สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายวรวิช  สังข์เอี่ยม
 
1. นางวลัย  กัลป์จารุ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  หนูขาว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชอบงาน
3. เด็กหญิงเมษณี  วัฒนศิลป
 
1. นายวีระยุทธ  ละเอียด
2. นางเบญจมาภรณ์  โสภณมงคล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ช่วยศรี
2. นายปรัตถกร  แสงศรี
3. นายภิวัฒน์  รู้ยิ่ง
 
1. นายวรวุฒิ  เหล็กเกิดผล
2. นายสาธร  ขวัญนุ้ย
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 5 1. เด็กชายกวิพล  อินทร์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายภูวิศ  แก้วเกื้อ
 
1. นายวิชัย  ขันตี
2. นางสาวอุบลรัตน์  มิ่งรัตนสิริกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกร  บัวบางกรูด
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บุญมี
 
1. นางเพ็ญนภา  ไกรนรา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนทรัพย์  ทองแก้ว
2. นายธนากร  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  การิกาญจน์