สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 18 1. นางสาวพงศิกา  ไชยวัฒน์
 
1. นางสาวอิสรินทร์  ดีนุ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนายุทธ  สันเพ็ชร
2. เด็กชายวัฒภูมิ  พลประสิทธิ์
 
1. นางพูนสุข  นุชม่วง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  หนูเซ้ง
 
1. นายสมชาติ  ปิยกาญจนานนท์