สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญรดี  สารมาศ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  พรหมเจือ
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธราภรณ์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงประพิญศรี  บุญช่วยทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรีย์  กรีชาฤทธิ์
 
1. นายเอกนาวี  คงแก้ว
2. นางแก้วเกษร  นานอน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  รอดกลิ่น
2. นายประทีป  คงกล้า
3. นายพงษ์พิสิทธิ์  ทองส่งโสม
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนิศร  บุญจันทร์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชูคง
 
1. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพฤกษ์  สุขเกษม
2. นายสหรัฐ  ตัดสายชล
3. นายสุรภัทร  สุขคล้าย
 
1. นายมานพ  นานอน
 
6 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรนันท์  ศรีเต้ง
2. นางสาวศศิพร  นวลศรีทอง
3. นายอภิวัฒน์  ดำสุข
 
1. นายมานพ  นานอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  พิทักษ์
2. นายภานุวัฒน์  ทองสอง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  ล้วนเซ้ง
4. นางสาวสุภาวดี  ชุมวงษ์
5. นายอรรณณพ  อาศัยญาติ
 
1. นางทิพวรรณ  จันสุก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงรจนา  รักหนู
 
1. นางภัสสฑนันท์  จันทร์อินทร์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชไมพร  บุญมี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงสุนิตา  มณีศรี
 
1. นางสาววิยดา  รักษ์พงศ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรสิน
 
1. นายสมโชค  จิตรสิงห์
 
11 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หนูรุ่น
3. นางสาวขนิษฐา  หมวดเมือง
4. นายจักรกรัส  สุริโย
5. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  แม้นสุรางค์
6. นางสาวจิราวัลย์  ทองเกลี้ยง
7. เด็กหญิงชญานิศ  พันนาสี
8. เด็กหญิงณัฏฐาวดี  กุญชรินทร์
9. เด็กหญิงณัฐมล  สุขทอง
10. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
11. เด็กหญิงทัศนวรรณ  พรายชนะ
12. เด็กชายธีระพงศ์  ชูบัวทอง
13. นายนรวิชญ์  จิตต์เพชร
14. เด็กชายนรวีร์  จิตต์เพชร
15. เด็กชายนิติวัฒน์  เพ่งพินิจ
16. เด็กหญิงนิภารัตน์  เพียรดี
17. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พลับอ่อน
18. นายพงศธร  อินทรศิริ
19. เด็กหญิงพรพิมล  สมหมาย
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โรจนทนงค์
21. นายภานุวัฒน์  เถื่อนเหมือน
22. เด็กหญิงยุพเรศ  เพียรดี
23. นางสาววนิษา  จิตต์เพชร
24. นายวรวิทย์  ชูกรณ์
25. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
26. เด็กหญิงวรารัตน์  เพชรชูวงศ์
27. นายวศิน  จิตต์เพชร
28. เด็กชายวิทยา  ยุทธวารี
29. เด็กหญิงว่านทิพย์  รัตนสุวรรณ
30. นางสาวศิริพร  ตุ๊กสุวรรณ
31. เด็กหญิงสถิติญา  ทองชาติ
32. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
33. เด็กหญิงสุจิรา  แสงแก้ว
34. นางสาวสุนัน  วุฒิมานพ
35. นางสาวอนุธิดา  ศักดิ์ศรี
36. นายอนุรักษ์  อินทระ
37. นายอภิวัฒน์  หนูเขียว
38. เด็กหญิงเกตสิริ  สงวนศักดิ์
39. นางสาวเสาวณีย์  โฉมทอง
40. นางสาวโสภิดา  ทองส่องโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
2. นางสาวสุชาพิชญ์  บัวขวัญ
3. นางออมสิน  ผอมสวัสดิ์
4. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุรักษ์  อินทระ
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  สมหมาย
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโสภิดา  ทองส่งโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐปนีย์  โพปลอด
2. เด็กหญิงพัสราภรณ์  บุญแจ่ม
3. เด็กหญิงอนุชฎา  บรรดาลลักษณ์
 
1. นางจันทนา  ทองอ่อน
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณจน์พงศ์  เฉี้ยนเงิน
2. เด็กชายบัญญพนต์  ใจกระจ่าง
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เหย่าเฉื้อง
2. เด็กชายพีระนันท์  เรียนมาแทน
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฌาวดี  ไกรลาศ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อนุโต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรชัย  วุฒิศักดิ์
2. นายพนาพร  ศรีสงคราม
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลายุทธ  อินทรแก้วศรี
2. นายยิ่งยศ  เหน็บบัว
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  นุ่นแก้ว
2. นายพิสุทธิ์  แสงสว่าง
3. นายอัษฎาวุธ  อินทร์เอียด
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วุ้นกิ้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เพ็งแตง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกาญมณี  ชูสังข์
2. นางสาวภาชินี  ไหมศรี
3. นางสาวอารยวดี  ทองสีนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เพ็งแตง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโชติกะ  ศักดิ์ศรี
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ