สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภนิดา  แสนดี
 
1. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรัญญู  ใส้เพี้ย
2. นางสาวอนัญญา  ลิ้มฉุ้น
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สัจจะอาวุธ
 
1. นางปราถนา  หยงสตาร์
2. นางสาวอมลณัฐ  อุบลรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  คดีพิศาล
2. นางสาวอัจฉรา  การุญ
3. นางสาวอัญญมณี  คงอยู่
 
1. นายวรวิทย์  เผ่าพืชพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  น้ำผุด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองกิ้ม
2. เด็กชายธนาคม  ตั้งกิจศิลป์
3. นายยศวิศักดิ์  เชษฐศิริพงศ์
4. เด็กชายศุภฤกษ์  รักษา
5. นางสาวเพ็ญประภา  เขมดำ
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉันทนาภา  ฉันทรางกูร
2. นางสาวนิรชา  เอียดเกิด
3. นางสาวศศิธร  บุญถาวร
4. นางสาวอรสินี  สุริยผล
5. นายอรุณ  อินทร์คง
 
1. นายจตุพล  แป้นพุ่ม
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  บุญมาก
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขำคม
3. เด็กหญิงปณิดา  เกตุผล
4. เด็กชายภานุพงศ์  หิรัญกิจรังสี
5. เด็กหญิงวรัญญา  คงเรือง
 
1. นางจิตรศิริ  ธรรมวานิช
2. นางสาวจุฬาภรณ์  เดชภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐราวดี  ทิพย์ประสงค์
2. นายสันติ  รองพล
3. นางสาวสุพัฒตรา  วรฤทธิ์
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภู่แก้ว
5. นางสาวอิษราภรณ์  แทนสุวรรณ์
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปลอดปล้อง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  บุญชู
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวอัจพรรณ  กำลังมาก
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุญจนาท  ง่วนสน
2. นางสาวนัยนา  มูลวงศ์
3. นางสาวเมทะวดี  จันทร์แจ้ง
 
1. นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง
2. นายสุทธิรัตน์  เสนีชัย
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจร  วิจิตรพันธุ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  นุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ไพรดำ
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอลิษา  ลายทิพย์
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
13 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษดาวัลย์  ช่วยกำลัง
2. นายกิติศักดิ์  อ่อนชืนจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จิตรอักษร
4. เด็กชายจักกริน  รอดกูล
5. เด็กชายจักริน  ยอดขาว
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  สังข์สุข
7. เด็กหญิงจีรนันท์  สุโสะ
8. เด็กชายชินกฤษ  พลเดช
9. เด็กหญิงธนพร  รัตนอร่ามสวัสดิ์
10. นายธนาณัติ  ชัยขันธ์
11. นายนัฐวุฒิ  ห้วยหวด
12. นางสาวนิศารัตน์  สุโสะ
13. เด็กชายบุญฤทธิ์  คำแหง
14. นายปรินทร  หลิวพงศ์สวัสดิ์
15. นางสาวพรกนก  ขุนเพ็ชร
16. เด็กชายพรชัย  เพ็ชรแก้ว
17. นายภูเบศวร์  เถี้ยนขก
18. เด็กหญิงรัษฎากร  วังเคียน
19. นางสาวลลิตา  มาจุรินทร์
20. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินนิมิต
22. เด็กชายวิสุทธิ์  ทิพย์สุขุม
23. เด็กหญิงศรวณีย์  ไชยศร
24. เด็กหญิงศรัญญา  ผลงาม
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  มะณู
26. นางสาวศิริภาดา  กอบกิจ
27. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองสอง
28. นายสิทธิโชค  จิโรจน์กุล
29. นายสุริยะ  วรรณบวร
30. นายอนันตชัย  บำรุงศักดิ์
31. เด็กชายอนุวัทย์  สังข์แก้ว
32. นายอภิวัฒน์  พรหมเกื้อ
33. นางสาวอรจิรา  ตังตกาญจนา
34. เด็กหญิงอังคณา  วรรณบวร
35. เด็กหญิงอารีย์ยา  จันทร์มุข
36. เด็กหญิงเกศดา  มาจุรินทร์
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีศรี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิตต์บุญ
39. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเชียร
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรงค์
 
1. นายจรูญ  เถี้ยนขก
2. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
15 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรชูชื่น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เกตุแก้ว
3. เด็กชายติโรช  บริพันธุ์
4. เด็กชายธนวิชญ์  หมู่มาก
5. เด็กชายสุทัศน์  สวัสดิมงคล
6. นายสุเมธี  มีบุญ
7. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถิ่นชาญ
8. นางสาวอัชฌารัตน์  ราชดี
 
1. นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ซือจาง
2. เด็กชายสถาปัตย์  เขียวรอดภัย
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  การิกาญจน์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  สุชาติพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคกตรัง
 
1. นางนฤมล  เจษฎารมย์
2. นางสุกัญญา  จงใจ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประวิทย์  โพธิ์วินารถ
2. นางสาวรุ่งฤดี  หิรัญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ปลอดปล้อง
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัญชนก  สุขการ
 
1. นางจันทิมา  มะเกลี้ยง
 
20 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาศินี  ชุมนวน
 
1. นางนัยนา  เจริญฤทธิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  รักษา
 
1. นางปาณิสรา  ทองหนู
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงแจ่ม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พฤกษสุวรรณ
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิมา  สุขสนาน
2. เด็กหญิงปาลิตา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วรฤทธิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชาติ
5. เด็กหญิงสิรินยา  วารินแก้ว
 
1. Mrs.Luisa  Melchert Sosa
2. นางปาณิสรา  ทองหนู
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยเกิด
 
1. MissJi  Huijuan
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาจนาภรณ์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวนิรินธน์  การิกาญจน์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์มณี
2. เด็กหญิงพิชญาพร  คำศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บรรณกิจ
 
1. นางสาวจันทิมา  สั้นเต็ง
2. นางสาวอาภรณ์  ไทยกลาง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุขุมาล  นกแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  การุญ
3. นางสาวอิษราภรณ์  แทนสุวรรณ์
 
1. นางสาวภุมริน  กลิ่นเพชร
2. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนแก้ว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วสุด
2. เด็กหญิงอิศรินทร์  ขวัญนิมิต
 
1. นางนันทนา  กาญจนะ
2. นางสาวมลิวัลย์  ทองขวัญ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  จันทร์พุฒ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว