สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจตุพร  นานช้า
 
1. นายทำนุ  ส้องเจริญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกานต์ชนก  พรหมมี
 
1. นายทำนุ  ส้องเจริญ
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงขวัญนภา  คงหนู
2. เด็กชายพรพิษณุ  สิงห์อินทร์
 
1. นายบุญฤทธิ์  คงแก้ว
2. นายสิทธิพร  ชุมแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชัยเพชร
 
1. นายเบญจรงค์   แสงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 1. นายวัฒนา  ศรีเกตุ
 
1. นางปัทมา  สุนทรนนท์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนัฐกานต์  เส็มไข
 
1. นางไช่เล่  แซ่ภู่
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุมาภรณ์  บุญโยดม
 
1. นางอรุณรัส  คงหนู
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สุวรรณมโน
2. เด็กหญิงสุฬารัตน์  แต้มประสิทธิ์
3. เด็กชายอิทธิกร  ดารามาลย์
 
1. นางเพ็ญศรี  พิพัฒน์วรสกุล
2. นางเสาวภา  ศรีทรัพย์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์พรหม
2. นายณัฐพล  นานช้า
3. นางสาวดวงนภา  แก้วดวง
 
1. นางเพ็ญศรี  พิพัฒน์วรสกุล
2. นางเสาวภา  ศรีทรัพย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนนทินี  ไชยสงคราม
2. นางสาวบุษรินทร์  ด้วงแก้ว
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิวพร  รองเดช
 
1. นางสุภาวดี  แสงศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.3 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชัยเพชร
 
1. นางวััลลี  มณีกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเยาวลักษณ์  หนูเอียด
 
1. นางวััลลี  มณีกุล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยศิริ
2. นางสาววรรณสุดา  ศรีเรืองรัตน์
3. นางสาวสายธาร  จิตทิ้ง
 
1. นางพรชนก  จั่นจตุรพันธ์
2. นายสิทธิพร  ชุมแก้ว