สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 1. นางสาวจารุวรรณ  หัวเขา
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดรุณี  สมบัติทอง
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. นางสาวสมิตา  เอียดตุ้น
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 17 1. นางสาวชิตชเนตร  หนูนุ่น
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวภัทราวดี  คำจันดา
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. นางสาวกัลยากร  สังขชาติ
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวปวริศา  โอสถ
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. นางสาวพรรณนภา  สังขาว
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยทอง
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
2. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวรัชนา  นานช้า
2. นางสาวอรุณรัตน์  รอดคืน
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
2. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราพร  นิลละออ
 
1. นางสาววัลภา  ปราบโรค
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกิตติลักษณ์  ชัยเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณนภา  สังขาว
2. นางสาวพัชชา  หวานสนิท
3. เด็กหญิงวิภาวี  คงเขียว
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
2. นางวิยะดา  ภู่อภิรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกันตพร  มากอ้น
2. นางสาวนรีรัตน์  จงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นันทรัตน์
 
1. นายจรัล  พวงเพชร
2. นายวรพงศ์  จันทรสาร
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงศกร  ศรีเกตุ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิมา
 
1. นายจรัล  พวงเพชร
2. นายวรพงศ์  จันทรสาร
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญช่วย
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศกุนตลา  รอดรัก
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิลญา  เยาดำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปารณะ
3. เด็กหญิงเมฑารัตน์  ถาวร
 
1. นายพิฐิพงศ์  ยวงใย
2. นางสมบุรณ์  เอี้ยวตระกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฉัตรวลัย  ชัยทอง
2. นางสาวปิลันดา  สงขาว
3. นางสาวศกุนตลา  รอดรัก
 
1. นายวิทวัส  พิสิฐจำนงค์
2. นางสมบูรณ์  เอี้ยวตระกูล
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรยา  มีสิน
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทองโอ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
 
1. นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์
2. นางอนงค์  คงจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - 1. นายธวัชชัย  ชุมพล
2. นายนครินทร์  หนูแก้ว
3. นายสุพัฒธนพล  สุขแดง
 
1. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอรสา  ธนกิติธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ชุมพล
2. นายนคริทร์  หนูแก้ว
3. นายสุพัฒธนพล  สุขแดง
 
1. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอรสา  ธนกิติธรรม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  โออินทร์
2. เด็กหญิงพรชนก  เพชรหนู
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วการดี
4. เด็กหญิงสุชนา  ชุมแสง
5. เด็กหญิงสุลักษณ์ขณา  รอดคืน
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สังขชาติ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ช่วยเมือง
3. เด็กหญิงมาริษา  ละเอียดการ
4. เด็กหญิงอรอนงค์  จันศร
5. เด็กหญิงโชติรส  สิงหบำรุง
 
1. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวขวัญฤทัย  แสงมี
2. นางสาวมาริษา  ดำคชรัตน์
3. นางสาววาสนา  นิตมา
4. นางสาวสุนิสา  ชูที่ง
5. นางสาวอรอุมา  ช่วยรอด
 
1. นางรัชวรรณ  ศรีวราพันธุ์
2. นายวิโรจน์  ศรีวราพันธุ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัสชลิตา  ธรรมสังวาลย์
 
1. นายธวัชชัย  คงฉาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง 8 1. นางสาวปริมประภา  เดชเกิด
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ด้วงช่อ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  เอียดจุ้ย
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นายศุภชัย  ธรรมโชโต
2. นางสาวเมทินีย์  สุเหร็น
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณทิชา  กลิ่นเพชร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปิ่นสวัสดิ์
4. นางสาวพวงผกา  จิตราวุธ
5. นางสาวรุ่งนภา  ชัยเพชร
6. เด็กหญิงวรรณวลี  รอดคืน
7. นางสาวอุไรวรรณ  ผอมปิด
8. เด็กหญิงเกศรา  กาญจนพรหม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สงบุตร
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
3. นางสุจินดา  น้ำผุด
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  สีเกื้อ
2. นางสาวมาริธา  ล้วนดี
3. นางสาวเพชรฤทัย  ชัยเพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เจริญสุข
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
2. เด็กหญิงอุมาวรรณ  นุ่นสง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เจริญสุข
2. นายลาภ  คลังธาร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววรัมพร  สุทธิคณะ
2. นางสาวหทัยรัตน์  คงชาย
 
1. นายลาภ  คลังธาร
2. นายไกรสร  สารสิทธิ์
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมลฑกาญจน์  เดชเกิด
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
35 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายนิพนธ์  รักชู
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 -    
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 -    
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  รอดสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศ  ไทรงาม
 
39 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายนิพนธ์  รักชู
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผกาวรรณ  ทางเจน
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่องพิทักษ์
2. เด็กชายวิศรุต  แสงดำ
 
1. นายบุญเริด  ทองดี
2. นางสาวปิยะดา  ฉิมเพชร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 - 1. นายกฤษณะ  แสงสร
2. นางสาวอรอุมา  ช่วยรอด
3. นางสาวอารดี  สีเกื้อ
 
1. นางสาวจันทิมา  กิตติปัญญโชติ
2. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายชัยนันท์  เดชอารัญ
2. เด็กหญิงณัณฐิกา  นาคิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาคเล็ก
 
1. นางนพรัตน์  สุขมาก
2. นายสมพงษ์  เกิดรักษ์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อาสนะ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  ชุมช่วย
 
1. นางจารีต  ทองมณี
2. นางสาวปิยะดา  ฉิมเพชร
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายกฤษณะ  สีเกื้อ
2. นายปิยวัฒน์  ธรรมรักษ์
 
1. นายบุญเริด  ทองดี
2. นางสาวปิยะดา  ฉิมเพชร
 
47 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 45.6 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสุภาพร  บุญจันทร์
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
48 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสุบงกช  ขุนชิต
 
49 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดำจ่า
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีเพชร
 
50 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวเกศรา  เกื้อคง
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีเพชร
 
51 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงมนัชญา  มีชู
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
52 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวอังคฎาภรณ์  จันสุข
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
53 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดนยลักษณ์  นุ้ยเอียด
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
54 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวมาริษา  ล้วนดี
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติธร  สมาธิ
2. เด็กหญิงณัณฐธิกา  โออินทร์
3. เด็กชายพงศกร  ทองเพิ่ม
4. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีไทยรัตน์
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วการดี
 
1. Mr.Emmanuel  Diana Onal
2. นางมาดี  ศรนรายณ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 8 1. นายดำรงศักดิ์  ยิ้มย่อง
2. นางสาวนิติการณ์  เอียดช่วย
3. นางสาววรรณนิพร  ใส่เสน
4. นายอัจลวิชญ์  พงษ์ศิริ
5. นางสาวแสงเดือน  นุ่นเกตุ
 
1. Mr.Emmanuel  Diana Onal
2. นางมาดี  ศรนรายณ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาดล  เดชเกิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์กมล  สงเสือ
 
1. นางสาวจันทิมา  กิตติปัญญโชติ
2. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์  ชูสุวรรณ
2. นายธวัชชัย  ชุมพล
3. นางสาวรัชนา  นานช้า
 
1. นางสาวจันทิมา  กิตติปัญญโชติ
2. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิทยากร  สุดสวาสดิ์
2. เด็กหญิงวิไลพร  เนียมรัตน์
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
2. นายอำนาจ  ขันทกาญจน์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูสิงห์
 
1. นางอารอบ  แสงหิรัญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิตรทิวัช  เฉียงแท้
2. เด็กชายศราวุธ  อินเรือง
 
1. นางสาววัลภา  ปราบโรค
2. นางสุพัตรา  ไข่รักษ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 -1 -    
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอภิชัย  สินสม
 
1. นางลัดดา  พุฒนวล
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายรติพงษ์  สิงหเสม
 
1. นางสุพัตรา  ไข่รักษ์
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายจิรกิตต์  เชยช่ืนจิตร
 
1. นางมาดี  ศรนรายณ์