สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเหมือน
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  รองเดช
2. นางสาวกัลยา  ยายมาก
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์   กังแฮ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายจตุรวิทย์  เจ๊ะสา
2. นายนัฐพงษ์  หนูวงษ์
3. นายอภิวัฒน์  ท่อชุม
4. นายอรรถพล  กังแฮ
5. นายอัษฎาวุธ  เอกโชติภูมินนต์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิศาชล   ชุมฤทธิ์
2. นางสาวผกามาศ  อุบลไพศาล
3. นางสาววิมล  ปักษี
4. นางสาวอมิตา  ชูอ่อน
5. นางสาวอรยา  โคกเขา
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองเหมือน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุทธิกาญจน์  ปานทน
 
1. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  จิตรว่องไว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โชคผอม
3. นางสาวพนิดา  นกแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  รัตนะ
5. นางสาวภัทรทิยา  เดิมหลิ่ม
6. นางสาวรักษ์สุดา  โชติสกุล
7. นางสาวศุทธิณี  ณ ถลาง
8. นางสาวสาริณี  คงอินทร์
9. เด็กหญิงอมิตา  พันธเกต
10. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เกื้อรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองประดิษฐ์
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์  เรียบร้อย
2. เด็กชายวิทยา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายอนันตชัย  บูหงา
2. นางสาวอังคณา  พุ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 1. เด็กชายพชร  สำนักพงศ์
 
1. นางสาวนวลละออง  เสียมไหม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรดา  หลังแท้
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ชั้นรัตนกุล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หลงขาว
 
1. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
2. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองนะ
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์  กังแฮ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทียมเทพ  แซ่ชั้น
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธินันท์  หนุนหนัด
 
1. นางสาวลดาพร  สิทธิพันธุ์