สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอัมรา  รัฐกาล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตราชู
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สมบัติทอง
 
1. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนภา  ทรัพย์ช่วย
 
1. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนิรัชชา  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงภัทราพร  บรรถะ
3. เด็กหญิงเกษมณี  จริงจิตร
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกิตติยา  ดำทิพ
2. นางสาวคชาภรณ์  รัตนสุข
3. นางสาวดวงหทัย  เพ็งสุข
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เอียดทอง
2. เด็กชายพิชัย  สระทอง
3. เด็กชายวัฒนา  คงขำ
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รองเดช
 
1. นางเพชรลันดา  โชติกมาศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลิดา  รักสม
 
1. นางเพชรลันดา  โชติกมาศ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.3 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยมรัตน์
 
1. นางเพชรลันดา  โชติกมาศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 15 1. นายฤทธิไกร  บาททอง
 
1. นางเพชรลันดา  โชติกมาศ