สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวนาลี  ฤทธิสาคร
 
1. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุริญ  คำนวล
2. เด็กหญิงวิยะดา  พรมสังข์
 
1. นายกิตติพงศ์  ตรังคธนสิน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนพล  หนูพินิช
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเหมือน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ไกรเกรอะ
 
1. นางยุวดี  ฮั่นภักดีกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณะ
2. เด็กชายอรรถกร  รักษ์ธรรม
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทวีผลตระกูล
2. เด็กหญิงทิพาพร  เพชรหนู
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ว่องไวโรจน์
4. เด็กชายอจลวิชญ์  ช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงอธิญา  ชูแสง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รักษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหมไพบูลย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  รักสม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเพ็ง
4. เด็กหญิงจิราพร  พรมเพชร
5. เด็กชายจิรเมธ  ไกรเกรอะ
6. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญฤทธิ์
8. เด็กหญิงธิยายุ  ชัยเพชร
9. เด็กชายธีรศักดิ์  แอโสะ
10. เด็กหญิงพิชญาภัค  แคนยุกต์
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนพันธ์
12. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเพิ่ม
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีรัตน์
14. เด็กหญิงเบญจวีส์  เดชพิชัย
 
1. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานต์เกตน์แก้ว  ห่วงจริง
2. เด็กชายภาณุ  อินพูด
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขวัญทอง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยรักษ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มะโนรมย์
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.99 เงิน 7 1. นายกฤษฎา  ธนทรัพย์เกษม
2. เด็กหญิงบุญเลิศ  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวประภาพรรณ  พลประสิทธิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุข
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพิชญ์  เส้งขาว
2. นายธนบัตร  เสียมไหม
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญตา  จิตตัง
2. เด็กหญิงราชาวดี  รวมเงาะ
3. เด็กหญิงลลิตา  ณ พัทลุง
 
1. นายรังสรรค์  เบญจกุล
2. นายสมบูรณ์  พลวัฒน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวิพร  ศุขศรี
2. เด็กชายวัชรากร  ไชยแก้ว
3. เด็กชายอริย  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ถาวโร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเหลบ
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.3 เงิน 6 1. เด็กชายสิงหา  ชัยทอง
 
1. นางสาวธรรมชาติ  สุขมาก
 
16 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกรพิสุทธิ์  ลิปิกรณ์
 
1. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสรัลนุช  เจริญวรรณ
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส