สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวีณา  บ้านสระ
2. นางสาวจิรนันท์  สมานบุตร
3. นางสาวชนากานต์  ยอมใหญ่
4. นางสาวธัญญารัตน์  รอดหนู
5. นายยอดชาย  ปานแตง
6. นายวงศ์ธวัช  จิเหลา
7. นายวรวุฒิ  ปังตา
8. นายสุธี  เจะเหลา
9. นางสาวอลิฐา  รัตนะ
10. นางสาวเนตรนภา  จิเหลา
 
1. นางสาวนัทธมน  ศักดิ์สูง
2. นางสาวนาถยา  สินไชย
3. นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรุณ  คุ้มบ้าน
 
1. นางวณิตา  ขุนแก้ว