สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุติพร   อภินันท์โชติสกุล
 
1. นางสาวศิริพร   อุดมคณารัตน์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิภา   บุญชัย
 
1. นางสุมิตรา  สินไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 1. นายกิตติพจน์  แซ่ตัน
2. นางสาวชุติมา  ต้องชู
3. นายสถาปัตย์   คันฉ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายจิรเมธ  ษัฏเสน
3. เด็กหญิงวิธีรา  หมาดเส็น
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาววันสินี  หนูจุ๋ย
2. นางสาวศรัญญา  มัธยันต์
3. นางสาวศรินธร  ควนวิไล
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา   บริรักษ์นรากุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มอบพิจิตร
2. นางสาวณัฐนิช  ทับทิม
 
1. นายยุทธชัย  แก้วสารทอง
2. นายศักย์สรณ์  วรรญรัศมี
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวธีราภรณ์  จริงจิตร
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีระยศ  คงนคร
2. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวงษา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  รองเดช
 
1. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายพุฒธิเมธ  ทองนอก
2. นายวรชาติ  ปาณศรี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวกชพรรณ  ปั้นทอง
2. นายธนกฤต  แซ่โค้ว
3. นางสาวนันทิกานต์  ซุ้นหั่ว
 
1. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร์