รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงขวัญวรินทร์  ส่งส่อง
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงอณัศยา  บุญยรัตน์
 
1. นางสุปราณี  รักษา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวณัฐราวดี  ทิพย์ประสงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สิริพันธ์พงศ์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาววริศรา   เกื้ออรุณ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แดหวา
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธัญสินี  ขวัญนิมิตร
 
1. นางกิตติยา  ปราบสงคราม
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวเอื้อการย์  ศิริภิรมย์
 
1. นางสาวศุการดา  ชัยเพชร
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศุภนิดา  แสนดี
 
1. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
9 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนิยะดา  ชัยสุข
 
1. นางมลิกา  ขาวดำ
 
10 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงภควดี  จิตต์รัตน์
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
11 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวฐิติกา  เขาแก้ว
 
1. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
12 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสาวิตรี  คงเมฆา
 
1. นางนฤมล  จุทอง
 
13 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาววลัยลักษณ์  นางสวย
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
14 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มีจิตร
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
15 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐวดี  คงแสง
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
16 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอภิสิทธิ์  นิลเกตุ
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
17 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงพรศิริรินทร์  ชัยทอง
2. นางสาวสุธิกานต์  คลายทุกข์
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
2. นางประพิมพ์  ตั้งคำ
 
18 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  กายเพ็ชร์
 
1. นางพรกมล  นวนจันทร์
 
19 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวชฎาภรณ์  เกษมพิสิทธิ์
2. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
2. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
20 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวตรัยรัตน์  อั้นเต้ง
2. นายศิรวัชร  จรัสโชค
 
1. นางสิริลักขณ์  หลงขาว
2. นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ
 
21 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1. นายธีระพงษ์  สายทองแท้
 
1. นายสุวิทย์  หมัดยุโส๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพิชญะ  ชมภูนุช
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
23 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายจักรวาล  ก้องกิตต์ไพศาล
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายวรวิช  สังข์เอี่ยม
 
1. นางวลัย  กัลป์จารุ
 
25 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายวรัญญู  ใส้เพี้ย
2. นางสาวอนัญญา  ลิ้มฉุ้น
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สัจจะอาวุธ
 
1. นางปราถนา  หยงสตาร์
2. นางสาวอมลณัฐ  อุบลรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวทรรศนีย์  เพ็งเรือง
2. นางสาวปภาวดี  มณีมาศ
3. นางสาววรรณกานต์  มั่นคงชีวิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รำไพรุจิพงศ์
2. นางเตือนใจ  พลอินทร์
 
27 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธนิฏฐา  เพ็ชรอินทร์
2. นางสาวธันยพร  แม้นเหมือน
3. นางสาวอุมารินทร์  วารีรัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
 
28 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนาฎสุดา  ติงหงะ
2. นางสาวมนัสชนา  ช่วยเหมือน
3. นางสาวสิทธินีย์  สันพินิจ
 
1. นางสาวจารี  หยงสตาร์
2. นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชูจร
2. เด็กชายอัครพล  รอดไกร
 
1. นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม
 
30 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   กาญจนภิรมย์
2. เด็กชายสรศักดิ์   สุวรรณ์
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
 
31 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลวรรณ  จิวสุวรรณ
2. นายศุภชัย   ศรีสุข
 
1. นายพุธินันท์  รัตคาม
 
32 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76.17 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายกฤษฎา  ศรีประศาสตร์
2. นายปฐมภูมิ  ขวดทอง
 
1. นางดวงรักษ์  สามัคคี
2. นางแก้วเกสร  นานอน
 
33 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นายครรชิต  ช่วยดู
 
34 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐเดช  รัตนมณี
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
35 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวปริณวดี  ชูแก้ว
 
1. นางสาวลำใย  สามเมือง
 
36 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพลายุทธ  อินทรแก้วศรี
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกมลชนก  ไชยกุล
2. นางสาวกุลนิษฐ์  บูรณจันทร์
3. นายอิคลาส  หมันหนุน
 
1. นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
 
38 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายณัชพล  เกลี้ยงช่วย
2. เด็กหญิงรวีกาญจน์  อิฐสถิตไพศาล
3. เด็กหญิงอภิษฎา  สวัสดิรักษ์
 
1. นางเมตตา  แพทย์เจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกัตติกมาส  เพ็งพอรู้
2. นายธรณิศร  คงแก้ว
3. นางสาวปิยากร  เกิดผล
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวพัณณิตา  จรัญรักษ์
2. นายศุภกร  แย้มอุทัย
3. นายสุรวัชร  หาญศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
41 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  สุนทราภัย
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  บัวศรี
3. เด็กชายไชยา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวชารีญา  ชูเมือง
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
42 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงกษิรา  รุยัน
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชิดพงษ์ฐกิตต์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โชติกิตติกุล
 
1. นางจุรีพรรณ  มุสิกรัตน์ธำรง
 
43 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวจุฑามณี  หมวดแดหวา
2. นางสาวจุฑาวดี  หมวดแดหวา
3. นางสาวชฎาพร  ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวสมร  จันทร์รัตน์
2. นายสุธรรม  ตุเทพ
 
44 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณปากแพรก
2. นายมสาร  วสุนธรา
3. นางสาวมานิสา  แก้วเสน
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรจันทร์
2. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
45 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวชูก้าน
2. เด็กหญิงกรรศิภรณ์  เปาะทอง
3. เด็กหญิงปลุกขวัญ  อ่อนสนิท
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเตือนใจ  รู้เพราะจีน
 
46 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญจะศรี  แต้เจริญกุล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  รองเดช
3. เด็กหญิงสุดธิดา  เคยี
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มัณยานนท์
2. นางอมรา  เพทาย
 
47 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวธัญชนก  รอดกลิ่น
2. นายประทีป  คงกล้า
3. นายพงษ์พิสิทธิ์  ทองส่งโสม
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกิรภัทร  ลักษณะพริ้ม
2. นายชัยธวัช  ช่วยอินทร์
3. นายนนทกานต์  ช่วยธานี
 
1. นางรัตนี  ปิยะปานันท์
2. นางรุจิรา  วาจาสัตย์
 
49 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายชลัช  จินตนะ
2. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วใหญ่
 
1. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
50 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุทองดี
3. เด็กหญิงวิรัญดา  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
51 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสดสุข
2. นางสาวอรทัย  ไชยโคตร
3. นางสาวเจนจิรา  ทิพสุข
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
52 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุติมาพร  สุภาพ
2. นางสาวนุชนารถ  นาทุ่งนุ้ย
3. นางสาววารีรัตน์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล
2. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
53 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายจิณณวัตร  บุญฤทธิ์
2. นายอภิรักษ์  สวัสดิ์ประสิทธิ์
 
1. นายชัยยศ  กันตังกุล
 
54 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขลิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติเพชร
 
1. นางจารุณี   จิตสุภานันท์
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
55 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายกิตติศักดิ์  หวังจิ
2. นางสาวจิตติมา  ณรงค์
 
1. นายฌาร์มาล  วงค์วรุณฤทธิ์
 
56 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสาวิตรี  สามารถ
2. นางสาวสุดารัตน์  ชุมเชื้อ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่เฮง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
57 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายทวีพร  ศรีจันทร์ทอง
2. เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุภัคสร  ศรีชัย
2. นายเสถียร  เกียรติเมธา
 
58 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  แผ่นผา
2. เด็กชายนนทวรรษ  ช่วยเรื่อง
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัยวิทย  วันแรก
 
59 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายธนิศร  บุญจันทร์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชูคง
 
1. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
60 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายพรศิลป์  ทองหมัน
2. เด็กชายสุทธิดล  สังขรัตน์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัฐ
 
61 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพฤกษ์  สุขเกษม
2. นายสหรัฐ  ตัดสายชล
3. นายสุรภัทร  สุขคล้าย
 
1. นายมานพ  นานอน
 
62 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกวิน  ตันสิน
2. นายจักรกฤช  จันทรเพชร
3. นายภานุกร  ไกรเทพ
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
63 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรยุทธ  ด้วงหมุน
2. นางสาวประภัสสร  โยมา
3. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
64 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาววรนันท์  ศรีเต้ง
2. นางสาวศศิพร  นวลศรีทอง
3. นายอภิวัฒน์  ดำสุข
 
1. นายมานพ  นานอน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนันทนัธ  กาหยี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เพ็ชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงสิริสกุล  เศรษฐสิทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  พลฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรศิริ  นาศรี
 
1. นางจิราภรณ์  คงเพ็ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองกิ้ม
2. เด็กชายธนาคม  ตั้งกิจศิลป์
3. นายยศวิศักดิ์  เชษฐศิริพงศ์
4. เด็กชายศุภฤกษ์  รักษา
5. นางสาวเพ็ญประภา  เขมดำ
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวฉันทนาภา  ฉันทรางกูร
2. นางสาวนิรชา  เอียดเกิด
3. นางสาวศศิธร  บุญถาวร
4. นางสาวอรสินี  สุริยผล
5. นายอรุณ  อินทร์คง
 
1. นายจตุพล  แป้นพุ่ม
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายนพรุจ  จิตรชวาล
2. นายภัทรศัย  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวรุ่งภิญญา  ชัยมีเขียว
4. นายวิศรุต  ตันฑ์ศรีสุโรจน์
 
1. นางจิตรา  หลีกภัย
2. นางฐินัฐฐา  เลิศสกุลมหาแก้ว
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงคราม
2. นายชญานนท์  กล่อมพงษ์
3. นางสาวชลดา  นาบิน
4. นายเป็นหนึ่ง  แป้นชำนาญ
5. เด็กชายเพ็ญผกา  เกตุรัตน์
 
1. นางพิมพา  พันธุ์ลำยอง
2. นายศุภฤกษ์  ทองบุรี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ศิริพันธ์
2. นางสาวสมรักษ์  ดีเกียรติไพบูลย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยนเหล็ง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  รักแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาบุญ
 
1. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกาญจนา  โยยิ่ง
2. นายจักรกฤษดิ์  ตุหรน
3. นางสาวณัฐวัจน์  ศรีประสิทธิ์
4. นางสาวธัณชนก  หลังเจะนุ้ย
5. นางสาวสาริศา  รักษา
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธัญญา  ฟองศักดิ์
2. นางสาวบุษกร  ฤทธิสาคร
3. นางสาวปรียาภรณ์  ชูท้วม
4. นางสาวศิริลักษณ์  รักษ์นุ้ย
5. นางสาวสุภาวดี  ชัยแป้น
 
1. นายศักดิ์เลิศ  รักจริง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายชัยธวัช  มากมูล
2. นายยุทธกร  รังศรี
3. นางสาววจีกาญจน์  แซ่หลี
4. นางสาวศิรประภา  ทีปกรเศวต
5. นายโกเมศ  นิลละออ
 
1. นายไวภพ  รักเดชะ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายธวัชชัย  พิทักษ์
2. นายภานุวัฒน์  ทองสอง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  ล้วนเซ้ง
4. นางสาวสุภาวดี  ชุมวงษ์
5. นายอรรณณพ  อาศัยญาติ
 
1. นางทิพวรรณ  จันสุก
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  หนูปลื้ม
2. นายกันตพงศ์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์รักษ์
4. เด็กชายจารุวัฒน์  จรคงลี
5. นางสาวชุติกาญจน์  ส่งแสง
6. นางสาวฐิติมา  ชุมไชยโย
7. นางสาวดาวประกาย  บุญแก้ว
8. นายธวัชชัย  เข็มทอง
9. นายธวัชชัย  ไหมแท้
10. นางสาวนภัสสร  พรหมทิพย์
11. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ตัน
12. นางสาวปวริศา  พงษ์มาก
13. นางสาวปัทมาภรณ์  ลำดับสังข์
14. นายพรเทพ  จันทร์ด่วง
15. นางสาวยุวดี  สุดสนิท
16. นางสาววราสิตา  แกล้วทนงค์
17. นางสาววิภาดา  แสนสุข
18. นายวีระพล  หมื่นอักษร
19. นายเทพณฤทธิ์  ณรินทร์
20. นางสาวแพรนภา  อรรถรัฐ
 
1. นางจิราภรณ์  จันทอง
2. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหมไพบูลย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  รักสม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเพ็ง
4. เด็กหญิงจิราพร  พรมเพชร
5. เด็กชายจิรเมธ  ไกรเกรอะ
6. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญฤทธิ์
8. เด็กหญิงธิยายุ  ชัยเพชร
9. เด็กชายธีรศักดิ์  แอโสะ
10. เด็กหญิงพิชญาภัค  แคนยุกต์
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนพันธ์
12. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเพิ่ม
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีรัตน์
14. เด็กหญิงเบญจวีส์  เดชพิชัย
 
1. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายคัมภีร์  ชุ่มชื่น
2. นางสาวจันทิมา  รัตนะรัต
3. นางสาวจุฑารัตน์  มัธยม
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญมา
5. เด็กหญิงประภาวดี  อ้นบำรุง
6. นางสาวปัทมวรรณ  เภอรักษ์
7. นางสาวปิยรัตน์  เพชรรัตน์
8. นางสาวพรทิวา  พรหมทิพย์
9. นางสาวภัสธณวรรณ  มะธุระ
10. นายมนตรี  นวลสม
11. นางสาวยลดา  จีนนำหน้า
12. นางสาวฤทัยรัตน์  สุขสนิท
13. นางสาววรรณภา  แก้วขลิบ
14. นางสาวสุภัสสร  เพ็ญนวลออง
15. นางสาวสุภาพร  เพ็ชรชุม
16. นางสาวอรพรรณ  ย้อยคุณา
17. นางสาวอรุณี  บุญแก้ว
18. นางสาวอัจฉรา  อินธานึ
19. นางสาวเกศสุดา  สุขศรีคง
20. นายเดชะศักดิ์  จันทร์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  จันทอง
2. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงษ์  หมื่นจิตร
2. นางสาวจินดารัตน์  นาเลื่อน
3. นายจิราวุฒิ  ศรีเทพ
4. นางสาวชลธิชา  ทองขวิด
5. นายฐิติกร  หูเขียว
6. นางสาวณัฎฐา  ศรีเกตุ
7. นายบรรลือศักดิ์  บุญโยดม
8. นายปรีชาวิทย์  บรรถะ
9. นายรัชติณย์  ทองฤทธิ์
10. นางสาวลลิตา  ว่องพิทักษ์
11. นายสรรตวรา  รองเดช
12. นายสุวชัย  ไชยมล
13. นางสาวหฤทัย  สิงห์อินทร์
14. นายอดิศักดิ์  บุญชัย
15. นางสาวอุไรวรรณ  เนียมนาค
 
1. นางสาวนาริน  กสิคุณ
2. นายประสิทธิ์  ขาวทอง
3. นางสาวศุลีพร  อิทธิฤทธิ์
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริธิดา  ว่องไวยุทธ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  บุญชู
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจีรวรรณ  มีเล็ก
 
1. นางสาวฤดี  ตันติพนาทิพย์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวสุรางคนา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายวรินทร  คลายกลิ่น
2. เด็กหญิงวาริน  สังข์เพ็ชร์
 
1. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นเมือง
2. นายสัณหณัฐ  ตระการกิจนุกูล
 
1. นางนฤมล  จุทอง
2. นางนวลพรรณ  ศิริธรรม
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจตุรงค์  บุญขันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  แสงสว่าง
 
1. นางสุมาลี  ทองสุด
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายปวริศ  ศศิธร
2. นางสาวศุภมัทนา  สืบศักดิ์
 
1. นางเพ็ญสง่า  ฟ้องโห้ย
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  จิตรว่องไว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โชคผอม
3. นางสาวพนิดา  นกแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  รัตนะ
5. นางสาวภัทรทิยา  เดิมหลิ่ม
6. นางสาวรักษ์สุดา  โชติสกุล
7. นางสาวศุทธิณี  ณ ถลาง
8. นางสาวสาริณี  คงอินทร์
9. เด็กหญิงอมิตา  พันธเกต
10. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เกื้อรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  เคี่ยมการ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวรัชดา  ร่างมณี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณบวร
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวแดง
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  เดชภักดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  หัสชัย
8. นางสาวสุดารัตน์  ไกรแก้ว
9. นางสาวสุรารักษ์  ไทยมิตรชอบ
10. เด็กหญิงอพัสณี  แกล้วกล้า
 
1. นายประพิศ  วงศ์วิชชากร
2. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
3. นางสาวหัถญา  ศิลปสงวน
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันจ่าง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เพชรศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยศิริ
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ยมรัตน์
5. เด็กหญิงนภาพร  เพชรศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปานตะวัน  เพ็งเซ่ง
7. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงเหลือ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทวิสุวรรณ
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เส็นฤทธิ์
10. เด็กหญิงวนิดา  บุญมา
11. เด็กหญิงวิมลศิริ  พรหมสังข์
12. เด็กหญิงสาธิยา  มิตรเดช
13. เด็กหญิงอมรา  รัฐกาล
14. เด็กหญิงเคียงดาว  ชุมฤทธิ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตราชู
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นายชัยสิทธิ์   ถาวรอนุมาศ
3. นางสาวแอเสาะ  อาลีมามะ
4. นางสาวโนรฮีดายะห์  กาโฮง
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์โสม
2. นางสาวจิราวรรณ  สุขการ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กายเพ็ชร์
4. นางสาวชมภัทร  อุปพงษ์
5. นางสาวนิสา  สามารถ
6. นางสาวบุษรา  ทองศรี
7. นางสาวพรจุฬา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงวิชญาพร  น้อยสมวงศ์
9. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงแก้ว
10. นางสาวสิรินาถ  ส่งกิจ
11. เด็กหญิงสุจิตรา  จินกระวี
12. นางสาวสุดารัตน์  เทพพูลผล
13. นางสาวสุภัสสรา  จีนประชา
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เจี้ยว
15. นางสาวอรวรรณ  ช่วยหนู
 
1. นางสาวชรินทร์รัตน์  ศรีจันทร์ทอง
2. นางดุษฏี  นคราวงศ์
3. นางพัชรีย์  ลันดา
4. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายริษณุพงษ์  อิทธิสัน
2. เด็กชายศิวกร  ศรีพุทธคุณ
3. นางสาวอภิญญา  แซ่กั้ง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตวิวัฒนาพงศ์
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยมล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สวัสดิกุล
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวธัญทิพ  แซ่เขา
2. นางสาวลัทธพร  จริยสันติธรรม
3. นางสาวสุรีรัตน์  ช่วยช่วง
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสมนึก  ผอมเซ่ง
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกุญจนาท  ง่วนสน
2. นางสาวนัยนา  มูลวงศ์
3. นางสาวเมทะวดี  จันทร์แจ้ง
 
1. นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง
2. นายสุทธิรัตน์  เสนีชัย
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจุวัยดี้  ชมเช้า
2. เด็กหญิงสิรามล  ช่อเส้ง
 
1. นายชัยยศ  พุฒนวล
2. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสภัณณา
2. เด็กชายรัตนกร  พากเพียร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นสุคน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สุขด้วง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาววธูสิริ  จูประทานสุข
2. นายไกรวงศ์   โตทับเที่ยง
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
99 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายขจร  วิจิตรพันธุ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  นุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ไพรดำ
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
100 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงรวิสรา  เทพสิงห์
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสรา  ยงประเดิม
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
101 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวดาริกา  แส้ส้อง
2. นายนิพนธ์  ขาวดี
3. นางสาวเจนจิรา  พลแสง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
102 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชนัษธิการณ์  ปริสุทธิกุล
2. นางสาวชนัษธินันท์  ปริสุทธิกุล
3. นางสาวพิชญ์สินี  นิลวงศ์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
103 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานันท์  รอดสุด
 
1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
 
104 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ชู
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
105 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอุทัย  ธรรมตลอด
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
106 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวศุจีมาศ  ชัยทอง
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
107 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
108 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สุนาเสวีนนท์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
109 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายไกรเทพ  ลัทธิภิรมย์
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
110 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชโลชา  เกตุงาม
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
111 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงขวัญตา  แดงอิด
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
112 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวกชกร  ณ ระนอง
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
113 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวขวัญชนก  แซ่อิ๋ว
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
114 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
115 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสอาด
2. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
116 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพรชนิทร์  ชุมทอง
2. เด็กชายอิสระภาพ  สุดกิจ
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายสดุดี  สังขมณี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพร   จันด้วง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายธงทอง  หนูแป้น
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
119 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรสิน
 
1. นายสมโชค  จิตรสิงห์
 
120 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพรหมพร  คงเสรีนนท์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
121 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายภูธน  พลอินทร์
2. นายสรธร  คงเมคา
3. นายเสฏฐวุฒิ  ชุ่มเพ็ง
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
122 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  เยาว์ดำ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  นวนศรี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ด้วงเรือง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
123 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายจิรวัฒน์  ดำศรี
2. นายบุญรอด  ทองเถา
3. นายเศกสรรค์  ศรีหมาน
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
124 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายภาคินัย  ทองหนัน
2. นายสิทธิพร  ศรีคง
3. นายเจษฎา  ดับพันธ์
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
125 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
126 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายวรเทพ  ท่าจีน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
127 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายเจียระไน  รัตนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
128 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายบงกช  ทองย้อย
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
129 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงรังสิมา  คงบัน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
130 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  รองเดช
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
131 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสธิณา  ยิ่งขจร
 
1. นายเอกชัย  สงด้วง
 
132 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
133 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
134 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปานฤดี  เจนพาณิชย์วงศ์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
135 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
136 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
4. นายกษิดิศ  ช่วยเมือง
5. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
6. นายจริม  กัลยาศิริ
7. นางสาวจุฑารัตน์  แก่นเมือง
8. นายจเรวัฒน์  มณีขวัญ
9. นางสาวฐิติมา  ยอดรักษ์
10. นายณรงศ์ชัย  สินธุ์ประจิม
11. เด็กชายณัฐวุติ  สินปัญญาสิริ
12. นายทศพล  พจน์สมพงศ์
13. นายธนวัฒน์  ภูพันธ์ทวีพงศ์
14. นายธนากร  เสนีย์
15. นายธีร์ธวัช  ชิตชลธาร
16. นางสาวนงคราญ  แซ่หลี่
17. นายบราซิล  ทองชนะ
18. เด็กหญิงรวินันท์  หิรัญวิริยะ
19. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
20. นางสาวฤทัยรัตน์  ศักดิ์รัตน์
21. นายวรกานต์  สองเมือง
22. นายวรพล  เซ่งเอียง
23. นางสาววาสนา  บำเรอจิตร์
24. นายวิรชัย  อั้นจุ้ย
25. นายศราวุธ  พรมนิตย์
26. นายสราวุธ  เต็งรัง
27. นายสิทธิศักดิ์  เป้าทอง
28. นายสิปปนนท์  ศรีสกุล
29. นายสิริชัย  ขุนสิทธิ์
30. นางสาวสุชัญญา  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุธิดา  สาธร
32. นายอนันต์เทพ  ปูขาว
33. นายอมรเทพ  ศรีปรางศ์
34. นายอมฤต  ลาวเพ็ชร
35. นายอรรถชัย  พันธุเสน
36. นางสาวอริสา  จันโสม
37. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
38. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
39. นางสาวเบญจรัตน์  ทรงกิจ
40. เด็กหญิงเอเชีย  เหล่าเทิดเกียรติ
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
4. นายประพันธ์  วงศ์อภิชาติ
5. นายวิษณุ  โสวัฒน์
6. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
7. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
8. นายเชิดศักดิ์  ศรียาภัย
 
137 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัยญามาศ  พลหลา
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  สุดภัย
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วัลวิน
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญทอง
5. เด็กหญิงจิราภา  สุขเหลื่อง
6. เด็กหญิงณิชกานต์  เพทาย
7. นางสาวดาราวรรณ  สิงหล
8. นายธนาชัย  ตู้ดำ
9. นายนครินทร์  เจียวก๊ก
10. เด็กชายนทีธร  เพชรขำ
11. นายนันทกร  กังแฮ
12. เด็กหญิงปนิตตา  กำจร
13. นางสาวปริฉัตร  จีนเดิม
14. เด็กหญิงภัสสร   แป้นไทย
15. เด็กชายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
16. นายภานุวัฒน์  อินทรักเดช
17. เด็กหญิงมินตรา  เต๊ะหนอน
18. นายรณฤทธิ์  คงฤทธิ์
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสงทอง
20. เด็กหญิงวนาลี  มันถะ
21. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลตัน
22. เด็กหญิงวรารัตน์  แสนสุข
23. เด็กหญิงวริยงค์  จิตบุญ
24. เด็กชายวัขระ  ศรีไทย
25. นายวัชระ  นุ่นสงค์
26. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชุมแก้ว
27. นางสาววิลาวัลย์  ทองขำ
28. เด็กหญิงศิริธร  รองเดช
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
30. เด็กหญิงศุภมาศ  เอ้งฮ้วน
31. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรเดช
32. นายสุทธิพงษ์  นิเวศประเสร็ฐ
33. นายสุธาวัฒน์  เซ่งเฟ็ด
34. เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์วิวัฒน์
35. นายอภิชัย  นาพรม
36. นางสาวอินทุอร  จีนช่วย
37. นางสาวอ้อมใจ  กังแฮ
38. นายเทพสุวรรณ  พรหมมี
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นางพรทิพย์  จิตบุญ
3. นางสาวพักตร์สิริ  สารวัตร
4. นายวิชชา  ไชยกุล
5. นายวิทยา  อ่อนยิ่ง
6. นายเอกชัย  สงด้วง
 
138 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิ่มโอ่
2. นายกิตติศักดิ์  ชิตชลธาร
3. นายจตุรงค์  ว่องม่อย
4. เด็กชายจักรี  เดชนุ้ย
5. นายจิรศักดิ์  เล่าส้ม
6. นางสาวจุฑามณี  ซุยกิม
7. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
8. นางสาวฐิตาภา  สุวรรขำ
9. นางสาวณัฐปวีณ  จันมีศรี
10. นางสาวทัศวรรณ  แสงศร
11. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
12. นางสาวนงนภัส  แย้มใหญ่
13. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
14. นางสาวปิยฉัตร  สรรพจักร
15. นายพีรศักดิ์  วงศ์สุรีย์กุล
16. นางสาวมิรันตี  แก้วเล็ก
17. นางสาววรรณวดี  แก่นเมือง
18. นางสาวศิรดา  กาหยี
19. เด็กหญิงศุภมน  เขาทอง
20. นางสาวสาธิมา  สีสุข
21. นางสาวสุฑารัตน์  รามอินทร์
22. นายสุทธินนท์  อินทร์มณี
23. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สีทอง
24. เด็กชายอนุศักดิ์  อนุพจน์มนตรี
25. นางสาวอรจิรา  แซ่วู้
26. นายอัครเดช  สุขขี
27. นายเขมวรรณ  จันทวัฒน์
 
1. นายพายัพ  ปักษี
2. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
139 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หนูรุ่น
3. นางสาวขนิษฐา  หมวดเมือง
4. นายจักรกรัส  สุริโย
5. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  แม้นสุรางค์
6. นางสาวจิราวัลย์  ทองเกลี้ยง
7. เด็กหญิงชญานิศ  พันนาสี
8. เด็กหญิงณัฏฐาวดี  กุญชรินทร์
9. เด็กหญิงณัฐมล  สุขทอง
10. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
11. เด็กหญิงทัศนวรรณ  พรายชนะ
12. เด็กชายธีระพงศ์  ชูบัวทอง
13. นายนรวิชญ์  จิตต์เพชร
14. เด็กชายนรวีร์  จิตต์เพชร
15. เด็กชายนิติวัฒน์  เพ่งพินิจ
16. เด็กหญิงนิภารัตน์  เพียรดี
17. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พลับอ่อน
18. นายพงศธร  อินทรศิริ
19. เด็กหญิงพรพิมล  สมหมาย
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โรจนทนงค์
21. นายภานุวัฒน์  เถื่อนเหมือน
22. เด็กหญิงยุพเรศ  เพียรดี
23. นางสาววนิษา  จิตต์เพชร
24. นายวรวิทย์  ชูกรณ์
25. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
26. เด็กหญิงวรารัตน์  เพชรชูวงศ์
27. นายวศิน  จิตต์เพชร
28. เด็กชายวิทยา  ยุทธวารี
29. เด็กหญิงว่านทิพย์  รัตนสุวรรณ
30. นางสาวศิริพร  ตุ๊กสุวรรณ
31. เด็กหญิงสถิติญา  ทองชาติ
32. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
33. เด็กหญิงสุจิรา  แสงแก้ว
34. นางสาวสุนัน  วุฒิมานพ
35. นางสาวอนุธิดา  ศักดิ์ศรี
36. นายอนุรักษ์  อินทระ
37. นายอภิวัฒน์  หนูเขียว
38. เด็กหญิงเกตสิริ  สงวนศักดิ์
39. นางสาวเสาวณีย์  โฉมทอง
40. นางสาวโสภิดา  ทองส่องโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
2. นางสาวสุชาพิชญ์  บัวขวัญ
3. นางออมสิน  ผอมสวัสดิ์
4. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
140 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนากร  บัวเลียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
141 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
142 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายธีระยุทธ  ทองโอ
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
143 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายอนุรักษ์  อินทระ
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
144 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
 
1. นางสิริเสาวภาคย์  ขวัญเมือง
 
145 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงมัญชุพร  หวังจิ
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
146 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอินทิรา  ศรีเรืองรัตน์
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
147 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
148 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพฤทธิ์  คงเพ็ชร
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
149 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายอิศเรศย์  สมาพงษ์
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
150 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายอาดิส  อิดทิ่ง
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
151 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
152 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงวรรณ์สิรัฐ  จริงจิตร
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเพ็ง
 
153 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
154 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิ่นประภา  วินสน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
155 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
156 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวิธวินท์   โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
157 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
158 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศุภวิชญ์   ตันติมาภรณ์
 
 
159 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศิวัช  ศักดิ์เพชร
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
160 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายมานะศักดิ์  คงละออ
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
161 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
162 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐมน  พลเดช
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
163 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวเยาวเรศ  ลาพินี
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
164 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวสุภัค  ชุมแสงศรี
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
165 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกุลพัชร  พัฒโนดม
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
166 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
167 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิเศษไชยะ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
168 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวโสภิดา  ทองส่งโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
169 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวกานต์ธีรา  ศรีนวล
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
170 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงปรือ
2. เด็กหญิงกรรวี  ยุกตเวทย์
3. เด็กหญิงกฤติกา  ยิ้มสงค์
4. เด็กหญิงกลวัชร  ปรัชญานิพนธ์
5. เด็กชายกานตรัตน์  วุทธชูศิลป์
6. เด็กชายกิตติพศ  แป้นทองหลาง
7. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แกล้วทนง
8. เด็กชายจารุวิทย์  มีใหญ่
9. เด็กชายจิรายุส  คงสิริ
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้องกิตต์ไพศาล
11. เด็กชายณวัฒน์  จริงจิตร
12. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยเพ็ชร์
13. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงธัญรดา  เที่ยงธรรม
15. เด็กหญิงธัญสุดา  รัตนชู
16. เด็กชายธีรเกียรติ  ฤทธิ์หมุน
17. เด็กหญิงนภสร  ชนะภัย
18. เด็กหญิงนลัท  ฐิตโชติ
19. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  นวนหงษ์
20. เด็กหญิงนันทิตา  ไกรแก้ว
21. เด็กหญิงนิรชา  ราชภักดี
22. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงวิทยานนท์
23. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิสาร
24. เด็กหญิงภัทรกันย์  ตระกูลวังทอง
25. เด็กชายมงคลชัย  ดวดไธสง
26. เด็กหญิงรวิวรรณ  เรืองแสนสกุล
27. เด็กหญิงวรัญญา  คำจินดา
28. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิชัย
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมาธิ
30. เด็กหญิงสายสิริ  แก้วเหมือน
31. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์มาก
32. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
33. เด็กหญิงสุกฤษตา  เพ็งเกตุ
34. เด็กหญิงสุพัตรา  ชิตแก้ว
35. เด็กหญิงสุมาตรา  หนูพลัด
36. เด็กหญิงเกวลิน  สินไชย
37. เด็กหญิงเกศรา  หนูโมระ
38. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เต็มทับ
39. เด็กหญิงเพ็ญพิทย์  เป้าทอง
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
3. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
4. นางสาววริศรา  แสงแก้ว
5. นายวิษณุ  วรรณบวร
6. นายสกลธ์  เภาสู่
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
171 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายคมธันว์  จันทรศาล
2. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
3. นางสาวชนินาถ  แก้วประเสริฐศิลป์
4. นางสาวชบาพร  นาคช่วย
5. นางสาวชยุดา  บุญรอด
6. นางสาวชลิตา  หนูพลัด
7. นางสาวฐานิดา  พิชัยอุดมพร
8. นางสาวฐานิตา  พิชัยอุดมพร
9. นางสาวฐาปนีย์  พรทรัพย์มณี
10. นางสาวณัฐสิมา  ก่อเกียรติ
11. นายธนกฤต  กิตติธรโภคิน
12. นางสาวธนพร  นฤภัย
13. นายธนภัทร  ลิ้นหล่อ
14. นายธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง
15. นางสาวธัญลักษณ์  สงเทพ
16. นางสาวธิติมา  ทิวแพ
17. นายธีรนัย  จันทร์เกตุ
18. นายธีร์รักษ์  ลูกเมือง
19. นางสาวนัจมีย์  เอียดวารี
20. นางสาวปนัสยา  เขตอนันต์
21. นายปิยพัทธ์  นานช้า
22. นางสาวปิยะพร  ไทรงาม
23. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
24. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
25. นายภาณุรุจ  พงษ์วะสา
26. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
27. นายวสวัตติ์  พงศ์ภัทรกิจ
28. นายวัชรชัย  ชูแก้ว
29. นายวิศวะ  โกมลวิวัฒน์
30. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
31. นายศิขรินทร์  มโนภิรมย์
32. นายศิริพันธุ์  อนุวงศ์สกุล
33. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
34. นางสาวศุภานิช  สุริโย
35. นางสาวสุกัญญา  จิตรพิทักษ์
36. นางสาวสุชาดา  ตันติเมธานนท์
37. นางสาวอรณิชา  รักไทย
38. นายเทพทัต  จันมัด
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
3. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
4. นางสาววริศรา  แสงแก้ว
5. นายวิษณุ  วรรณบวร
6. นายสกลธ์  เภาสู่
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
172 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองยศ
2. เด็กหญิงดารินทร์  สุขเขต
3. เด็กชายธนพล  เทพดล
4. เด็กชายวีรเชษฐ์  บัวชุม
5. เด็กหญิงสกายทิพย์  ไชยบุตร
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
8. เด็กหญิงเยาวเรศ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
173 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองผุด
2. นายกิตติพันธ์  อุ้ยน้ำเที่ยง
3. นายนภัสสร  เทพพูลผล
4. นายนรากรณ์  จิตตัง
5. นางสาวประภิญญา   สุกใส
6. นางสาวปวีณา  แดหวา
7. นายพัฒนพงษ์  นวนศรี
8. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
9. เด็กชายอาทร  เที่ยงธรรม
10. นายเจษฎา  เอียดชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
174 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณแสงทอง
2. นายชลิต  ศุภรทวี
3. นายนายธนพล  ช่องพิทักษ์
4. นางสาววรรณิศา  รุ่งเรือง
5. นางสาวสรารัตน์  ทอง
6. นางสาวสิรินดา  ศิลากูล
7. นางสาวสุดารัตน์  ทองเสน่ห์
8. นายสุรศักดิ์  ทองหยู
9. นายอภิรักษ์  มือเพ็ชร
10. นายอรรถชัย  พันธุเสน
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
175 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายกรีฑา  ณ พัทลุง
2. นายณัฐพล  นิลลออ
3. นายนัทธิศักดิ์  บุญรุ่ง
4. นางสาวปราณี  เจ๊ะระหวัง
5. นางสาวพรรณธิพา  สอนหนู
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมรงค์
7. นางสาวศิรัญญา  เทพชนะ
8. นายอภิเดช  สมานกุล
9. นางสาวอรญา  เรืองนาม
10. นายเพชรประเสริฐ  หนูแก้ว
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
 
176 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงชุติมา  จรชัย
2. เด็กหญิงปวริศา  นิลกาฬ
3. เด็กหญิงรุจิรา  วรตันติ
4. เด็กหญิงวรรษชนก  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  วิสุทธิ์เชื้อ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลำล่อง
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นางอัจฉรา  ลายดี
 
177 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สูสา
2. นางสาวดวงกมล  นาวาแก้ว
3. นางสาวนราวดี   ปราบปราม
4. นางสาวนิธิพร  สนิทปู่
5. นางสาวพรปวีณ์  เชี่ยวภู่
6. นางสาวสุมลรัตน์  ไชยโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
 
178 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรหิน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมานหมาด
3. เด็กหญิงณิชกานต์  รักเล่ง
4. เด็กหญิงพรรษพร  จู้ห้อง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พุกพบสุข
6. เด็กหญิงลาภวารินทร์  สงคราม
7. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปุ่ยพล
8. เด็กหญิงแสนแก้ว  รัชฎาจารุรัชด์
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
179 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองผุด
2. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
3. เด็กหญิงปภาวดี  ยิ้มสง
4. นางสาวประภิญญา   สุกใส
5. นางสาวปวีณา  แดหวา
6. นายสิริรัตน์  เต็มพร้อม
7. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตุลยสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
180 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิดาภา  หนูฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์ฤทัย  มิ่งมิตร
3. นางสาวมณีวรรณ  ศรีมหาวาร
4. นางสาววรพนิต  เล็กบุญเซ็ง
5. นางสาวหทัยชนก  สุทธิคณะ
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นางอัจฉรา  ลายดี
 
181 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
2. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
3. นางสาวจารวี  สามทอง
4. นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่
5. นางสาวยุวดี  รัศมีทองคำ
6. นางสาวสิมาภรณ์  ภู่เจริญ
7. นางสาวอริสา  จันโสม
8. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
182 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โสรถาวร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  พุทธรักษ์
3. นางสาวธัญวรัตน์  ทองย้อย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงนุชรี  นุ้ยเศษ
6. นางสาวบุษกร  บุญเรือง
7. เด็กหญิงปวีณา  ส่งแสง
8. เด็กหญิงพี่นาง  บุญศรี
9. เด็กหญิงวาสนา  ไชยมนตรี
10. เด็กหญิงวาสนา  นิ่มนวล
11. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศุภรทวี
12. นางสาวแพรพลอย  แสวงวิทย์
 
1. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
2. นางสาวบังอร  เพ็ชร์พราว
3. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
4. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
5. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
183 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจันทร์วิมล  เทพแก้ว
2. นางสาวจินดารัตน์  คุณาธรรม
3. นางสาวธาราทิพย์  คงสุข
4. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
5. นางสาวมาริษา  ทองเม่ง
6. นางสาววิมล  จันทร์รัตน์
7. นางสาวสุนิษา  ทองดำ
 
1. นางสิริเสาวภาคย์  ขวัญเมือง
 
184 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวฐิติวรรณ  วงศ์น้อย
3. นางสาวณัฏฐนิช  เกื้อชูศรี
4. นางสาวบุษกร  จริงจิตร
5. นางสาวปทุมทิพย์  ซุ่นสั้น
6. นางสาวประภาพร  ซุ่นสั้น
7. นายศานิต  ศรีเรือง
8. นางสาวอรอุมา  สุภะเร
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นายวิษณุ  วรรณบวร
5. นางอัจฉรา  ลายดี
 
185 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวชนม์นิภา  อุทัยรัตน์
2. นางสาวชวาลา  ชำนาญ
3. นางสาวธวัลรัตน์  แก้วทอง
4. นางสาวพิมพ์ผกา  เกาะสมัน
5. นางสาวมนัสญา  ทองเรือง
6. นางสาววิชญาพร  กลับอุ่น
7. นางสาวศวิตา  ไกรเทพ
8. นางสาวศิริลักษณ์  อินต่อม
9. นางสาวสุพชัญญา  ศิริมาศ
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
186 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายชัยภัทร  ฮั่วสกุล
2. เด็กหญิงดาราวดี  พูลสมบัติ
3. นายวาทิต  ทิพศรี
4. นางสาวศิรินาถ  ดับพันธ์
5. นายเชิดชัย  ขำแก้ว
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
187 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายวรวิบูล  ไกรแก้ว
2. นายศิครินทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พวงอุบล
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพใหญ๋
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สมทิพย์
3. เด็กหญิงธนัชชา  พูดเพราะ
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางเยาวนิตย์  ทองรัตน์
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนกานต์  ทองโอ
2. เด็กชายธีรพงษ์  จิตตรา
3. เด็กชายปิติโชติ  นวลใย
 
1. นายยรรยง  มากคงแก้ว
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายธนพล  มณเฑียรมาศ
2. นายพิเชษฐศักดิ์  วรรณแสงทอง
3. นายอัฒฐาวุธ  เลี่ยเห้ง
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายปกรณ์  อุยสุย
2. นายพิชชาพงศ์  เพทาย
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  นิลระตะ
2. นางสาวลัดดาภรณ์  รองเดช
3. นางสาวเปรมกมล  นิลละออ
 
1. นางชลธพร  ชาญอาวุธ
2. นางสาวสุปราณี  วงษ์มาก
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายคุรุพงษ์  วันเพ็ญ
2. นายชลันธร  ภู่เจริญ
3. นายภานุพงษ์  เหล่หวี
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนชิต  ตั้งปอง
2. เด็กชายปาริวัตร  บุญมาศ
3. เด็กชายวศิน  หอมตระกูล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีราภา  เรือนเพ็ชร
2. เด็กชายชัยมงคล  หมวดเมือง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกษประกอบ
 
1. นางอาพร  มากคงแก้ว
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายสโรช  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัติ
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายทวิชาติ  เชาว์เรืองรักษ์
2. นายธีระพน  จริงจิตร
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงดาริกา  รอดดี
2. เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรศรีช่วง
 
1. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สินธุ์อ่อน
2. เด็กหญิงรตินันท์  คล้ำงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรพนธ์  จุลบุษรา
2. นายจิรายุ  หลังสตา
3. นายอดิศร  ทิ้งเหม
 
1. นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธีรพน  จริงจิตร
2. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
3. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  รังษี
2. นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
3. นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชาวน์เสฏฐกุล
2. เด็กชายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชินกฤต  อ่อนชาติ
2. เด็กชายสุพิชฌาย์  นภาคะเวช
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐศิษธิ์  พลายเพ็ชร์
2. นายอภัยพงค์  จงราบ
3. นายอิทธิพัทธ์  กิ้มเจี้ยม
4. นายโสภณัฐ  บุญขันธ์
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นายพีระวัฒน์  วณิชชานนทฺ์
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  หิรัญชา
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญจันทร์
3. นางสาวอนินทิตา  กังแฮ
4. นายอรรถชัย  แซ่เฮ้า
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุญสังข์
6. นางสาวเจนจิรา  เซ่งเกลื่อน
 
1. นางสาวสุจิรา  เอียดศรีนวล
2. นายอารุณ  ไชยภักดี
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนที  พุ่มเกลี้ยง
2. นายบดี  กังงา
3. นายปุณยวัจน์  คำทอง
4. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายธำรงค์  วงศ์เจริญยศ
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แดงส่งศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  บันดาศักดิ์
3. นางสาวยุวรัตน์  เพ็ชรขันธ์
4. นางสาวรัตติยากร  ศรีเทพ
5. นางสาวอธิษา  สิทธิชัย
6. นางสาวอรกช  ขำณรงค์
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลำดับพังศ์
2. เด็กหญิงกานต์มณี  สังขพันธ์
3. เด็กหญิงกิตติยา  แพไธสงค์
4. เด็กหญิงศรินยา  คีรีเดช
5. เด็กหญิงสุธิดา  คงช่วย
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่หลั่น
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อโณทัย
2. เด็กหญิงจรัญญา  หะหมาน
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  แก้วพิทักษ์
4. เด็กหญิงธิติมา  รังศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญเลิศยศ
6. เด็กหญิงสุณิสา  ยิ่งขจร
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันวดี  เมืองมีศรี
2. เด็กชายวัชรินทร์  นิดคง
3. เด็กชายเสรีภาพ  จันทร์ช่วยนา
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นายอดิศร  แซ่เซียว
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กชายพงศธร  วชิระวุฒิไกร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงวิชญา  วัชรเสรีกุล
2. เด็กหญิงวิรดา  หนูแดง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จรูญศักดิ์
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธฤตมน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายนฤเบศ  เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พิทักษ์วุฒิกุล
 
1. นางนิตยา  พรมชู
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  รักบุรี
2. นางสาวศิริรัตน์  หนูรัตน์
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
2. นายพงศกร  ขาวคง
3. นายสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวรวีรัตน์  ชูกลิ่น
2. นางสาววิลาวรรณ  หมื่นโพธิ์
3. นายเฉลิมศักดิ์  ศรีทัยแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายจริสพงษ์  เอื้อตระกูลวิทย์
2. นายธีระ  ปิยะโชติ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวขวัญจิรา  นุ่นนา
2. นางสาวอัญชนา  ชัยทอง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เต็งรัง
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวสุธาวัลย์  คงเอียด
2. นายโกเมศ  อุ้ยกิ้ม
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วทอง
2. เด็กชายวสุนธรา  คงโหรน
3. เด็กชายเจนณรงค์  วิมลเมือง
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายนันทวัช  ไกรเทพ
 
1. นายชาตรี  ศรีเมือง
2. นางสาวเกศริน  วิมลเมือง
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธนกร   การชนะไชย
2. เด็กหญิงสุนิตา   แซ่เหล้า
 
1. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายกฤษณะพล  สัญวงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   นานอน
3. เด็กชายศิวกร  ดำกลึง
 
1. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายปิยพงศ์  ดำเดช
2. นายพัลลภ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวสุธิดา  ทองใหม่
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐสร   สองสา
2. นายนพเดช   เสียมไหม
3. นายวุฒิชัย  เกียงเอีย
 
1. นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน
2. นายสิน  จินตประชา
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  สุยะตา
2. เด็กหญิงสุณิฌา  รักษาศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอียดสีทอง
 
1. นายอุธร  แก้วสม
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายชยพล  สุชาติพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคกตรัง
 
1. นางนฤมล  เจษฎารมย์
2. นางสุกัญญา  จงใจ
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนกชนม์  แสงจันทร์
2. นางสาววัลลิภา  ไพลดำ
3. นางสาววาสนา  คงทองคำ
 
1. นางขนิษฐา  ประเสริฐ
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวนวพร  ทิพเศษ
2. นางสาวสุมณฑา  โพชสาลี
3. นางสาวเกศรา  จันด้วง
 
1. นางจิราภรณ์  แสงพงศ์ชวาล
2. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เล็กมาก
2. เด็กชายวัชรากร  จิรโสภณ
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงซารีน่า  เกาะสมัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดท้อง
3. เด็กหญิงสุนิตา  เรือนแก้ว
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เหย่าเฉื้อง
2. เด็กชายพีระนันท์  เรียนมาแทน
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวจุฑามาศ  ขาวคง
2. นายพงพัฒน์  ฐิติโชติ
3. นางสาวพรทิพย์  บุญสังข์
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  ชนะภัย
2. นายธีรวุฒิ  รอดกูล
3. นางสาวเบญจพรรณ  คงการ
 
1. นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงณัฐฌาวดี  ไกรลาศ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อนุโต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญมน  วงศ์เทพบุตร
2. เด็กหญิงเนวิชญา  อริยคุปต์
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตรียาพงษ์
2. เด็กชายปรินทร์  พลับอ่อน
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ฤทธิ์สมิตชัย
 
1. นางพัชรี  ทองเพียง
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธรรญสิรัฐฐ์  ไชยทอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คงยวง
3. นางสาวอัญญาณี  ทั้นเส้ง
 
1. นางขนิษฐา  ประเสริฐ
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจรัลศรี  สุริวงศ์
2. นางสาวธิดาทิพย์  มณีกุล
3. นางสาวศุภรดา  เอี้ยวซีโป
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัชชา  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  ผนึกทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงรินรดา  พันธุเล่ง
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คงการ
2. เด็กหญิงอรัญญา  รอดกูล
3. เด็กหญิงเพ็ญมณี  สอนทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายธีรชัย  วุฒิศักดิ์
2. นายพนาพร  ศรีสงคราม
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวนงลักษณ์  ท่าจีน
2. นางสาวปรีชญาพันธุ์  จำปา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุพงษ์พันธ์
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณัฐพล  ศุภศรี
2. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ช่วยประคอง
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีสมร
3. นายสิทธิชัย  แก้วระยับ
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพลายุทธ  อินทรแก้วศรี
2. นายยิ่งยศ  เหน็บบัว
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายศุภกิตติ์  สินไชย
2. นางสาวสรัลพร  รอดรัตน์
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นายวีระยุทธ์  นิลละออ
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายกิตติ  คงอินทร์
2. เด็กชายนที  พงษ์เสน
3. เด็กชายวิชญ์ศรุต  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มัธยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หนูเนตร
3. เด็กหญิงศิวพร  เดชคงแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
2. นางสาวเรณู  หลวงคลัง
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพลภิสิทธิ์  เลื่อนแก้ว
2. นางสาววรวรรณ  ไชยชนะ
3. นายเอกวิทย์  แก้วภักดี
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  นุ่นแก้ว
2. นายพิสุทธิ์  แสงสว่าง
3. นายอัษฎาวุธ  อินทร์เอียด
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรายุ  ปูขาว
2. นายปรินทร  ตั้งปอง
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรังสฤษณ์  คำหมื่น
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤติ  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวอัญชิษฐา  นบนอบ
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์  ศรีจันทร์ทอง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  แท่นนิล
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีเพชร
2. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. เด็กชายภาณุพันธ์  ปริสุทธิกุล
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
 
258 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงการะเกด  แสงรักษ์
 
1. นางอาจินต์  ศรีเพชร
 
259 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีโลก
 
1. นางเอมอร  กุลบุญ
 
260 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เล่งล้วน
 
261 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสินีกานต์  สมจริง
 
1. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
 
262 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงอารตี  ศิวะโร
 
1. นางสาวขนิษฐา  หะจิ
 
263 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสงเสน
 
1. นางสาวนิตยา  ดำท่าคลอง
 
264 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวศรัณย์พร  รักษา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ท่าจีน
 
265 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาววิชญาพร  คงนคร
 
1. Mr.Tim  Nillsson
 
266 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  เสาะไธสง
 
1. Mrs.Laila  Rafa
 
267 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพร  พานแสง
 
1. นางสาว อรวรรณ  ไกรว่อง
 
268 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวจารุภา  เดชประสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  เกียรติเมธา
 
269 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายกิตติภูมิ  สังขมัน
 
1. นายกฤษณ์  เกียรติมณีสุกมล
 
270 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายศุภฤกษ์  รักษา
 
1. นางปาณิสรา  ทองหนู
 
271 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงียบประเสริฐ
 
1. นางอุษารัศม์  โสภารัตน์
 
272 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพชรพล  พรหมทัต
 
1. นางกาญจนา  อินทรโชติ
 
273 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงแจ่ม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พฤกษสุวรรณ
 
274 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงศ์  สมจริง
 
1. นางวรรณะ  แคนยุกต์
 
275 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงนันทิมา  สุขสนาน
2. เด็กหญิงปาลิตา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วรฤทธิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชาติ
5. เด็กหญิงสิรินยา  วารินแก้ว
 
1. Mrs.Luisa  Melchert Sosa
2. นางปาณิสรา  ทองหนู
 
276 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา  สวนแก้ว
2. เด็กชายจิตรภานุ  ส่งศรี
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  ติ่งต่ำ
4. เด็กชายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงอลิษา  รัตนกานตะดิลก
 
1. Miss Narichelle Ann   Sugatan Tadique
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
277 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  เมฆเกตุ
2. นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งขจร
3. นายณัฐพงศ์  สมจริง
4. นางสาวประไพพิมพ์  ชาตรีกุล
5. นางสาวอุไรวรรณ  รักภักดี
 
1. Miss Jocelyn Ariston  Bunyi
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
278 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกรพันธ์  ยอดเมืองนาย
2. นายจิรวงศ์  คงผลาญ
3. นายจิรวัฒน์  คงผลาญ
4. นางสาวชฎาภรณ์  จวนแจ้ง
5. นางสาวลักษมี  เชื้อช่วย
 
1. นายกฤษณ์  เกียรติมณีสุกมล
2. นายอรุณโรจน์  นุ้ยขาว
 
279 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พัฒนกุล
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
280 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อินทร์อ๋อง
 
1. Mr.Peng  Bin
 
281 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอังคณา  อัมรัตน์
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
282 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกาจนาภรณ์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวนิรินธน์  การิกาญจน์
 
283 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกำไร  พรรษาคร
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกชกานต์  พรหมนรา
2. เด็กชายณัฏฐ์  รังสิตสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐกมล  ศรีไสยเพชร
4. เด็กชายพงศกร  ซ่อนขำ
5. เด็กชายพัสกร  อ่อนจุติ
6. เด็กชายภูธเรศ  เดชพิชัย
7. เด็กชายสิทธิกร  ดำเกาะ
8. เด็กชายอธิวัฒน์  ไกรเทพ
 
1. นายธีรศักดิ์  จีนประชา
2. นางปราณีต  วรตันติ
3. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
 
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวจริยา  เพชรเพ็ง
2. นางสาวจริยา  หลงขาว
3. นางสาวณิชกานต์  หยงสตาร์
4. นายธวัชชัย  กังแฮ
5. นางสาวนาฎสุดา  ติงหงะ
6. นางสาวนิตยา  สุโสะ
7. นางสาวนิศาชล  รอดเข็ม
8. นางสาวปารวีย์  พลประสิทธิ์
9. นางสาวศิริโสภา  ศรีเป้า
10. นายอธิพันธ์  เพ็ชรเพ็ง
 
1. นายสมปอง  หนูเรือง
2. นางสุไหวดะ  ชายภักตร์
 
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายจิรวงศ์  คงผลาญ
2. นางสาวทักษพร  นวลศรี
3. นายพิพัฒน์พงศ์  โทธรรม
4. นายวรพล  พราหมแผลง
5. นางสาวสุชาดา  ทองบุญยัง
6. นางสาวอมลวรรณ  ผลิผล
7. นางสาวอมลวรรณ  ฤทธิเดช
8. นายอิทธิกร  เกศรัต
9. นางสาวเอื้อมเพชร  แซ่เหม่
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรักษ์
2. นางสาวอังศุมาลิน  ศรีสงคราม
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาติกา  ศรีสดสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญถาวร
3. เด็กหญิงนันวดี  เมืองมีศรี
4. เด็กหญิงวรพรรณ  นุ่นดำ
5. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
2. นางวราภรณ์  สว่างการ
 
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยเพ็ชร
2. เด็กหญิงชวิศา  จริงจิตร
3. เด็กชายชัชวลา  บุณโยดม
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุรินทรวรวิทย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูเริก
 
1. นางสุจิตรา  ตั้งคำ
2. นางเยาวนิตย์  ทองรัตน์
 
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวงามสิริสุทธิ์  ประเสริฐกุล
2. นางสาวพรทิพย์  รักจริง
3. นายภูริณัฐ  คีรีรัตน์
4. นายวีรวัฒน์  เต็งรัง
5. นางสาวศศิประภา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวกุลศยา  สิริภูวดล
2. นางสุดา  หยังหลัง
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกรกนก  ไชยทอง
2. นางสาวปิยะนุช  ตั้งมนัสสุขุม
3. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วเกื้อ
4. นางสาวสุภาภรณ์  สนิทปู่
 
1. นางสาวปิยนุช  นาคแท้
2. นายสุรเดช  ดีแก้ว
 
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีงามพร้อม
2. เด็กหญิงภริตา  ลาวเพ็ชร
3. เด็กหญิงมนัญญา  หมันหมิ่น
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายยศพล  หยังหลัง
2. นายวรินทร์  ตั้งแซ่
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร์
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พุทธด้วง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขขะ
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ภัตศรี
 
1. นางวรรณา  จูห้อง
2. นางสาวศิริขวัญ  ราชเดิม
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวสุขุมาล  นกแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  การุญ
3. นางสาวอิษราภรณ์  แทนสุวรรณ์
 
1. นางสาวภุมริน  กลิ่นเพชร
2. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนแก้ว
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แท่นมาก
2. นางสาววรรณิดา  พูลเพ็ชนะ
3. นางสาวสุพรทิพย์  ปานศรี
 
1. นายณัตพงษ์  พรหมดาน
2. นางสุภาพ  น้ำแก้ว
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปราบคช
2. เด็กชายวงศกร  หลงสะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรักษ์
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายวศิน  ฉันทศาสตร์รัศมี
2. เด็กหญิงแพรววนิต  กลมจิตร
 
1. นางจิรวรรณ  ชัยศร
2. นางสาวนิตยา  ดำท่าคลอง
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายเสกสันต์  ไทรโพธิ์ภู่
 
1. นางสาวขนิษฐา  หะจิ
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวยุพวดี  กาลสงค์
 
1. นางณัฐวลัย  ต้นครองจันทร์
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  ลาวเพ็ชร
2. เด็กชายนรินธร  ถีระประโมทย์
 
1. นายจามร  อิทธิการุญ
2. นางอุธิรา  ไชยมล
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เศษหลัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  เกียงเอีย
 
1. นางสาวลัดดา  วังร่ม
2. นางสาวสุพินดา  สุขลิ้ม
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวอรอุมา  อ่อนรู้ที่
 
1. นางพัชรีย์  ลันดา
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายเพชรฤกษ์  จาวิสูตร
 
1. นางสาวอุไร  เยาว์ดำ
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวธัญญาเรศ  เกตุทองดี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  หะจิ
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายธันย์เทพ  ทองเยาว์
2. เด็กหญิงธาราพร   สินธุพันธ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวบุษกร  จันทร์พุฒ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐณิชา  จรัสโชค
 
1. นางภัทรพร  มุกดารักษ์
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปัญญดา  คิ้วฮก
 
1. นางสาวรักษ์ดาวรรณ  รมทอง
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. นายชนะวัฒน์  จงรักษ์
 
1. นางอุธิรา  ไชยมล
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายรัตนพล  มากชู
 
1. นางสุปราณี  พานิชกุล
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวโชติกา  หัวหมื่น
 
1. นางสาวลำใย  สามเมือง
 
312 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายจิรกิตต์  เชยช่ืนจิตร
 
1. นางมาดี  ศรนรายณ์