สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกฤษฏา  สมาธิ
 
1. นางทิพวรรณ  ชูเวทย์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธิติภัทร  ธชาลุภัฎ
2. เด็กชายปกรณ์  ชนะนาค
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายวัชรากร  พงศ์สกุล
2. เด็กหญิงอรดา  สุขกรี
 
1. นางนีรชา  ทับเที่ยง
2. นางพรพรรณี  ปัญจมาตย์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอัญธิฌา  เพชรชะ
 
1. นายชวัช  ปานทุ่ม
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายกรกมล  รักษ์ชูชื่น
 
1. นางอรยาพร  ไกรเทพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จำปา
 
1. นางวรรณา  ไชยบุตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 7 1. นางสาวกานต์ชนิต  ดำชุม
2. นางสาวณัฐมล  ศรีสวัสดิ์
3. นายธนัท  บุญฟ้าสิริกุล
4. นายธีรเดช  มากชู
5. นางสาววราทิพย์  แสงวันลอย
 
1. MissJuliette  Lewis
2. นางอุดมศรี  กรุณกิจ