สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  ขวดขัน
2. เด็กชายปรเมศว์  ชัยเพชร
 
1. นางสาวสุธิดา  เหล่าสิงห์
2. นายเอกชัย  ชูประสิทธิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรกมล  เอียดเรือน
2. เด็กหญิงกุลยากร  ทองโอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สงแสง
 
1. นายสุทัศน  พรหมลา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวันนิศา  บุญศรี
2. เด็กชายเดชนุพงษ์  เพชรสุด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
4 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวธมนวรรณ  มลยงค์
 
1. นางธณัชชา  อัตบุตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวดารณี  อุทัยเวียนกุล
 
1. นางสกุลรัตน์  บุญยัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวดารณี  อุทัยเวียนกุล
 
1. นางละไม  เชาวน์วุฒิกุล