สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงโยธิกา  เพ็งพิศ
 
1. นางสาวอิสรินทร์  ดีนุ่ม
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  หยงสตา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 10 1. นางสาวสุพัตรา  บัวคง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71.69 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองมาก
2. เด็กชายธนาธร  เอ้งฉ้วน
3. เด็กหญิงอรธิชา  อินท่าม
 
1. นางพูนสุข  นุชม่วง
2. นางสาวสุคนธ์  ช่วยธรรม
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 1. นางสาวกัณหา  เศวตะดุล
2. นายธีระยุทธ  แก้วดี
3. นายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวญาณิตา  อึ่งทอง
2. นางเกษรา  ข่ายม่าน
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคริสต์มาส  อินสงเคราะห์
2. เด็กชายธำรงศักดิ์  ขาวคง
 
1. นางสาวสิริทร  โพชสาลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขาวสวย
2. เด็กชายปริวัตร  ขาวสุด
 
1. นายชรัญ  บูลการณ์
2. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นางสาวลักษิกา  เทพสุวรรณ
2. นายวรพงค์  ข่ายม่าน
 
1. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แต้มประสิทธิ์
 
1. นางสาววันดี  สีฉ้วน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 1. นายนพรัตน์  ชูทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77.29 เงิน 8 1. นางสาวณัฐฐิมา  พลรส
2. นางสาวปาริชาติ  เพชรพรหม
3. นางสาวเยาวเรศ  พรมคำ
 
1. นายสุนทร  นาศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 71.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จองเจริญ
 
1. นางวรรณนิภา  ทองหนัน