สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  มีเจ้ย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปรางทิพย์  เตียวย่อง
2. นางสาวสุกัญญา  พลอินทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
2. นางอันชณา  อ่าวสกุล
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราพร  แสงศรีจันทร์
2. นางสาววาริน  อภัยพงค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
2. นางอันชณา  อ่าวสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิตรลดา  รุ่งส่งศรี
 
1. นางสมจิน  แซ่หลี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพิชญ์พิมล  หวังดี
 
1. นางรัชณี  บัวศรี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เป้าทอง
 
1. นางสมจิน  แซ่หลี
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจิราภรณ์  เมฆฉาย
 
1. นางรัชณี  บัวศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศรุดา  ประดาห์
2. นายอภิวิชญ์  มะนะโส
3. เด็กหญิงเอมมิกา  เอียดดำ
 
1. นางสาวพรศิทิพย์  ไสเพี้ย
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจตุรภัทร  กั้วพิสมัย
2. เด็กชายวรากรณ์  ลั่นเต้ง
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ประเสริฐสุข
 
1. นายจรัล  ชูพลับ
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - 1. นายปวริศพงษ์  แมสซีวี
2. นายพีรณัฐ  ชัยเพชร
3. นายอภิเษก  แก่นเมือง
 
1. นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.13 ทอง 7 1. นายจักรกฤษ  ชัยพิทักษ์
2. นางสาวบุรัสกร  ทองเกิด
3. เด็กหญิงภัณฑรา  เมืองแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พรหมทอง
2. นางพรศิทิพย์  ไสเพี้ย
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวกวินทิพย์  เตียวย่อง
2. นายนฤพล  สมศรี
3. นายพุทธิพงศ์  ปานะจินาพร
 
1. นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง
2. นางจิฬาภรณ์  สุรินทร์แก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระวุฒิ  แต่งสวน
2. นางสาวสาวิตรี  พรหมสังข์
 
1. นางจิฬาภรณ์  สุรินทร์แก้ว
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญลักษณ์  อรัญวารี
2. นางสาวสิรภัทร  หุ้นย่อง
3. นางสาวแก่นจันทร์  ชุมดี
 
1. นายคำรพ  สุนทรนนท์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายอภิเษก  แก่นเมือง
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลพัชร  พัฒโนดม
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.57 เงิน 8 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กหญิงจิดาภา  เถรว่อง
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นายวิทยา  แก้วประเสริฐ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กชายพงศธร  วชิระวุฒิไกร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจริสพงษ์  เอื้อตระกูลวิทย์
2. นายธีระ  ปิยะโชติ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงไข่
2. เด็กชายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายกุลธร  วงษ์พิไลวัฒน์
2. นายสุธีระ  พรหมอุบล
 
1. นายกฤษณะ  อักษรถึง
2. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กหญิงจิตรลดา  รุ่งส่งศรี
3. เด็กชายพงศธร  วชิระวุฒิไกร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แซ่อึ้ง
2. นายปวริศพงษ์  แมสซีวี
3. นายอานนท์   แก้วประเสริฐ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราเทพ  หนูเหมือน
2. นายมาอัฟ  ไชยมล
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นายเฉลิมชัย  สุรางค์โสภณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายชวกร  ศรีเงินงาม
 
1. นางปิยะพัตร์  ผลิผล
 
28 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 -    
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคุณากร  วงศ์เจริญ
 
1. นางปิยะพัตร์  ผลิผล
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นายศุภนันท์  รักษศรี
 
1. นางอาภรณ์  ทับเที่ยง
 
31 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงอภิรติ  คงแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  จริงจิตร
 
32 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชรพร  จูห้อง
 
1. นางอาภรณ์  ทับเที่ยง
 
33 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ผุดวัฒน์
 
1. นางสาววิภาพรรณ  นิตย์นรา
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายพีรณัฐ  ชัยเพชร
 
1. นางอาภรณ์  ทับเที่ยง
 
35 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชญานนท์  ไหมเมือง
2. เด็กชายชวกร  ศรีเงินงาม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  วิจารณ์
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  รัตนะรัต
5. เด็กหญิงอินทุอร  แก้วละเอียด
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีระวรรณ
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญานี  พูลวงศ์
2. นายนฤพล  สมศรี
3. นายวีรยุทธ  ข่ายม่าน
4. นางสาวศรุตยา  จันทร์ผ่อง
5. นางสาวเสาวรส  อ่อนสง
 
1. นางตรึงใจ  ประดาห์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญมา
 
1. นางสาวนลินยา  เพชรศรีเปีย