สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่เขา
 
1. นางภรพิศ  วิภูษิตวรกุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 5 1. นายสิทธิศักดิ์  กังแฮ
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอลิษา  หูเขียว
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เพชรชัย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคำ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐมล  แซ่ตั้น
 
1. นางภรพิศ  วิภูษิตวรกุล
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 12 1. นางสาวกิตติยา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคำ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  ษัฎเสน
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  หูเขียว
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวมาริณีย์  คุณาพิพัฒน์
2. นางสาวอรทัย  ลี่ดำรงวัฒนากุล
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  แดงมาด
 
1. นางรวิวรรณ  ยอดสร้อย
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นายธีระภัทร  มนัสปิยะเลิศ
 
1. นางรวิวรรณ  ยอดสร้อย
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฮาบีบะห์  แดงมาด
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเลิศ
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.17 เข้าร่วม 6 1. นางสาวขนิษฐา  พายับ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยแท่น
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเลิศ
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  อังศุภานิช
 
1. นางสาววาสนา  กำเนิด
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายมงคล  เลิศพงษ์ศิริไพศาล
 
1. นางสาววาสนา  กำเนิด
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพนิตา  สุโสะ
2. เด็กหญิงศศินา  จิตรอักษร
3. เด็กหญิงษิณีพร  พันธุศักดิ์
 
1. นางพรพนา  สมัยรัฐ
2. นางอธิชา  หมีนโยธา
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร  จึ่งจรูญ
2. นายภานุพงศ์  พูนจันทร์นา
3. นางสาวหทัยชนก  ท่าเทศ
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
2. นางสาวสุจิตรา  ศักดิ์ประชาวุฒิ
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนทรีภรณ์  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงอิสริยา  นิลแก้ว
3. เด็กหญิงเอกนิราช  จันทร์สว่าง
 
1. นางพรพนา  สมัยรัฐ
2. นางสาวอรพรรณ  แท่นสุวรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.75 เงิน 8 1. เด็กชายกรวิจิตร  พันธุศักดิ์
2. เด็กชายปัทวี  หยงหนู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เจ่ง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  แสงศรีจันทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 1. นางสาวจันทร์จิรา  บวชชุม
2. นายสถาพร  เพชรเพ็ง
3. นายอนาวิล   ใจสมุทร
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ  แสงศรีจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูชื่น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พลนุ้ย
 
1. นายสาคร  ขันชู
 
21 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายปกรวิทย์  แซ่โค้ว
2. เด็กชายอนุชา  จันประเทือง
 
1. นายสาคร  ขันชู
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิตา  ขาวดี
2. เด็กชายธนโชติ  แซ่โค้ว
 
1. นายปราโมทย์  แกล้วกล้า
2. นางวราวรรณ  พรหมราช
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 1. นายกฤษฎา  สิงจานุสงค์
2. นายรัตนากร  ชรินทราวุฒิ
 
1. นายปราโมทย์  แกล้วกล้า
2. นางวราวรรณ  พรหมราช
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธาราพงษ์  ชูชื่น
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขลิ้ม
3. เด็กชายเทพพัฒนา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสาคร  ขันชู
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญทิพ  แซ่เขา
2. นางสาวลัทธพร  จริยสันติธรรม
3. นางสาวสุรีรัตน์  ช่วยช่วง
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสมนึก  ผอมเซ่ง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกานต์วดี  เรืองเดช
2. เด็กหญิงสุมิดา  ช้างขาว
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  บวชชุม
2. นายอภิสิทธิ์  คีรีรัตน์
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสมนึก  ผอมเซ่ง
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญยาลักษณ์  กะหมายสม
2. เด็กหญิงมาริสา  วาระรักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วรอด
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
29 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุไรวรรณ  พลประสิทธิ์
2. นางสาวชนิตา  กำไรรักษา
3. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยแท่น
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
30 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรสุดา  ภักดีเทพ
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
31 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวเกศรินทร์  อภัยพงษ์
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  สรรเพชร
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
33 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  ดำคง
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองแก้ว
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
35 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 -    
36 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  วงศ์บุญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จิโสะ
3. เด็กหญิงรัตติยา  ทองฤทธิ์
4. เด็กชายวิทธวัฒน์  อาสนะธรรม
5. เด็กหญิงวิริยะพร  จริยสันติธรรม
6. เด็กชายศักดา  หูเขียว
7. เด็กหญิงสุชาดา  ทองแป้น
8. เด็กชายสุวัฒน์  ศรีแนน
9. เด็กชายอรรถชัย  ทองดี
10. เด็กหญิงแคทรียา  กูมุดา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
37 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  สมจริง
2. เด็กหญิงจันทรา  เพ็ชรศรี
3. นายณัฐพล  เพชรพรหม
4. เด็กชายธีรพล  เส็นขาว
5. นายพิเชษฐ์  เกียรติประยุกต์
6. นางสาววราภรณ์  หูเขียว
7. นายวีรชัย  เต้งชู
8. นายอภินันท์  ปานแตง
9. นางสาวอรทัย  ทองโท
10. นางสาวเกศกมล  จันทณะวรรณ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
38 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพล  เส็นขาว
2. เด็กชายนัฐพล  เพชรพรหม
3. นายพรชัย  แก้วนาง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวจริญาพร  ปรังเจะ
3. นางสาวณัฐญา  เก้าเอี้ยน
4. นางสาวพัชรี  แสงแก้ว
5. นางสาวสุรภา  อัังศุภานิช
6. นางสาวเมธ์วดี  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสุดใจ  ทองฤทธิ์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่มช่วย
2. นางสาวปรางทิพย์  แสงแก้ว
3. นางสาวศุภลักษณ์  คุณาพัฒนกิจ
4. นางสาวสมฤดี  อินทะมาระ
5. นางสาวอาทิตยา  โคกเขา
6. นางสาวเพ็ญนภา  จิตราการ
 
1. นางสุดใจ  ทองฤทธิ์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพชรคีรี
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุญยอด
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวดวงเนตร  แก่นคล้าย
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปรียานุช  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงสกุลพร  เอียดนุ้ย
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวเพียงตะวัน  เดชภักดี
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรากรณ์  ป้าเทพ
2. นางสาววิชุตา  เลิศพงษ์ศิริไพศาล
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวเพียงตะวัน  เดชภักดี
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจตุพล  บุญยง
2. เด็กชายนิติพงษ์  เกลี้ยงนิล
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวเพียงตะวัน  เดชภักดี
 
45 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49.3 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภานุพงศ์  หนูช่วย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สำนักโหนด
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปณิสรา  โคกเขา
 
1. นางรัชนี  ละอองนวล
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนันทิยา  เฟื่องแดง
 
1. นางรัชนี  ละอองนวล
 
48 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองแป้น
 
1. นางสาวอาริสา  ศรีชาย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิชภักดิ์  จาวิสูตร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวอุไร  เยาว์ดำ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเพชรฤกษ์  จาวิสูตร
 
1. นางสาวอุไร  เยาว์ดำ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรันดร์  ธนายุทธพิทักษ์
 
1. นายวรัตน์  หูเขียว
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสียมไหม
 
1. นายวรัตน์  หูเขียว