สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรศิริกุล สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญชูวงศ์
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาเจรา  พันธุ
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ธีระกุลพิศุทธิ์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  รองเดช
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐนิดา  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มกรพันธ์
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทร์เกตุ
4. เด็กชายพลวัต  คีรีรักษ์
5. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุพกิจ
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นรักษ์
2. เด็กชายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางกิติกานต์  พลรส
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชาดา  อุทัยรังษี
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ดีเหมือน
 
1. นายทวิธเชต  เดชอรัญ
2. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
6 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายรัฐนันท์  ปิยะปานันท์
 
1. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  นิ่มกาญจนา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองเคร็ง
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  ข่ายม่าน
 
1. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวรวิพร  โออิน
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก่นอินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 1. เด็กชายรัฐกรณ์  นาคิน
 
1. นายนิรันด์  แซ่ย่อ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายประพฤทธิ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์
2. เด็กชายศตายุ  วิจารณ์
 
1. นายปวัน  จันทร์จารุกุลกิจ