สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพ็ชร์สว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายฉัตรชัย  วันแรก
2. นางสาวดาราวดี  เรนเหม
3. นางสาวทิตย์ธิดา  กูมุดา
 
1. นางธนวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. นางอรพิน  หนูนุ่ม
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 1. นางสาวอาริสา  บุญทอง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานี  ยอมใหญ่
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวจุรีรีตน์  สงด้วง
2. นายไพศาล  นาคแป้น
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกุหลาบ  รอดสุด
 
1. นายเอนก  ถนอมผล