สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรสีห์  รักฤทธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายศิรวิทย์  หะเทศ
 
1. นางสมใจ  เส็นบัด
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐวดี  รามคง
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเหมือน
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 7 1. นายปรัชญา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมเรือง
 
1. นางอารีย์   กังแฮ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 11 1. นายอนุวัตร  จันทรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกันติมา  ชุมช่วย
2. เด็กหญิงจตุพร  แช่มช้อย
 
1. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
2. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  รองเดช
2. นางสาวกัลยา  ยายมาก
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์   กังแฮ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. นางสาวมาริษา  เพ็งสุข
 
1. นายวิรัตน์  สุขลิ้ม
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 15 1. นายวรัญญู  หมุ่นมิตร
 
1. นายวิรัตน์  สุขลิ้ม
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เร็มหลี
 
1. นางสาวชนัญญา  ธัญญพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นายธณิสร  ปาริชาตินนท์
 
1. นางสาวชนัญญา  ธัญญพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกลี้ยงหวาน
2. นางสาวมาริษา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อำไพ
 
1. นางสาวจิตราวรรณ  หนูเซ่ง
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายอนัตชัย  บุหงา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุกใส
3. นายเอกมงคล  จิตรหลัง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นาคช่วย
2. นางสาวแววตา  ชัยเดชะ
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายณิชกมล  หะหมาน
2. เด็กชายนิภาส  หลงขาว
3. เด็กชายศุทธินี  ทองรอง
 
1. นางสาวจิตราวรรณ  หนูเซ่ง
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   หมันหมีน
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์   หลงขาว
3. เด็กชายศุภรัตน์   เต้งชู
 
1. นางสาวจาริยา  เต้งชู
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายจตุรวิทย์  เจ๊ะสา
2. นายนัฐพงษ์  หนูวงษ์
3. นายอภิวัฒน์  ท่อชุม
4. นายอรรถพล  กังแฮ
5. นายอัษฎาวุธ  เอกโชติภูมินนต์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิรสน์  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวนิภาดา  คงชีภา
3. นางสาวปภัสรา  รักฤทธิ์
4. นางสาววรดา  แซ่ว่อง
5. เด็กหญิงเก็จมณี  สิงห์อินทร์
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นายอุเทน  เรือนนะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิศาชล   ชุมฤทธิ์
2. นางสาวผกามาศ  อุบลไพศาล
3. นางสาววิมล  ปักษี
4. นางสาวอมิตา  ชูอ่อน
5. นางสาวอรยา  โคกเขา
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองเหมือน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุทธิกาญจน์  ปานทน
 
1. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายวีระยุทธิ์  ขันเงิน
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จงรักษ์
 
1. นางรัตนวดี  คงเอียด
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 12 1. นายกฤษดา  หนูวงษ์
2. นางสาวพิชชาพร  สุกใส
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  จิตรว่องไว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โชคผอม
3. นางสาวพนิดา  นกแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  รัตนะ
5. นางสาวภัทรทิยา  เดิมหลิ่ม
6. นางสาวรักษ์สุดา  โชติสกุล
7. นางสาวศุทธิณี  ณ ถลาง
8. นางสาวสาริณี  คงอินทร์
9. เด็กหญิงอมิตา  พันธเกต
10. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เกื้อรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายนฤเบศร์  บุญโยม
2. นางสาวสิริมล  นวลนาค
 
1. นายปราโมทย์  ศรีนิ่ม
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นายพันยา  ขวัญแก้ว
2. นางสาววราพร  หะเทศ
 
1. นายนิคม  แก้วพิทักษ์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองประดิษฐ์
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  หาดเลา
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ว่อง
2. นายชัชชัย  พลพัง
3. นางสาวนภารัตน์  เกื้อเดช
 
1. นางสุดจิตร  โคกเขา
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายศักดิ์อรุณ  ลิมาน
2. เด็กชายสหรัถ  เทพมณี
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์  เรียบร้อย
2. เด็กชายวิทยา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายอนันตชัย  บูหงา
2. นางสาวอังคณา  พุ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
35 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 1. เด็กชายพชร  สำนักพงศ์
 
1. นางสาวนวลละออง  เสียมไหม
 
36 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวมะลิวัลย์  สาระหนี
 
1. นางบุญเรือน  บุณโยดม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ปักษี
 
1. Misswong  hui
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกอร  กั้งเหล้ง
 
1. Misswong  hui
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรดา  หลังแท้
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ชั้นรัตนกุล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หลงขาว
 
1. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
2. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐเวชศาสตร์  จำเนียร
2. นางสาวธนิชญา  บุญท่วม
3. นางสาวสุภาภรณ์  ทองรอด
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์  กังแฮ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรศยา  คงสง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองรอง
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองนะ
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์  กังแฮ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียมเทพ  แซ่ชั้น
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธินันท์  หนุนหนัด
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายศรัญญู  เปาะทอง
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์