สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรศิริกุล สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารยา  แจ่มใส
 
1. นางสาวอัมพร  เอ้งฉ้วน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. นางสาวจรรย์พร  ชูสังข์
 
1. นางสาวอัมพร  เอ้งฉ้วน
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. นางสาวสายซอ  จำเริญ
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญชูวงศ์
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ปุรินทราภิบาล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุรีภักดี
 
1. นางพัฒนา  น้ำแก้ว
2. นางภาวิณี  ทองปาน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพ็ชรเกิด
 
1. นางสาวปิ่นนารี  ศรีทองนวล
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธาดา  ทองบุญ
 
1. นายนรุตม์  ยั่งยืน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพศวีร์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายวศิน  จิตสุจริตวงศ์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  เชาวะเจริญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสาวศิริวัลย์  ศรีสลับ
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลปังหา  กังงา
2. เด็กหญิงชนากานต์  รุจิมล
3. เด็กชายวรนัทธ์  ชูเศษ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาเจรา  พันธุ
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ธีระกุลพิศุทธิ์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  รองเดช
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลัช  จินตนะ
2. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วใหญ่
 
1. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานิศ  แสงมณี
2. เด็กหญิงชญานิศ  กังงา
3. เด็กหญิงชยดา  รักเรืองเดช
4. เด็กหญิงนภัส  ท่าห้อง
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ขันเงิน
 
1. นายกุศล  คำทอง
2. นางสาวเพ็ญริยา  จอมทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐนิดา  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มกรพันธ์
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทร์เกตุ
4. เด็กชายพลวัต  คีรีรักษ์
5. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุพกิจ
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
 
1. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นรักษ์
2. เด็กชายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางกิติกานต์  พลรส
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราพร  หามหละ
2. นางสาวรัตนพร  ทองรักษ์
3. นางสาวสุตานันท์  จิตพันธ์
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นายธนาวุธ  คงเอียด
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายทัศน์พล  จันทร์จารุกุลกิจ
2. เด็กหญิงพรรณรมน  จิตร์พาณิชย์
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นางสาวสุกัญญา  แว่นประดิษฐ์
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชาดา  อุทัยรังษี
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ดีเหมือน
 
1. นายทวิธเชต  เดชอรัญ
2. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 -    
20 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายรัฐนันท์  ปิยะปานันท์
 
1. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  นิ่มกาญจนา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองเคร็ง
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  ข่ายม่าน
 
1. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตภณ  กาญจนประทุม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ตันติโกวิทย์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ภีสระ
2. นางศิริญา  ศรีขำ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สินธุ์อ่อน
2. เด็กหญิงรตินันท์  คล้ำงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วกำยาน
2. เด็กหญิงวิชุดาพร  อักษรกาญจน์
 
1. นางศิริญา  ศรีขำ
2. นายไกรทัด  ชูแก้ว
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนกชนม์  แก้วบุญ
2. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดู่
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ภีสระ
2. นายไกรทัด  ชูแก้ว
 
26 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวรวิพร  โออิน
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก่นอินทร์
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงประวัลย์รัตน์  พุทธา
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก่นอินทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิ่มคร
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก่นอินทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายวรลักษณ์  หวังวรลักษณ์
 
1. นายชีวิน  วัฒนสิน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 1. เด็กชายรัฐกรณ์  นาคิน
 
1. นายนิรันด์  แซ่ย่อ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  หามหละ
2. นางสาวสุตานันท์  จิตพันธ์
3. นางสาวอรยา  แซ่หลี
 
1. นางสาวกุศลิน  ชูโชติวราธร
2. นางภาวิณี  ทองปาน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายประพฤทธิ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์
2. เด็กชายศตายุ  วิจารณ์
 
1. นายปวัน  จันทร์จารุกุลกิจ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทิพย์มนเฑียร
2. เด็กหญิงชนันนัทธ์  ภักดีโชติ
 
1. นางสาวกุศลิน  ชูโชติวราธร
2. นางสาววิกานดา  นกศรีแก้ว