สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปริญญา   ชัยศิริ
 
1. นางสาวสายเพ็ญ  เย็นรักษา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสรีย์  เมืองเหนือ
 
1. นางสาวอรทัย  สมจริง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศศิวิมล  น้อยหนู
 
1. นางสาวสุพินดา  สุขลิ้ม
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจริยา  หลงขาว
 
1. นางสาวจารี  หยงสตาร์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  สรรเพ็ชร
2. เด็กชายมนัส  หมื่นหลัก
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
2. นางสาวฟารีด๊ะ  สันตี
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนัฐวรรณ  หยงสตาร์
2. นางสาวนุชรัตน์  ขาวดี
 
1. นางสาวฟารีด๊ะ  สันตี
2. นางสุไหวดะ  ชายภักตร์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมงคลชัย  ใจอาษา
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นายวิศลย์  ยุทธวรวิทย์
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกุลนันท์  เลื่อนเงิน
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  ทุ่ยอ้น
3. นางสาวเด่นนภา  ปะวะโก
 
1. นางสาวอรสา  จงรักวิทย์
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.75 เข้าร่วม 11 1. นายศราวุฒิ  สุเหร็น
2. นายสุวิทย์  ธีระกุลพิศุทธิ์
3. นายอลงกรณ์  ตู้ดำ
 
1. นางสาวจินตนา  พูลภิรมย์
2. นางวิไลรัตน์  กังแฮ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชญานิศ  สุโสะ
2. นางสาวศญามล  ยิ้มย่อง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำแหง
2. นางอุไรวรรณ  เลอเลิศวิเชียร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 1. นายภูมิพัฒน์  รองเดช
 
1. นายบุญเลิศ  จั่นแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  น้อยหนู
 
1. นางศิริเพ็ญ  รักษศรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุวนันท์  ธีระกุลพิสุทธิ์
 
1. นางศิริพร  ศิริอนันต์เจริญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวฐิดาภรณ์  รองเดช
 
1. นางนิดา  อินทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอารียา  โหม่งพุฒ
 
1. นางศิริพร  ศิริอนันต์เจริญ