หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   22 พ.ย. 2555   23 พ.ย. 2555   24 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
3 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
4 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-114 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 - 5 ชั้น 3 ห้อง 432-434,436 และห้องประชุม 96 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 426 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-315 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 23 พ.ย. 2555 08.30-12.00
4 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 08.30-09.30
5 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323, 324 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00
6 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334, 336 23 พ.ย. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933-934 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
25 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
26 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
27 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
28 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
29 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
30 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 14.30-16.00
31 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
32 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 14.30-16.00
33 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30
34 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00
35 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30
36 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00
37 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
38 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
39 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
40 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00
2 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง lab English 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้อง338 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535-539 23 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง SEAR (132-133) 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง SEAR (132-133) 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook rucmu@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]