สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  สัญจร
2. เด็กหญิงอรนิภา  บุญมาก
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.35 เงิน 5 1. เด็กหญิงผาสุก  หวังโสะ
2. เด็กหญิงวาทินี  ศรีบวรวิวัฒน์
3. นางสาวสงกรานต์  สุเหร็น
 
1. นางสาววิภาวดี  ภิรมย์
2. นางสุนิสา  ชูศรี
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวมนฤดี  จิรนิล
2. นางสาวมนฤทัย  จิรนิล
3. นางสาวศศิวิมล  หูเขียว
 
1. นางกาญจนา  คงพล
2. นางปิยะวรรณ  จังเม่ง
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชูจร
2. เด็กชายอัครพล  รอดไกร
 
1. นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรายอินทร์
2. นางสาวณิชากร  พรหมทอง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สุทธิวรรณกุล
 
1. นายสมพร  ชูแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  วงศ์อภิชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
2. เด็กชายวิโรจน์  หมวดหลำ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ตันหยง
 
1. นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
2. นางภัืทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.68 เงิน 6 1. นายฐิตินันท์  ขาวสุข
2. นางสาววนัสรินทร์  เลียดรักษ์
3. นางสาวอินทุภา  เจริญสม
 
1. นางสาวภณิชชา่  ชมอินทร์
2. นายสมพร  ชูแสง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นสุคน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สุขด้วง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ระฆังทอง
2. เด็กหญิงสุธินี  แดหวา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองหนัก
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวภัทรวดี  ไชยภักดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวมุกริน  เซ่งเอียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพยัคฆรัตน์  แป้นชุม
2. เด็กชายอัครเดช  คงเลิศ
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นางวิจิตตรา  เพ็ชรสวัสดิ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายIณัฐวัฒน์  สรรพิบูลย์
2. เด็กชายวีรชาติ  แดงสมศรี
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรังสฤษณ์  คำหมื่น
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสิงห์
2. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ยุโส๊ะ
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรัตชัย  พนมรัตน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนนิกานต์  จำปาทอง
 
1. MissMaria  Ksenofontova
 
18 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธ๊รเมธ  ทองศรี
2. เด็กหญิงวามารี  หาบหา
3. เด็กหญิงอริยา  ทิพอรรถ
4. เด็กหญิงเอมฤทัย  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงโสภา  ทองชนะ
 
1. นางวรรณิดา  ศรียาภัย
2. นางแฉล้ม  หาญกลับ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอ้อมแก้ว  วรรณศรี
 
1. นางสาวลัคนา  จิตราวุธ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิดา  เวียนวัตร
2. เด็กหญิงพีรพัชร  ชิตชลธาร
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  กุ้งอุ้ย
 
1. นางวิไลวรรณ  สุขเกตุ
2. นางอัจฉราพร  ชนะภัย