สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศักดิ์  คำชนะ
 
1. นายบุญฤทธ์  คงแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73.94 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงแก้ว
2. เด็กชายปกป้อง  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ชูอ่อน
 
1. นางนิตยา  กังแฮ
2. นางอุไรวรรณ  รามรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิชุดา  แป้นนวล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ส่อสืบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะวะกะ
 
1. นางวรรณา  พิทักษ์ปกรณ์
2. นางเยาวลักษณ์  สื่อสืบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นายณัฐวุฒิ  เพ็งยิ่ง
2. นางสาวปัทมล  แก้งฉาง
 
1. นางวรรณา  พิทักษ์ปกรณ์
2. นางเยาวลักษณ์  ส่อสืบ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายวิทยา  ควรวิไลย
2. นางสาวศุภนิดา  เอียดตรง
3. นางสาวสุภารัตน์  สังขาว
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายอนุพงษ์   เทพสุวรรณ
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยขันธ์
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ควนวิไล
 
1. นายสาวิต  คงสิน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธวัช  เส็นฤทธิ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  หวังหลี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นะวะกะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.6 เงิน 6 1. นายกัณวีร์  เดชอรัญ
 
1. MissKaren  Camiligan
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิภาพร  เพ็ชรดี
 
1. นางสุภาวดี  แสงศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงปกรณ์  ชูแก้ว
2. เด็กชายทวีศักดิ์  นะวะกะ
3. เด็กหญิงปิยนุช  คงกล้า
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีพล
5. เด็กหญิงอานันตยา  โออิน
 
1. MissKaren  Camiligan
2. นางขนิษฐา  ทองฤทธิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 6 1. นางสาวจุลีวรรณ  สังขาว
2. นางสาววลีพร  ชาญวุธ
3. นายวิทยา  ควรวิไลย
4. นางสาวศุภนิดา  เอียดตรง
5. นางสาวหทัยชนก  รองเดช
 
1. MissKaren  Camiligan
2. นางขนิษฐา  ทองฤทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายกายทิพย์  เพชรสงคราม
 
1. นางวััลลี  มณีกุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวเรวดี  เยาว์รง
 
1. นางไช่เล่  แซ่ภู่