สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  จันทร์แดง
2. นางสาวปริฉัตร  แก้วพิทักษ์
3. นางสาววัชรินทร์  บุญเกื้อ
 
1. นางปรารถนา  ชูรัตน์
2. นางสาวสมร  จันทร์รัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายตุลภัทร  สุวรรณเจริญ
2. เด็กชายยงยุทธ  สักหลัด
3. เด็กชายวรากานต์  จันทร์ฝาก
4. เด็กชายศรายุทธ  ช่วยชู
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีเอบ
 
1. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
2. นายเกียรติประวัติ  เพ็ชรสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริกา  แส้ส้อง
2. นายนิพนธ์  ขาวดี
3. นางสาวเจนจิรา  พลแสง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ขจร
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชอรัญ
2. เด็กชายธนากร  เสียงเลิศ
3. เด็กชายธานินทร์  แสงรัตน์
4. เด็กชายนนธวัฒ  เจะมะอะ
5. เด็กหญิงนรารัตน์  ณะสตา
6. เด็กหญิงนันทนา  จุลจงกล
7. เด็กหญิงสุภวรรณ  สุวรรณพัฒน์
8. เด็กชายเอกณรงค์  คงเอียด
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  มีสุวรรณ
2. นางสาวธนัญญา  กันตังกุล
3. นายนพรัตน์  ชูเชิด
4. นายนิพนธ์  ขาวดี
5. นายปรินทร  เส็นใหญ่
6. นางสาวปัทมา  เหล่าสูงเนิน
7. นายวิทยา  สิงหภูมิ
8. นางสาวอารียา  ชูอำไพ
9. นายโชควิชัย  บุษบา
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  เสาะไธสง
 
1. Mrs.Laila  Rafa
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โดะโอย
2. นายจิรายุ  คงรอด
3. นางสาวรีน่า  ทะเลลึก
4. นายศิวกร  ยาหมิ้น
5. นางสาวสุทธิดา  จันพุ่ม
6. นายสุทธิรักษ์  แซ่จั่ว
7. นางสาวอรปรียา  สิทธิการ
8. นางสาวอรปรียา  สิทธิการ
9. นางสาวอริษา  พรามแพรง
10. นายเกียรติศักดิ์  คงเมฆา
 
1. นายสามารถ  กังแฮ