุพัตรา ยิ้มแก้วโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนิรมล โรยอุตระโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางปาลิกา วุฒิศักดิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรีโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชุลี พุทธิพรพงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธาน
2. นางพวงรัตน์ เกกินะโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวนันทา อิสอโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
4. นางสาวพิณนรี จินาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ เทพดารักษ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นายสาคร หนูอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวยุพาภรณ์ บุญเกื้อโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์โรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ หนูพงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน์โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรัญญา เปาะทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ มาลยาภรณ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางอารี พูลศิริโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ควนวิไลโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวมลวดี บุญรักษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวปรียาพร อั้นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ จันเจือโรงเรียนสันติวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางณัฐยา ศรีพะเนินโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางบุญออม เป็ดทองโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางณัฐยา ศรีพะเนินโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางบุญออม เป็ดทองโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายเอกพงศ์ อีดเกิดโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายสันติ ศรีวิเชียรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตรโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ยิ้มแก้วโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางสาวมลวดี บุญรักษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สาระวารีโรงเรียนวิทยาการอิสลามเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภสัณห์ แก้วสำราญโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางหทัยกาญจน์ ปันเจริญโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวสาลินี ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสุกัญญา สาระวารีโรงเรียนวิทยาการอิสลามเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธาน
2. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสาคร หนูอินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภสัณห์ แก้วสำราญโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นายรุ่งโรจน์ อุตราภาสโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายชวลิต เฉี่ยหม่องโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เจียวก๊กโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางสาวสุกัญญา ขาวมากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. MissNicole Rhigettiโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. MissKerry Gallagherโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นายมูฮัมหมัดอารีฟ เละโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุดวรางค์ เชิงดีโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. MissRhiannon Clarkeโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. MissGrace Dajao Jandayanโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางนิรัติศัย หาญชูวงศ์สกุลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพรรณี แออ้อยโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายมลเหล๊าะ จิตนารีโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ประธาน
2. MissMegan Wiseโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวปิยพร ชูเทพโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ เซ่งย่องโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ ทองงำโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
2. นายมลเหล๊าะ จิตนารีโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
3. MissSara Christina Goncalvesโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. MissMegan Wiseโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางจริยา ดวงน้ำแก้วโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ประธาน
2. MissKatie Ruffleyโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร กิ่งเล็กโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นางมธุรส ยุติธรรมนนท์โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัสตราภรณ์ หมาดปีนังโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางอุบล วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. MissMagalee Cirpilliโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางมาลัย รามปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
4. นางสาวพชรมน เกิดสุขโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอัศวพล มีดทองโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. Mr.David John Armstrongโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อินทร์ถาวรโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายนิติศักดิ์ โยธาการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นายวันสุนทร ไชยโรจน์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายไพสาร บุญประกอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. Mr.Daniel Billingtonโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวดี ทับเที่ยงโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวจันทิรา แสวงกิจโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวถนอมวรรณ เต็มรามโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อินทรวสุโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางสาวฐาปนี พูลศิริโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวศุภจิต เจียวก๊กโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวอรุณี บินต่วนโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์กรรมการ
5. Mr.Evan Kyle Bashamโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธาน
2. MissAaron Bucklandโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวอุรวี เทพศิริโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิติกา พิทักษ์ปกรณ์โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางปัทมา พลายด้วงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสารภี กิตติธรกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. Mr.Zhai Yaruโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. MissQin Yinโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา มาศชายโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสารภี กิตติธรกุลโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. Mr.Zhai Yaruโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล คำพุทธโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. MissQin Yinโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญ คงชนะโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายธีธัช ลูกหยีโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายเทียนชัย ยอดทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นายประยุทธ ทักษิณโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ หัสภาคโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ คงชนะโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นายธีธัช ลูกหยีโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นายนายประยุทธ ทักษิณโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย อัคคีสุวรรณโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ หัสภาคโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายเริง ชนะสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธาน
2. นางสาวณัฏฐินี บุญคงโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นายภณ เพ็งสกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
4. นายอำพล พยายามโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายบุญกรณ์ สกุลสวนโรงเรียนเมืองกระบี่เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ จุลวงศ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสุวดี เอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวรรณมาลา หลานสันโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา ไกรนราโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางชูรัตน์ การพร้อมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธาน
2. นางณัฐปภัสร์ จันท์เสถียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุวณัญ สุวรรณลิวงค์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสุภาวดี เมืองประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นางส่งศรี อัศวโกวิทย์กรณ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ศรีนวลละอองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางมาลี ก๊กใหญ่โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ผิวดำโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พลาสินโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยางกรรมการ
5. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ประธาน
2. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
3. นางมาลี ก๊กใหญ่โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวฮูไดบะ มะสันโรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
5. นางสาวสุชาฏา แข็งแรงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวจุติมา ไชยสนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเสมือนใจ ทับไทรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นางการิกานต์ ลิ่มบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร กิ่งเล็กโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์เลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอนงนาฏ เศรษฐการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธาน
2. นางอุบล วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
4. นางจริยา ดวงน้ำแก้วโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวุฒิชัย ชูปลอดโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ หลานสันโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้าโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวธนพร สระทองแยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ หลานสันโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้าโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวธนพร สระทองแยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
5. นางจุฑานาฏ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวอนามิกา อยู่เจริญโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ธาราอุดมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวโอปอล์ จันทรัตน์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์เลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธาน
2. นางสาวอนามิกา อยู่เจริญโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ธาราอุดมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นางสาวโอปอล์ จันทรัตน์โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี งดงามโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางปณิดา สายโนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ หลานสันโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวซาลีฝ๊ะ ปุตสะโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา คลองยางกรรมการ
5. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี งดงามโรงเรียนเมืองกระบี่ประธาน
2. นางปณิดา สายโนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ หลานสันโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวซาลีฝ๊ะ ปุตสะโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา คลองยางกรรมการ
5. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนายพนพร กาญจนะประยูร โรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงู โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพนพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงู โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนพร กาญจนะประยูรครูโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงู โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพนพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงูโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพนพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงู โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธาน
2. นางนันท์นภัส กิติบุญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิภาวี ละงู โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยากรรมการ
5. นายกิจติรัตน์ ปานชู โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]