สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนในเตาพิทยาคม สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ใหม่
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเกตุวดี  มีเต็ม
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจินดาพร  สุภกิจ
2. นางสาวสุนารี  เเซ่ลี่
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชุติมา  เเก้วมี
 
1. นางจารียา  จินดาโชติ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คชถิ่น
2. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วศรีมล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สีสุข
 
1. นางสาวยุพา  แก้วหนูนวล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปานพลอย
2. นางสาวรยาณี  บุญเเก้ว
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์เมือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 51.55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเจนริษา  เเสงดำ
 
1. นางรัตนา  ตันเจี่ย
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 6 1. นางสาวดวงประคอง  เรืองติก
 
1. นางรัตนา  ตันเจี่ย