สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 1. เด็กชายสันติสุข  จันผุด
 
1. นางอารีย์  เทพกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพชร  เอี่ยนยี่
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายภัคธร  พลประสิทธื์
 
1. นางสาวภัทิรา  โสมสง
2. นายวิฑูรย์  ไชยทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณันธรณ์  สมบัติทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  ไทรงาม
3. เด็กชายพิทยุตม์  ดีชู
4. เด็กหญิงวิชล  แก้วละเอียด
5. เด็กหญิงวีรดา  รักขันโท
 
1. นายต่อศักดิ์  เชื้อสถาปนศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวกาญจนนา  สนธิเศวต
3. นางสาวธารารัตน์  จันดี
4. นายปิยนนท์  ด้วงนุ้ย
5. นายอิศร์  ตรีรีตนพันธุ์
 
1. นางฉันทนา  ศรมณี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริธิดา  ว่องไวยุทธ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริยวิศว์  บัวเพ็ชร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วรอด
2. เด็กชายธนกฤต  สุดใจ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  มิ่งแก้ว
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สุขขี
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  แซ่ตั้น
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวธนิชภรณ์  ลิ่มอรุณ
2. นายมนต์เทพ  มุสิกะรังษี
3. นายศิวทรรศน์  สัมพันธรัตน์
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
11 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายคมจักร  บุณยรัตน์
2. นายชุมสาย  ชาญวุธ
3. นายณัฐนันท์  ขวัญแก้ว
4. นางสาวตรีชฎา  ศรีโภคา
5. นางสาวธนัชพร  กายะชาติ
6. นายวรัญญู  ไทรงาม
7. นางสาวสิรามล  จรุงกีรติวิมล
8. นางสาวแพรสวรรค์  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวรชาวี   อ่างทอง
 
12 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวิบูล  ไกรแก้ว
2. นายศิครินทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พวงอุบล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจินดาพร  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  นันทเสน
4. เด็กหญิงสมกมล  สุจริตชีววงศ์
5. เด็กหญิงอสมา  จริงจิตร
6. เด็กหญิงอามินดา  ชุมทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เสาวภาคย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใหม่พรม
 
1. นายเจียรนัย  สิงห์คู่
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยังกูร  ลิ่มวัฒนายิ่งยง
2. เด็กหญิงภฤตา  แสงศรี
3. เด็กหญิงวงศิริยา  วีระวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชชานนท์  ภิรมย์ทอง
2. นายอดิรุจ  อาทิตยพงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วเกล้า  โกมลวิวัฒน์
 
1. นางสาวเณริยา  ต้นครองจันทร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชกุล  ดำคง
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  รักษา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณิสร  อินนุรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  แคนยุกต์