สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุติพร   อภินันท์โชติสกุล
 
1. นางสาวศิริพร   อุดมคณารัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาณิศา  ข่ายม่าน
 
1. นางสาวศิริพร   อุดมคณารัตน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวนาลี  ฤทธิสาคร
 
1. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์นิชา  หิมรัตน์
 
1. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 1. นางสาวอุสรา  ง่วนสน
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สารักษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  สุนทรเต็ม
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวสอางค์  ทองฉ่ำ
 
1. นางรัชนีวรรณ  สุนทรเต็ม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุริญ  คำนวล
2. เด็กหญิงวิยะดา  พรมสังข์
 
1. นายกิตติพงศ์  ตรังคธนสิน
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - 1. นายนพชัย   เรียบร้อย
2. นายศิริพงษ์  ควนวิไล
 
1. นายกิตติพงศ์  ตรังคธนสิน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนพล  หนูพินิธ
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิภา   บุญชัย
 
1. นางสุมิตรา  สินไชย
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กชายพีระวัฒน์   เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงวิยะดา   พรมสังข์
 
1. นางอิงอร  รักษ์ขาว
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   กาญจนภิรมย์
2. เด็กชายสรศักดิ์   สุวรรณ์
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  จิวสุวรรณ
2. นายศุภชัย   ศรีสุข
 
1. นายพุธินันท์  รัตคาม
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทีฆทัศน์  ชุ่มเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอังกาบ  จงทอง
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  หนูพินิช
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเหมือน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ไกรเกรอะ
 
1. นางยุวดี  ฮั่นภักดีกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 1. นายกิตติพจน์  แซ่ตัน
2. นางสาวชุติมา  ต้องชู
3. นายสถาปัตย์   คันฉ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ขาว
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายจิรเมธ  ษัฎเสน
3. เด็กหญิงวิธีรา  หมาดเล็น
 
1. นายธวัชชัย   ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา  บริรักษ์นรากุล
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาววันสินี  หนูจุ้ย
2. นางสาวศรัญญา  มัธยันต์
3. นางสาวศรินธร  ควนวิไล
 
1. นายธวัชชัย   ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา  บริรักษ์นรากุล
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายจิรเมธ  ษัฏเสน
3. เด็กหญิงวิธีรา  หมาดเส็น
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาววันสินี  หนูจุ๋ย
2. นางสาวศรัญญา  มัธยันต์
3. นางสาวศรินธร  ควนวิไล
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา   บริรักษ์นรากุล
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  รงรักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  สุดสาคร
3. เด็กชายวรพล  จิตใจภักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  เพ็งลำ
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นายชัยณรงค์  พรหมมี
2. นายธนากร  แก่นอินทร์
3. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  สมาธิ
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เอียดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอธิตยากานต์  คงเกลี้ยง
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณะ
2. เด็กชายอรรถกร  รักษ์ธรรม
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดี  กังงา
2. นายเชาว์วัฒน์  ทองเรืองรักษ์
3. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
29 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์พันธ์  ดีเบา
2. นายธีรพน  จริงจิตร
3. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทวีผลตระกูล
2. เด็กหญิงทิพาพร  เพชรหนู
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ว่องไวโรจน์
4. เด็กชายอจลวิชญ์  ช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงอธิญา  ชูแสง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รักษา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญา  ฟองศักดิ์
2. นางสาวบุษกร  ฤทธิสาคร
3. นางสาวปรียาภรณ์  ชูท้วม
4. นางสาวศิริลักษณ์  รักษ์นุ้ย
5. นางสาวสุภาวดี  ชัยแป้น
 
1. นายศักดิ์เลิศ  รักจริง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหมไพบูลย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  รักสม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเพ็ง
4. เด็กหญิงจิราพร  พรมเพชร
5. เด็กชายจิรเมธ  ไกรเกรอะ
6. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญฤทธิ์
8. เด็กหญิงธิยายุ  ชัยเพชร
9. เด็กชายธีรศักดิ์  แอโสะ
10. เด็กหญิงพิชญาภัค  แคนยุกต์
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนพันธ์
12. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเพิ่ม
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีรัตน์
14. เด็กหญิงเบญจวีส์  เดชพิชัย
 
1. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงภิญญดา  ขวัญทอง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รักษา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุรางคนา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานต์เกตน์แก้ว  ห่วงจริง
2. เด็กชายภาณุ  อินพูด
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายธนะธิป  เชยชื่นจิตร
2. นางสาวพัชรี  โกเอี้ยน
 
1. นางนิดา  จินตนปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  ขวัญดี
2. เด็กหญิงกวีกานต์  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เอียดสงคราม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  นวนแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  เดชพิชัย
7. นางสาวศศิประภา  จันดี
8. นางสาวหทัยชนก  จิตขวัญ
9. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ปุริมา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลิ่มวัน
 
1. นางธนวรรณ  สุวิชาวรานนท์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  เสกสรรสุคติ
2. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวบุษยา  สัตถาภรณ์
2. นายศุภฤกษ์  จันทวี
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มอบพิจิตร
2. นางสาวณัฐนิช  ทับทิม
 
1. นายยุทธชัย  แก้วสารทอง
2. นายศักย์สรณ์  วรรญรัศมี
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  พรหมมี
2. นางสาวปวีณา  หนูเหมือน
3. นายมนต์ชัย  จันทร์พุ่ม
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธวัลรัตน์  ชลากรทรัพย์กุล
2. นางสาวปาลิดา  วุ่นคง
3. นางสาวปาลิตา  อุ่นคง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขวัญทอง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
43 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพร   จันด้วง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
44 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวธีราภรณ์  จริงจิตร
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทองเพิ่ม
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  มิดหน่อย
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จัตุฑะศรี
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  มิดหน่อย
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
52 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองผุด
2. นายกิตติพันธ์  อุ้ยน้ำเที่ยง
3. นายนภัสสร  เทพพูลผล
4. นายนรากรณ์  จิตตัง
5. นางสาวประภิญญา   สุกใส
6. นางสาวปวีณา  แดหวา
7. นายพัฒนพงษ์  นวนศรี
8. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
9. เด็กชายอาทร  เที่ยงธรรม
10. นายเจษฎา  เอียดชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
53 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติคุณ  เล่าเกี้ยง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีนคร
3. นายณัฐภัทร  เทพพูลผล
4. นางสาวตระกานตา  ทองหนัน
5. นายปฏิภาณ  วงศมาก
6. นายพิพัฒน์  กาญจนกำเนิด
7. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
8. นายสรวิศ  เกื้อแก้ว
9. นางสาวสุมาลิน  เรียบร้อย
10. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
54 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองผุด
2. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
3. เด็กหญิงปภาวดี  ยิ้มสง
4. นางสาวประภิญญา   สุกใส
5. นางสาวปวีณา  แดหวา
6. นายสิริรัตน์  เต็มพร้อม
7. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตุลยสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
55 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีนคร
2. นางสาวณัฐกานต์  จริงจิตร
3. นางสาวตระกานตา  ทองหนัน
4. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
5. นางสาวสุดาพร  กินยืน
6. นางสาวสุมาลิน  เรียบร้อย
7. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
56 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพล  เกียรติตรง
2. เด็กชายวัชรวิทย์  โตการค้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีระยศ  คงนคร
2. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวงษา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  รองเดช
 
1. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  อุยสุย
2. นายพิชชาพงศ์  เพทาย
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายปฐวี  ศรีหมอก
2. นายศุภกิตต์  เพ็ชรสุด
3. นายสุทธิพงศ์  กลับคง
 
1. นายสัมฤทธิ์   สิทธิสุข
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสโรช  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัติ
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวิชาติ  เชาว์เรืองรักษ์
2. นายธีระพน  จริงจิตร
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพน  จริงจิตร
2. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
3. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายคณิน  ภาคภูมิเจริญ
2. เด็กชายอิสระ  สุวรรณเวลา
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  พุ่มเกลี้ยง
2. นายบดี  กังงา
3. นายปุณยวัจน์  คำทอง
4. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายธำรงค์  วงศ์เจริญยศ
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญา  วัชรเสรีกุล
2. เด็กหญิงวิรดา  หนูแดง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จรูญศักดิ์
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจือกโว้น
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงสุวิมล  ขาวคง
 
1. นางพรนภา  สรรพพันธ์
2. นางสาววริฎฐา  ีรักหอม
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยรักษ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มะโนรมย์
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.99 เงิน 7 1. นายกฤษฎา  ธนทรัพย์เกษม
2. เด็กหญิงบุญเลิศ  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวประภาพรรณ  พลประสิทธิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุข
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพิชญ์  เส้งขาว
2. นายธนบัตร  เสียมไหม
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์พันธ์  ดีเบา
2. นายบดี  กังงา
3. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญตา  จิตตัง
2. เด็กหญิงราชาวดี  รวมเงาะ
3. เด็กหญิงลลิตา  ณ พัทลุง
 
1. นายรังสรรค์  เบญจกุล
2. นายสมบูรณ์  พลวัฒน์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เอมเอก
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.98 ทอง 7 1. นางสาวปณิดา  หาญแกล้ว
2. นางสาวรุ้งไพลิน  เยาว์ดำ
3. นางสาวศิริพร  สุเหร็น
 
1. นายสมทบ  ช่วยเรือง
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เล็กมาก
2. เด็กชายวัชรากร  จิรโสภณ
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีผอม
2. เด็กหญิงสิริกานต์  พลสังข์
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ศุภศรี
2. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายพุฒธิเมธ  ทองนอก
2. นายวรชาติ  ปาณศรี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวิพร  ศุขศรี
2. เด็กชายวัชรากร  ไชยแก้ว
3. เด็กชายอริย  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โค้ง
2. นายอานนท์  แอบู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พลศรี
 
1. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐานิสร  สันตะวัน
2. นางสาวณัฐณิชา  บุญศิริ
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ถาวโร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเหลบ
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
83 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.3 เงิน 6 1. เด็กชายสิงหา  ชัยทอง
 
1. นางสาวธรรมชาติ  สุขมาก
 
84 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกรพิสุทธิ์  ลิปิกรณ์
 
1. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม
 
85 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกานต์  อุฬารพนิชยผล
 
1. นางสาวปัทมา  เสรีรักษ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นางสาวโยษิตา  สามห้วย
 
1. นางกฤษณา  แสนเกื้อ
 
87 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงอทิติยา  ฤทธิเดช
 
1. นางวรรณ์ลี  ศรีชัย
 
88 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุภา  เดชประสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  เกียรติเมธา
 
89 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  นรายรัตน์
 
1. นางสาวนิจมาศ   ผดุงเศรษฐกิจ
 
90 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิรณา  นิสยันต์
 
1. นายสมคิด  ปานทน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูริตา  กันตังกุล
 
1. นางสาวสายพิน  กาญจนพรหม
 
92 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฏิมา  ธีระกุลพิศุทธ์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เผือกชาย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีนคร
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  อัครานุภาพพงศ์
5. เด็กหญิงอคิราภ์  เอียดสงคราม
 
1. นางอัจจิมา  ขมิ้นทอง
2. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
93 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงศักดิ์  ชัยศิริ
2. นางสาวรัตนา  เต็มพร้อม
3. นางสาววิชญาพร  ตันสกุล
4. นางสาวสุดารัตน์  เตชะนุวัฒนพันธ์
5. นางสาวเจนจิรา  เบญจกุล
 
1. นางนิภาพร  นิสยันต์
2. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์เกตน์แก้ว  ห่วงจริง
 
1. นางสาวปิยธิดา  ปินใจ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ทวีศักดิ์
 
1. MissQian  Lan
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกำไร  พรรษาคร
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 -1 -    
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยศพล  หยังหลัง
2. นายวรินทร์  ตั้งแซ่
3. นางสาวอรอนงค์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวกชพรรณ  ปั้นทอง
2. นายธนกฤต  แซ่โค้ว
3. นางสาวนันทิกานต์  ซุ้นหั่ว
 
1. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์  อุฬารพนิชยผล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จรณโยธิน
 
1. นางนิภาพร  นิสยันต์
2. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิชัยรัตน์  ไชยเสนีย์
 
1. นางเรณู  ศรีไตรรัตน์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันย์เทพ  ทองเยาว์
2. เด็กหญิงธาราพร   สินธุพันธ์
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสรัลนุช  เจริญวรรณ
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขำแก้ว
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข