สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คงนคร
 
1. นางวรรณา  จูห้อง
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 5 1. นางสาวพัชรพร  จันทร์ดำ
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุมน  มณีศรี
 
1. นางวรุณี  ศรีทองช่วย
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสายใย  หนูราช
2. นางสาวสุภัทรตรา  ภัตศรี
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
2. นางวรรณา  จูห้อง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เกิดไก่แก้ว
2. เด็กชายศิวกร  บุญช่วย
 
1. นางสาวจินดา  สงศิริ
2. นายสุรสีห์  หนูพุทธิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กชายอรรถชัย  รักสิทธิ์
 
1. นายพงศกร  ไพทูลย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 9 1. นายจักรี  รามเทพ
2. นางสาวเรวดี  ทองดียิ่ง
 
1. นางสาวปิ่นมณี  เซ่งฟัด
2. นางพรรณทุมา  เขตตะเคียน
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกัญจนา  บัวผัน
2. นางสาวกาญจนา  สิทธิการ
3. นางสาวเนติวรรณ  เต่าจีน
 
1. นายวิศิษฐ์  ศรีศักดา
2. นายเกรียงไกร  ช่วยตระกูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.17 เงิน 4 1. เด็กชายฐากูร  คำรณ
2. เด็กชายนรานันท์  ชูเมือง
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจพาณี  บุญถาวร
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศศิชา  งามเรียบ
 
1. นางสาวนารดา  บุญรักษ์