หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   22 พ.ย. 2555   23 พ.ย. 2555   24 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
2 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-114 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
3 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
4 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 - 5 ชั้น 3 ห้อง 432-434,436 และห้องประชุม 96 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 426 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 22 พ.ย. 2555 08.30-12.00
2 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-315 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
3 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
4 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323, 324 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
5 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334, 336 22 พ.ย. 2555 08.30-16.00
6 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 22 พ.ย. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงยิม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215-216 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215-216 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931-934 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933-934 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
8 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
10 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 14.30-16.00
11 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30
12 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 14.30-16.00
13 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30
14 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00
15 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30
16 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00
17 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
18 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
19 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้อง338 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00
6 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
8 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
10 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
11 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
18 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
19 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง lab English 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00
25 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2555 13.30-18.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535-539 22 พ.ย. 2555 09.00-15.00
5 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 549 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]