สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววลัยลักษณ์  นางสวย
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  นิลเกตุ
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนรีกานต์  ชิตจันทร์
2. นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  ชุมจันทร์
2. นายกีรติ  เรืองราย
3. นายณรงค์ชัย  สิืินธุ์ประจิม
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นายนัสรัง  อิบบราเฮง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศร์  กูมุดา
2. นางสาวพีรญา  หนูพรหม
3. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
4. นายศุภณัฐ  ชูจร
5. เด็กหญิงสภาพร  รายา
 
1. นายกิตติชัย  ถินนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิรัตน์  ทองธูป
2. นายศักราช  เกลี้ยงจิตร
3. นายสหรัฐ  เหล่าเทิดเกียรติ
4. นายอภิเชษฐ  วังชนะชัย
5. นายอรรถชัย  ใจตรง
 
1. นายสัมพันธ์  สุนทรเต็ม
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงคราม
2. นายชญานนท์  กล่อมพงษ์
3. นางสาวชลดา  นาบิน
4. นายเป็นหนึ่ง  แป้นชำนาญ
5. เด็กชายเพ็ญผกา  เกตุรัตน์
 
1. นางพิมพา  พันธุ์ลำยอง
2. นายศุภฤกษ์  ทองบุรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  โยยิ่ง
2. นายจักรกฤษดิ์  ตุหรน
3. นางสาวณัฐวัจน์  ศรีประสิทธิ์
4. นางสาวธัณชนก  หลังเจะนุ้ย
5. นางสาวสาริศา  รักษา
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นางสวย
 
1. นางสาวฤดี  ตันติพนาทิพย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรวรรณ  มีเล็ก
 
1. นางสาวฤดี  ตันติพนาทิพย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรินทร  คลายกลิ่น
2. เด็กหญิงวาริน  สังข์เพ็ชร์
 
1. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  บุญขันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  แสงสว่าง
 
1. นางสุมาลี  ทองสุด
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายริษณุพงษ์  อิทธิสัน
2. เด็กชายศิวกร  ศรีพุทธคุณ
3. นางสาวอภิญญา  แซ่กั้ง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมา  กูมุดา
2. นางสาวพัชราพร  แก้วกล่ำ
3. นายอมรพันธ์  ธนูศิลป์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุทัย  ธรรมตลอด
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทิต  ศักดิ์รักษ์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
18 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสอาด
2. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตเมธ  อุตสาหะ
2. นายศึกษิต  จันทรัตน์
3. นายสิปปนนท์  วัณจเอก
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
20 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
4. นายกษิดิศ  ช่วยเมือง
5. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
6. นายจริม  กัลยาศิริ
7. นางสาวจุฑารัตน์  แก่นเมือง
8. นายจเรวัฒน์  มณีขวัญ
9. นางสาวฐิติมา  ยอดรักษ์
10. นายณรงศ์ชัย  สินธุ์ประจิม
11. เด็กชายณัฐวุติ  สินปัญญาสิริ
12. นายทศพล  พจน์สมพงศ์
13. นายธนวัฒน์  ภูพันธ์ทวีพงศ์
14. นายธนากร  เสนีย์
15. นายธีร์ธวัช  ชิตชลธาร
16. นางสาวนงคราญ  แซ่หลี่
17. นายบราซิล  ทองชนะ
18. เด็กหญิงรวินันท์  หิรัญวิริยะ
19. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
20. นางสาวฤทัยรัตน์  ศักดิ์รัตน์
21. นายวรกานต์  สองเมือง
22. นายวรพล  เซ่งเอียง
23. นางสาววาสนา  บำเรอจิตร์
24. นายวิรชัย  อั้นจุ้ย
25. นายศราวุธ  พรมนิตย์
26. นายสราวุธ  เต็งรัง
27. นายสิทธิศักดิ์  เป้าทอง
28. นายสิปปนนท์  ศรีสกุล
29. นายสิริชัย  ขุนสิทธิ์
30. นางสาวสุชัญญา  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุธิดา  สาธร
32. นายอนันต์เทพ  ปูขาว
33. นายอมรเทพ  ศรีปรางศ์
34. นายอมฤต  ลาวเพ็ชร
35. นายอรรถชัย  พันธุเสน
36. นางสาวอริสา  จันโสม
37. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
38. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
39. นางสาวเบญจรัตน์  ทรงกิจ
40. เด็กหญิงเอเชีย  เหล่าเทิดเกียรติ
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
4. นายประพันธ์  วงศ์อภิชาติ
5. นายวิษณุ  โสวัฒน์
6. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
7. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
8. นายเชิดศักดิ์  ศรียาภัย
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  บัวเลียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิรา  ศรีกองทอง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
23 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองยศ
2. เด็กหญิงดารินทร์  สุขเขต
3. เด็กชายธนพล  เทพดล
4. เด็กชายวีรเชษฐ์  บัวชุม
5. เด็กหญิงสกายทิพย์  ไชยบุตร
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
8. เด็กหญิงเยาวเรศ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
24 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณแสงทอง
2. นายชลิต  ศุภรทวี
3. นายนายธนพล  ช่องพิทักษ์
4. นางสาววรรณิศา  รุ่งเรือง
5. นางสาวสรารัตน์  ทอง
6. นางสาวสิรินดา  ศิลากูล
7. นางสาวสุดารัตน์  ทองเสน่ห์
8. นายสุรศักดิ์  ทองหยู
9. นายอภิรักษ์  มือเพ็ชร
10. นายอรรถชัย  พันธุเสน
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
25 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงปภาวี  ก้งเส้ง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาศวิเชียร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยรักษ์
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
7. เด็กหญิงอรยา  หนูช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
26 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
2. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
3. นางสาวจารวี  สามทอง
4. นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่
5. นางสาวยุวดี  รัศมีทองคำ
6. นางสาวสิมาภรณ์  ภู่เจริญ
7. นางสาวอริสา  จันโสม
8. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
27 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงปภาวี  ก้งเส้ง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาศวิเชียร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยรักษ์
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
7. เด็กหญิงอรยา  หนูช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุรุพงษ์  วันเพ็ญ
2. นายชลันธร  ภู่เจริญ
3. นายภานุพงษ์  เหล่หวี
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนชิต  ตั้งปอง
2. เด็กชายปาริวัตร  บุญมาศ
3. เด็กชายวศิน  หอมตระกูล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพนธ์  จุลบุษรา
2. นายจิรายุ  หลังสตา
3. นายอดิศร  ทิ้งเหม
 
1. นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐศิษธิ์  พลายเพ็ชร์
2. นายอภัยพงค์  จงราบ
3. นายอิทธิพัทธ์  กิ้มเจี้ยม
4. นายโสภณัฐ  บุญขันธ์
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นายพีระวัฒน์  วณิชชานนทฺ์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนนันท์  มะสุนี
2. เด็กชายนิธิศ  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นางเสาวนี  ชัยทอง
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
2. เด็กชายอรรถพร  พันธุเสน
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรัตชัย  พนมรัตน์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  ปูขาว
2. นายปรินทร  ตั้งปอง
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรังสฤษณ์  คำหมื่น
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิชญาพร  คงนคร
 
1. Mr.Tim  Nillsson
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา
2. นายฉัตรบดินทร์  แสงรัตน์
3. นางสาวธิติสุดา  ธำรงนวานันท์
4. นางสาวสุธิดา  ไม้สังข์
5. นายอภิสิทธิ์  นิลเกตุ
 
1. Mrs.Emelie  P. Mercado
2. นางสาวศรีศิริ  ศรีไทย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันตมา  หนูพรหม
 
1. MissLi  Suli