สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำผุด สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. นางสาวญาณิศา  อบรองผาด
2. นางสาวผกาวรรณ  คงน้อย
 
1. นางสาวนลินี  หนูชู
2. นางโสรยา  เลื่อนแป้น
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ฤทธิมา
2. เด็กหญิงพัชรา  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงหัตยา  โชติวิทะกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองบุรี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวมัณฑณา  เพชรคง
2. นายวรพล  โภชสาลี
3. นางสาวอุทัยทิพย์   แซ่ฮ่อง
 
1. นางอุษณีย์  ทรงกิติพิศาล
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 12 1. นายภาณุพันธ์  ซื้อจ้าง
2. นางสาวรังสิยา  ขวัญเมือง
3. นางสาวเกศรา  สุขราม
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวลอย
2. เด็กชายปัญจกร  สมาธิ
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา