สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ Error no area_sm name .

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กายเพ็ชร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองจำรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐมล  ชูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวรกานต์  นาคพล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หนูประสิทธิ์
 
1. นางสาวทิพรัตน์  พลรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  มอบพิจิต
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  รอดดำ
 
1. นายโสภณ  เพชรสุทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 4 1. นายฐานันดร  ช่วยบำรุง
2. นายณัฐพล  เจ้ยทองศรี
 
1. นางสาวอังสนา  มากมูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันมีศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนรู้ที
3. เด็กหญิงเกศสินี  บุญโยดม
4. เด็กหญิงเพชรราภรณ์  อินทร์เรือง
5. เด็กหญิงเอมมิกา  เอียดชูทอง
 
1. นายสุชล  นวลทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 7 1. นางสาวพิชชาพร  พลแพงขวา
2. นางสาวสุพัตรา  ทองบุญ
3. นางสาวสุภาวดี  เพชรสวี
4. นางสาวอิสริยะ  หนูประสิทธิ์
5. นางสาวเกวลี  ชนะพาล
 
1. นายสุชล  นวลทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูวิศ  ทองเรือง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชัยสิทธิื
 
1. นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิื  รัตนบำรุง
2. นางสาวศศิศา  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายจตุรพิช  ท่าจีน
2. นายทัศนะ  แก้วช่วย
3. นางสาวพรศศิรัตน์  กาญจันทร์ดี
 
1. นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  หว่องเซ็ง
 
1. นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวอรุณี  บุญแก้ว
 
1. นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปรมกมล  นุชม่วง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นรักษา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  ขวัญศรีสุทธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นรักษา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  นกศรีแก้ว
2. เด็กชายชัชชัย  ชิดเชื้อ
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
2. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนิช  หว่องเซ็ง
2. นายเกียรติภูมิ  ชูจิตรชื่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
2. นางสาวเรณู  หลวงคลัง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นุ่นชูผล
2. เด็กชายธนกร  ตุลยมัต
3. เด็กชายสทชาติ  สงศรีจันทร์
 
1. นางสาวอุไร  สังหาร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงศ์  ทองคำ
2. นายขจรศักดิ์  ดำเกาะ
3. นายเจตริน  หนูวัน
 
1. นางสาวอุไร  สังหาร
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายคัมภีร์  ชุ่มชื่น
2. นายมนตรี  นวลสม
 
1. นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
2. นางสาวเรณู  หลวงคลัง
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตนภา  กายเพ็ชร์
 
1. นางพจนีย์  เพชรทองด้วง
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทร์ชนก  อั้นเต้ง
 
1. นางชฎนาฎ  กายสิทธิ์