สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณราช
 
1. นางสุวิมลรัตน์  แซ่จุ้ง
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ดำรอด
2. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  คงทิพย์
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธารายุทธ   นาศร
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศุภศรี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 1. นายวิระเทพ  บุญนิตย์
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  ศรีวับ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองโอ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  เจือกโว้น
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษณะ  เพชรประสิทธิ์
 
1. นางสาวนัสปัญณกรณ์  ดิฐสุโรจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  ชาชา
2. นางสาวธนัญญา  เยื้อยงค์
3. นายเมธี  สกุลส่องบุญศิริ
 
1. นางสาวมัสยา  หลงสมัน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกาญจนา  หลังเจะนุ้ย
2. นางสาวณัฐชา  เพชรคง
 
1. นายชัยยศ  พุฒนวล
2. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ตันติพนาทิพย์
 
1. นายอรุณโรจน์  นุ้ยขาว
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวรดา  ดำรงวิถีธรรม
 
1. นางสาวอุสุมา  หะจิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายวีระวัฒน์  นิ่วบุตร
 
1. นายอรุณโรจน์  นุ้ยขาว