สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 7 1. นายปรัชญา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมเรือง
 
1. นางอารีย์   กังแฮ
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 11 1. นายอนุวัตร  จันทรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิรสน์  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวนิภาดา  คงชีภา
3. นางสาวปภัสรา  รักฤทธิ์
4. นางสาววรดา  แซ่ว่อง
5. เด็กหญิงเก็จมณี  สิงห์อินทร์
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นายอุเทน  เรือนนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 12 1. นายกฤษดา  หนูวงษ์
2. นางสาวพิชชาพร  สุกใส
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  หาดเลา
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายศักดิ์อรุณ  ลิมาน
2. เด็กชายสหรัถ  เทพมณี
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ปักษี
 
1. Misswong  hui
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐเวชศาสตร์  จำเนียร
2. นางสาวธนิชญา  บุญท่วม
3. นางสาวสุภาภรณ์  ทองรอด
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์  กังแฮ