สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  สายทองแท้
 
1. นายสุวิทย์  หมัดยุโส๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิรมย์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ทินรัตน์
3. เด็กชายวีรภัทร  กั้งแฮ
 
1. นางผโลทัย  ทองย้อย
2. นางสุธิมา  สงสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 54.31 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกุลนรี  โสมาภา
2. เด็กชายธันวารัฐ  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรชนก  ภูมิทักษิณากุล
 
1. นางผโลทัย  ทองย้อย
2. นางสุธิมา  สงสุข