สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรศิริกุล สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. นางสาวสายซอ  จำเริญ
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลัช  จินตนะ
2. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วใหญ่
 
1. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานิศ  แสงมณี
2. เด็กหญิงชญานิศ  กังงา
3. เด็กหญิงชยดา  รักเรืองเดช
4. เด็กหญิงนภัส  ท่าห้อง
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ขันเงิน
 
1. นายกุศล  คำทอง
2. นางสาวเพ็ญริยา  จอมทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตภณ  กาญจนประทุม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ตันติโกวิทย์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ภีสระ
2. นางศิริญา  ศรีขำ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สินธุ์อ่อน
2. เด็กหญิงรตินันท์  คล้ำงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วกำยาน
2. เด็กหญิงวิชุดาพร  อักษรกาญจน์
 
1. นางศิริญา  ศรีขำ
2. นายไกรทัด  ชูแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิ่มคร
 
1. นางสาวจุฑาพร  แก่นอินทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทิพย์มนเฑียร
2. เด็กหญิงชนันนัทธ์  ภักดีโชติ
 
1. นางสาวกุศลิน  ชูโชติวราธร
2. นางสาววิกานดา  นกศรีแก้ว