สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันสักรา
 
1. นางนันทนา  กาญจนะ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติ  รองพล
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพชสาลี
 
1. นางสาวรชฎ  จันพุ่ม
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายมนัสวี  สามสี
 
1. นางสาวอิสสรียา  เจริญลีฬหา
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีชาหาญ
2. เด็กหญิงสุวพัชร   ส่งเสริม
 
1. นางสาวจันทิมา  สั้นเต็ง
2. นางสาวอาภรณ์  ไทยกลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริรัตนา  แซ่หลี
2. เด็กหญิงสิรินญา  ไกรเทพ
3. เด็กชายอนุชิต  นิลบวร
 
1. นางสาวณัฎฐกัญจน์  ไชยภักดี
2. นางอภิญญา  โบว์พัฒนากุล
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.39 เงิน 5 1. นางสาวธนาภรณ์  ทิลวัลล์
2. นายนิรศักดิ์  สุขเสน
3. นางสาววชริญาณ์  แซ่หลิน
 
1. นายจิระศักดิ์  จริงจิตร
2. นายไมตรี  รักซ้อน
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 73.91 เงิน 7 1. นายกิตติพงศ์  คำศรี
2. นายรัฐพงศ์  ทองขาว
3. นายเอกชัย  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวการกวิน  ศรีเทพ
2. นางสาวฐาปณี  อัมพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงปวีนา  ประสมศรี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  คำธร
 
1. นางฬิลาศนี  ศักดามาศ
2. นางอัมพร  จุลบล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 1. นางสาวปาลิตา  แซ่เซียว
2. นายเกียรติการุณ  รามศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หวานพร้อม
2. นางอัมพร  จุลบล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตอัปสร  ชำราญ
2. เด็กหญิงธนัชชา  ฤทธิ์รักษ์
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  ขันชู
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรทอง
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ขุนวิเศษ
6. เด็กหญิงพรรณผกา  ยอดไทร
7. เด็กหญิงพัชรนันท์  บรรณกิจ
8. เด็กชายภีม  ตันวโรภาส
9. เด็กหญิงมณตกานต์  รอดจบ
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒศรี
11. เด็กหญิงรนรดา  แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงวรารัตน์  ผกาแก้ว
13. เด็กหญิงวริศรา  ธนะภพ
14. เด็กหญิงสมัชญา  แซ่ทั่ง
15. เด็กหญิงสุปวีณ์  ชูเศษ
 
1. นายนรินทร์  วัฒนบัญชา
2. นางวาสนา  อ่อนพูล
3. นางสุจิตรา  อัตโถปกร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศริญา  วิลันดาโสภณ
2. นายอรรถสิน  บุญถาวร
 
1. นายธรรมศักดิ์  พันธ์อภิวัฒน์
 
13 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์ผกา  อินทร์คง
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐวุฒิ  ห้วยฮวด
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนรัตน์  ทองเนื้อใหม่
2. เด็กชายนครินทร์  บริพันธ์
 
1. นายสุชีพ  ทิพย์นุ้ย
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วระยัง
2. เด็กหญิงนันทิมา  นกแก้ว
 
1. นางสาวศิริยา  พิกุล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัธ  ทองถั่ว
2. เด็กชายสุทัศน์  สวัสดิมงคล
 
1. นางสาวศิริยา  พิกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวคชาพร  พรหมช่วย
 
1. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด
 
19 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 70.66 เงิน 7 1. นางสาวอัจฉรา  การุญ
 
1. นางชุติมา  จันทร์สุขศรี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  ไชยทอง
2. นางสาวปิยะนุช  ตั้งมนัสสุขุม
3. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วเกื้อ
4. นางสาวสุภาภรณ์  สนิทปู่
 
1. นางสาวปิยนุช  นาคแท้
2. นายสุรเดช  ดีแก้ว