สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงอณัศยา  บุญยรัตน์
 
1. นางสุปราณี  รักษา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงขวัญวรินทร์  ส่งส่อง
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายณัฐดนัย  บุตราช
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงอันดามัน  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสิริมา  วิริยะสม
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิชัยวงศ์
 
1. นางสาววิธิยา  ตังตกาญจนา
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. นางสาวอารยา  แจ่มใส
 
1. นางสาวอัมพร  เอ้งฉ้วน
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงศุภลักษ์  เตยหอม
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงจุติพร   อภินันท์โชติสกุล
 
1. นางสาวศิริพร   อุดมคณารัตน์
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คชรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงปริญญา   ชัยศิริ
 
1. นางสาวสายเพ็ญ  เย็นรักษา
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  วรรณแสงทอง
 
1. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  อ่อนยิ่ง
 
1. นางกษมน  พลเดช
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไทยดำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  พูนชุม
 
1. นางสาวปิยพิศ  พุฒนวน
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายสุรสีห์  รักฤทธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร์  ทองมาก
 
1. นางสาวกนกรักษ์  พริกชูผล
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลื่อนแก้ว
 
1. นางคนึงนิตย์  สิทธิสุข
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวศิวนาถ  สิริพรรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  หอยสังข์
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพชสาลี
 
1. นางสาวภุมริน  กลิ่นเพชร
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงอรชร  โชติรัตน์
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่เขา
 
1. นางภรพิศ  วิภูษิตวรกุล
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ใหม่
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พรหมขวัญ
 
1. นางวรรณา  จูห้อง
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  นานช้า
 
1. นายทำนุ  ส้องเจริญ
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวริศรา  สมหวัง
 
1. นางวรวรรณ  ศรีพล
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายธนกร  บรรณกิจ
 
1. นางสาววรารัตน์  รอบคอบ
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงมาลิณี  เพ็ชรหนู
 
1. นางสาวสุนิศา  สั้นเต้ง
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  อักษรทอง
 
1. นางสาวพัทยา  ศรีเกษม
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รงค์รัตน์
 
1. นางมาลินี  คืนตัก
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวจารุวรรณ  หัวเขา
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวกมลลักษณ์  วิบูลย์อาชา
 
1. นางโสรยา  เลื่อนแป้น
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง    
33 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม    
34 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวณัฐราวดี  ทิพย์ประสงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สิริพันธ์พงศ์
 
35 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาววริศรา   เกื้ออรุณ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ
 
36 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายวิษณุ  ชูสังข์
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
37 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวภาณิศา  ข่ายม่าน
 
1. นางสาวศิริพร   อุดมคณารัตน์
 
38 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวอิสรีย์  เมืองเหนือ
 
1. นางสาวอรทัย  สมจริง
 
39 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายธรณิศร  คงแก้ว
 
1. นางพรกมล  นวลจันทร์
 
40 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวคัสมา  จันทรัฐ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
41 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวธัญญารัตน์  รอดหนู
 
1. นางสาวฟาติมะ  ใบกอเด็ม
 
42 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณราช
 
1. นางสุวิมลรัตน์  แซ่จุ้ง
 
43 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายสิทธิศักดิ์  กังแฮ
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
44 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ครรธรักษา
 
1. นางสาววิธิยา  ตังตกาญจนา
 
45 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวบุญธิญา  ชูแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
46 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ชนก  พรหมมี
 
1. นายทำนุ  ส้องเจริญ
 
47 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวผกามาศ  แก้วกล้า
 
1. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
 
48 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวมณฑา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวปวีณา  หยงสตาร์
 
49 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวดรุณี  สมบัติทอง
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
50 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวปิยธิดา  เส็งหลวง
 
1. นางวรวรรณ  ศรีพล
 
51 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวศิรภัสสร  จันทรเสน
 
1. นางสาวสิริมา  วิริยะสม
 
52 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวปรารถนา  คงเมือง
 
1. นางสุกัญญา  อินทรัตน์
 
53 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายสุวรรณ  อาจชอบการ
 
1. นางประไพพิมพ์  สถิรนันท์
 
54 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวสุดาวรรณ  เหลือแดง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชูหนู
 
55 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวนัฏมล  เกื้อนะ
 
1. นางสาววรารัตน์  รอบคอบ
 
56 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ไชยวิเศษ
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
 
57 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวพรปวีณ์  เชี่ยวภู่
 
1. นายวิวัฒน์  หอยสังข์
 
58 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวลดาฟ้า  มีขวัญ
 
1. นางสาวสุนิศา  สั้นเต้ง
 
59 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรัศมี  รักกิจ
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
60 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายศิรวิทย์  หะเทศ
 
1. นางสมใจ  เส็นบัด
 
61 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวเกตุวดี  มีเต็ม
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
62 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 16 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  โยทัย
 
1. นางสาวปรีดา  ช่วยเรือง
 
63 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวดบัสวินี  รอดวรรณ
 
1. นางสาวกนกรักษ์  พริกชูผล
 
64 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวณัฐติกาณ  อ่อนชาติ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง
 
65 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แดหวา
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
66 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันสักรา
 
1. นางนันทนา  กาญจนะ
 
67 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธัญสินี  ขวัญนิมิตร
 
1. นางกิตติยา  ปราบสงคราม
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สาครินทร์
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
69 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพ็ชร์สว่าง
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวสมิตา  เอียดตุ้น
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
 
71 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  มิจรา
 
1. นางอารีย์  เทพกิจ
 
72 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คงนคร
 
1. นางวรรณา  จูห้อง
 
73 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บรรดาลทรง
 
1. นางสาวปรวีร์  จินดาแก้ว
 
74 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  จิโสะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขลิ้ม
 
75 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คงนคร
 
1. นางธนาพร  วงศ์อภัย
 
76 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
77 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชำนาญ
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี
 
78 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวพรรณวดี  สมรักษ์
 
1. นางสาวนลินี  หนูชู
 
79 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงวนาลี  ฤทธิสาคร
 
1. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
80 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์รงค์
 
1. นางประพิมพ์  ตั้งคำ
 
81 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงโยธิกา  เพ็งพิศ
 
1. นางสาวอิสรินทร์  ดีนุ่ม
 
82 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวพนารัตน์  ไชยโย
 
1. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
83 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 7 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  พหรมจันทร์
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
84 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 13 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รองเดช
 
1. นางบำเพ็ญ  ชุมศรี
 
85 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 14 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงอลิษา  หูเขียว
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
86 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พินิจ
 
1. นางสาวสุวรรณษา  เหมะรักษ์
 
87 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนพรศิริกุล 1. นางสาวจรรย์พร  ชูสังข์
 
1. นางสาวอัมพร  เอ้งฉ้วน
 
88 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงสรชา  ทองรักษ์
 
1. นางสาวปณิดา  หลงเอ
 
89 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นาเหนือ
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
90 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 16 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกฤษฏา  สมาธิ
 
1. นางทิพวรรณ  ชูเวทย์
 
91 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 17 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรเมษฐ์   มิตรเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชุมแก้ว
 
92 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงสราลี  ไมหมาด
 
1. นางชไมพร  แสงรัตน์
 
93 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 18 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงเวธนี  บัวจุน
 
1. นางสาวเรวดี  เอียดจุ้ย
 
94 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 19 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ด้วงเรือง
 
1. นางสาวศุการดา  ชัยเพชร
 
95 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงผกามาส  ทองทิพย์
 
1. นางดวงใจ  แก้วกล
 
96 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุโณทัย    
97 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวเอื้อการย์  ศิริภิรมย์
 
1. นางสาวศุการดา  ชัยเพชร
 
98 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศุภนิดา  แสนดี
 
1. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
99 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวบุญวลักษณ์  ปฐมวงศ์
 
1. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
 
100 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวจันทร์นิชา  หิมรัตน์
 
1. นางเพลินทิพย์  สงขาว
 
101 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวปิลวรรณ  ยังเจริญ
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพ็ชร์สว่าง
 
102 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  มีเจ้ย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
 
103 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวนารีรัตน์  สีนอง
 
1. นางธนาพร  วงศ์อภัย
 
104 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายถิรวิทย์  วรพงศ์พัฒน์
 
1. นางสิริลักขณ์  หลงขาว
 
105 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาววรางคณา  มั่นซิ้ว
 
1. นางสาวปรวีร์  จินดาแก้ว
 
106 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาววรางคณา  เดชเหมือน
 
1. นางสุกัญญา  อินทรัตน์
 
107 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวภัททิรา  ภัทราภินันท์
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
108 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวอิรวดี  อินทราพงษ์
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
109 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 9 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวเมธินี  ศรีรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  ชูเวทย์
 
110 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวฤดี  มาวงศ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง
 
111 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 11 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวรมัยพรรณ  นาทุ่งนุ้ย
 
1. นางอารีย์  เทพกิจ
 
112 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 12 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายวรชัย  สังข์สุวรรณ
 
1. นายสิทธิพร   ชุมแก้ว
 
113 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวขวัญรัตน์  ทิพทอง
 
1. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
114 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 13 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรนภา  เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาวชธิชา  ทิพย์ศรี
 
115 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
116 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  รามคง
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
117 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 15 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนฎาประไพ  พิชัยรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขลิ้ม
 
118 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก  จรเด่น
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
 
119 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 8 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวสุปราณี   เพชรคง
 
1. นางสาวสุวรรณษา  เหมะรักษ์
 
120 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เพชรชัย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคำ
 
121 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 17 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวชิตชเนตร  หนูนุ่น
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
 
122 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 18 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพงศิกา  ไชยวัฒน์
 
1. นางสาวอิสรินทร์  ดีนุ่ม
 
123 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายจรินทร์  เรือนเพ็ชร
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
124 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 19 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวปรารถนา  หนูซำ
 
1. นางสาวสุนิศา  สั้นเต้ง
 
125 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายบริบูรณ์  เพาะผล
 
1. นางสาวปณิดา  หลงเอ
 
126 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวอธิญา  สังสัน
 
1. นางกาญจนา  รัตนรัต
 
127 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ประกอบผล
 
1. นางสาวอรพินท์  ทองปานดี
 
128 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม    
129 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม    
130 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนิยะดา  ชัยสุข
 
1. นางมลิกา  ขาวดำ
 
131 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงภควดี  จิตต์รัตน์
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
132 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเหมือน
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
133 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสั้น
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขลิ้ม
 
134 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนพรศิริกุล 1. นางสาวสายซอ  จำเริญ
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
135 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายจัตุพงศ์  แกล้วกล้า
 
1. นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้
 
136 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายสันติสุข  จันผุด
 
1. นางอารีย์  เทพกิจ
 
137 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ด่อหล๊ะ
 
1. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
138 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็ชรเล็ก
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
139 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
140 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หนักแน่น
 
1. นางวรุณี  ศรีทองช่วย
 
141 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงศุภสิริ  รัตนกิจ
 
1. นางภัทรพร  มุกดารักษ์
 
142 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
143 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงนิชา  หลักเพชร
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ทองขวัญ
 
144 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  แซ่อ่อง
 
1. นางสาวพัทยา  ศรีเกษม
 
145 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินา  สิงห์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุทธิมา  เยาดำ
 
146 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางชาลินี  มณีเจริญ
 
147 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สาระธรรม
 
1. นางสุดใจ  บุญแย้ม
 
148 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงอนุสรา  เลื่องเชื้อง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี
 
149 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงเทพฤทัย  เชยชื่นจิตร
 
1. นางศุถมาศ  ซุ่นอื้อ
 
150 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นกสีแก้ว
 
1. นางสาวบุญญาดา  พรหมยก
 
151 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ขจร
 
1. นางศศิธร  ศรีสุวรรณ
 
152 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงสมฤทัย  บุนนวน
 
1. นางอิสรัย์  จันทร์เกษ
 
153 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง    
154 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสาวิตรี  คงเมฆา
 
1. นางนฤมล  จุทอง
 
155 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวธัญชนก  รักแก้ว
 
1. นางสิริลักขณ์  หลงขาว
 
156 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวบุศรินทร์  ตั่นมี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขลิ้ม
 
157 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวอุสรา  ง่วนสน
 
1. นายชลอ  พลรัตน์
 
158 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวฐิติกา  เขาแก้ว
 
1. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
159 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวเรือนแก้ว  รู้เพราะจีน
 
1. นางอิสรัย์  จันทร์เกษ
 
160 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวณิชนันทน์  เชียงใหม่
 
1. นางมลิกา  ขาวดำ
 
161 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายสันติ  รองพล
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว
 
162 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวสาธินี  เลื่องอรุณ
 
1. นางภัทรพร  มุกดารักษ์
 
163 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวเนตรนภา  จิเหลา
 
1. นางนรินทิพย์  แก้วรุ่ง
 
164 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 7 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายปรัชญา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
165 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวพัชรพร  จันทร์ดำ
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
 
166 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวมยุรี  สุขการ
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
167 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  รักเหมือน
 
1. นางศุถมาศ  ซุ่นอื้อ
 
168 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวเรวดี  สุเหร็น
 
1. นางสาวสุทธิมา  เยาดำ
 
169 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวอรทัย  สมัยรัฐ
 
1. นางอารีย์  เทพกิจ
 
170 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาววิไลพร  บุญเวช
 
1. นางสุดใจ  บุญแย้ม
 
171 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวภัทราวดี  คำจันดา
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
172 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัษฎา    
173 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา    
174 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาววลัยลักษณ์  นางสวย
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
175 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มีจิตร
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
176 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมมี
 
1. นางโสรยา  เลื่อนแป้น
 
177 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริเสถียร
 
1. นายคำนึง  จันทร์มา
 
178 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สารักษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  สุนทรเต็ม
 
179 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงภัสรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
180 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพจักร์
 
1. นางสาวดรุโณทัย  แสงอรุณ
 
181 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  คำชนะ
 
1. นายบุญฤทธ์  คงแก้ว
 
182 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวอารีรัตน์  พิชัยวงศ์
 
1. นางสุนีย์  รักษ์สุวรรณ
 
183 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  แซ่ตั้น
 
1. นางภรพิศ  วิภูษิตวรกุล
 
184 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงสุนิตา  แต้มประสิทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
185 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชูสังข์
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี
 
186 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญชูวงศ์
 
1. นางภาวิณี  ทองปาน
 
187 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงภาวิดา  แสนดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
188 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพชสาลี
 
1. นางสาวรชฎ  จันพุ่ม
 
189 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุมน  มณีศรี
 
1. นางวรุณี  ศรีทองช่วย
 
190 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงสุัพัตรา  วิจิตร
 
1. นางสาวสายเพ็ญ  เย็นรักษา
 
191 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรษชล  เยาว์รง
 
1. นางสาววนิดา  หมัดสุริยะ
 
192 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงพิมวดี  ประสาร
 
1. นางสาวซาคริยา  บุณโยดม
 
193 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หยงสตา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
194 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมเรือง
 
1. นางอารีย์   กังแฮ
 
195 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวกัลยากร  สังขชาติ
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
196 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ราชรักษ์
 
1. นางธนาพร  วงศ์อภัย
 
197 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงการ
 
1. นางสาวฉันทนาภรณ์  แสงเสน
 
198 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว    
199 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    
200 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา    
201 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐวดี  คงแสง
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
202 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทวาส
 
1. นางเพ็ญรัตน์  ประเสริฐกุล
 
203 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอภิสิทธิ์  นิลเกตุ
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
204 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนิศาชล  รอดเข็ม
 
1. นางสาวสายเพ็ญ  เย็นรักษา
 
205 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวศุภนิดา  ภูธาตุทิพย์
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
 
206 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวไอลดา  พานิชย์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ
 
207 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวสอางค์  ทองฉ่ำ
 
1. นางรัชนีวรรณ  สุนทรเต็ม
 
208 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นายวีระพงศ์  ปรานสุข
 
1. นางสาวสุนิศา  สั้นเต้ง
 
209 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอภิชญา  จันทร์เกษ
 
1. นางฐาปนี  จ่ายแจก
 
210 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวนัชดาพร  นวลศรี
 
1. นางสาวดรุโณทัย  แสงอรุณ
 
211 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวสายธาร  ทองรักษ์
 
1. นางสุวิมลรัตน์  แซ่จุ้ง
 
212 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวปวริศา  โอสถ
 
1. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
213 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายกนกภณ  ศรีวิเชียรอำไพ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญจังหูน
 
214 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนห้วยยอด 1. นายมนัสวี  สามสี
 
1. นางสาวอิสสรียา  เจริญลีฬหา
 
215 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 7 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาววราภรณ์  ตุดสม
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
216 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 10 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวสุพัตรา  บัวคง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เนตรทิม
 
217 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายธรรมรัตน์  พนมรักษ์
 
1. นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้
 
218 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 11 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายอนุวัตร  จันทรักษ์
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
219 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 9 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายศุภนนท์  ครุฑโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวฉันทนาภรณ์  แสงเสน
 
220 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวกวีณา  บ้านสระ
 
1. นางกาญจนา  รัตนรัต
 
221 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวกิตติยา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคำ
 
222 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  หนูแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  หมัดสุริยะ
 
223 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  วิทยารัฐ
 
1. นางสาวซาคริยา  บุณโยดม
 
224 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวอรทัย  กิ้มเส้ง
 
1. นางสุนีย์  รักษ์สุวรรณ
 
225 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวราตรี  จันทร์ฝาก
 
1. นางสาววรารัตน์  บุปผา
 
226 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงพรศิริรินทร์  ชัยทอง
2. นางสาวสุธิกานต์  คลายทุกข์
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
2. นางประพิมพ์  ตั้งคำ
 
227 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  กายเพ็ชร์
 
1. นางพรกมล  นวนจันทร์
 
228 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงธัญรดี  สารมาศ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  พรหมเจือ
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
229 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธีรเดช  สัญจร
2. เด็กหญิงอรนิภา  บุญมาก
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
230 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงมยุริญ  คำนวล
2. เด็กหญิงวิยะดา  พรมสังข์
 
1. นายกิตติพงศ์  ตรังคธนสิน
 
231 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มานะกล้า
 
1. นางสาวอรทัย  สมจริง
 
232 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันมัด
2. นางสาวเกวลิน  เจือกโว้น
 
1. นางฐาปนี  จ่ายแจก
2. นางปราณีต  วรตันติ
 
233 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงรวิสรา  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงศุริสรา  รามศรี
 
1. นางสาวสิริมา  วิริยะสม
 
234 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวกรรณิกา  ชมเชย
2. นางสาวปฐมา  แก้วประจำ
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
2. นางมลิกา  ขาวดำ
 
235 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีชาหาญ
2. เด็กหญิงสุวพัชร   ส่งเสริม
 
1. นางสาวจันทิมา  สั้นเต็ง
2. นางสาวอาภรณ์  ไทยกลาง
 
236 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันติมา  ชุมช่วย
2. เด็กหญิงจตุพร  แช่มช้อย
 
1. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
2. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
 
237 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  ษัฎเสน
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  หูเขียว
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
238 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญทอง
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ไกรแสง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ชนะไพริน
2. นางสาวขวัญฤทัย  ชนะไพริน
 
239 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวญาณิศา  อบรองผาด
2. นางสาวผกาวรรณ  คงน้อย
 
1. นางสาวนลินี  หนูชู
2. นางโสรยา  เลื่อนแป้น
 
240 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เตียวฉิ้ม
2. เด็กหญิงนีรนาท  รัตนแก้ว
 
1. นางนภารัตน์  พิมพ์เดช
 
241 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตสุคนธ์  แปลกฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์สุเทพ
 
1. นางกษมน  พลเดช
 
242 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทริกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงวิภาวี  รักราวี
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
243 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐญา  เสนีย์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ซุ่นสั้น
 
1. นางอำมร  เดชอรัญ
 
244 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  หนูหวาน
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชูแก้วร่วง
 
1. นางวรรณา  จูห้อง
2. นางวรุณี  ศรีทองช่วย
 
245 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ปุรินทราภิบาล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุรีภักดี
 
1. นางพัฒนา  น้ำแก้ว
2. นางภาวิณี  ทองปาน
 
246 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวพรรณนภา  สังขาว
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยทอง
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
2. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
247 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงอติพร  บัวเพชร
 
1. นางพรเพ็ญ  ถวิลเวทิน
2. นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี
 
248 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงรจนา  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิภาพรรณ  ปุ่ยผล
 
1. นางสุฑารัศมิ์  ครชาตรี
 
249 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  วงศาโรจน์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พุทธรักษ์
 
1. นางชไมพร  แสงรัตน์
2. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
250 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวปรางทิพย์  เตียวย่อง
2. นางสาวสุกัญญา  พลอินทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
2. นางอันชณา  อ่าวสกุล
 
251 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ดำรอด
2. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  คงทิพย์
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
252 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อิ่มเต็ม
2. เด็กหญิงเหมือนตะวัน  แก้วจันทร์
 
1. นายนฤนันท์  สินฝาด
2. นางเฉลิมศรี  ปานจันทร์
 
253 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  คงหนู
2. เด็กชายพรพิษณุ  สิงห์อินทร์
 
1. นายบุญฤทธิ์  คงแก้ว
2. นายสิทธิพร  ชุมแก้ว
 
254 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงนิชานาถ  บัวบาน
2. เด็กหญิงเยาวดี  รัตนชัย
 
1. นางสาวสุนิศา  สั้นเต้ง
 
255 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาพร  สุภกิจ
2. นางสาวสุนารี  เเซ่ลี่
 
1. นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ
 
256 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แซ่ล่อ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  คงเพ็ง
 
1. นางสาวปวีณา  หยงสตาร์
 
257 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงธนาพร  อรุณจิตต์
2. เด็กหญิงอารดา  นาชุมเห็ด
 
1. นางสาวศุการดา  ชัยเพชร
2. นางสาวศุการดา  ชัยเพชร
 
258 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม    
259 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสภาราชินี 2    
260 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวตรัยรัตน์  อั้นเต้ง
2. นายศิรวัชร  จรัสโชค
 
1. นางสิริลักขณ์  หลงขาว
2. นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ
 
261 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวคนึงนิจ  นุ้ยฉิม
2. นางสาวพินทุสร  เสาวภางค์วรกุล
 
1. นางขนิษฐา  กิ้มจ้อง
2. นางสุภาพ  น้ำแก้ว
 
262 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวชฎาภรณ์  เกษมพิสิทธิ์
2. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
2. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
263 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  รองเดช
2. นางสาวกัลยา  ยายมาก
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางอารีย์   กังแฮ
 
264 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวรจนา  ชูแก้ว
2. นางสาวสกาวรัตน์  เศษสูง
 
1. นางสาวอรทัย  สมจริง
 
265 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาววิภาวี  ตรีรัตนพันธ์
2. นางสาวสุดาอินทร์  อินทอง
 
1. นางสาวสิริมา  วิริยะสม
 
266 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวนรีกานต์  ชิตจันทร์
2. นายวุฒิชัย  ช่อเส้ง
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
267 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวสายใย  หนูราช
2. นางสาวสุภัทรตรา  ภัตศรี
 
1. นางมาลี  แก้วละเอียด
2. นางวรรณา  จูห้อง
 
268 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายจตุเมธ  ดำล้วน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวบุญญาดา  พรหมยก
 
269 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิราพร  แสงศรีจันทร์
2. นางสาววาริน  อภัยพงค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  คงช่วยสถิตย์
2. นางอันชณา  อ่าวสกุล
 
270 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวปาริฉัตร  รอดกุน
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ช่วยชนะ
 
1. นางสาววันดี  หวังโสะ
 
271 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวรัชนา  นานช้า
2. นางสาวอรุณรัตน์  รอดคืน
 
1. นางจุติตา  สุวรรณกิจ
2. นายประยุทธ  เชาว์นเสฏฐกุล
 
272 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายกฤษฎา  สมกำลัง
2. นายรนกฤต  จิตรชูชื่น
 
1. นางประไพพิมพ์  สถิรนันท์
 
273 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวมาริณีย์  คุณาพิพัฒน์
2. นางสาวอรทัย  ลี่ดำรงวัฒนากุล
 
1. นางพรรณนิภา  แจ่มศรีจันทร์
 
274 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวมาริสา  ทรัพย์ส่ง
2. นางสาววีรวรรณ  เอี่ยมละม่อม
 
1. นางสาวรชฎ  จันพุ่ม
2. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
275 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวขนิษฐา  ทองรอด
2. นางสาวเบญจวรรณ  หลงละเลิง
 
1. นายอนันต์  สิกขาจารย์
 
276 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  เกศมี
2. นางสาวอริษา  พูลเพ็ชร์
 
1. นางอัชรีวรรณ  คำทอง
2. นางอัชรีวรรณ  คำทอง
 
277 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวประภาพร  เทพสุวรรณ
2. นางสาวรัตติยา  ชูทอง
 
 
278 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวธนพร  เป้าทอง
2. นางสาวนิตยา  วิบูลย์ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
279 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวชนากานต์  ยอมใหญ่
2. นางสาวอัมรัตน์  จงราบ
 
1. นางนรินทิพย์  แก้วรุ่ง
2. นางสาวรัชนี  อยู่เด็น
 
280 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนพชัย   เรียบร้อย
2. นายศิริพงษ์  ควนวิไล
 
1. นายกิตติพงศ์  ตรังคธนสิน
 
281 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปรียานุช  ถนอมเบ็ญจมกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นายนฤนันท์  สินฝาด
2. นางเฉลิมศรี  ปานจันทร์
 
282 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวรจนา  นุ้ยเอียด
2. นางสาววราลี  มิ่งมิตร
 
1. นางสาวปวีณา  หยงสตาร์
 
283 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวอุไรวรรณ  บัญถะ
2. นางสาวเกศกนก  จิตรบุญ
 
1. นายบุญฤทธ์  คงแก้ว
2. นางพรชนก  จั่นจตุรพันธ์
 
284 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวพุทธธิดา  อมรคุ้มตระกูล
2. นายเอกรัฐ  ประยูรยวง
 
1. นางนภารัตน์  พิมพ์เดช
 
285 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัษฎา    
286 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพิชญะ  ชมภูนุช
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
287 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายวรวัชร  โภคาวัฒนา
 
1. นางมณฑา  จริงจิตร
 
288 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  ธาระวานิช
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตรังคอภิรักษ์
 
289 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายพงศธร  ขำเกลี้ยง
 
1. นางสาวนุชนาถ  เหล่ากุลวาณิช
 
290 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายธนพล  หนูพินิธ
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
 
291 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวรัตติยา  แอโสะ
 
1. นางจิตสุภา  ทับเที่ยง
 
292 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  น้อยหนู
 
1. นางสาวสุพินดา  สุขลิ้ม
 
293 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปภังกร   ธีระกุลพิศุทธิ์
 
1. นางสุธิดา  รักษา
 
294 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิตรลดา  รุ่งส่งศรี
 
1. นางสมจิน  แซ่หลี
 
295 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพ็ชรเกิด
 
1. นางสาวปิ่นนารี  ศรีทองนวล
 
296 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1. นายธีระพงษ์  สายทองแท้
 
1. นายสุวิทย์  หมัดยุโส๊ะ
 
297 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายบงการ  จงมี
 
1. นางลักขณา  ชูเชิดรัตน์
 
298 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เห้งสีป้อง
 
1. นางอัมพันธ์  วัฒนสกุลพงศ์
 
299 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวิมาลิน  เอียดจุ้ย
 
1. นางสาวอานีต้า  นิสะ
 
300 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีขยัน
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
301 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงบงกช  แก้วหนูนา
 
1. นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ  รองเดช
 
302 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวมีกลิ่น
 
1. นายประพันธ์  แหลมม่วง
 
303 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวปาณิศา  มีจิตร
 
1. นายสมศักดิ์   แก้วระยับ
 
304 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายขจรพงศ์  ถนอมใจ
 
1. นางอำนวย  ลิ้มฉุ้น
 
305 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงจิราพร  นิลละออ
 
1. นางสาววัลภา  ปราบโรค
 
306 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายธารายุทธ   นาศร
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศุภศรี
 
307 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  แดงมาด
 
1. นางรวิวรรณ  ยอดสร้อย
 
308 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายสันติ  จริงจิตร
 
1. นายทรงพล  บุญธรรม
 
309 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  เพ็งสุข
 
1. นายวิรัตน์  สุขลิ้ม
 
310 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  ศรีชุม
 
1. นายอาคม  คงสิน
 
311 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวกุลสินี  เมืองแก้ว
 
1. นางพรรณี  อินยะรัตน์
 
312 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เเก้วมี
 
1. นางจารียา  จินดาโชติ
 
313 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงมินตรา  หมาดสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศิริ  คงชู
 
314 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสมรักษ์  ดีเกียรติไพบูลย์
 
1. นางวิภาดา  จิ้วตั้น
 
315 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายไชยา  ดวงแก้ว
 
1. นายตะวัน  เอี่ยมพงษา
 
316 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวศุภากร  เพ็ชรประสิทธิ์
 
1. นางรุ่งศรี  เพชรฤทธิ์
 
317 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 18 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอโณทัย  ชัยเพชร
 
1. นายเบญจรงค์   แสงศรี
 
318 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิยา  ซี่โฮ่
 
1. นายประพจน์  อนันตวรพจน์
 
319 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  เซงฟัด
 
1. นายณัฐพล  จริงจิตร
 
320 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 1. นางสาวเกศนี  ดาบเงิน
 
1. นายสัณชัย  หมาดทิ้ง
 
321 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายจักรวาล  ก้องกิตต์ไพศาล
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
322 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวศศิภา   บุญชัย
 
1. นางสุมิตรา  สินไชย
 
323 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายวรวิช  สังข์เอี่ยม
 
1. นางวลัย  กัลป์จารุ
 
324 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวญาณิศา  ถ้วยงาม
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
325 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายธรณิศร  คงแก้ว
 
1. นางอรทัย  บุญคงแก้ว
 
326 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายพชรกร  ทองช่วย
 
1. นายสุนทร  โพธิ์วิจิตร
 
327 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวรัตติกานต์  คงชิต
 
1. นางอำนวย  ลิ้มฉุ้น
 
328 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรวิชญ์  เหล่าตระกูลงาม
 
1. นางพรรณี  จันทร์โถ
 
329 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายวิระเทพ  บุญนิตย์
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  ศรีวับ
 
330 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวขวัญรัตน์  ทิพทอง
 
1. นายประพันธ์  แหลมม่วง
 
331 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายณัฐชนนท์  นุ่นดำ
 
1. นายเกรียงไกร  ช่วยตระกูล
 
332 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาววรรณิศา  กลับเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพรอุดม  นิลพงศ์
 
333 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัษฎา 1. นายศุภวัฒน์  ใจกระจ่าง
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็งสวัสดิ์
 
334 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพลอยเพชร  ศรีไตรรัตน์
 
1. นางสุธิดา  รักษา
 
335 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายภูวนัย  ศรีขยัน
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
336 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายธนากร  ไทรงาม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตรังคอภิรักษ์
 
337 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายสุทธิพงศ์  บัวนุ่ม
 
1. นางสาวเอมวิกา  คำเอียด
 
338 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายวัฒนา  ศรีเกตุ
 
1. นางปัทมา  สุนทรนนท์
 
339 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวพิชญ์พิมล  หวังดี
 
1. นางรัชณี  บัวศรี
 
340 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายธีระภัทร  มนัสปิยะเลิศ
 
1. นางรวิวรรณ  ยอดสร้อย
 
341 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายกิตตินันท์  ฉิมพงษ์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  คงเกิด
 
342 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวกิตติลักษณ์  ชัยเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
343 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวจริยา  หลงขาว
 
1. นางสาวจารี  หยงสตาร์
 
344 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  เผือกละม้าย
 
1. นางสาวปรีดา  สารีกามา
 
345 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายธรรมธัช  แสงมณี
 
1. นางละมัย  บุญชื่น
 
346 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายวรัญญู  หมุ่นมิตร
 
1. นายวิรัตน์  สุขลิ้ม
 
347 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวธมนวรรณ  มลยง
 
1. นางสาวสุพัตรา  กล่ินเพ็ชร
 
348 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวขวัญนภา  อาจเส็ม
 
1. นางอรวรรณ   ดำจุติ
 
349 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวธัญญารัตน์  รอดหนู
 
1. นายปรีชา  ตู้ดำ
 
350 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายจักรกฤช  จันทร์เพชร
 
1. นายมารุตต์  ลั่นเต้ง
 
351 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 1. นายกฤษฎา  แม็งจิ
 
1. นายสัณชัย  หมาดทิ้ง
 
352 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวทรรศนีย์  เพ็งเรือง
2. นางสาวปภาวดี  มณีมาศ
3. นางสาววรรณกานต์  มั่นคงชีวิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รำไพรุจิพงศ์
2. นางเตือนใจ  พลอินทร์
 
353 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายวรัญญู  ใส้เพี้ย
2. นางสาวอนัญญา  ลิ้มฉุ้น
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สัจจะอาวุธ
 
1. นางปราถนา  หยงสตาร์
2. นางสาวอมลณัฐ  อุบลรัตน์
 
354 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงพรรณนภา  สังขาว
2. นางสาวพัชชา  หวานสนิท
3. เด็กหญิงวิภาวี  คงเขียว
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
2. นางวิยะดา  ภู่อภิรักษ์
 
355 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กชายพีระวัฒน์   เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงวิยะดา   พรมสังข์
 
1. นางอิงอร  รักษ์ขาว
 
356 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จิโสะ
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทวีสุข
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
2. นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์
 
357 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงพชร  เอี่ยนยี่
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายภัคธร  พลประสิทธื์
 
1. นางสาวภัทิรา  โสมสง
2. นายวิฑูรย์  ไชยทอง
 
358 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลฤดี  บุญมาก
2. เด็กหญิงวรรษชล  เยาว์รง
3. เด็กหญิงอภิชญา  หนูฉ้ง
 
1. นางละไม  เชาวน์วุฒิกุล
2. นางศุภลักษณ์  ดำชุม
 
359 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงธราภรณ์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงประพิญศรี  บุญช่วยทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรีย์  กรีชาฤทธิ์
 
1. นายเอกนาวี  คงแก้ว
2. นางแก้วเกษร  นานอน
 
360 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงกันติชา  หงษ์ลักษณ์
3. เด็กหญิงรัตนมน  กายเพ็ชร
 
1. นายถนัดกิจ  สุภารัตน์
 
361 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงจารวี  สาริยะสุนทร
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พรามเภทย์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  มากแก้ว
 
1. นางสาวนุชนาถ  เหล่ากุลวิณิช
2. นางสาวสุวพิชชา  นาคบรรพ์
 
362 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายชญานนท์  บุญส่งนาค
2. นางสาววรรณวิสา  สิ้นทุกข์
3. นางสาวอทิยาภรณ์  สุนันท์
 
1. นางสาวนงเยาว์  จริงจิตร
 
363 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อารีย์
2. เด็กหญิงจุฑาพร  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสาวมณีรัตน์  นวลแก้ว
 
364 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จำปา
2. เด็กชายนภัสรพี  สุชาโต
3. เด็กหญิงวริศรา  สุภัตราภรรณ์
 
1. นางสาวประภา  แซ่กวด
2. นางสาวรุจิรา  มณีพงษ์
 
365 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.35 เงิน 5 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงผาสุก  หวังโสะ
2. เด็กหญิงวาทินี  ศรีบวรวิวัฒน์
3. นางสาวสงกรานต์  สุเหร็น
 
1. นางสาววิภาวดี  ภิรมย์
2. นางสุนิสา  ชูศรี
 
366 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.34 ทองแดง 6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงปิยมน  นนทรักษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มากเขียว
3. เด็กหญิงอาทิตา  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวชมพูเนกข์  ชูเชิดรัตน์
2. นางสาวพรศิริ  คงชู
 
367 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เป้าทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลีสู
3. เด็กหญิงทิพย์ประกาย  คงยิ้ม
 
1. นายณรงค์  งามภาษีเจริญกุล
2. นางสาวอุทัยวรรณ  เจือกโว้น
 
368 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวัลยา  พิชัยรัตน์
2. เด็กหญิงวาลิสสรา  เศษสูง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  รักษ์ณรงค์
 
1. นางสาวปฏิปัตย์  ทองรอด
 
369 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  หลงกลาง
2. เด็กหญิงบุรัศกร  ยอมใหญ่
3. เด็กหญิงพรรณนภา  พรหมจันทร์
 
1. นายรณชัย  แสงเจริญกุล
2. นายสนั่น  มักอาน
 
370 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 8 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงธวัลยา  ชาตรีกุล
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คงรัก
 
1. นางสาวฉันทนา  ทองหอม
2. นางปัทมา  แก้วเจริญ
 
371 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.32 ทองแดง 9 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นายพิทยา  ชูสิทธิ์
2. นางสาวรยาณี  บุญเเก้ว
3. นางสาวสมใจ  กันตังกุล
 
1. นายจารียา  จินดาโชติ
 
372 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ยมรัตน์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  เพ็งเซ่ง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทวิสุวรรณ
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
373 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนาฎสุดา  ติงหงะ
2. นางสาวมนัสชนา  ช่วยเหมือน
3. นางสาวสิทธินีย์  สันพินิจ
 
1. นางสาวจารี  หยงสตาร์
2. นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์
 
374 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดารารัตน์  แต้มประสิทธิ์
2. นางสาวปาริฉัตร  นวลนาค
3. นางสาวพรชิตา  มงชู
 
1. นายเสกสรร  เพ่งพิศ
 
375 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธนิฏฐา  เพ็ชรอินทร์
2. นางสาวธันยพร  แม้นเหมือน
3. นางสาวอุมารินทร์  วารีรัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
 
376 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวสุชาดา  เงินสมทอง
2. นางสาวสุนิสา  ด้วงรุ่ง
3. นางสาวอนุธิดา  อาพันธ์พฤกษ์
 
1. นางพัชรีย์  ลันดา
 
377 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกิตติมา  คดีพิศาล
2. นางสาวอัจฉรา  การุญ
3. นางสาวอัญญมณี  คงอยู่
 
1. นายวรวิทย์  เผ่าพืชพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  น้ำผุด
 
378 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายวรโชติ  ผ่องลำเจียก
2. นายเอกรัฐ  ประยูรยวง
3. นายเอกรินทร์  จำปา
 
1. นางสาวภัทิรา  โสมสง
2. นายวิฑูรย์  ไชยทอง
 
379 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายทศภาคย์  สั้นเต้ง
2. นายสุรชัย  จงจิตร
3. นายเอกชัย  ทองมาก
 
1. นางจุฑา  โสมสง
 
380 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธีรวัฒน์  ตุ่นวิชัย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคช่วย
3. นายศักดิ์โสภณ  ชุมอักษร
 
1. นางสาวปรารถนา  เมืองแก้ว
2. นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
 
381 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวพนิดา  เจียวก๊ก
2. นางสาวศรีสัจจะ  มากเพ็ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เต้าน้ำ
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  กลับแก้ว
2. นายนายวีรวัฒน์  เลิศประสาน
 
382 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวกานติมา  แสงรัตน์
2. นายสมปอง  เนียมสม
3. นางสาวอลิษา  พรามแผลง
 
1. นางสาวกวิตา  เพ็งพาจร
2. นางสาวจุรี  ชัยแก้ว
 
383 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐกฤตา  เกลี้ยงช่วย
2. นางสาวพิมพกานต์  สุวรรณ
3. นางสาววราภรณ์  ตุดสม
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
384 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวกันตพร  มากอ้น
2. นางสาวนรีรัตน์  จงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นันทรัตน์
 
1. นายจรัล  พวงเพชร
2. นายวรพงศ์  จันทรสาร
 
385 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวมนฤดี  จิรนิล
2. นางสาวมนฤทัย  จิรนิล
3. นางสาวศศิวิมล  หูเขียว
 
1. นางกาญจนา  คงพล
2. นางปิยะวรรณ  จังเม่ง
 
386 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวลดาฟ้า  มีขวัญ
2. นายวีระพงศ์  ปรานสุข
3. นายอรุณรัตน์  มากสอน
 
1. นายสมศักดิ์  ปลอดภัย
 
387 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวบุหงา  เพชรพรหม
2. นางสาวรัษฎาพร  ชุมดี
3. นางสาววรางคณา  สงสุวรรณ
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
388 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายจิรกิตต์  ศรีใหม่พัทลุง
2. นายชาคร  หลีเหม
3. นายเจนสมุทร  ขุนสมุทร
 
1. นางปัทมา  แก้วเจริญ
2. นางสาวปิยะมาศ  รำมะนา
 
389 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิดา  ใจตรง
2. นางสาวสยามล  เเซ่เซีย
3. นางสาวเกตุวดี  มีเต็ม
 
1. นางสาวฐานิตารัชต์  จิตรอักษร
 
390 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   กาญจนภิรมย์
2. เด็กชายสรศักดิ์   สุวรรณ์
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
 
391 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายธนาตย์  สิริสงวนศักดิ์
2. เด็กชายวรินทร   จันทร์ศิริเจริญ
 
1. นางสาวสุวรรณา   กาหยี
 
392 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อินทร์พยุง
2. เด็กชายอิทธิกร  ดารามาลย์
 
1. นางอรุณรัส  คงหนู
2. นายไพสิฐ  รอดสุด
 
393 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายนพสรรค์  เกิดสมจิตร
2. เด็กหญิงวริศรา  คืนตัก
 
1. นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม
2. นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์
 
394 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชูจร
2. เด็กชายอัครพล  รอดไกร
 
1. นางวิชชุดา  เหล่าตระกูลงาม
 
395 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวการะเกด  แสงรักษ์
2. นางสาวแพรวรุ่ง  กายเพ็ชร์
 
1. นายบรรยงค์  หนูเซ่ง
 
396 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิษณพงศ์  บุญจิตร์
2. เด็กชายเอกรัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวอุราพร  แก้วฉาง
 
397 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐนนท์  นวลศรีทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ไหมจุ้ย
 
1. นางสาวญาดามาศ  ดำเอี่ยม
2. นางแก้วเกษร  นานอน
 
398 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฮาบีบะห์  แดงมาด
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเลิศ
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
399 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชลิต  มานู
2. เด็กชายสิทธิพร  คงเพชร
 
1. นางสาวฉันทนา  ทองหอม
2. นางสาวปิยะมาศ  รำมะนา
 
400 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงอัมรา  รัฐกาล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตราชู
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
401 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกฤตภาส  เต็งรัง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จำปา
 
1. นายรัตน์พงษ์  พลอินทร์
2. นางสาวสุลีวัลย์  เอียดกุล
 
402 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กชายพงศกร  ศรีเกตุ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิมา
 
1. นายจรัล  พวงเพชร
2. นายวรพงศ์  จันทรสาร
 
403 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สรรเพ็ชร
2. เด็กชายมนัส  หมื่นหลัก
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
2. นางสาวฟารีด๊ะ  สันตี
 
404 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก  พุฒทอง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ซุ้มวุ้ง
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
405 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  สนิท
2. เด็กหญิงศุจินทรา  เฉ่งน้อย
 
1. นางสาวชมพูเนกข์  ชูเชิดรัตน์
2. นางละมัย  บุญชื่น
 
406 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  เกิดเทพ
2. เด็กหญิงสิริยา  หมื่นรัก
 
1. นางรจนา  ชลธาร
2. นายเรวัต  จันทรจนา
 
407 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงณิชา  ตาเพชร
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  อ่อนทอง
 
1. นางวิฬาวัลย์  สีสุข
2. นางสาวศยานนท์  บุญยัง
 
408 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จงใจ
2. เด็กหญิงเมธินี  ขุนดำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสาวมณีรัตน์  นวลแก้ว
 
409 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไข่ด้วง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จุ้งลก
 
1. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
 
410 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลวรรณ  จิวสุวรรณ
2. นายศุภชัย   ศรีสุข
 
1. นายพุธินันท์  รัตคาม
 
411 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวนันทิชา  จาตุพรพิพัฒน์
2. นายวีรภัทร  คุณรักษ์พงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
412 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76.17 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายกฤษฎา  ศรีประศาสตร์
2. นายปฐมภูมิ  ขวดทอง
 
1. นางดวงรักษ์  สามัคคี
2. นางแก้วเกสร  นานอน
 
413 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธรรมธวัช  เสน่หา
2. นายนนทกานต์  ช่วยธานี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รำไพรุจิพงศ์
2. นางสาวสุจิรา  เพชรฤทธิ์
 
414 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายฤทธิเดช  กังแฮ
2. นายอภิสิทธิ์  คงชิต
 
1. นางสาวอุราพร  แก้วฉาง
 
415 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามณี  เส็นฤทธิ์
2. นางสาวสายธาร  ชูเกลี้ยง
 
1. นางอรุณรัส  คงหนู
2. นายไพสิฐ  รอดสุด
 
416 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ขวัญทอง
2. นางสาวศิรประภา  ลั่นเต้ง
 
1. นายบรรยงค์  หนูเซ่ง
 
417 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โดะโอย
2. นางสาววัชรี  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวกวิตา  เพ็งพาจร
2. นางสาวจุรี  ชัยแก้ว
 
418 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.17 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวขนิษฐา  พายับ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยแท่น
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเลิศ
2. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
419 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53.17 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  สายัณ
2. นางสาวยุพารัตน์  สองศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
 
420 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนัฐวรรณ  หยงสตาร์
2. นางสาวนุชรัตน์  ขาวดี
 
1. นางสาวฟารีด๊ะ  สันตี
2. นางสุไหวดะ  ชายภักตร์
 
421 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41.17 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายศราวุฒิ  ไวยากรณ์
2. นายเจษฎา  ดับพันธ์
 
1. นายไพรฑูรย์  ชั้นประเสริฐ
 
422 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวปิยพร  คงอินแ้ก้ว
2. นางสาวลลิตาวดี  บุญสนอง
 
1. นางสาวศยานนท์  บุญยัง
2. นายสุรชาติ  หลุ่งหม่าน
 
423 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 32.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  หัสชัย
2. นางสาวปรียา  ทองฉ่ำ
 
1. นางศุภลักษณ์  ดำชุม
 
424 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 27.17 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายกิตติวินท์  แสงแก้ว
2. นางสาวฐานิกา  ทองย้อย
 
1. นางสาวฉันทนา  ทองหอม
2. นางสาวปิยะมาศ  รำมะนา
 
425 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนฤมล  ฉุ้นย่อง
2. นางสาวพัฒนี  ช่วยรักษ์
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
426 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายธัญพิสิทธิ์  พึ่งบุญ
2. นางสาวฟารินด้า  สะมาพงษ์
 
1. นางสาวนัสปัญณกรณ์  ดิฐสุโรจน์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  เจือกโว้น
 
427 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นายครรชิต  ช่วยดู
 
428 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  เหมนแก้ว
 
1. นางสาวอาทิตยา  สงไชย
 
429 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  อังศุภานิช
 
1. นางสาววาสนา  กำเนิด
 
430 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐเดช  รัตนมณี
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
431 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายวิทยา  ลาวเพ็ชร์
 
1. นางศิริรัตน์  ปูขาว
 
432 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายพงศ์เพชร  จีนประชา
 
1. นางอรพินท์  เดชภักดี
 
433 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายฐิติ  ชวลิตธำรง
 
1. นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์
 
434 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ดารารัตน์
 
1. นางสาวนลินี  สวัสดิภาพ
 
435 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  ชุ่มเพ็ง
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข
 
436 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สมบัติทอง
 
1. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
437 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายเพิ่มศักดิ์  ฉิวน้อย
 
1. นางสาวชลธิชา  หวานสนิท
 
438 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวอนิญชยา  สูคง
 
1. นางนารีรัตน์  ขวัญนุ้ย
 
439 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  รัตนะ
 
1. นางสาวกวิตา  เพ็งพาจร
 
440 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายมงคลชัย  ใจอาษา
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
 
441 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองโอ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  เจือกโว้น
 
442 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จำปา
 
1. นายมารุตต์  ลั่นเต้ง
 
443 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายปูรวิทญ์  ฮกเล่า
 
1. นางวารุณี  กอบกิจ
 
444 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนรักษ์
 
1. นางโรสนาร์นีย์  บุญณะ
 
445 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายศุภชัย  พิพัฒน์สารพันธ์
 
1. นางสาวรักษ์ดาวรรณ  รมทอง
 
446 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เร็มหลี
 
1. นางสาวชนัญญา  ธัญญพันธ์
 
447 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวศศิรินทร์  ยนประสิทธิ์
 
448 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เป้าทอง
 
1. นางสมจิน  แซ่หลี
 
449 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายธาดา  ทองบุญ
 
1. นายนรุตม์  ยั่งยืน
 
450 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาดา  วงศ์สำราญเสถียร
 
1. นางสาววิลาวรรณ  อินทรสาม
 
451 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชานน  ฮาดู
 
1. นายจามร  อิทธิการุญ
 
452 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญช่วย
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
453 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายนัฐกานต์  เส็มไข
 
1. นางไช่เล่  แซ่ภู่
 
454 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายอัมรินทร์  อินทร์ช่วย
 
1. นางสาววรรณพร  ช่วยสุด
 
455 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายปองภพ  กังแฮ
 
1. นายทรงพล  บุญธรรม
 
456 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฐิรพรรษ  ทองทิพย์
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
457 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวินิมัย  อาวุธ
 
1. นายวิโรจน์  จิตรบุญ
 
458 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายณัฐพร  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวมาลินี  สุกสีแก้ว
 
459 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คงเกิด
 
1. นางจารียา  จินดาโชติ
 
460 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุการดา  บุญพาฤทธิ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ทองคำ
 
461 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 1. เด็กชายฟาริส  สันติเพชร
 
1. นายสัณชัย  หมาดทิ้ง
 
462 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวปริณวดี  ชูแก้ว
 
1. นางสาวลำใย  สามเมือง
 
463 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายธนาดุล  บุญขันธ์
 
1. นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์
 
464 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพลายุทธ  อินทรแก้วศรี
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
465 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายจักรพันธ์  มีขวัญ
 
1. นางกาญจนา  แก้วละเอียด
 
466 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายมงคล  เลิศพงษ์ศิริไพศาล
 
1. นางสาววาสนา  กำเนิด
 
467 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายวชิรวัตต์  ธรรมชูเกียรติ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  สงไชย
 
468 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงภักดิ์ชนก  พรมจันทร์
 
1. นางศิริรัตน์  ปูขาว
 
469 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายณัฐธิพงศ์  บุญยนิตย์
 
1. นางรจนา  ชลธาร
 
470 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุดารัตน์  คงยิ้ม
 
1. นายปิยะรัตน์  กฤตบุญกุล
 
471 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวเกวลิน  อินสงเคราะห์
 
1. นางสาวกวิตา  เพ็งพาจร
 
472 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายวรันธร  ขำณรงค์
 
1. นายสิริโชค  แคนยุกต์
 
473 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิราภรณ์  เมฆฉาย
 
1. นางรัชณี  บัวศรี
 
474 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวชฎาภร  ดำเนินการ
 
1. นางสาวชลธิชา  หวานสนิท
 
475 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายธณิสร  ปาริชาตินนท์
 
1. นางสาวชนัญญา  ธัญญพันธ์
 
476 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายวิศลย์  ยุทธวรวิทย์
 
1. นางดรุณี  โพชสาลี
 
477 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวนภา  ทรัพย์ช่วย
 
1. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
478 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวศกุนตลา  รอดรัก
 
1. นางพัชรินทร์  สินรา
 
479 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายกฤษณะ  เพชรประสิทธิ์
 
1. นางสาวนัสปัญณกรณ์  ดิฐสุโรจน์
 
480 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวศิริวรรณ  คงนคร
 
1. นายมารุตต์  ลั่นเต้ง
 
481 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยยอด 1. นายอรรถพร  คงนวล
 
1. นางสาวบุษบา  ชูคำ
 
482 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวอังกาบ  จงทอง
 
1. นางสาวเสาวณิต  ซินมุข
 
483 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวสุมาภรณ์  บุญโยดม
 
1. นางอรุณรัส  คงหนู
 
484 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวอรยา  เสมอวงศ์
 
1. นายรณชัย  แสงเจริญกุล
 
485 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวหทัยชนก  อินทนิน
 
1. นางโรสนาร์นีย์  บุญณะ
 
486 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายศุภญาณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางวารุณี  กอบกิจ
 
487 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเมฑาวดี  ไพลดำ
 
1. นายไชยยันต์  ชูวงค์
 
488 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  อ่อนชื่นจิตร
 
1. นางสาวกรุณา  ชุมนวน
 
489 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายธีระวัฒน์  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณพร  ช่วยสุด
 
490 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวัฒน์  สุนทรนนท์
 
1. นายวุฒิชัย  นวลแก้ว
 
491 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นายเอนก  เจะเหลา
 
1. นางสาวนัทธมน  ศักดิ์สูง
 
492 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวเมราณี  ทองแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นเพ็ชร
 
493 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 1. นางสาวหัตถยาภรณ์  เตะเส็น
 
1. นายสัณชัย  หมาดทิ้ง
 
494 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายณัชพล  เกลี้ยงช่วย
2. เด็กหญิงรวีกาญจน์  อิฐสถิตไพศาล
3. เด็กหญิงอภิษฎา  สวัสดิรักษ์
 
1. นางเมตตา  แพทย์เจริญ
 
495 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายชญานนท์  คังฆะมะโน
2. เด็กหญิงชื่นชนก  ศิวะวิชชกิจ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ติ้นอ๋อง
 
1. นางอารี  เบญจกุล
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  จันดี
 
496 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แสนพันตรี
2. เด็กหญิงปัทมพร  ชำนาญเวช
3. เด็กชายสพลดนัย  ชูมณี
 
1. นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ
2. นางจุรีพรรณ  มุสิกรัตน์ธำรง
 
497 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายธนพล  หนูพินิช
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเหมือน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ไกรเกรอะ
 
1. นางยุวดี  ฮั่นภักดีกุล
 
498 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกาญดา  มัธยันต์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงสุข
3. นายเอกรัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มัณยานนท์
2. นางวันดี  ประทีปจิตร
 
499 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกมลชนก  ไชยกุล
2. นางสาวกุลนิษฐ์  บูรณจันทร์
3. นายอิคลาส  หมันหนุน
 
1. นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
 
500 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลัทธิภิรมย์
2. เด็กชายคธาวุธ  สมกำลัง
3. เด็กชายจตุรงค์  นอบน้อม
 
1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง
2. นางยุพิน  บุญมาก
 
501 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เห้งสีป้อง
2. เด็กหญิงพรจุฬา  คงแก้ว
3. เด็กหญิงเกศกัลยา  ผอมถึง
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว
 
502 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  หนูขาว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชอบงาน
3. เด็กหญิงเมษณี  วัฒนศิลป
 
1. นายวีระยุทธ  ละเอียด
2. นางเบญจมาภรณ์  โสภณมงคล
 
503 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทิพย์รัตน์
2. นางสาวฟ้าใส  ภู่พอง
3. นางสาวเบญญาภา  สมสู่
 
1. นายคำรณ  ธรรมชาติ
 
504 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตตวงศ์
2. เด็กชายดนัยเทพ  ช่วยดู
3. เด็กหญิงศิริยาพร  ชูบุญส่ง
 
1. นางกตัญญุตา  ชอบชื่น
 
505 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงนิลญา  เยาดำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปารณะ
3. เด็กหญิงเมฑารัตน์  ถาวร
 
1. นายพิฐิพงศ์  ยวงใย
2. นางสมบุรณ์  เอี้ยวตระกูล
 
506 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกลี้ยงหวาน
2. นางสาวมาริษา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อำไพ
 
1. นางสาวจิตราวรรณ  หนูเซ่ง
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
507 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายพศวีร์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายวศิน  จิตสุจริตวงศ์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  เชาวะเจริญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสาวศิริวัลย์  ศรีสลับ
 
508 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายชานุพงษ์  นุ่มพิจิตร
2. เด็กหญิงพรนิดา  ปูขาว
3. เด็กชายสมเกียรติ  โต๊ะดำ
 
1. นางสาวกนกรต  คงหอม
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
509 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ชูเมือง
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เกลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดีเบา
 
1. นางสาวจินดา  สงศิริ
2. นางสาวชารีญา  ชูเมือง
 
510 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แก่น
2. นางสาวธีรดา  ศรีกระจาย
3. นางสาววิมาลิน  เอียดจุ้ย
 
1. นางสาววนิดา  สงรักษา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ปกครอง
 
511 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญทิมา  สุวรรณมโน
2. เด็กหญิงสุฬารัตน์  แต้มประสิทธิ์
3. เด็กชายอิทธิกร  ดารามาลย์
 
1. นางเพ็ญศรี  พิพัฒน์วรสกุล
2. นางเสาวภา  ศรีทรัพย์
 
512 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  หลงกลาง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ใจบุญ
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิดทิ้ง
 
1. นางสาวจิระพา  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอมรรัตน์  คงสะอาด
 
513 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงดลญา  ปิ่นโมรา
2. นายพิทวัส  สิทธิอังกูร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ฉันทลักษณ์สุข
 
1. นายภราดร  แสงดี
2. นางสาววีรภรณ์  แก้วชู
 
514 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  ทองหนัน
2. เด็กหญิงบุษบา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เผือกชาย
 
1. นางวะพี  นาดอน
2. นางวีระวรรณ  หยงสตาร์
 
515 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีหะเนิน
2. เด็กหญิงศดานันท์  แดงหย้ง
3. เด็กหญิงอุณญา  ตะเหลบ
 
1. นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ
2. นางสาวแคริยา  นาเกลือ
 
516 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงศรุดา  ประดาห์
2. นายอภิวิชญ์  มะนะโส
3. เด็กหญิงเอมมิกา  เอียดดำ
 
1. นางสาวพรศิทิพย์  ไสเพี้ย
 
517 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คชถิ่น
2. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วศรีมล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สีสุข
 
1. นางสาวยุพา  แก้วหนูนวล
 
518 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวกุลนันท์  เลื่อนเงิน
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  ทุ่ยอ้น
3. นางสาวเด่นนภา  ปะวะโก
 
1. นางสาวอรสา  จงรักวิทย์
 
519 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวนิรัชชา  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงภัทราพร  บรรถะ
3. เด็กหญิงเกษมณี  จริงจิตร
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
520 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิรมย์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ทินรัตน์
3. เด็กชายวีรภัทร  กั้งแฮ
 
1. นางผโลทัย  ทองย้อย
2. นางสุธิมา  สงสุข
 
521 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนัตติยา  พลรส
2. เด็กหญิงวินิมัย  อาวุธ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วรรณี
 
1. นางสาววิจิตรา  มณีโชติ
 
522 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เสนาคำ
2. เด็กชายวิสัยทัศน์  ศรีธรรมยศ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ราฮิม
 
1. นางสาวอิสรา  สมาธิ
 
523 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงผดาศิริ  เลิศพลังเวทย์
2. เด็กชายอธิธาร  พุฒนวน
3. เด็กหญิงเจนนภา  สงมา
 
1. นางจิรวรรณ  เดชทองคำ
2. นายสุธี  มณีสะอาด
 
524 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คนขยัน
2. เด็กชายยงยศ  สักหลัด
3. เด็กหญิงอชิรญา  เสาะไธสง
 
1. นางพนารัตน์  บุรีศรี
2. นายสุธรรม   ตุเทพ
 
525 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวธัญชนก  ศรีนวลปาน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดหาร
3. เด็กหญิงอิสรีย์  แป้นสุข
 
1. นางสาวกัลยา  บิลสะอาด
2. นางศุภวรรณ  หมั่นทวี
 
526 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวสวรรยา  มานะ
2. นางสาวสิรารมย์  หนูวงศ์
3. นางสาวสิราวรรณ  หนูวงศ์
 
1. นายบุญช่วย  ธำรงวิศว
2. นางสาวอรณัฏฐ์  เศรษฐมาน
 
527 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ    
528 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวพัณณิตา  จรัญรักษ์
2. นายศุภกร  แย้มอุทัย
3. นายสุรวัชร  หาญศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
529 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณิชา  ปฏิเวช
2. นายธัญณัฐ  พิชิตวงศ์
3. นางสาวรดีวรรธ์น  พุทธให้
 
1. นางกนกวรรณ  มัณฑนาสุวรรณ
 
530 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายวรวุฒิ  เขียดสุข
2. นางสาวอารยา  ผาณิตพรหม
3. นางสาวเกษราพร  บริพันธ์
 
1. นางสาวณฐกมล  นิธิวัฒน์โรจนกุล
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  จันดี
 
531 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพจน์  แซ่ตัน
2. นางสาวชุติมา  ต้องชู
3. นายสถาปัตย์   คันฉ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ขาว
 
532 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกัตติกมาส  เพ็งพอรู้
2. นายธรณิศร  คงแก้ว
3. นางสาวปิยากร  เกิดผล
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว
 
533 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายณัฐวุฒิ  ช่วยศรี
2. นายปรัตถกร  แสงศรี
3. นายภิวัฒน์  รู้ยิ่ง
 
1. นายวรวุฒิ  เหล็กเกิดผล
2. นายสาธร  ขวัญนุ้ย
 
534 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวธนัชชา  ชาชา
2. นางสาวธนัญญา  เยื้อยงค์
3. นายเมธี  สกุลส่องบุญศิริ
 
1. นางสาวมัสยา  หลงสมัน
 
535 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรมณี
2. นางสาวชไมพร  ไพรเวช
3. นางสาวเกวลี  โตเต็มที่
 
1. นายพีระวัฒน์  วณิชชานนท์
2. นายมาณิตย์  คดีพิศาล
 
536 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวกัตติกา  ศรีหมอก
2. นายจิตรทิวัส  จริงจิตร
3. นายณัชพล  พูลจันทร์นา
 
1. นางสาวพัชรี  ทองจันทร์แก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุรัตนะปรีชา
 
537 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายอนัตชัย  บุหงา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุกใส
3. นายเอกมงคล  จิตรหลัง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นาคช่วย
2. นางสาวแววตา  ชัยเดชะ
 
538 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกรรณิการ์  สามสี
2. นายกฤษฎา  นาทุ่งนุ้ย
3. นายอภิสิทธิ์  สุทธินนท์
 
1. นางชฏารัตน์  สิทธิอังกูร
 
539 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวฉัตรวลัย  ชัยทอง
2. นางสาวปิลันดา  สงขาว
3. นางสาวศกุนตลา  รอดรัก
 
1. นายวิทวัส  พิสิฐจำนงค์
2. นางสมบูรณ์  เอี้ยวตระกูล
 
540 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวดบัสวินี  รอดวรรณ
2. นางสาวประภาพร  เทพสุวรรณ
3. นางสาวรัตน์ติยา  ชูทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หลงเศษ
2. นางสาวปิยะมาศ   ขุนน่าน
 
541 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยดา  หนูพินิจ
2. นางสาวอาทิตยางค์  เดชพิชัย
3. นายโยธิน  สายเย็น
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มัณยานนท์
2. นางวันดี  ประทีปจิตร
 
542 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพิมพกานต์  สุวรรณ
2. นางสาวสิริพร  เคล้าดี
3. นางสาวอัจฉราพร  ด้วงพร้าว
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จุลฉีด
 
543 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรัษฎา 1. นายธนกร  นานอน
2. นางสาววรรณนิสา  ขวัญแก้ว
3. นางสาวสุธาสินี  ธรรมชาติ
 
1. นางสุมนทิพย์  ตักศิริกุล
 
544 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  มีศรี
2. นายณัฐชนนท์  นุ่นดำ
3. นายถิรวัฒน์  แซ่เซียว
 
1. นางสาวจินดา  สงศิริ
2. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
 
545 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวกชพร  คชพันธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  ทองหยู
3. นางสาวชลิตา  บางสัก
 
1. นายฉลอง  ภักดี
2. นายธวัชชัย  ศรีไทย
 
546 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาววรรณวิศา   กลับเอียด
2. นางสาวอรอนงค์   เอียดศรี
3. นางสาวเพ็ญนภา  ทองงาม
 
1. นางสุณิสา  สมบัติทอง
 
547 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวมนทิรา  อาจมีแก้ว
2. นางสาววทันยา  บัวทอง
3. นายสฤษฏ์พงศ์  วารีรัตน์
 
1. นางวารีย์  ป่ากว้าง
2. นางอารีรัตน์  ดำนิล
 
548 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายศราวุฒิ  สุเหร็น
2. นายสุวิทย์  ธีระกุลพิศุทธิ์
3. นายอลงกรณ์  ตู้ดำ
 
1. นางสาวจินตนา  พูลภิรมย์
2. นางวิไลรัตน์  กังแฮ
 
549 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์พรหม
2. นายณัฐพล  นานช้า
3. นางสาวดวงนภา  แก้วดวง
 
1. นางเพ็ญศรี  พิพัฒน์วรสกุล
2. นางเสาวภา  ศรีทรัพย์
 
550 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวจิรนันท์  ชูเกิด
2. นางสาวณัฐธิดา   จันทร์หมัด
3. นายธีรวัฒน์  ชูจำ
 
1. นายบุญช่วย  ธำรงวิศว
2. นางสาวอรณัฏฐ์  เศรษฐมาน
 
551 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  หลงกลาง
2. นางสาวศิรินันท์  สองสา
3. นางสาวอริศรา  ขันแกล้ว
 
1. นางสาวจิระพา  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอมรรัตน์  คงสะอาด
 
552 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวดลนภา  อ่อนละเอียด
2. นางสาวปรางทิพย์  พรหมปลอด
3. นางสาวสุทธิดา  เอียดชะตา
 
1. นางสาววิจิตรา  มณีโชติ
 
553 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายจิระยุทธ  ทองปาน
2. นายพงษ์ศักดิ์  นวนหุน
3. นายวัชรพงษ์  บุญศรี
 
1. นายปรีชา  แซ่ผั้ง
2. นางสาวสุธิดา  เหล่าสิงห์
 
554 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวกิตติยา  ดำทิพ
2. นางสาวคชาภรณ์  รัตนสุข
3. นางสาวดวงหทัย  เพ็งสุข
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
555 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงกษิรา  รุยัน
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชิดพงษ์ฐกิตต์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โชติกิตติกุล
 
1. นางจุรีพรรณ  มุสิกรัตน์ธำรง
 
556 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  สุนทราภัย
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  บัวศรี
3. เด็กชายไชยา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวชารีญา  ชูเมือง
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
557 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติมาศ  ท่าจีน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ผดุงสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คีรีรักษ์
 
1. นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
2. นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล
 
558 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงพัชรี  หนูพันธ์
3. เด็กหญิงอารีญา  เกื้อชาติ
 
1. นายพันธุ์บุริพัตร  จันทร์ช่วย
2. นางเพ็ญภาวัลย์  ปั้นทอง
 
559 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชธีรนาฎ  บิญรัตน์
2. เด็กชายยศวีร์  ลีสุรพงศ์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พันธุ์พัฒนาศิลป์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณมงคลกุล
2. นายภราดร  แสงดี
 
560 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจตุรภัทร  กั้วพิสมัย
2. เด็กชายวรากรณ์  ลั่นเต้ง
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ประเสริฐสุข
 
1. นายจรัล  ชูพลับ
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
561 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดรุโณทัย 1. นางสาวณัฐวดี  เมืองสุข
2. นางสาวนัดตะวัน  ทองเกลี้ยง
3. นางสาวปานทิพย์  เศษวิชัย
 
1. นางสาวรุ่งดาว  อ้นชุม
 
562 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงวรรยา  มีสิน
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทองโอ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
 
1. นางสาวนิรมล  นิลพัฒน์
2. นางอนงค์  คงจันทร์
 
563 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ประกอบ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ศรีรังศิลป์
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันทร์เศษ
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเตือนใจ  รู้เพราะจีน
 
564 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรายอินทร์
2. นางสาวณิชากร  พรหมทอง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สุทธิวรรณกุล
 
1. นายสมพร  ชูแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  วงศ์อภิชาติ
 
565 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงศิริรัตนา  แซ่หลี
2. เด็กหญิงสิรินญา  ไกรเทพ
3. เด็กชายอนุชิต  นิลบวร
 
1. นางสาวณัฎฐกัญจน์  ไชยภักดี
2. นางอภิญญา  โบว์พัฒนากุล
 
566 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  อิ่งซุ่ย
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นานอน
 
1. นางสาวปวริศา  ศรีทรสุทธิ์
 
567 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ฤทธิมา
2. เด็กหญิงพัชรา  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงหัตยา  โชติวิทะกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองบุรี
 
568 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศยาพร   หะหมาน
2. เด็กชายอธิคม  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เย็นทั่ว
 
1. นางพรรณี  พรหมมี
2. นางพัชรี  แอหลัง
 
569 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ปานพงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  หอยบาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรสุด
 
1. นางประภา  บูลการณ์
2. นางเสาวภา  ศรีทรัพย์
 
570 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จิตราวุธ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ทองขวิด
3. เด็กหญิงสุมณฑา  ขาวผ่อง
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
571 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงพนิตา  สุโสะ
2. เด็กหญิงศศินา  จิตรอักษร
3. เด็กหญิงษิณีพร  พันธุศักดิ์
 
1. นางพรพนา  สมัยรัฐ
2. นางอธิชา  หมีนโยธา
 
572 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกัลปังหา  กังงา
2. เด็กหญิงชนากานต์  รุจิมล
3. เด็กชายวรนัทธ์  ชูเศษ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
573 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายณิชกมล  หะหมาน
2. เด็กชายนิภาส  หลงขาว
3. เด็กชายศุทธินี  ทองรอง
 
1. นางสาวจิตราวรรณ  หนูเซ่ง
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
574 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันแกล้ว
2. เด็กหญิงวรนุช  วันแรก
3. เด็กหญิงอนงค์นุช  ศิริพันธ์
 
1. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
2. นางอรพิน  หนูนุ่ม
 
575 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายจิรเมธ  ษัฎเสน
3. เด็กหญิงวิธีรา  หมาดเล็น
 
1. นายธวัชชัย   ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา  บริรักษ์นรากุล
 
576 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนรัษฎา    
577 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณปากแพรก
2. นายมสาร  วสุนธรา
3. นางสาวมานิสา  แก้วเสน
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรจันทร์
2. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
578 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุพักตร์  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวชลิตา  เสียมไหม
3. นางสาวศริอมร  ชุมจีด
 
1. นางประภา  บูลการณ์
2. นางอุไรวรรณ  รามรักษ์
 
579 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวธันยพร  จึ่งจรูญ
2. นายภานุพงศ์  พูนจันทร์นา
3. นางสาวหทัยชนก  ท่าเทศ
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
2. นางสาวสุจิตรา  ศักดิ์ประชาวุฒิ
 
580 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวจุฑามณี  หมวดแดหวา
2. นางสาวจุฑาวดี  หมวดแดหวา
3. นางสาวชฎาพร  ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวสมร  จันทร์รัตน์
2. นายสุธรรม  ตุเทพ
 
581 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  วันแรก
2. นางสาวดาราวดี  เรนเหม
3. นางสาวทิตย์ธิดา  กูมุดา
 
1. นางธนวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. นางอรพิน  หนูนุ่ม
 
582 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทหารไทย
2. นางสาวรุ่งนภา  กี่สิ้น
3. นางสาวหัทยา  อินอนันต์
 
1. นางสาวนิภาพร  จิตเที่ยง
2. นางสาวปิยะภรณ์  วงศ์วิวัฒน์
 
583 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม
2. นางสาวปิยนุช  บุญจันทร์
3. นางสาวมนชนก  ไชยศิริ
 
1. นางสาวสุพาภรณ์  เพ็ชพวง
2. นางสุภาวิณีย์  บุญช่วย
 
584 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาววรรษชล  สุวรรณวร
2. นางสาวเพ็ญศิริ  เซ่งเฟ็ด
3. นางสาวเมราณี  ทองแก้ว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รักแก้ว
 
585 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวมณธิชา  ประทุมชาติ
2. นายวัชระ  กูมุดา
3. นางสาวสิรามล  ขาวโรย
 
1. นางสาวอารดา  หุ้ยเล็ก
 
586 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวธีรกานต์  ขันจ่าง
2. นางสาวนัฐธิดา  บริมาตร
3. นางสาวศุภกานต์  ศรีเพชร
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
587 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธัญญภรณ์  สำลี
2. นางสาวนิตตา  ผดุงสุวรรณ
3. นางสาวปาริฉัตร  อิสรานุวัฒน์
 
1. นางอารีรัตน์  ดำนิล
 
588 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาววรรณนิสา  ส่งเสริม
2. นายวรวุฒิ   ด้วงสีเงิน
3. นายเกียรติวุฒิ  พิมพ์โคตร
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเตือนใจ  รู้เพราะจีน
 
589 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายกิตติพงศ์  ขวัญเมือง
2. นายสำราญศักดิ์  ทองรักษ์
3. นางสาวอดามาศ  สายทองแท้
 
1. นายสุธี  มณีสะอาด
 
590 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวมัณฑณา  เพชรคง
2. นายวรพล  โภชสาลี
3. นางสาวอุทัยทิพย์   แซ่ฮ่อง
 
1. นางอุษณีย์  ทรงกิติพิศาล
 
591 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาติ
2. นางสาวกัญญ์วรา  หนิษฐา
3. นางสาวพิชญาภา  ทองย้อย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มลยง
2. นางลลิตา  ปานนุ้ย
 
592 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายชัยวัฒน์  นุชคง
2. นายปฏิวัติ  บรรจงการ
3. นางสาวมัชณา  กิจสมพร
 
1. นายมีชัย  กิจสมพร
2. นางสาวรวีวรรณ  ชิตชลธาร
 
593 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวกรรณิการ์  รักแก้ว
2. นางสาวบุษบัน  เย่าตัก
3. นายยุทธิชัย  เพชรสุทธิ์
 
1. นายบุญช่วย  ธำรงวิศว
2. นางสาวอรณัฏฐ์  เศรษฐมาน
 
594 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวชนัสฐา  อรุณรัตน์
2. นายทักษ์เทพ  วีระพันธ์
3. นายปิยวัฒน์  ไหมชู
 
1. นายวิทูร  สุจริตธุระการ
 
595 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายปวริศพงษ์  แมสซีวี
2. นายพีรณัฐ  ชัยเพชร
3. นายอภิเษก  แก่นเมือง
 
1. นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
596 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายธวัชชัย  ชุมพล
2. นายนครินทร์  หนูแก้ว
3. นายสุพัฒธนพล  สุขแดง
 
1. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอรสา  ธนกิติธรรม
 
597 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาววันสินี  หนูจุ้ย
2. นางสาวศรัญญา  มัธยันต์
3. นางสาวศรินธร  ควนวิไล
 
1. นายธวัชชัย   ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา  บริรักษ์นรากุล
 
598 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญจะศรี  แต้เจริญกุล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  รองเดช
3. เด็กหญิงสุดธิดา  เคยี
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มัณยานนท์
2. นางอมรา  เพทาย
 
599 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพุฒิ  พงศ์มานะวุฒิ
2. นางสาวสาวิตรี  จิตสุข
 
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
600 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงสุนทรีภรณ์  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงอิสริยา  นิลแก้ว
3. เด็กหญิงเอกนิราช  จันทร์สว่าง
 
1. นางพรพนา  สมัยรัฐ
2. นางสาวอรพรรณ  แท่นสุวรรณ
 
601 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวชูก้าน
2. เด็กหญิงกรรศิภรณ์  เปาะทอง
3. เด็กหญิงปลุกขวัญ  อ่อนสนิท
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเตือนใจ  รู้เพราะจีน
 
602 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงปาเจรา  พันธุ
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ธีระกุลพิศุทธิ์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  รองเดช
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ยี่สิ้น
2. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
 
603 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  คุณลุน
2. เด็กหญิงศรัญญา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงสิรินญา  รักษ์สิทธิ์
 
1. นายชัยยง  สถิรนันท์
2. นางยุพิน  บุญมาก
 
604 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีขยัน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายอัชฌา  นิลมาลา
 
1. นายอดิศร  เลื่องสกุลไพศาล
 
605 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
2. เด็กชายวิทวัส  พงศ์พิพัฒน์
3. เด็กชายอธิศวรรษ  เซ่งหว่อง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณมงคลกุล
2. นายภราดร  แสงดี
 
606 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  ศรีอ่อน
2. เด็กชายจิรเมธ  ษัฏเสน
3. เด็กหญิงวิธีรา  หมาดเส็น
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
 
607 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 4 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีเต้ง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ราชแสง
3. เด็กหญิงไพลิน  ร่มเย็น
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดแก้ว
 
608 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายกวิพล  อินทร์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยวิเศษ
3. เด็กชายภูวิศ  แก้วเกื้อ
 
1. นายวิชัย  ขันตี
2. นางสาวอุบลรัตน์  มิ่งรัตนสิริกุล
 
609 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงปัทมาสน์  ปัญจกุล
3. เด็กหญิงวีณานุช  สุคนทรส
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ชิตชลธาร
2. นางเพ็ญภาวัลย์  ปั้นทอง
 
610 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   หมันหมีน
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์   หลงขาว
3. เด็กชายศุภรัตน์   เต้งชู
 
1. นางสาวจาริยา  เต้งชู
2. นางสุนิต  อนุรักษ์
 
611 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เอียดทอง
2. เด็กชายพิชัย  สระทอง
3. เด็กชายวัฒนา  คงขำ
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
612 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 7 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชลธิต  นิ่มโอต
2. เด็กชายฤทธิกร  ชลศิริ
3. เด็กชายสหรัฐ  หนูชุม
 
1. นายกิตติพร  กาลมุล
2. นางสาวจรรยา  หลังนุ้ย
 
613 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวธัญชนก  รอดกลิ่น
2. นายประทีป  คงกล้า
3. นายพงษ์พิสิทธิ์  ทองส่งโสม
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
614 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกิรภัทร  ลักษณะพริ้ม
2. นายชัยธวัช  ช่วยอินทร์
3. นายนนทกานต์  ช่วยธานี
 
1. นางรัตนี  ปิยะปานันท์
2. นางรุจิรา  วาจาสัตย์
 
615 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจิราวรรณ  ละเอียด
2. นางสาวนันทพัชร  คีรีรักษ์
3. นางสาวศิริสุข  ศรีไทย
 
1. นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง
2. นางสาวเตือนใจ  รู้เพราะจีน
 
616 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.52 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายนวันธร  นนทแก้ว
2. นายศุภกิตติ์  จันทร์ศรีนวล
3. นายสรรพ์ชัย  ขาวนวล
 
1. นางสาวนัฐกมล  โพธิดำ
2. นายวันฉัตร  โรจนรัตน์
 
617 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.39 เงิน 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวธนาภรณ์  ทิลวัลล์
2. นายนิรศักดิ์  สุขเสน
3. นางสาววชริญาณ์  แซ่หลิน
 
1. นายจิระศักดิ์  จริงจิตร
2. นายไมตรี  รักซ้อน
 
618 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.71 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายกฤษดา  รอดกูล
2. นางสาวกานติมา  รอดกูล
3. นางสาวรานี  ไส้เพี้ย
 
1. นางอารีรัตน์  ดำนิล
 
619 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุจิรา  คงสุข
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  กังแฮ
3. นางสาวอุมาพร  เต้งชู
 
1. นางสาวนภาวรรณ  มัณยานนท์
2. นางอมรา  เพทาย
 
620 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายธวัชชัย  ชุมพล
2. นายนคริทร์  หนูแก้ว
3. นายสุพัฒธนพล  สุขแดง
 
1. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ
2. นางอรสา  ธนกิติธรรม
 
621 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  จิตรอักษร
2. นายเทอดศักดิื  แสงดำ
3. นายโอรส  ดำทับ
 
1. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
2. นางอรพิน  หนูนุ่ม
 
622 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวดารารัตน์  ทองขวิด
2. นายวุฒิชัย  คงเหลือ
3. นายเกรียงศักดิ์  ชูประสิทธิ์
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
623 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาววันสินี  หนูจุ๋ย
2. นางสาวศรัญญา  มัธยันต์
3. นางสาวศรินธร  ควนวิไล
 
1. นายธวัชชัย  ภู่วิวัฒนา
2. นายปฏิญญา   บริรักษ์นรากุล
 
624 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายปิยณัฐ  เสียมไหม
2. นายศิริโรจน์  รองเดช
3. นายอภิสิทธิ์  จันทร์มัด
 
1. นายวิทูร  สุจริตธุระการ
 
625 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายกิตติพงศ์  ขวัญเมือง
2. นายสำราญศักดิ์  ทองรักษ์
3. นางสาวอดามาศ  สายทองแท้
 
1. นายสุธี  มณีสะอาด
 
626 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายชลัช  จินตนะ
2. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วใหญ่
 
1. นางสุวรรณี  แกล้วกล้า
2. นางสาวเพชรรัตน์  ว่องไวยุทธ์
 
627 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุทองดี
3. เด็กหญิงวิรัญดา  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
628 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายชายชาญ  สังฆพรรณ
2. นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์ศิลา
3. นางสาวอรสา  คงสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล
2. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
629 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  รงรักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  สุดสาคร
3. เด็กชายวรพล  จิตใจภักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  เพ็งลำ
 
630 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงนัฐรัฐ  คงศรี
2. เด็กหญิงนัทติยา  เรืองงาม
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ  หวังดี
 
1. นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
2. นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล
 
631 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงณิชากร  มิ่งมิตร
3. เด็กชายสรวิชญ์  ขวัญซ้าย
 
1. นางศิริขวัญ  พานิชย์
 
632 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.58 ทอง 5 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วยัง
2. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรรักษ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญนวน
 
1. นางสาวปริจฉัตร  พลฤทธิ์
2. นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง
 
633 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.56 ทอง 6 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงพิชญา  รัตนเมธีวรกุล
2. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คงยิ้ม
 
1. นางสาวศศิณี  มัจฉา
 
634 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.13 ทอง 7 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายจักรกฤษ  ชัยพิทักษ์
2. นางสาวบุรัสกร  ทองเกิด
3. เด็กหญิงภัณฑรา  เมืองแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พรหมทอง
2. นางพรศิทิพย์  ไสเพี้ย
 
635 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
2. เด็กชายวิโรจน์  หมวดหลำ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ตันหยง
 
1. นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
2. นางภัืทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
636 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78.75 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายกรวิจิตร  พันธุศักดิ์
2. เด็กชายปัทวี  หยงหนู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เจ่ง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  แสงศรีจันทร์
 
637 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76.75 เงิน 9 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจณิสตา  ธารอำมฤต
2. เด็กหญิงญานิศา  เนียมสม
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวณฐกมล  นิธิวัฒน์โรจนกุล
2. นางรัตนี  ปิยะปานันท์
 
638 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76.06 เงิน 5 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กายเพ็ชร์
2. เด็กหญิงลดา  เพ็ชร์จูด
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชำนาญ
 
1. นางธัญญารัตน์  คงแก้ว
2. นางสุธีรา  ชุมอักษร
 
639 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75.81 เงิน 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กหญิงทิวาพร  ศรีพุทธคุณ
3. นายวีรภัทร  สัญจร
 
1. นางนัฐกมล  โพธิคำ
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์เกษ
 
640 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73.94 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงแก้ว
2. เด็กชายปกป้อง  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ชูอ่อน
 
1. นางนิตยา  กังแฮ
2. นางอุไรวรรณ  รามรักษ์
 
641 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.38 เงิน 11 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  โฮ่กี่
2. เด็กหญิงธาวินี  สุทธินนท์
3. เด็กหญิงมัญชุสา  สัญวงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณมงคลกุล
2. นางปิยะภรณ์  ปานแก้ว
 
642 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.13 เงิน 7 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายตลภัทร  สุวรรณเจริญ
2. เด็กชายวรกานต์  จันทร์ฝาก
3. เด็กชายเลิศชัย  สุขนอก
 
1. นายวีระพล   บุญชื่น
2. นางสาวสมร  จันทร์รัตน์
 
643 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71.69 เงิน 12 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองมาก
2. เด็กชายธนาธร  เอ้งฉ้วน
3. เด็กหญิงอรธิชา  อินท่าม
 
1. นางพูนสุข  นุชม่วง
2. นางสาวสุคนธ์  ช่วยธรรม
 
644 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 13 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวชญากาณฑ์  หวังบริสุทธิ์
2. นางสาวปิยพัชร  ใจสมุทร
3. นางสาวสุนิดา  เพ็ชรเพ็ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชัยศิริ
 
645 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 8 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชุมพร  แก้วพิทักษ์
2. เด็กชายสาธิต  แซ่ภู่
3. เด็กชายโจนาธาน  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวจรรยา  หลังนุ้ย
2. นางสาวเนื้อทิพย์  สาลีโภชน์
 
646 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 54.31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนรี  โสมาภา
2. เด็กชายธันวารัฐ  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรชนก  ภูมิทักษิณากุล
 
1. นางผโลทัย  ทองย้อย
2. นางสุธิมา  สงสุข
 
647 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายธนกร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ
2. เด็กชายธนกฤต  รัตนศิริวงศ์วุฒิ
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  ถิรจิตโต
 
1. นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ
 
648 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสดสุข
2. นางสาวอรทัย  ไชยโคตร
3. นางสาวเจนจิรา  ทิพสุข
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นายเพลิง  ขุนชิต
 
649 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุติมาพร  สุภาพ
2. นางสาวนุชนารถ  นาทุ่งนุ้ย
3. นางสาววารีรัตน์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล
2. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
650 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวรักษิณา  ชูยัง
2. นางสาวศรัญญา  ขุนอินทร์
3. นางสาวศศิญาพร  ทองประดับ
 
1. นางสาวชลธิชา  หวานสนิท
2. นางวารีย์  ป่ากว้าง
 
651 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีเกตุ
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีเกตุ
3. นางสาวสุพรรณา  จันทร์พุ่ม
 
1. นางนิตยา  กังแฮ
2. นางอุไรวรรณ  รามรักษ์
 
652 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธนภัทร  ลิ่มวัน
2. นางสาวพิชชาภา  อุษามาลย์เวท
3. นางสาววิภาวดี  นวลนาค
 
1. นางรุจิรา  วาจาสัตย์
2. นายสะอาด  คงช่วย
 
653 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวจิราพร  จันทร์แดง
2. นางสาวปริฉัตร  แก้วพิทักษ์
3. นางสาววัชรินทร์  บุญเกื้อ
 
1. นางปรารถนา  ชูรัตน์
2. นางสาวสมร  จันทร์รัตน์
 
654 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวธนัชชา  ขวัญนุ้ย
2. นางสาวธนาภรณ์  ตรังคตระการ
3. นางสาวพันพร  นทีจารุรัตน์
 
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
655 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายชัยณรงค์  พรหมมี
2. นายธนากร  แก่นอินทร์
3. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  สมาธิ
 
656 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.39 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายจักรกฤษณ์  เกษศิริ
2. นางสาวทิพปภา  รูปสม
3. นางสาวนิภาธร  แสงรัตน์
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์เกษ
 
657 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 77.83 เงิน 5 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวปัทมาวดี  ศรีจันทร์ทอง
2. นางสาวสุชาดา  เงินสมทอง
3. นางสาวสุนิสา  ด้วงรุ่ง
 
1. นางธัญญารัตน์  คงแก้ว
2. นางสุธีรา  ชุมอักษร
 
658 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.68 เงิน 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายฐิตินันท์  ขาวสุข
2. นางสาววนัสรินทร์  เลียดรักษ์
3. นางสาวอินทุภา  เจริญสม
 
1. นางสาวภณิชชา่  ชมอินทร์
2. นายสมพร  ชูแสง
 
659 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 73.91 เงิน 7 โรงเรียนห้วยยอด 1. นายกิตติพงศ์  คำศรี
2. นายรัฐพงศ์  ทองขาว
3. นายเอกชัย  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวการกวิน  ศรีเทพ
2. นางสาวฐาปณี  อัมพันธ์
 
660 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกัณหา  เศวตะดุล
2. นายธีระยุทธ  แก้วดี
3. นายเกียรติศักดิ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวญาณิตา  อึ่งทอง
2. นางเกษรา  ข่ายม่าน
 
661 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายปัญญาวุฒิ  ชูพรหม
2. นายวีระศักดิ์  ศรีเพชร
3. นางสาวเพลินทิพย์  ไชยทิพย์
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
662 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  บวชชุม
2. นายสถาพร  เพชรเพ็ง
3. นายอนาวิล   ใจสมุทร
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ  แสงศรีจันทร์
 
663 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกวินทิพย์  เตียวย่อง
2. นายนฤพล  สมศรี
3. นายพุทธิพงศ์  ปานะจินาพร
 
1. นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง
2. นางจิฬาภรณ์  สุรินทร์แก้ว
 
664 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  บุญมาก
2. นางสาวสุนิสา  ลั่นศิลป์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ทับพรม
 
1. นายปรีชา  แซ่ผั้ง
2. นางสาวสุธิดา  เหล่าสิงห์
 
665 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายนันทวิทย์  หลุ่งตี้
2. นางสาวพรณัฏฐา  สมจริง
3. นางสาวศุภิสรา  บุญมัย
 
1. นางยูรีตา  สาเมาะ
 
666 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 12 โรงเรียนน้ำผุด 1. นายภาณุพันธ์  ซื้อจ้าง
2. นางสาวรังสิยา  ขวัญเมือง
3. นางสาวเกศรา  สุขราม
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา
 
667 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวทัศณีย์  ชัยมล
2. นายวงศ์ธวัช  จิเหลา
3. นายวรวุฒิ  ปังตา
 
1. นางสาวลินดา  หนูเกตุ
2. นางสาวสุดารัตน์  อะหลีแอ
 
668 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายดลชัย  พงษ์วันนา
2. นายพงศ์พิพัฒน์  ผอมแก้ว
3. นายศุภวิชญ์  เศวตะดุล
 
1. นางสาวพัชรี  ทองจันทร์แก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุรัตนะปรีชา
 
669 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายจิณณวัตร  บุญฤทธิ์
2. นายอภิรักษ์  สวัสดิ์ประสิทธิ์
 
1. นายชัยยศ  กันตังกุล
 
670 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แด่หวา
2. เด็กชายบุษกล  บานเช้า
 
1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง
 
671 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขลิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติเพชร
 
1. นางจารุณี   จิตสุภานันท์
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
672 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงกชมน  ทองสีนวล
2. เด็กหญิงณัฎฐิยากร  ครรธรักษา
 
1. นายธรรมนูญ  เลขะพจน์
2. นายเยาวเรศ  นนทะสร
 
673 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายณัฐศิวัช  พลนาค
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้วกูล
 
1. นางสาวพัชรพร  อ่อนจิตต์
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
674 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้วสงคราม
2. เด็กชายอรรถพล  หมวดชนะ
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
675 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ตะหริ
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ชูเพ็ง
 
1. นางสาวจิระพา  สุโขวัฒนกิจ
2. นางปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
676 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสาวิตรี  สามารถ
2. นางสาวสุดารัตน์  ชุมเชื้อ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่เฮง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
677 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายชูเกียรติ  จริงจิตร
2. นางสาวปัทมา  โคตจันทา
 
1. นางสาวพัชรพร  อ่อนจิตต์
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
678 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายกิตติศักดิ์  หวังจิ
2. นางสาวจิตติมา  ณรงค์
 
1. นายฌาร์มาล  วงค์วรุณฤทธิ์
 
679 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายนที  ชุมนุมเศษ
2. นายเทวราช  ฟุกล่อย
 
1. นางอารีรัตน์  ดำนิล
 
680 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาววรรณดี  ไก่แก้ว
2. นายเทน  แสงสุข
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
681 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายธีระวุฒิ  แต่งสวน
2. นางสาวสาวิตรี  พรหมสังข์
 
1. นางจิฬาภรณ์  สุรินทร์แก้ว
2. นายปิยะศักดิ์  ลั่นเต้ง
 
682 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายประเสริฐ  ควนวิไล
2. นายสถาพร  นะระโต
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
683 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายทวีพร  ศรีจันทร์ทอง
2. เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุภัคสร  ศรีชัย
2. นายเสถียร  เกียรติเมธา
 
684 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  แผ่นผา
2. เด็กชายนนทวรรษ  ช่วยเรื่อง
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัยวิทย  วันแรก
 
685 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เอียดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอธิตยากานต์  คงเกลี้ยง
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
686 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายคริสต์มาส  อินสงเคราะห์
2. เด็กชายธำรงศักดิ์  ขาวคง
 
1. นางสาวสิริทร  โพชสาลี
 
687 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นายจิรยุทธ์  อินทรศร
2. นายสหรัฐ  เม่งเอียด
 
1. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
688 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายรณชัย  สมบัติทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  แซ่กั่ว
 
1. นายดุสิต  ลิขิตกิจเกษตร
2. นางนิตยา  กังแฮ
 
689 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนโชติ  ตุ้มวารีย์
2. เด็กชายไกรวิน  เผือกชาย
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัฐ
 
690 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูชื่น
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พลนุ้ย
 
1. นายสาคร  ขันชู
 
691 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธิติภัทร  ธชาลุภัฎ
2. เด็กชายปกรณ์  ชนะนาค
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
692 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายบุษกล  บานเช้า
2. เด็กชายวิสัยทัศน์  ทองผอม
 
1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง
 
693 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายอัึครพล  รอดไกร
2. เด็กชายฮาริซ  เด็นหมาด
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
694 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายธนิศร  บุญจันทร์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชูคง
 
1. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
695 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายพรศิลป์  ทองหมัน
2. เด็กชายสุทธิดล  สังขรัตน์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัฐ
 
696 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธาภัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  บุญมา
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
697 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณะ
2. เด็กชายอรรถกร  รักษ์ธรรม
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
698 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวมณฑกานต์  เจริญศิลป์
2. นางสาวสุภาพร  อ่อนรู้ที่
 
1. นางสาวสุภาวดี  ขำทอง
2. นายเสถียร  เกียรติเมธา
 
699 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เกิดไก่แก้ว
2. เด็กชายศิวกร  บุญช่วย
 
1. นางสาวจินดา  สงศิริ
2. นายสุรสีห์  หนูพุทธิ
 
700 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจัตุพล  เรือนเพ็ชร
2. เด็กชายสหภาพ  โพธิ์ปลอด
 
1. นายภูวดล  เม่งช่วย
 
701 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  ขวดขัน
2. เด็กชายปรเมศว์  ชัยเพชร
 
1. นางสาวสุธิดา  เหล่าสิงห์
2. นายเอกชัย  ชูประสิทธิ์
 
702 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายปกรวิทย์  แซ่โค้ว
2. เด็กชายอนุชา  จันประเทือง
 
1. นายสาคร  ขันชู
 
703 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธฤต  กังแฮ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพชรดี
 
1. นายดุสิต  ลิขิตกิจเกษตร
2. นางนิตยา  กังแฮ
 
704 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนินทร์  จันทร์พุ่ม
2. นายดนุเมธ  หุ้นเหี้ยน
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
705 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวลอย
2. เด็กชายปัญจกร  สมาธิ
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา
 
706 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  นามกา
2. เด็กชายอภิรักษ์  หนูแพะ
 
1. นายกิตติพร  กาลมุล
2. นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ
 
707 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนายุทธ  สันเพ็ชร
2. เด็กชายวัฒภูมิ  พลประสิทธิ์
 
1. นางพูนสุข  นุชม่วง
 
708 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายสมเกียรติ  โต๊ะดำ
2. เด็กชายสุภปรกิต  ศิริมาศ
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
709 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กชายนครชัย  ใสสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอียดสงคราม
 
710 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหม่นแก้ว
2. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ฉิวน้อย
 
1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง
 
711 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกวิน  ตันสิน
2. นายจักรกฤช  จันทรเพชร
3. นายภานุกร  ไกรเทพ
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
712 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพฤกษ์  สุขเกษม
2. นายสหรัฐ  ตัดสายชล
3. นายสุรภัทร  สุขคล้าย
 
1. นายมานพ  นานอน
 
713 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายบดี  กังงา
2. นายเชาว์วัฒน์  ทองเรืองรักษ์
3. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
714 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนินาถ  เผือกละม้าย
2. นายชัยธวัช  ทองรักษ์
3. นายสถาพร  รักแก้ว
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
715 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนน้ำผุด 1. นายภูวดล  เยาว์ดำ
2. นายอนิวัตติ์  ชัยเกิด
3. นายเจษฎา  เพชรหนู
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา
 
716 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกิตติธัช  ชุมจันทร์
2. นายกีรติ  เรืองราย
3. นายณรงค์ชัย  สิืินธุ์ประจิม
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นายนัสรัง  อิบบราเฮง
 
717 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  พรหมเพชร
2. เด็กชายปกรณ์ศิษฐ  โฆษิตกุล
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ช่วยอินทร์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัฐ
 
718 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรยุทธ  ด้วงหมุน
2. นางสาวประภัสสร  โยมา
3. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
719 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาววรนันท์  ศรีเต้ง
2. นางสาวศศิพร  นวลศรีทอง
3. นายอภิวัฒน์  ดำสุข
 
1. นายมานพ  นานอน
 
720 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณรงค์พันธ์  ดีเบา
2. นายธีรพน  จริงจิตร
3. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
721 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
2. นายพงศกร  ขาวคง
3. นางสาวสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นางสาวพัชรพร  อ่อนจิตต์
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนันทนัธ  กาหยี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เพ็ชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงสิริสกุล  เศรษฐสิทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  พลฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรศิริ  นาศรี
 
1. นางจิราภรณ์  คงเพ็ง
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงคณิตา  ชุญยราศรี
2. เด็กหญิงธนัชชา  นาคบรรพ์
3. เด็กหญิงธัชพรรณ  พิทยาพิศาล
4. เด็กหญิงสรณ์นภัส  จับปรั่ง
5. เด็กหญิงอมลดา  ดำรอด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มีสิน
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองกิ้ม
2. เด็กชายธนาคม  ตั้งกิจศิลป์
3. นายยศวิศักดิ์  เชษฐศิริพงศ์
4. เด็กชายศุภฤกษ์  รักษา
5. นางสาวเพ็ญประภา  เขมดำ
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงนวพร  จันสกุลวิบูลย์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสริมแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองฉิม
4. เด็กหญิงศุภนุช  รัตนพงษ์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  เกษแก้ว
 
1. นางสาวละมุล  การดี
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกชกร  จรุงเกียรติกุล
2. เด็กชายคณัสนันท์  จวนแจ้ง
3. เด็กหญิงดารินทร์  ภวชโลธร
4. เด็กชายประธาน  ฤทธิเดช
5. เด็กชายพิชิตชัย  นุ้ยไม
 
1. นางนิญาดา  ศุภศรี
2. นายเลอเกียรติ  บุญโชติ
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายปรเมศร์  กูมุดา
2. นางสาวพีรญา  หนูพรหม
3. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
4. นายศุภณัฐ  ชูจร
5. เด็กหญิงสภาพร  รายา
 
1. นายกิตติชัย  ถินนา
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง 4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคทาวุธ  เถนว่อง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญสังข์
3. เด็กหญิงปิยะกุล  ชวนานันท์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธีรัตม์วัฒนกุล
5. เด็กหญิงสุรนาถ  ยอดศรี
 
1. นางจิตราภรณ์  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวสุลาวัลย์  พระคง
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชญานิศ  แสงมณี
2. เด็กหญิงชญานิศ  กังงา
3. เด็กหญิงชยดา  รักเรืองเดช
4. เด็กหญิงนภัส  ท่าห้อง
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ขันเงิน
 
1. นายกุศล  คำทอง
2. นางสาวเพ็ญริยา  จอมทอง
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร   ลายวิลัย
2. เด็กชายศิริโชค  วงศ์ธรรม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขนวล
4. เด็กหญิงสุนิษา  ช่วยพันธ์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันสุข
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  เสียมไหม
2. นายโชค  มณีกุล
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณันธรณ์  สมบัติทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  ไทรงาม
3. เด็กชายพิทยุตม์  ดีชู
4. เด็กหญิงวิชล  แก้วละเอียด
5. เด็กหญิงวีรดา  รักขันโท
 
1. นายต่อศักดิ์  เชื้อสถาปนศิริ
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 8 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยเพชร
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ปรีชาวัย
3. เด็กหญิงบุญศิตาวรรณ  วงค์หนองหว้า
4. เด็กหญิงลีลาวัณน์  ด้วงพูล
5. เด็กหญิงสิริมนต์  ศรีดี
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
2. นางสาวรดา   ศรีสุข
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง 9 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานะรัตน์
2. เด็กหญิงกาญจนา    พลรัตน์
3. เด็กหญิงมลิวัลย์   เซงฟัด
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  หนูเหมือน
5. เด็กหญิงใจฟ้า  รอมภพ
 
1. นายวิชาญ  เยาว์ดำ
2. นายอนุชา  วารีรักษ์
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คมนาคม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เขียดแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติมา  เลื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงปาลิตา  บัวทอง
5. เด็กหญิงวิภา  เรืองรัตนวงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  วันสม
2. นางปัณณจันท์  จันณภางค์กูล
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวชุมพูนุช  ดำหมดศรี
2. นางสาวปาณิศา  ฤกษ์อ่ำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  จงกิจ
 
1. นายนนทสรวง  ทองงาม
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สุขมาก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แป้นเขียว
4. เด็กหญิงสมฤดี  ยิ้มสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสิริยากร  ตุลยะสุข
 
1. นายวิศิษฎ์  นาศรี
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถาวร
2. เด็กหญิงชไมพร  นวนมาก
3. เด็กหญิงฐิติมา  กลับใจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  นะแก้ว
5. เด็กหญิงปวรรรัตน์  สุขผอม
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงพรพิชัย
2. นางสาวยุพา  พากเพียร
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 โรงเรียนประชาวิทยา 1. นายกฤตกานต์  ทองสุข
2. เด็กชายณัฐพล  พึ่งล้อม
3. นายธนพนธ์  ปฏิเวธ
4. นายวิษณุ  ทองหนัก
5. เด็กชายไฟซัล  ซาชา
 
1. นางสาวจริยา  กุลวานิช
2. นายธีรศักดิ์  สิงหภูมิ
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  โออินทร์
2. เด็กหญิงพรชนก  เพชรหนู
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วการดี
4. เด็กหญิงสุชนา  ชุมแสง
5. เด็กหญิงสุลักษณ์ขณา  รอดคืน
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวฉันทนาภา  ฉันทรางกูร
2. นางสาวนิรชา  เอียดเกิด
3. นางสาวศศิธร  บุญถาวร
4. นางสาวอรสินี  สุริยผล
5. นายอรุณ  อินทร์คง
 
1. นายจตุพล  แป้นพุ่ม
2. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวจิตติมา  จิตรแหง
2. นายชุติพนธ์  ทรงศรีจันทร์
3. นางสาวปิยนุช  เกลี้ยงจิตร
4. นางสาววัชราภรณ์  ลีลาวรกุล
5. นายอานันท์  บุญภานุ
 
1. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
2. นายเลอเกียรติ  บุญโชติ
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายวิรัตน์  ทองธูป
2. นายศักราช  เกลี้ยงจิตร
3. นายสหรัฐ  เหล่าเทิดเกียรติ
4. นายอภิเชษฐ  วังชนะชัย
5. นายอรรถชัย  ใจตรง
 
1. นายสัมพันธ์  สุนทรเต็ม
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายนพรุจ  จิตรชวาล
2. นายภัทรศัย  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวรุ่งภิญญา  ชัยมีเขียว
4. นายวิศรุต  ตันฑ์ศรีสุโรจน์
 
1. นางจิตรา  หลีกภัย
2. นางฐินัฐฐา  เลิศสกุลมหาแก้ว
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศิรวิทย์  เกิดสอน
2. นางสาวศิริอังคณา  ชัยชนะ
3. นางสาวสุรารักษ์  ชัยเพชร
4. นายอวิรุทธิ์  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
5. นางสาวเมธาวี  ยุทธวรวิทย์
 
1. นายสุวัฒน์  ไชยประดิษฐ์
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวกัลยาณี  มากแก้ว
2. นางสาวจัณตุพร  พรมนนท์
3. นางสาวมาริษา  สะดี
4. นางสาวหรินทิพย์  สีสุก
5. นางสาวเบญจวรรณ  แสงมุสิกข์
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
2. นางสาวรดา   ศรีสุข
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายจตุรวิทย์  เจ๊ะสา
2. นายนัฐพงษ์  หนูวงษ์
3. นายอภิวัฒน์  ท่อชุม
4. นายอรรถพล  กังแฮ
5. นายอัษฎาวุธ  เอกโชติภูมินนต์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายธีระวัฒน์  สมบัติทอง
2. นายปิยะเดช  สิงห์คู่
3. นายอนุพงษ์  ดำรงค์
4. นายเกียรติศักดิ์  ทิพย์ศรี
5. นายเจตน์  จิตรสุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  เสียมไหม
2. นายโชค  มณีกุล
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลดา  หยงสตาร์
2. นายณัฐชนนท์  เกาะกลาง
3. นายนัตพงษ์  สุนานี
4. นางสาวพิมพ์ธิดา  มาลยารม
5. นางสาวอรวี  หลงขาว
 
1. นางจิตราภรณ์  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวสุลาวัลย์  พระคง
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.25 เงิน 4 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกภันตรี  พรหมทอง
2. นางสาวรัขนีภรณ์  ประมวลศิลป์
3. นายศิรวัฒน์  กลับขัน
4. นายอนุวัตร  ชูรัตน์
5. นายเกียรติชัย  รักนาย
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นางวัชรี  คงศึก
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวณัฐยา  หยงสตาร์
2. นางสาวนาถยา  สันติเพ็ชร
3. นางสาวปิยรัตน์  แซ่เหล้า
4. นางสาวสุกัญญา  สันติเพ็ชร
5. นางสาวอัญมณี  เศรษฐสุข
 
1. นายณรงค์  รงรัตน์
2. นายปรีชา  หมั่นทวี
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวตรีทิพย์  อายุสุข
2. นายธนสาร   จันสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  ศิริรักษ์
4. นางสาวนฤมล  ศรีนคร
5. นางสาวเบญจวรรณ  เครือเตียว
 
1. นายกิตติ  ดิษฐรักษ์
2. นางสาวรวิวรรณ  ศรีวราพันธ์
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.66 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายกรวิชญ์  เอียดรา
2. นายปกรณ์  ชูสังข์
3. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
4. นางสาวอุปสรา  สมาธิ
5. นายเกียรติยศ  คูหามุกข์
 
1. นายอรุณ  ทองสม
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายฐากูร  พุ่มช่วย
2. นายทรงศักดิ์  ทองย้อย
3. นายพิชญภาคย์  ทหารไทย
4. นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ชูกลิ่น
5. นายสมประสงค์  ส่งเสริม
 
1. นายต่อศักดิ์   เชื้อสถาปนศิริ
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายคำรณ  ขันแกล้ว
2. นายธงชัย  ช่วยพันธ์
3. นายประสิทธิ์  คำสิงห์นอก
4. นายภานุวัฒน์  เทพสุวรรณ
 
1. นายสุกิตติ์  กูมุดา
2. นายเจริญ  ปานแก้ว
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวชฏาพร  บุญโท
2. นายพัทธนันท์  เนียมชูชื่น
3. นางสาวเสาวภา  คำปล้อง
 
1. นายนนทสรวง  ทองงาม
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงคราม
2. นายชญานนท์  กล่อมพงษ์
3. นางสาวชลดา  นาบิน
4. นายเป็นหนึ่ง  แป้นชำนาญ
5. เด็กชายเพ็ญผกา  เกตุรัตน์
 
1. นางพิมพา  พันธุ์ลำยอง
2. นายศุภฤกษ์  ทองบุรี
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  บุญมาก
2. เด็กหญิงจันทิมา  ขำคม
3. เด็กหญิงปณิดา  เกตุผล
4. เด็กชายภานุพงศ์  หิรัญกิจรังสี
5. เด็กหญิงวรัญญา  คงเรือง
 
1. นางจิตรศิริ  ธรรมวานิช
2. นางสาวจุฬาภรณ์  เดชภักดี
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กาหยี
2. เด็กหญิงจาุรุวรรณ  อัตกลับ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองหนัก
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองหนัก
5. เด็กหญิงมนต์ทิพย์  หลงสะ
 
1. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
2. นางสาวจริยา  กุลวานิช
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายตุลภัทร  สุวรรณเจริญ
2. เด็กชายยงยุทธ  สักหลัด
3. เด็กชายวรากานต์  จันทร์ฝาก
4. เด็กชายศรายุทธ  ช่วยชู
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีเอบ
 
1. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
2. นายเกียรติประวัติ  เพ็ชรสวัสดิ์
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ศิริพันธ์
2. นางสาวสมรักษ์  ดีเกียรติไพบูลย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยนเหล็ง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  รักแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาบุญ
 
1. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ธนะภพ
2. นางสาวณัฐชา  ชอบดี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ประทีบชัย
4. นางสาวศิตารินทร์  ศรีเพ็ญ
5. เด็กหญิงศิริญา  อ่อนชื่นจิตร
 
1. นางสาวพิทยาพร  ราชเดิม
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวฟ้าใส  ภู่พวง
2. นายวิวัฒ  หนูชุม
3. นางสาวสุภลักษณ์   จันทร์ส่งแสง
4. นางสาวสุภารัตน์   สมนึก
5. นางสาวเพ็ญนภา  บุญสนอง
 
1. นางสาวศศิธร  สร้อยรักษ์
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานศิริ
2. เด็กหญิงปณิตา  ทองมณี
3. เด็กหญิงศิรินันทา  เพ็ชรดำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองรักษ์
5. เด็กหญิงอริศรา  นพวงศ์
 
1. นางภัทรหทัย  เจริญลาภ
2. นายไวภพ  รักเดชะ
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงกัลยากร  สังขชาติ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ช่วยเมือง
3. เด็กหญิงมาริษา  ละเอียดการ
4. เด็กหญิงอรอนงค์  จันศร
5. เด็กหญิงโชติรส  สิงหบำรุง
 
1. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกันทิลา  คุ้มรอด
2. นายชานน   พรศิริวงค์
3. เด็กหญิงวริศรา  ชัยแป้น
4. นายสมมาตร  สมุทรสาร
5. เด็กหญิงโยษิตา  กุณมา
 
1. นางสาวนราจันทร์  ศรีสุข
2. นางศรีรจนา  ไทยกลาง
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับเที่ยง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อ่อนรู้ที่
3. เด็กหญิงรุจิภา  เอียดชะตา
4. เด็กหญิงสิตานันท์  จันสุข
5. เด็กหญิงอัครนาฎย์  จูห้อง
 
1. นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน
2. นางสาวยุพา  พากเพียร
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงฐนิดา  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มกรพันธ์
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทร์เกตุ
4. เด็กชายพลวัต  คีรีรักษ์
5. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุพกิจ
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองบัว
2. เด็กหญิงภัทรพร  แก้วรุ่งเรือง
3. นางสาววิภาพรรณ  สีนา
4. เด็กหญิงสุปวีณ์  จิตรไพศาล
5. เด็กหญิงอินทิรา  ช่างเกวียน
 
1. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
2. นางศิริพร  ปทะวานิช
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สรรเพ็ชร
2. เด็กชายมนัส  หมื่นหลัก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รองปาน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  จิโสะ
5. เด็กหญิงอนัญญา  วันแรก
 
1. นายปรีชา  หมั่นทวี
2. นายวิทยา  เสียมไหม
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  โสภา
2. เด็กหญิงปริม  แสงอยู่
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ซุ้มวุ้ง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองมา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงทองคำ
 
1. นางวัชรี  คงศึก
2. นายโยธิน  เศวตพงศ์
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทวีผลตระกูล
2. เด็กหญิงทิพาพร  เพชรหนู
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ว่องไวโรจน์
4. เด็กชายอจลวิชญ์  ช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงอธิญา  ชูแสง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รักษา
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิรสน์  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวนิภาดา  คงชีภา
3. นางสาวปภัสรา  รักฤทธิ์
4. นางสาววรดา  แซ่ว่อง
5. เด็กหญิงเก็จมณี  สิงห์อินทร์
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นายอุเทน  เรือนนะ
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองขวิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แซ่เฉี้ยง
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  พรหมสังข์
5. เด็กชายแสงอรุณ  รอดพล
 
1. นางสราลี  เส็นฤทธิ์
2. นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกาญจนา  โยยิ่ง
2. นายจักรกฤษดิ์  ตุหรน
3. นางสาวณัฐวัจน์  ศรีประสิทธิ์
4. นางสาวธัณชนก  หลังเจะนุ้ย
5. นางสาวสาริศา  รักษา
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธัญญา  ฟองศักดิ์
2. นางสาวบุษกร  ฤทธิสาคร
3. นางสาวปรียาภรณ์  ชูท้วม
4. นางสาวศิริลักษณ์  รักษ์นุ้ย
5. นางสาวสุภาวดี  ชัยแป้น
 
1. นายศักดิ์เลิศ  รักจริง
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวชนิดา  ศิริกุลพิทักษ์
2. นางสาวพรพิมล  พลสุทธิ์
3. นางสาววิภาดา  ราชเดิม
4. นางสาวอภิญญา  นุ่นทอง
5. นางสาวเทพศิริ  ศรีสม
 
1. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกชมน  เก้าเอี้ยน
2. นายณัฐพงษ์  ดีเบา
3. นายนิคม  ศรียันต์
4. นางสาวปัทมวรรณ  จุติภักดิ์
5. นายเจษฎากร  ไชยยะ
 
1. นายชรัญ  บูลการณ์
2. นางสาวสุธารี  โออินทร์
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกมลฉัตร  สถิรวณิชย์
2. นางสาวณัฐติยา  ชูจินดา
3. นางสาวปานฤดี  เจนพาณิชย์วงศ์
4. นางสาวสาวิตรี  คงเมฆา
5. นางสาวอภิชญา  จันทร์เกษ
 
1. นางฐินัฐฐา  เลิศสกุลมหาแก้ว
2. นางมยุรี  วรรณบวร
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวนิศาชล   ชุมฤทธิ์
2. นางสาวผกามาศ  อุบลไพศาล
3. นางสาววิมล  ปักษี
4. นางสาวอมิตา  ชูอ่อน
5. นางสาวอรยา  โคกเขา
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวกาญจนนา  สนธิเศวต
3. นางสาวธารารัตน์  จันดี
4. นายปิยนนท์  ด้วงนุ้ย
5. นายอิศร์  ตรีรีตนพันธุ์
 
1. นางฉันทนา  ศรมณี
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวณัฐราวดี  ทิพย์ประสงค์
2. นายสันติ  รองพล
3. นางสาวสุพัฒตรา  วรฤทธิ์
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภู่แก้ว
5. นางสาวอิษราภรณ์  แทนสุวรรณ์
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปลอดปล้อง
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกันติยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวจิราพร  อรรถรัฐ
3. นางสาวพรรษวรรณ  ทองเส็ม
4. นางสาวสิริรัตน์  นวลแก้ว
5. นางสาวอรญา  ไข่แก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  ชุมศรี
2. นายเสริม  มาศวิวัฒน์
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.3 เงิน 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวจิตรานุช  บุญสมาน
2. นางสาวจิรานุช  ชื่นชม
3. นางสาวชุติมณฑน์  ย่องภู่
4. นางสาวอนัญญา  ศรีบริรักษ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  นามยี่
 
1. นายนิมิตร  กิ่งเกาะยาว
2. นางสาวแสงดาว  วิชาธิคุณ
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวจุทามาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวฐิตารัตน์  ฤทธิฉิม
3. นางสาวนุวดี  เครือเตียว
4. นางสาวอุไรวรรณ  หวดงาม
5. นางสาวแพรมณี  ปราบโรค
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
2. นางจิราณี  สุวรรณมณี
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิทักษ์
2. นายวรากร  แก้วรักษ์
3. นางสาววัชรินท์  บุญเกื้อ
4. นายวิรัตน์  สนิท
5. นายสุรวัฒน์  เพ็ชร์สวัสดิ์
 
1. นางขวัญยิหวา  แหลมเกาะ
2. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.3 เงิน 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดาวตะวัน  แสงภารา
2. นางสาวทัศนีย์  เจริญวรรณ์
3. นางสาวพรรธน์ชนก  รุ่งเรือง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ฝันเซี้ยน
5. นางสาวศิริรัตน์   ทองไทย
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นางวัชรี  คงศึก
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.3 เงิน 8 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  เผ่าอ้าย
2. นางสาวณิชกานต์  หยงสตาร์
3. นางสาวนิตยา  สุโสะ
4. นางสาวปารวีย์  พลประสิทธิ์
5. นางสาวมลทิรา  กั่วพานิช
 
1. นายปรีชา  หมั่นทวี
2. นายวิทยา  เสียมไหม
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเศษ
2. นางสาวพนิดา  นานางสวย
3. นางสาวพรรณทิวา  คงพล
4. นางสาวเจนจิรา   นาทุ่งนุ้ย
5. นายโชคชัย  ใจดี
 
1. นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวขวัญฤทัย  แสงมี
2. นางสาวมาริษา  ดำคชรัตน์
3. นางสาววาสนา  นิตมา
4. นางสาวสุนิสา  ชูที่ง
5. นางสาวอรอุมา  ช่วยรอด
 
1. นางรัชวรรณ  ศรีวราพันธุ์
2. นายวิโรจน์  ศรีวราพันธุ์
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกัณฐนิก  สังข์ทอง
2. นางสาวทิพย์อนงค์  มหาสุข
3. นางสาวรัตติกาน  ทองขาวเผือก
4. นางสาวสุดารัตน์  อินฤทธิ์
5. นางสาวสุนิตา  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ทองพริก
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายธวัชชัย  พิทักษ์
2. นายภานุวัฒน์  ทองสอง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  ล้วนเซ้ง
4. นางสาวสุภาวดี  ชุมวงษ์
5. นายอรรณณพ  อาศัยญาติ
 
1. นางทิพวรรณ  จันสุก
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายชัยธวัช  มากมูล
2. นายยุทธกร  รังศรี
3. นางสาววจีกาญจน์  แซ่หลี
4. นางสาวศิรประภา  ทีปกรเศวต
5. นายโกเมศ  นิลละออ
 
1. นายไวภพ  รักเดชะ
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหมไพบูลย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  รักสม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเพ็ง
4. เด็กหญิงจิราพร  พรมเพชร
5. เด็กชายจิรเมธ  ไกรเกรอะ
6. เด็กหญิงชนางรัก  นุ่นศรี
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญฤทธิ์
8. เด็กหญิงธิยายุ  ชัยเพชร
9. เด็กชายธีรศักดิ์  แอโสะ
10. เด็กหญิงพิชญาภัค  แคนยุกต์
11. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รัตนพันธ์
12. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเพิ่ม
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คีรีรัตน์
14. เด็กหญิงเบญจวีส์  เดชพิชัย
 
1. นางสุวิมล  ศรีทองเชื้อ
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
2. นางสาวดารารายณ์  ส่งแสง
3. นางสาวธันย์ชนก  ขาวนวล
4. นายธำมรงค์  อ่อนรู้ที่
5. นางสาวปัญชลีย์  ทับเที่ยง
6. นางสาวปุณยาพร  มกรพันธ์
7. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
8. นายพรเทพ  วุฒิวงศ์
9. นางสาวพัณณิตา  สงนวล
10. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
11. นางสาวศิริวรรณ  สมาพงศ์
12. นายอาณกร  หมั่นทวี
13. นายเทพทัต  จันมัด
 
1. นางฐิติมา  ศิริธร
2. นางปัณณจันท์  จันนภางค์กูล
3. นางมยุรี  วรรณบวร
4. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
5. นางศิริพร  ปทะวานิช
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงษ์  หมื่นจิตร
2. นางสาวจินดารัตน์  นาเลื่อน
3. นายจิราวุฒิ  ศรีเทพ
4. นางสาวชลธิชา  ทองขวิด
5. นายฐิติกร  หูเขียว
6. นางสาวณัฎฐา  ศรีเกตุ
7. นายบรรลือศักดิ์  บุญโยดม
8. นายปรีชาวิทย์  บรรถะ
9. นายรัชติณย์  ทองฤทธิ์
10. นางสาวลลิตา  ว่องพิทักษ์
11. นายสรรตวรา  รองเดช
12. นายสุวชัย  ไชยมล
13. นางสาวหฤทัย  สิงห์อินทร์
14. นายอดิศักดิ์  บุญชัย
15. นางสาวอุไรวรรณ  เนียมนาค
 
1. นางสาวนาริน  กสิคุณ
2. นายประสิทธิ์  ขาวทอง
3. นางสาวศุลีพร  อิทธิฤทธิ์
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิราภรณ์  แพ้วม้วง
2. นายชัยวัฒน์  นุชคง
3. นายชูเกียรติ  จริงจิตร
4. นางสาวธัญชนก  ทิพย์มณีโกมุท
5. นางสาวนิชนันท์  กฤษณะพันธ์
6. นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
7. นายพุฒิพงศ์  สังยวน
8. นางสาวภูษินันท์  ศรัณยุตานนท์
9. นางสาวมัชณา  กิจสมพร
10. นางสาวศิริลักขณา  หนูคล้าย
11. นางสาวอติกานต์  บัวริน
 
1. นางฐิติมา  ศิริธร
2. นางปัณณจันทร์  จันทร์นภางค์กูล
3. นางมยุรี  วรรณบวร
4. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
5. นางศิริพร  ปะทะวานิช
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริธิดา  ว่องไวยุทธ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  บุญชู
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นางสวย
 
1. นางสาวฤดี  ตันติพนาทิพย์
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สรรเพ็ชร
 
1. นางสุภาวดี  เพชรหล่อ
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงปิยกาญจน์  ชูนิ่ม
 
1. นางสาวปาริชาิติ  ทองเรือง
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงวศินี  ทิพย์รองผล
 
1. นางบุญญิกา  ทุ่งปรือ
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ขวัญทอง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รักษา
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนี
 
1. นางสาวสุธารี  โออินทร์
 
805 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองเหมือน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงพลอยภัทร  ทองประดับ
 
1. นางสาวพิทยาพร  ราชเดิม
 
807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงจินดา
 
1. นางสาวศศิรัศมิ์  เพ็งผอม
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายสรวิศ  วิเชียรณรัตน์
 
1. นางสาวบุณญะพร  รักเดช
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงรจนา  รักหนู
 
1. นางภัสสฑนันท์  จันทร์อินทร์
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงพิมวดี  ประสาน
 
1. นางพรฤดี  พลวัฒน์
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  บัวลอย
 
1. นางสาวอนิษา  เหมทานนท์
 
812 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงเปรมปรีด์  จันทร์เจียวใช้
 
1. นางสาวรดา  ศรีสุข
 
813 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 11 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นานอน
 
1. นางสาวจิระวดี  อุดมธรรมากุล
 
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิชุดา  แป้นนวล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ส่อสืบ
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถชัย  รักสิทธิ์
 
1. นายพงศกร  ไพทูลย์
 
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.8 เงิน 13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน
 
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน 14 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงปริศา  สุโสะ
 
1. นางอารีย์  หลงขาว
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 15 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิษณพงศ์  บุญจิตร์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
 
1. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  คำมงคล
 
1. นางสาวนิรมล  บุญเตโช
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวศิริรัตน์  หนูรัตน์
 
1. นายอาดูรย์  เต็มพร้อม
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนลิน  พลผอม
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  หมุกรอด
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงภัสชลิตา  ธรรมสังวาลย์
 
1. นายธวัชชัย  คงฉาง
 
824 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจีรวรรณ  มีเล็ก
 
1. นางสาวฤดี  ตันติพนาทิพย์
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวสุรางคนา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายปริยวิศว์  บัวเพ็ชร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
 
827 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวฐิติมา  ปราบเสร็จ
 
1. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
 
828 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิกาญจน์  ปานทน
 
1. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวอภิสรา  จันเพชร์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ศิริพันธ์
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วละเอียด
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวอัจพรรณ  กำลังมาก
 
1. นางสาวธัญญชล  บุญเวช
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปัณณิกา  โขขัด
 
1. นางฐิติมา  ศิริธร
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  อินทร์ชุม
 
1. นางพรฤดี  พลวัฒน์
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวญาณัฐฉรา  ชุนอื้อ
 
1. นางเยาวลักษณ์  สื่อสืบ
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง 8 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวปริมประภา  เดชเกิด
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวนัตธิพร  ด้วงจันทร์
 
1. นายพงศกร  ไพทูลย์
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวรรณโน
 
1. นายอารอปัน  หลงหัน
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.9 เงิน 8 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวนิศาชล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางภาวิดา  พรหมกุล
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวปณิดา  ทวนทอง
 
1. นางสาวรัศมี  อมวัง
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัญญา  ชูจิตร
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง
 
841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายพัทธนันท์  เนียมชูชื่น
 
1. นางสาวอนิษา  เหมทานนท์
 
842 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวณัฐฐิดา  โชติรัตน์
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
 
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวศุทธินี  กิจสวน
 
1. นายวิศิษฎ์  นาศรี
 
844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  หวนหุน
 
1. นายทวี  ทองขาว
 
845 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นเมือง
2. นายสัณหณัฐ  ตระการกิจนุกูล
 
1. นางนฤมล  จุทอง
2. นางนวลพรรณ  ศิริธรรม
 
846 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สงสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  กะจันทร์
 
847 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ด้วงช่อ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  เอียดจุ้ย
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
 
848 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายวรินทร  คลายกลิ่น
2. เด็กหญิงวาริน  สังข์เพ็ชร์
 
1. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
 
849 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงอัครมณี  ถิ่นนิคม
 
1. นางวีรดา  ฉุ้นย่อง
 
850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายธนกร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ
2. เด็กหญิงอมลวรรณ   ยวงทอง
 
1. นางจินดา  ทองอ่อน
2. นางศิรีรัตน์  คงช่วย
 
851 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษกรณ์  คู่อินทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิยมพร้อม
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นางวัชรี  คงศึก
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  หนูชุุม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลรังษี
 
1. นางสุขจิต  ศรีเปารยะ
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  สมหวังสกุลเลิศ
2. เด็กชายสรายุทธ  สงคราม
 
1. นางนิญาดา  ศุภศรี
2. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
 
854 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรุณา  ไตรบุญ
2. เด็กชายธาวิน  สุทธินนท์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนาสกุลเกียรติ
 
855 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงจิราณี  เหมือนชัย
2. เด็กชายสรวิศ  ดำรงวุฒิ
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
2. นางสาวรดา   ศรีสุข
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขาวสวย
2. เด็กชายปริวัตร  ขาวสุด
 
1. นายชรัญ  บูลการณ์
2. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายธนกฤต  กิตติบุญญาทิวากร
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชุมดี
 
1. นางเพ็ญสง่า  ฟ้องโห้ย
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงนุชรี  หมื่นหลัก
2. เด็กชายเทิดพันธุ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  เตียวปิยกุล
2. นายพิเชษฐ์  สมเขาใหญ่
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ณะสม
2. เด็กชายวราวุธ  ชะนะนาค
 
1. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
2. นางสาวจริยา  กุลวานิช
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์ภูเวียง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทวนดำ
 
1. นางกาญจนา  พิพัฒน์
2. นางสาวบุปผาทิพย์  ศิระจิตต์
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สิทธิชัย
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  พัชรภัทรพันธุ์
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์เกตน์แก้ว  ห่วงจริง
2. เด็กชายภาณุ  อินพูด
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงปวีนา  ประสมศรี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  คำธร
 
1. นางฬิลาศนี  ศักดามาศ
2. นางอัมพร  จุลบล
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะวะกะ
 
1. นางวรรณา  พิทักษ์ปกรณ์
2. นางเยาวลักษณ์  สื่อสืบ
 
865 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นรักษ์
2. เด็กชายทิวทัศน์  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นางกิติกานต์  พลรส
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงชนิตา  ขาวดี
2. เด็กชายธนโชติ  แซ่โค้ว
 
1. นายปราโมทย์  แกล้วกล้า
2. นางวราวรรณ  พรหมราช
 
867 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงทสมา  ชูใจ
2. เด็กชายภานุพงศ์  เอียดทวน
 
1. นางสาวศิริพร  อ่อนชื่นจิตร
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายธวัชชัย  อินทรวงศ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แป้นแก้ว
 
1. นางพิรยา  อ่อนเกลี้ยง
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายวีระยุทธิ์  ขันเงิน
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จงรักษ์
 
1. นางรัตนวดี  คงเอียด
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ซุ้มสั้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทสุวรรณ
 
1. นางพรฤดี  พลวัฒน์
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงชนิตตา  ไชยเดช
2. เด็กชายธีรภัทร  ปาระณะ
 
1. นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  สุนทราภัย
2. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  บุญถาวร
 
1. นางสาวปิ่นมณี  เซ่งฟัด
2. นางพรรณทุมา  เขตตะเคียน
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนิยะดา  ชัยสุข
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ล่องตี้
 
1. นางบุญศิริ  หอยสังข์
2. นางพานี  กิ่งเกาะยาว
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายธนาธร  พัฒนาโคกเคียน
 
1. นางสาวภาวีณา  วชิรโกศล
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายวัชรากร  พงศ์สกุล
2. เด็กหญิงอรดา  สุขกรี
 
1. นางนีรชา  ทับเที่ยง
2. นางพรพรรณี  ปัญจมาตย์
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชำนาญไมตรี
2. เด็กหญิงภัสสร  สุขมาก
 
1. นางพรรณี  ชนสูงเนิน
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตพร  ดำเกาะ
2. เด็กชายเสกศักดิ์  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวนิรมล  บุญเตโช
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปานพลอย
2. เด็กชายมณเทียร  ทองสอง
 
1. นายอาทร  เเย้มบริบูรณ์
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายพิชัย  สระทอง
2. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  เชื้อเพ็ชร
2. นางสราลี  เส็นฤทธิ์
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจตุรงค์  บุญขันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  แสงสว่าง
 
1. นางสุมาลี  ทองสุด
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายปวริศ  ศศิธร
2. นางสาวศุภมัทนา  สืบศักดิ์
 
1. นางเพ็ญสง่า  ฟ้องโห้ย
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวภรณ์วลักษณ์  สินไชย
2. นายสุภาภิวัฒน์  มณีนิล
 
1. นางจินดา  ทองอ่อน
2. นางศิรีรัตน์  คงช่วย
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายฐาปกรณ์  รักษารัก
2. นางสาวหทัยรัตน์  จันพุ่ม
 
1. นางดรุณี  จิตขาว
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายจารุธรรม  ชูตรัง
2. นางสาวปิ่นประภา  วินสม
 
1. นางสาวดวงดารา  สมบัติมาก
2. นางนฤมล  จุทอง
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธนะธิป  เชยชื่นจิตร
2. นางสาวพัชรี  โกเอี้ยน
 
1. นางนิดา  จินตนปัญญา
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายพาโชค  สง่างาม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นวนทอง
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นางวัชรี  คงศึก
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายศุภชัย  ธรรมโชโต
2. นางสาวเมทินีย์  สุเหร็น
 
1. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  เพ็งยิ่ง
2. นางสาวปัทมล  แก้งฉาง
 
1. นางวรรณา  พิทักษ์ปกรณ์
2. นางเยาวลักษณ์  ส่อสืบ
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวยอดขวัญ  กาญจนาสุวรรณ
2. นายสรวิศ  เที่ยงธรรม
 
1. นางกมลรัตน์  ทักษ์แก้ว
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายกันตวัจน์  วงศ์สัมพันธ์
2. นางสาวอาทิมา  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนาสกุลเกียรติ
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายปิยวัฒน์  ทองรักษ์
2. นางสาวอรอนงค์  สงมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทองแดง
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวเอราวรรณ  ชัยเริก
2. นายไอยการณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางกาญจนา  พิพัฒน์
2. นางสาวบุปผาทิพย์  ศิระจิตต์
 
893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวนิจจารีย์  ปูขาว
2. นายสิงหา  พนมรักษ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองเรือง
2. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
 
894 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายปฏิวัติ  วิศุภการ
2. นางสาวพัชวรรณ  ด้วงสุข
 
1. นางพรฤดี  พลวัฒน์
 
895 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวลักษิกา  เทพสุวรรณ
2. นายวรพงค์  ข่ายม่าน
 
1. นางสาวเจษภาภรณ์  พิชยมงคล
 
896 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวปาลิตา  แซ่เซียว
2. นายเกียรติการุณ  รามศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หวานพร้อม
2. นางอัมพร  จุลบล
 
897 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 12 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายกฤษดา  หนูวงษ์
2. นางสาวพิชชาพร  สุกใส
 
1. นางจรรยภัทร์  จันทโรจวงศ์
2. นางสาวนันทกา  จิโสะ
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวชัญญา  ศรีจันทร์ทอง
2. นายนิธิศักดิ์  ฟ้อนรำดี
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีจันทร์ทอง
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 9 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายจักรี  รามเทพ
2. นางสาวเรวดี  ทองดียิ่ง
 
1. นางสาวปิ่นมณี  เซ่งฟัด
2. นางพรรณทุมา  เขตตะเคียน
 
900 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายกฤษฎา  สิงจานุสงค์
2. นายรัตนากร  ชรินทราวุฒิ
 
1. นายปราโมทย์  แกล้วกล้า
2. นางวราวรรณ  พรหมราช
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวสุทธิดา  นาคประเสริฐ
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์มัด
 
1. นางนงลักษณ์  เตียวปิยกุล
2. นายพิเชษฐ์  สมเขาใหญ่
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 10 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวพันทิวา  โรจนไพบูลย์
2. นายอภิสิทธิ์  นิติธรรมรัตน์
 
1. นางวีรดา  ฉุ้นย่อง
 
903 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวดารารัตน์  กังงา
2. นายศิลป์ชัย  อุ้ยกิ้ม
 
1. นางบุญศิริ  หอยสังข์
2. นางพานี  กิ่งเกาะยาว
 
904 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวปาริฉัตร  ภักดีโยธา
2. นายภานุวิชญ์  ชูภักดี
 
1. นางดวงชนก  สองเมืองสุข
2. นางมัสยา  นาคเนนัย
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นายจักรพันธ์  รองพล
2. นางสาวจารุกัญญ์  กาญจนพรหม
 
1. นางสาวณัฐพร  นาเลื่อน
 
906 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 16 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายฐิตินันท์  จันทร์ทอง
2. นางสาวสุชาดา  แซ่ซ้อ
 
1. นางสาวภาวีณา  วชิรโกศล
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาววาสนา  ชูเกลี้ยง
2. นายอนันต์  รอดพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  เชื้อเพ็ชร
2. นางสราลี  เส็นฤทธิ์
 
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวอนุสรา  ไสสุข
2. นายอานิรุต  ไสลเเก้ว
 
1. นายอาทร  บริบูรณ์
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวธมลวรรณ  ดำรงวุฒิ
2. นายนครินทร์ศักดิ์  เต็มพร้อม
 
1. นางกุศล  นุ้ยผุด
2. นางสาวรดา   ศรีสุข
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  โพชสาลี
2. นางสาวสุณิสา  จันทร์ด้วง
 
1. นางสุขจิต  ศรีเปารยะ
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  จิตรว่องไว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โชคผอม
3. นางสาวพนิดา  นกแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  รัตนะ
5. นางสาวภัทรทิยา  เดิมหลิ่ม
6. นางสาวรักษ์สุดา  โชติสกุล
7. นางสาวศุทธิณี  ณ ถลาง
8. นางสาวสาริณี  คงอินทร์
9. เด็กหญิงอมิตา  พันธเกต
10. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เกื้อรอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ลุ้งบ้าน
2. นางสาววิจิตรา  สุทิน
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  เคี่ยมการ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวรัชดา  ร่างมณี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณบวร
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวแดง
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  เดชภักดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  หัสชัย
8. นางสาวสุดารัตน์  ไกรแก้ว
9. นางสาวสุรารักษ์  ไทยมิตรชอบ
10. เด็กหญิงอพัสณี  แกล้วกล้า
 
1. นายประพิศ  วงศ์วิชชากร
2. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
3. นางสาวหัถญา  ศิลปสงวน
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงชลดา  ทองเอียด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงเมือง
3. เด็กหญิงภาพัชร  หวานสนิท
4. เด็กหญิงวรรณกานต์   สุริวงศ์
5. เด็กหญิงสิริวัลย์  คงสง
 
1. นายภูมิปรัชญ์  อายุสุข
2. นายสุนทรวัฒน์  วิมล
 
914 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกนกลักษณ์  เก่งเศรษฐาพงษ์
2. นางสาวกวินทรา  แต้มประสิทธิ์
3. นางสาวจุติมา  เรืองฤทธิ์
4. นางสาวธวัลพร  ลี้เจริญ
5. นางสาวปวีณนุช  ภักดีชน
6. นางสาวรัตณา  รังศรี
7. นางสาวรัตติยากร  อินทร์นุ่น
8. นายศาศวัฒน์  สงไข่
9. นายศาสตราชัย  เกตุรัตน์
10. นางสาวอรพิมร  นาคช่วย
 
1. นางนิญาดา  ศุภศรี
2. นายเลอเกียรติ  บุญโชติ
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาวีกานต์  ไชยพงษ์
2. เด็กหญิงวีร์ชิตา  คงแก้ว
3. นางสาวศศิวิภา  ทองเอียบ
4. นางสาวสิริกมล  หนูเอียด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยศิริ
6. นางสาวอัมรัตน์  อ่อนอุไร
7. เด็กหญิงเจริญลักษณ์  นาคพล
8. นางสาวเนตรนภา  เดิ่มหลิ่ม
9. เด็กหญิงเหมือนฝัน  จวนแจ้ง
10. เด็กหญิงแพรทิพย์  แก่นอิน
 
1. นางดรุณี  จิตขาว
 
916 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 70.4 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแทน
2. นางสาวขนิษฐา  ช่วยพันธ์
3. นางสาวนฤมล  นะวะกะ
4. นางสาวปริฉัตร  ทองขวิด
5. นางสาวรัชนันต์  จาวิสูตร
6. นางสาวรัชนีกร  เจริญลาภ
7. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พลผอม
8. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนศรี
9. นายหนึ่งฤดี  รอดพล
10. นางสาวอัญชลี  แสนคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เชื้อเพ็ชร
2. นางสราลี  เส็นฤทธิ์
3. นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร
 
917 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติมา  คงเมฆา
3. นางสาวกุลวรา  แก้วน้อย
4. เด็กหญิงชนากานต์  ทองเสน่ห์
5. นางสาวชุติกาญจน์  แสงดี
6. นางสาวรุ่งไพลิน  จุลบุษรา
7. นางสาววิศรา  โรจนารัตน์
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มงชู
9. นางสาวสุดารัตน์  บุญศรี
10. เด็กหญิงแววมยุรา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  พวงทอง
2. นางสุนันทา  เลิศวิบูลย์ลักษณ์
 
918 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลวรรณ  ขวัญดี
2. เด็กหญิงกวีกานต์  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เอียดสงคราม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  นวนแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  เดชพิชัย
7. นางสาวศศิประภา  จันดี
8. นางสาวหทัยชนก  จิตขวัญ
9. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ปุริมา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลิ่มวัน
 
1. นางธนวรรณ  สุวิชาวรานนท์
 
919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกัตติกมาส  เพ็งพอรู้
2. นางสาวนริศรา  ปลงใจ
3. นางสาวรัชนก  จันทร์ทิพย์
4. นางสาววันเพ็ญ  ใหม่สุด
5. นางสาววิยะดา  รักซ้อน
 
1. นางสาวศณีณาถ  แซ่ตัน
 
920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงกรรณทิชา  กลิ่นเพชร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปิ่นสวัสดิ์
4. นางสาวพวงผกา  จิตราวุธ
5. นางสาวรุ่งนภา  ชัยเพชร
6. เด็กหญิงวรรณวลี  รอดคืน
7. นางสาวอุไรวรรณ  ผอมปิด
8. เด็กหญิงเกศรา  กาญจนพรหม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สงบุตร
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เรือนแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ช่วยทอง
3. นางสุจินดา  น้ำผุด
 
921 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันจ่าง
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เพชรศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยศิริ
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ยมรัตน์
5. เด็กหญิงนภาพร  เพชรศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปานตะวัน  เพ็งเซ่ง
7. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงเหลือ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทวิสุวรรณ
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เส็นฤทธิ์
10. เด็กหญิงวนิดา  บุญมา
11. เด็กหญิงวิมลศิริ  พรหมสังข์
12. เด็กหญิงสาธิยา  มิตรเดช
13. เด็กหญิงอมรา  รัฐกาล
14. เด็กหญิงเคียงดาว  ชุมฤทธิ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตราชู
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นายชัยสิทธิ์   ถาวรอนุมาศ
3. นางสาวแอเสาะ  อาลีมามะ
4. นางสาวโนรฮีดายะห์  กาโฮง
 
922 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์โสม
2. นางสาวจิราวรรณ  สุขการ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กายเพ็ชร์
4. นางสาวชมภัทร  อุปพงษ์
5. นางสาวนิสา  สามารถ
6. นางสาวบุษรา  ทองศรี
7. นางสาวพรจุฬา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงวิชญาพร  น้อยสมวงศ์
9. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงแก้ว
10. นางสาวสิรินาถ  ส่งกิจ
11. เด็กหญิงสุจิตรา  จินกระวี
12. นางสาวสุดารัตน์  เทพพูลผล
13. นางสาวสุภัสสรา  จีนประชา
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เจี้ยว
15. นางสาวอรวรรณ  ช่วยหนู
 
1. นางสาวชรินทร์รัตน์  ศรีจันทร์ทอง
2. นางดุษฏี  นคราวงศ์
3. นางพัชรีย์  ลันดา
4. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
923 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  นุ่นสงค์
2. นางสาวจริยา  ทองอินทร์
3. นางสาวชฎาพร  ชูศรีเพชร
4. นางสาวปัทมา  แก้วฉาง
5. นางสาวพนัชกร  สุวรรณโรจน์
6. นายพีรพัฒน์  ด้วงแก้ว
7. นายยุทธพิชัย  ชุมแก่น
8. นางสาวรัชดาภรณ์  หาดสุด
9. นายวรพงศ์  แซ่เฉี้ยง
10. เด็กหญิงวรรณวิภา  เพ็งยิ่ง
11. นายศราวุธ  พรมสังข์
12. นางสาวศลิษา  ไชยแก้ว
13. นายสราวุธ  ประทุมวัลย์
14. นางสาวเกตน์นิภา  ศรีเกตุ
15. นางสาวเมทินี  แก้วพิทักษ์
 
1. นางนิตยา  กังแฮ
2. นางสาวเบญจวรรณ  นะวะกะ
3. นายไพสิฐ  รอดสุด
4. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
924 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รองยาง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  กัลยาณคุณากร
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงจิรดา  คงวัฒนานนท์
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ขวัญทอง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชูสังข์
7. เด็กหญิงธนพร  พันธ์รอด
8. เด็กหญิงน้ำฝน  เพชรรัตน์
9. เด็กหญิงภักดิ์ดินันท์  เพชรสุก
10. เด็กหญิงมธุรศ  คงเลิศ
11. เด็กหญิงมิ่งกมล  สงนวน
12. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใจแข็ง
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  สมุทวงศ์วิริยะ
14. เด็กหญิงสิริกร  ณ นคร
15. เด็กหญิงไอลดา  กล่ำพารา
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
3. นางสาวสุพร  สินธพรัตนะ
4. นางเบญจมาศ  จันวดี
 
925 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงจิตอัปสร  ชำราญ
2. เด็กหญิงธนัชชา  ฤทธิ์รักษ์
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  ขันชู
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรทอง
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ขุนวิเศษ
6. เด็กหญิงพรรณผกา  ยอดไทร
7. เด็กหญิงพัชรนันท์  บรรณกิจ
8. เด็กชายภีม  ตันวโรภาส
9. เด็กหญิงมณตกานต์  รอดจบ
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒศรี
11. เด็กหญิงรนรดา  แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงวรารัตน์  ผกาแก้ว
13. เด็กหญิงวริศรา  ธนะภพ
14. เด็กหญิงสมัชญา  แซ่ทั่ง
15. เด็กหญิงสุปวีณ์  ชูเศษ
 
1. นายนรินทร์  วัฒนบัญชา
2. นางวาสนา  อ่อนพูล
3. นางสุจิตรา  อัตโถปกร
 
926 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตวิวัฒนาพงศ์
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยมล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สวัสดิกุล
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
927 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายริษณุพงษ์  อิทธิสัน
2. เด็กชายศิวกร  ศรีพุทธคุณ
3. นางสาวอภิญญา  แซ่กั้ง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
928 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงนนทิรัตน์  เทพสุทธิ์
2. เด็กชายปิยพันธ์  ลีลาวัฒนาพงษ์
3. เด็กชายสุวิชา  เนียมชู
 
1. นางชุติมา  ศึกษา
2. นางสายหยุด  สอนประภา
 
929 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายธาราพงษ์  ชูชื่น
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขลิ้ม
3. เด็กชายเทพพัฒนา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสาคร  ขันชู
 
930 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงพฤษภา  บางเหรียง
2. เด็กหญิงสายเพชร  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงสุทัตตา  เกาะกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำแหง
2. นางอุไรวรรณ  เลอเลิศวิเชียร
 
931 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวณัฐลินี  ศรีประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ปุยผล
3. นางสาวฟาริดา  หมาดนุ้ย
 
1. นางกัลยรัตน์  ฤทธิเดช
2. นายวิรัตน์  แสงสอน
 
932 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุวรรณประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัฐนรี  ชุมเชื้อ
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทับวุ่น
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
933 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ติ้นอ๋อง
2. เด็กหญิงผณินทรา  ตี้ฮ้อ
3. เด็กหญิงศตกมล  สุทธิธรรมานนท์
 
1. นางสาวสุพร  สินธพรัตนะ
2. นางอารี  ลิ่มสุวรรณ์
 
934 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนพรศิริกุล 1. นางสาวจิราพร  หามหละ
2. นางสาวรัตนพร  ทองรักษ์
3. นางสาวสุตานันท์  จิตพันธ์
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นายธนาวุธ  คงเอียด
 
935 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสียงเส้ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รอดกอ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ช่วยมี
 
1. นายณัฐยะ  สืบสุข
 
936 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงมุกดา  สิงห์อินทร์
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
937 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวธัญทิพ  แซ่เขา
2. นางสาวลัทธพร  จริยสันติธรรม
3. นางสาวสุรีรัตน์  ช่วยช่วง
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสมนึก  ผอมเซ่ง
 
938 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกุญจนาท  ง่วนสน
2. นางสาวนัยนา  มูลวงศ์
3. นางสาวเมทะวดี  จันทร์แจ้ง
 
1. นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง
2. นายสุทธิรัตน์  เสนีชัย
 
939 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวนาตยา  เจริญฤทธิ์
2. นางสาวศศิประภา  เอ้งฉ้วน
3. นางสาวสุดารัตน์  พิชัยรัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  เลอเลิศวิเชียร
2. นายไกรสร  ศรีสว่าง
 
940 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายชลกร  บุญโชติ
2. นางสาวพันณิตา  สว่างมณี
3. นายเสฎฐวุฒิ  ยิ้วเหี้ยง
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
941 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายกฤษณะ  สีเกื้อ
2. นางสาวมาริธา  ล้วนดี
3. นางสาวเพชรฤทัย  ชัยเพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เจริญสุข
 
942 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤษณะ  ใจทหาร
2. นางสาวศรีปัญญา  ชัยเพชร
3. นางสาวศิริพร  สินอ่อน
 
1. นายสุรชัย  คงบางยาง
2. นางเบญจมาศ  จันวดี
 
943 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวนิชาพัชร์  สมาธิ
2. นางสาววันวิสาข์  ทวิสุวรรณ
3. นางสาวอรทัย  กายฤทธ
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นางสาวสุรินดา  ควนวิไล
 
944 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ชลหาญ
2. นางสาวปัทมาพร  พานแสง
3. นางสาววราภรณ์  ชูกระชั้น
 
1. นายวัยวุฒิ  พระคง
2. นายเรวัตร  ชุมนุมเศษ
 
945 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายวิทยา  ควรวิไลย
2. นางสาวศุภนิดา  เอียดตรง
3. นางสาวสุภารัตน์  สังขาว
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
946 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสภัณณา
2. เด็กชายรัตนกร  พากเพียร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
947 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจุวัยดี้  ชมเช้า
2. เด็กหญิงสิรามล  ช่อเส้ง
 
1. นายชัยยศ  พุฒนวล
2. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
 
948 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายจิณณวัตร  เสกสรรสุคติ
2. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวบุษยา  สัตถาภรณ์
2. นายศุภฤกษ์  จันทวี
 
949 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญฐณา  ขวัญหวาน
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  จิตร์สุวรรณ
 
1. นายธันวา  สิงห์อินทร์
 
950 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศริญา  วิลันดาโสภณ
2. นายอรรถสิน  บุญถาวร
 
1. นายธรรมศักดิ์  พันธ์อภิวัฒน์
 
951 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ตู้ดำ
2. เด็กหญิงมัรดียะห์  ติงหงะ
 
1. นางอุไรวรรณ  เลอเลิศวิเชียร
2. นายไกรสร  ศรีสว่าง
 
952 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงจำปี  ศรีโภคา
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  ยอดทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ช่วยสุข
2. นายภูไท  พุทธศิริ
 
953 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวภัสสร  สุขมาก
2. นายอัมรินทร์  อินทร์ช่วย
 
1. นางพรรณี  มณีสะอาด
2. นางอุษา  ภัติศิริ
 
954 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนดรุโณทัย 1. นายทฤษฎี  พรมบังเกิด
2. นางสาวสุทธิดา  ส่งศรีจันทร์
 
1. นางสายหยุด  สอนประภา
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายทัศน์พล  จันทร์จารุกุลกิจ
2. เด็กหญิงพรรณรมน  จิตร์พาณิชย์
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นางสาวสุกัญญา  แว่นประดิษฐ์
 
956 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเบศร์  บุญโยม
2. นางสาวสิริมล  นวลนาค
 
1. นายปราโมทย์  ศรีนิ่ม
 
957 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา  รอดรักษา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หมันหมิ่น
 
1. นางประไพ  มณีรัตนวรกุล
2. นายวินัย  ดำไสย
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาววิวรรณ์รัตน์  เยาว์ดำ
2. นางสาวสกุลทิพย์  ทิพย์กองลาศ
 
1. นางจรวยพร  ยงประเดิม
2. นายวีระยุทธิ์  รักษาศรี
 
959 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จาวิสูตร
2. เด็กหญิงพรรณวิสา  ชัยศิริ
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
960 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
2. เด็กหญิงอุมาวรรณ  นุ่นสง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เจริญสุข
2. นายลาภ  คลังธาร
 
961 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงชลนที  ทาหาญ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  หนูช่วย
 
1. นายวีระพันธ์  ภิรมย์บัว
 
962 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจักริน  ช่อเส้ง
2. เด็กหญิงสุจินันท์  จุฬาวิทยานุกูล
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายอนันท์  หมาดแดหวา
 
963 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกานต์วดี  เรืองเดช
2. เด็กหญิงสุมิดา  ช้างขาว
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
 
964 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกีรติ  เปาะทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  เกิดควน
 
1. นางอารี  ลิ่มสุวรรณ์
2. นางเบญจมาศ  จันวดี
 
965 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายิกิตติพงษ์  ขิกขำ
 
1. นายวิสูตร  คงเพิ่ม
2. นางสาวสุกัลยา  ปานช่วย
 
966 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สอสืบ
2. เด็กหญิงสุธัญญา  เกื้อลาว
 
1. นายทรงลักษณ์  สุทธิพันธ์
2. นายเบ็ญจะ  สุขสวัสดิ์
 
967 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุณา  คีรีรักษ์
2. เด็กหญิงอัจราภรณ์  สุระบำชาตรี
 
1. นายสำพรรณ์  หนูเซ่ง
2. นางสาวเจนจิรา  ทองคำ
 
968 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวดี  นาคเล็ก
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  เพ็งผอม
 
1. นายพรชัย  พลประสิทธิ์
 
969 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปานพลอย
2. นางสาวรยาณี  บุญเเก้ว
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์เมือง
 
970 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มะลิเผือก
2. เด็กชายพงศกร  สุขศรีโรจน์
 
1. นายจารุวัฒน์  สุวรรณสุทธิ์
 
971 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา    
972 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาววธูสิริ  จูประทานสุข
2. นายไกรวงศ์   โตทับเที่ยง
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
973 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นสุคน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สุขด้วง
 
1. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์โถ
 
974 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายณัฏฐวิวัฒน์  ดำมีศรี
2. นางสาวสิรามล  รอดพิบัติ
 
1. นางจรวยพร  ยงประเดิม
2. นายวีระยุทธิ์  รักษาศรี
 
975 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวภานุชนารถ  เเก้วศรีมล
2. นางสาวเมธาวี  ถนิ่มกาญจน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์เมือง
 
976 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  บวชชุม
2. นายอภิสิทธิ์  คีรีรัตน์
 
1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง
2. นายสมนึก  ผอมเซ่ง
 
977 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายฉันทพล  เก้าเอี้ยน
2. นายพิเชษฐ  ชัยเพชร
 
1. นายสุรชัย  คงบางยาง
2. นางเบญจมาศ  จันวดี
 
978 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีสุข
2. นางสาวนฤมล  จิ้วกาย
 
1. นางพรรณี  มณีสะอาด
2. นางอุษา  ภัติศิริ
 
979 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายชนินทร์ฤทธิ์  สิงหวัฒนศิริ
2. นายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นายเจษฎา  หมวดแดหวา
 
980 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  ดำเอียด
2. นายถนัดกิจ  อ่อนรู้ที่
 
1. นายสำพรรณ์  หนูเซ่ง
2. นางสาวเจนจิรา  ทองคำ
 
981 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มอบพิจิตร
2. นางสาวณัฐนิช  ทับทิม
 
1. นายยุทธชัย  แก้วสารทอง
2. นายศักย์สรณ์  วรรญรัศมี
 
982 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นายพันยา  ขวัญแก้ว
2. นางสาววราพร  หะเทศ
 
1. นายนิคม  แก้วพิทักษ์
 
983 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาววรัมพร  สุทธิคณะ
2. นางสาวหทัยรัตน์  คงชาย
 
1. นายลาภ  คลังธาร
2. นายไกรสร  สารสิทธิ์
 
984 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกานวศรี  สุขขี
2. นางสาวจุฑารัตน์  โชติพันธ์
 
1. นางชนกพร  สิกขาจารย์
 
985 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกาญจนา  หลังเจะนุ้ย
2. นางสาวณัฐชา  เพชรคง
 
1. นายชัยยศ  พุฒนวล
2. นายชัยวัฒน์  ใจกระจ่าง
 
986 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยยอด 1. นายนนท์นที  สุขเรือง
2. นางสาวภาวิณี  ระกา
 
1. นายวรวรรณ  เพ็ชรฤทธิ์
 
987 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวนนทินี  ไชยสงคราม
2. นางสาวบุษรินทร์  ด้วงแก้ว
 
1. นายไฟซ้อล  มูลทรัพย์
 
988 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวชาลิณี   รักเหมือน
2. นางสาวพรรณกาญจน์  ชุมหนู
 
1. นายทรงลักษณ์  สุทธิพันธ์
2. นายเบ็ญจะ  สุขสวัสดิ์
 
989 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวทิยานันท์  เจี้ยนเซ่ง
2. นางสาวอลิฐา  รัตนะ
 
1. นายเขมกร  ศรประสิทธิ์
 
990 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวภัทราวดี  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไพรดำ
 
1. นายดำรงค์  บุญเมือง
 
991 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวชญานิศ  สุโสะ
2. นางสาวศญามล  ยิ้มย่อง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำแหง
2. นางอุไรวรรณ  เลอเลิศวิเชียร
 
992 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายจักรพงษ์  อินพรม
2. นางสาวภัชราภรณ์  เพชรพัว
 
1. นายชวลิต  เพชรรัตน์
2. นายประวิทย์  คำศรี
 
993 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฐติกานต์  รังษี
2. นางสาวหทัยชนก  ทองเหมือน
 
1. นายวิสูตร  คงเพิ่ม
2. นางสาวสุกัลยา  ปานช่วย
 
994 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงรวิสรา  เทพสิงห์
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสรา  ยงประเดิม
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
995 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองเดช
2. นายวรรณธัช  ดวงมาก
3. เด็กหญิงวิภาดา  ทองหอม
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธ์
2. นายใจเย็น  พรมชู
 
996 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายขจร  วิจิตรพันธุ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  นุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ไพรดำ
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
997 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวลลิตวดี  คิ้วนาง
2. นางสาววสุมา  จันทร์ทวีกูณ
3. นางสาววัลลภา  สิ้มใต้ยิ้น
 
1. นายวัลภา  ไกรเทพ
 
998 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวบุษกร  พรหมมี
2. นางสาวปวีณา  หนูเหมือน
3. นายมนต์ชัย  จันทร์พุ่ม
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
999 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วฉาง
2. เด็กชายอนุรักษ์  จิครบุญ
3. เด็กชายอภิชาติ  มากชัย
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1000 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกรรวี  ช่วยกูล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิ้มสุข
3. เด็กชายปิติกร  เวชยันต์
 
1. นายชวัช  ปานทุ่ม
 
1001 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอารยา  หาบหา
3. เด็กหญิงโยษิตา  เกาะสมัน
 
1. นางสาวสนธยา  คงสิน
2. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
1002 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิรินาฎ  คงผลาญ
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  นวลนาค
3. เด็กชายสุทิพงศ์   ชูแสง
 
1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
 
1003 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงชไมพร  บุญมี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงสุนิตา  มณีศรี
 
1. นางสาววิยดา  รักษ์พงศ์
 
1004 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติภร  แสงจันทร์
2. เด็กชายฤทธิเดช  เนียมเกตุ
3. เด็กหญิงอรชุดา  กัณฑ์แก้ว
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1005 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชูกะหลี
2. เด็กหญิงภาวดี  ทองเอียด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองขวิด
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1006 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วรอด
2. เด็กชายธนกฤต  สุดใจ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  มิ่งแก้ว
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1007 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา   เลียเห้ง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อภิชัยคำ
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1008 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงมุทิตา  เรืองราษฎร์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชุมนวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีเบา
 
1. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
1009 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงธัญยาลักษณ์  กะหมายสม
2. เด็กหญิงมาริสา  วาระรักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วรอด
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1010 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชาดา  อุทัยรังษี
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ดีเหมือน
 
1. นายทวิธเชต  เดชอรัญ
2. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
1011 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายธาวุฒิ  คงเส็ม
2. เด็กหญิงพีระยา  ภัสระ
3. เด็กหญิงสุปราภาดา  มณีนวล
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1012 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ระฆังทอง
2. เด็กหญิงสุธินี  แดหวา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองหนัก
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1013 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงพรจรัส  ระยา
2. เด็กหญิงพิมพ์จิต  พึ่งพานิช
3. เด็กหญิงอธิปัตย์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสมใจ  ภัติศิริ
 
1014 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คงเกิด
2. นางสาวขนิฐษา   เเซ่ลี่
3. นางสาวเจนริษา  เเสงดำ
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1015 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ    
1016 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชนัษธิการณ์  ปริสุทธิกุล
2. นางสาวชนัษธินันท์  ปริสุทธิกุล
3. นางสาวพิชญ์สินี  นิลวงศ์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1017 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เสนจาง
2. นางสาววรัญญา  ชูเพ็ง
3. นางสาวอริศรา  ขันแกล้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์
 
1018 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวดาริกา  แส้ส้อง
2. นายนิพนธ์  ขาวดี
3. นางสาวเจนจิรา  พลแสง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1019 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกุสุมา  กูมุดา
2. นางสาวพัชราพร  แก้วกล่ำ
3. นายอมรพันธ์  ธนูศิลป์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1020 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวญาดาวดี  แท่นมาก
2. นายอดิศร  เปาะทอง
3. นายโชคชัย  บุญเกื้อ
 
1. นายชวัช  ปานทุ่ม
 
1021 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  อ่อนยิ่ง
2. นางสาวศรัญญา  แดงกระจ่าง
3. นางสาวสุมาลัย  กวางทวาย
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1022 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธวัลรัตน์  ชลากรทรัพย์กุล
2. นางสาวปาลิดา  วุ่นคง
3. นางสาวปาลิตา  อุ่นคง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
1023 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวจุไรวรรณ  พลประสิทธิ์
2. นางสาวชนิตา  กำไรรักษา
3. นางสาวเพชรรัตน์  ช่วยแท่น
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1024 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทักุถาม
2. นางสาวศุทธภา  เพชรสุทธิ์
3. นางสาวสิทธินี  ชีวจตุภัทร
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1025 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวธัญลักษณ์  อรัญวารี
2. นางสาวสิรภัทร  หุ้นย่อง
3. นางสาวแก่นจันทร์  ชุมดี
 
1. นายคำรพ  สุนทรนนท์
 
1026 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สมสู่
2. นายคติชาติ  ทองบัว
3. นางสาวภาขวัญ  ชูศรี
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายใจเย็น  พรมชู
 
1027 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนา  บัวผัน
2. นางสาวกาญจนา  สิทธิการ
3. นางสาวเนติวรรณ  เต่าจีน
 
1. นายวิศิษฐ์  ศรีศักดา
2. นายเกรียงไกร  ช่วยตระกูล
 
1028 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายนนธวัฒน์  ยอดทอง
2. นางสาวศรสวรรค์  ช่วยสุวรรณ
3. นางสาวเกวลิน  จิตรไพศาล
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1029 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวนลพรรณ  นามเมือง
2. นายนิวัฒน์  อ่อนไหว
3. นางสาวปาลิตา  โปเซี้ยว
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1030 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานันท์  รอดสุด
 
1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
 
1031 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวเวธกา  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1032 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ชู
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
1033 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงอรสุดา  ภักดีเทพ
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1034 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ดำรงวิถีธรรม
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
1035 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  ก้องสกุล
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
1036 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยา  หมื่นรัก
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1037 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงสุภาพร  มากชู
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1038 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงการะเกด  วังกุลางกูร
 
1. นายสมใจ  ภัติศิริ
 
1039 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แต้มประสิทธิ์
 
1. นางสาววันดี  สีฉ้วน
 
1040 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายวรวิชญ์  พลพัง
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
1041 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายสหรัฐ  สิทธิเม่ง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1042 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เเก้วมี
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1043 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1044 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนุพงษ์   เทพสุวรรณ
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1045 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1046 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายเดชดำรง  คตรัตน์
 
1. นายสมพร  ทองบริบูรณ์
 
1047 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัลยา  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
1048 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายวุฒิไกร  พงษ์แพทย์
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธ์
 
1049 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงมลฑกาญจน์  เดชเกิด
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
1050 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงอัญธิฌา  เพชรชะ
 
1. นายชวัช  ปานทุ่ม
 
1051 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวศุจีมาศ  ชัยทอง
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1052 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวคัคนะ  เพชรสุทธิ์
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
1053 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอุทัย  ธรรมตลอด
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1054 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ถ่ายพงษ์
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1055 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวอลิษา  ลายทิพย์
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
1056 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอินทุอร  จีนช่วย
 
1. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
 
1057 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาววนิสา  ฉุ้นย่อง
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1058 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขวัญทอง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
1059 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวไปรวิภา  พยัคฆพันธ์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1060 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวเกศรินทร์  อภัยพงษ์
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1061 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวประกายดาว  ธรรมศักดิ์
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1062 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวปรียา  ทองฉ่ำ
 
1. นายเอกชัย  ชูประสิทธิ์
 
1063 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวยุพิน  ปิ่นทองพันธ์
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
1064 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวเมธาวี  หนูเศษ
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
1065 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายนิพนธ์  รักชู
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
1066 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวนันทวรรณ  สงรักษา
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1067 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายปวัน  สุนารักษ์
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1068 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สอนนุ้ย
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1069 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ    
1070 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
1071 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สุนาเสวีนนท์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1072 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอียดมิ่ง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1073 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  เมืองสุข
 
1. นางสาวดวง  อุทัยวรรณพร
 
1074 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงวาทิณี  สงสุวรรณ
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
1075 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวพรทิพย์  สิทธิ
 
1. นายประภาส  คงรักที่
 
1076 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชยุดา  หยูจีน
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1077 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คงสง
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
1078 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงนุชรี  รักแหลมแค
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1079 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรศิริกุล    
1080 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    
1081 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ    
1082 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม    
1083 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชโลชา  เกตุงาม
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1084 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายไกรเทพ  ลัทธิภิรมย์
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1085 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวปาริชาต  เปาะทอง
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1086 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ชูชื่น
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1087 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายชาติภูมิ  ชูทิ่ง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1088 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวธนาภรณ์  สรรเพชร
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1089 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวเกตุณิกา  ถ่วนนอก
 
1. นายสมโชค  จิตรสิงห์
 
1090 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิดา  ใจตรง
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1091 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวหงส์นภา  ลิ่มวัน
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
1092 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร    
1093 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงขวัญตา  แดงอิด
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
1094 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายสุทิต  ศักดิ์รักษ์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
1095 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวกชกร  ณ ระนอง
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1096 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ผาสุข
 
1. นางสาววิยดา  รักษ์พงศ์
 
1097 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ภัทรรัตนกุล
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1098 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ชูทอง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1099 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงมณีนุช   ผดุงเศรษฐกิจ
 
 
1100 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  พรหมมา
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1101 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  สิทธิศักดิ์
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1102 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมมี
 
1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
 
1103 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา    
1104 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    
1105 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวขวัญชนก  แซ่อิ๋ว
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1106 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1107 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพิมพ์เพชร  ทรัพย์คูณทวี
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1108 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  อ่อนยิ่ง
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1109 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวศศิพร  จินดาวงศ์
 
1. นางสาววิยดา  รักษ์พงศ์
 
1110 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวสกายตา  สงเสือ
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1111 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวภัทรวดี  ไชยภักดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
1112 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นายระพีพัฒน์  กาญจนพรหม
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
1113 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวนภาภรณ์  ใสสุข
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1114 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปุณยนุช  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1115 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวสุรีรัตน์  แซ่แต้
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1116 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวประกายวรรณ  อาญาเมือง
 
1. นายวิศิษฐ์  ศรีศักดา
 
1117 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาววันวิสา  สังขวงศ์
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
1118 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดรุโณทัย    
1119 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพรชนิทร์  ชุมทอง
2. เด็กชายอิสระภาพ  สุดกิจ
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายสดุดี  สังขมณี
 
1120 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายทิวา  นานช้า
2. เด็กชายปิยะราช  เพชรศรีจันทร์
 
1. นายสุกิตติ์  กูมุดา
2. นายเจริญ  ปานแก้ว
 
1121 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสอาด
2. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1122 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  ดำคง
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1123 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พลวัฒน์
2. เด็กชายธนาธิป  แสงคำ
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1124 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองขวิด
2. เด็กชายอภิสิทธ์  งามแข
 
1. นายชวัช  ปานทุ่ม
 
1125 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกอร  แหมะหวัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพเรือง
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1126 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายนภดล  ขวัญศรีสุทธิ์
2. เด็กชายอนิคม  ดีเบา
 
1. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
1127 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกชกร  ช่วยชะนะ
2. เด็กชายชลิต  ศรีคง
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1128 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายพิทยา  หมื่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุวิชดา   มณีนวล
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1129 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  สีทองเที่ยว
2. เด็กหญิงนัฎฐา  ชั้นสกุล
 
1. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
 
1130 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  ถนิ่มกาญจน์
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1131 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  เพ็งเซ่ง
2. เด็กหญิงปัทมาพร  นุ่นสงค์
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1132 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพันธ์เครือ  ชูเชิด
2. เด็กหญิงเกศสุดา  งูตูล
 
1. นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์
 
1133 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก  พุฒทอง
2. เด็กหญิงอาทิตญา  ฉิมา
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1134 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพร   จันด้วง
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
1135 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายตะวัน  สุขขี
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1136 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายจิรกิตต์  จันทร์ดี
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1137 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอสัมภินกุล
 
1. นายสมใจ  ภัติศิริ
 
1138 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยขันธ์
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1139 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนเดช  หอยบาง
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธ์
 
1140 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายรัฐนันท์  ปิยะปานันท์
 
1. นายธนาเดช  จิตเที่ยง
 
1141 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายธงทอง  หนูแป้น
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1142 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวรดามณี  ผอมถึง
 
1. นายประภาส  คงรักที่
 
1143 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงโอบบุญ  อินทรักษ์
 
1. นางรัตน์สณีย์  จรัสรัตนเศวต
 
1144 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงบงกช  คนเที่ยง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1145 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายสุธรรม  หนูแก้ว
2. นายสุธรรม  หนูแก้ว
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
 
1146 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนกฤต  สันขาว
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1147 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองแก้ว
 
1. นายจักรวัชร  จันทรจิตจิงใจ
 
1148 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสหภาพ  โพธิ์ปลอด
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
1149 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์ลภา  นวนนุ่น
 
1. นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์
 
1150 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวชลรัตน์  เรืองนุ้ย
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1151 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กชายนันทกร  หยังหลัง
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
1152 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหม่นแก้ว
 
1. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
1153 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  รอดสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศ  ไทรงาม
 
1154 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ดำเอียด
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1155 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ์  ขุนรักษ์
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
1156 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพรหมพร  คงเสรีนนท์
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
1157 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายธนวัฒน์  แซ่ตั้น
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1158 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไกรสิน
 
1. นายสมโชค  จิตรสิงห์
 
1159 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  ผลฟูตระกูล
 
1. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
 
1160 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายทยากร  ศุภรานนท์
 
1. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1161 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวมันตรินี  เลื่อนแก้ว
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
1162 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายนิพนธ์  รักชู
 
1. นายมานพ  เพชรฤทธิ์
 
1163 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายณัฐวัตร  พันธรัตนสงคราม
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
1164 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวพิมพ์ผกา  อินทร์คง
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
1165 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวเวธกา  ไกรเทพ
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
1166 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายพงศภรณ์  นวลแก้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์
 
1167 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นายปฎิวัติ  รักษาศรี
 
1. นายชุติ  สังขศรี
 
1168 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธีราภรณ์  จริงจิตร
 
1. นายพิชิตพงษ์  ทวีตา
 
1169 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายอนุสรณ์  บัวทอง
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1170 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายสรศักดิ์  แก้วเกิด
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1171 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกิตติชัย  ทองบัว
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
1172 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายชัยวิชิต  แสงจันทร์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1173 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวปิ่นรัตน์  ธนะภพ
 
1. นายสมใจ  ภัติศิริ
 
1174 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ    
1175 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง    
1176 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโยงวิทยาคม    
1177 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์    
1178 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์    
1179 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายภูธน  พลอินทร์
2. นายสรธร  คงเมคา
3. นายเสฏฐวุฒิ  ชุ่มเพ็ง
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1180 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  เยาว์ดำ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  นวนศรี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ด้วงเรือง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1181 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมหนู
2. เด็กชายนิติธร  คงขำ
3. เด็กชายปิยพงษ์  สมบัติทอง
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1182 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายธราดล  กลับใหม่
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ประสงค์แสนสุข
3. เด็กชายแมนพงษ์  เพชรหิน
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
1183 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทยา 1. นายณัฐดนัย  จิตรขวัญ
2. นายภาณุพงศ์  เกิดดี
3. นายศักรินทร์  นวลพงศ์
 
1. นางสาวสนธยา  คงสิน
2. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
1184 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา    
1185 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายจิรวัฒน์  ดำศรี
2. นายบุญรอด  ทองเถา
3. นายเศกสรรค์  ศรีหมาน
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
1186 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายฐปกรณ์  กันตังกุล
2. นายณโรดม  ลบเลือน
3. นายอมรเทพ  ปูขาว
 
1. นายชาติชาย  ทับทิมทอง
2. นายเอกพงษ์  เชื้อเพ็ชร
 
1187 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกฤตเมธ  อุตสาหะ
2. นายศึกษิต  จันทรัตน์
3. นายสิปปนนท์  วัณจเอก
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
1188 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายธนชัย  เงินสมทอง
2. นายมนตรี  พูดเพราะ
3. นายอรรถพล  สัจกุล
 
1. นายสมพร  ทองบริบูรณ์
 
1189 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายภาคินัย  ทองหนัน
2. นายสิทธิพร  ศรีคง
3. นายเจษฎา  ดับพันธ์
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
1190 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายกฤษดา  จาวิสูตร
2. นายกิตพงศ์  ชูทิ่น
3. นายธันญะ  ทองเกลี้ยง
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
1191 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์แจ้ง
2. นายธัณธวัฒน์  รักจันทร์
3. นายมงคล  อุ้ยฮ่าย
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
1192 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวธนิชภรณ์  ลิ่มอรุณ
2. นายมนต์เทพ  มุสิกะรังษี
3. นายศิวทรรศน์  สัมพันธรัตน์
 
1. นายอรณพ  จันทภาโส
 
1193 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1194 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายวรเทพ  ท่าจีน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1195 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายเจียระไน  รัตนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1196 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายบงกช  ทองย้อย
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1197 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงรังสิมา  คงบัน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1198 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  รองเดช
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
1199 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสธิณา  ยิ่งขจร
 
1. นายเอกชัย  สงด้วง
 
1200 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  รองเดช
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
1201 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1202 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทองฤทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  จิตรบุญ
 
1203 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1204 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1205 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปานฤดี  เจนพาณิชย์วงศ์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1206 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
1207 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นายเฉลิมพล  พลฤทธิ์
 
1208 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
4. นายกษิดิศ  ช่วยเมือง
5. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
6. นายจริม  กัลยาศิริ
7. นางสาวจุฑารัตน์  แก่นเมือง
8. นายจเรวัฒน์  มณีขวัญ
9. นางสาวฐิติมา  ยอดรักษ์
10. นายณรงศ์ชัย  สินธุ์ประจิม
11. เด็กชายณัฐวุติ  สินปัญญาสิริ
12. นายทศพล  พจน์สมพงศ์
13. นายธนวัฒน์  ภูพันธ์ทวีพงศ์
14. นายธนากร  เสนีย์
15. นายธีร์ธวัช  ชิตชลธาร
16. นางสาวนงคราญ  แซ่หลี่
17. นายบราซิล  ทองชนะ
18. เด็กหญิงรวินันท์  หิรัญวิริยะ
19. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
20. นางสาวฤทัยรัตน์  ศักดิ์รัตน์
21. นายวรกานต์  สองเมือง
22. นายวรพล  เซ่งเอียง
23. นางสาววาสนา  บำเรอจิตร์
24. นายวิรชัย  อั้นจุ้ย
25. นายศราวุธ  พรมนิตย์
26. นายสราวุธ  เต็งรัง
27. นายสิทธิศักดิ์  เป้าทอง
28. นายสิปปนนท์  ศรีสกุล
29. นายสิริชัย  ขุนสิทธิ์
30. นางสาวสุชัญญา  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุธิดา  สาธร
32. นายอนันต์เทพ  ปูขาว
33. นายอมรเทพ  ศรีปรางศ์
34. นายอมฤต  ลาวเพ็ชร
35. นายอรรถชัย  พันธุเสน
36. นางสาวอริสา  จันโสม
37. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
38. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
39. นางสาวเบญจรัตน์  ทรงกิจ
40. เด็กหญิงเอเชีย  เหล่าเทิดเกียรติ
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
4. นายประพันธ์  วงศ์อภิชาติ
5. นายวิษณุ  โสวัฒน์
6. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
7. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
8. นายเชิดศักดิ์  ศรียาภัย
 
1209 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัยญามาศ  พลหลา
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  สุดภัย
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วัลวิน
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญทอง
5. เด็กหญิงจิราภา  สุขเหลื่อง
6. เด็กหญิงณิชกานต์  เพทาย
7. นางสาวดาราวรรณ  สิงหล
8. นายธนาชัย  ตู้ดำ
9. นายนครินทร์  เจียวก๊ก
10. เด็กชายนทีธร  เพชรขำ
11. นายนันทกร  กังแฮ
12. เด็กหญิงปนิตตา  กำจร
13. นางสาวปริฉัตร  จีนเดิม
14. เด็กหญิงภัสสร   แป้นไทย
15. เด็กชายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
16. นายภานุวัฒน์  อินทรักเดช
17. เด็กหญิงมินตรา  เต๊ะหนอน
18. นายรณฤทธิ์  คงฤทธิ์
19. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสงทอง
20. เด็กหญิงวนาลี  มันถะ
21. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลตัน
22. เด็กหญิงวรารัตน์  แสนสุข
23. เด็กหญิงวริยงค์  จิตบุญ
24. เด็กชายวัขระ  ศรีไทย
25. นายวัชระ  นุ่นสงค์
26. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชุมแก้ว
27. นางสาววิลาวัลย์  ทองขำ
28. เด็กหญิงศิริธร  รองเดช
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
30. เด็กหญิงศุภมาศ  เอ้งฮ้วน
31. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรเดช
32. นายสุทธิพงษ์  นิเวศประเสร็ฐ
33. นายสุธาวัฒน์  เซ่งเฟ็ด
34. เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์วิวัฒน์
35. นายอภิชัย  นาพรม
36. นางสาวอินทุอร  จีนช่วย
37. นางสาวอ้อมใจ  กังแฮ
38. นายเทพสุวรรณ  พรหมมี
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นางพรทิพย์  จิตบุญ
3. นางสาวพักตร์สิริ  สารวัตร
4. นายวิชชา  ไชยกุล
5. นายวิทยา  อ่อนยิ่ง
6. นายเอกชัย  สงด้วง
 
1210 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงกฤษดาวัลย์  ช่วยกำลัง
2. นายกิติศักดิ์  อ่อนชืนจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จิตรอักษร
4. เด็กชายจักกริน  รอดกูล
5. เด็กชายจักริน  ยอดขาว
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  สังข์สุข
7. เด็กหญิงจีรนันท์  สุโสะ
8. เด็กชายชินกฤษ  พลเดช
9. เด็กหญิงธนพร  รัตนอร่ามสวัสดิ์
10. นายธนาณัติ  ชัยขันธ์
11. นายนัฐวุฒิ  ห้วยหวด
12. นางสาวนิศารัตน์  สุโสะ
13. เด็กชายบุญฤทธิ์  คำแหง
14. นายปรินทร  หลิวพงศ์สวัสดิ์
15. นางสาวพรกนก  ขุนเพ็ชร
16. เด็กชายพรชัย  เพ็ชรแก้ว
17. นายภูเบศวร์  เถี้ยนขก
18. เด็กหญิงรัษฎากร  วังเคียน
19. นางสาวลลิตา  มาจุรินทร์
20. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินนิมิต
22. เด็กชายวิสุทธิ์  ทิพย์สุขุม
23. เด็กหญิงศรวณีย์  ไชยศร
24. เด็กหญิงศรัญญา  ผลงาม
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  มะณู
26. นางสาวศิริภาดา  กอบกิจ
27. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองสอง
28. นายสิทธิโชค  จิโรจน์กุล
29. นายสุริยะ  วรรณบวร
30. นายอนันตชัย  บำรุงศักดิ์
31. เด็กชายอนุวัทย์  สังข์แก้ว
32. นายอภิวัฒน์  พรหมเกื้อ
33. นางสาวอรจิรา  ตังตกาญจนา
34. เด็กหญิงอังคณา  วรรณบวร
35. เด็กหญิงอารีย์ยา  จันทร์มุข
36. เด็กหญิงเกศดา  มาจุรินทร์
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีศรี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิตต์บุญ
39. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเชียร
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรงค์
 
1. นายจรูญ  เถี้ยนขก
2. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
1211 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หนูรุ่น
3. นางสาวขนิษฐา  หมวดเมือง
4. นายจักรกรัส  สุริโย
5. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  แม้นสุรางค์
6. นางสาวจิราวัลย์  ทองเกลี้ยง
7. เด็กหญิงชญานิศ  พันนาสี
8. เด็กหญิงณัฏฐาวดี  กุญชรินทร์
9. เด็กหญิงณัฐมล  สุขทอง
10. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
11. เด็กหญิงทัศนวรรณ  พรายชนะ
12. เด็กชายธีระพงศ์  ชูบัวทอง
13. นายนรวิชญ์  จิตต์เพชร
14. เด็กชายนรวีร์  จิตต์เพชร
15. เด็กชายนิติวัฒน์  เพ่งพินิจ
16. เด็กหญิงนิภารัตน์  เพียรดี
17. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พลับอ่อน
18. นายพงศธร  อินทรศิริ
19. เด็กหญิงพรพิมล  สมหมาย
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โรจนทนงค์
21. นายภานุวัฒน์  เถื่อนเหมือน
22. เด็กหญิงยุพเรศ  เพียรดี
23. นางสาววนิษา  จิตต์เพชร
24. นายวรวิทย์  ชูกรณ์
25. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
26. เด็กหญิงวรารัตน์  เพชรชูวงศ์
27. นายวศิน  จิตต์เพชร
28. เด็กชายวิทยา  ยุทธวารี
29. เด็กหญิงว่านทิพย์  รัตนสุวรรณ
30. นางสาวศิริพร  ตุ๊กสุวรรณ
31. เด็กหญิงสถิติญา  ทองชาติ
32. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
33. เด็กหญิงสุจิรา  แสงแก้ว
34. นางสาวสุนัน  วุฒิมานพ
35. นางสาวอนุธิดา  ศักดิ์ศรี
36. นายอนุรักษ์  อินทระ
37. นายอภิวัฒน์  หนูเขียว
38. เด็กหญิงเกตสิริ  สงวนศักดิ์
39. นางสาวเสาวณีย์  โฉมทอง
40. นางสาวโสภิดา  ทองส่องโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
2. นางสาวสุชาพิชญ์  บัวขวัญ
3. นางออมสิน  ผอมสวัสดิ์
4. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
1212 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิ่มโอ่
2. นายกิตติศักดิ์  ชิตชลธาร
3. นายจตุรงค์  ว่องม่อย
4. เด็กชายจักรี  เดชนุ้ย
5. นายจิรศักดิ์  เล่าส้ม
6. นางสาวจุฑามณี  ซุยกิม
7. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
8. นางสาวฐิตาภา  สุวรรขำ
9. นางสาวณัฐปวีณ  จันมีศรี
10. นางสาวทัศวรรณ  แสงศร
11. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
12. นางสาวนงนภัส  แย้มใหญ่
13. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
14. นางสาวปิยฉัตร  สรรพจักร
15. นายพีรศักดิ์  วงศ์สุรีย์กุล
16. นางสาวมิรันตี  แก้วเล็ก
17. นางสาววรรณวดี  แก่นเมือง
18. นางสาวศิรดา  กาหยี
19. เด็กหญิงศุภมน  เขาทอง
20. นางสาวสาธิมา  สีสุข
21. นางสาวสุฑารัตน์  รามอินทร์
22. นายสุทธินนท์  อินทร์มณี
23. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สีทอง
24. เด็กชายอนุศักดิ์  อนุพจน์มนตรี
25. นางสาวอรจิรา  แซ่วู้
26. นายอัครเดช  สุขขี
27. นายเขมวรรณ  จันทวัฒน์
 
1. นายพายัพ  ปักษี
2. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
1213 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกชมน  คงแก้ว
2. นายกัสมากร  ชูหอยทอง
3. นางสาวจิราวรรณ  สุขการ
4. นางสาวจุลัยพร  ภัตศิริ
5. นางสาวชมภัทร  อุปพงษ์
6. นายณัฐวิทย์  เสรีชีวี
7. นางสาวณิชกานต์  นุ่นชูผล
8. เด็กหญิงดวงฤทัย  อินทนิน
9. นายธนพล  ชุมอักษร
10. เด็กชายธรรมรัตน์  เกิดผล
11. นายธวัชชัย  จบถิ่น
12. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งพอรู้
13. นายนพณัฐ  พาหุรัตน์
14. นางสาวนัธมล  ตุ้ยดำ
15. นายนายเอกสิทธิ์  เทพพูลผล
16. นางสาวนิสา  สามารถ
17. นางสาวบุษรากร  นิลนารถ
18. เด็กชายปรัชญากร  เนืองฤทธิ์
19. นางสาวปิยวรรณ  ชิดชอบ
20. นางสาวพรจุฬา  คงแก้ว
21. นายพรพรหม  สิทธิชัย
22. นายพัทธนันท์  เนียมชูชื่น
23. นายพีรพัฒน์  เล่าเกี้ยง
24. นายมานะศักดิ์  คงละออ
25. นางสาวลูกน้ำ  กายเพ็ชร
26. นายวิศลย์  อุบล
27. เด็กชายวุฒิพงษ์  สัมพันธมิตร
28. เด็กชายศิวนาถ  ขาวงาม
29. นางสาวสิรินาถ  ส่งกิจ
30. นางสาวสุฑาทิพย์  คงศิริ
31. นางสาวสุดารัตน์  เทพพูลผล
32. เด็กชายสุทธิพงศ์  กายเพ็ชร
33. นางสาวสุวภา  โยธาทูล
34. นางสาวสุวิมล  ศรีสุข
35. นางสาวอภิชญา  ดอนแก้ว
36. นางสาวอรวรรณ  ช่วยหนู
37. เด็กหญิงอัฐภิณญา  เมืองราช
38. นายุศุภนนท์  ครุฑโพธิ์ศรี
39. เด็กชายเพชรชัย  อ่อนสนิท
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ก้งจี้
 
1. นางจิราภา  วัจนพิสิฐ
2. นางสาวชรินทร์รัตน์  ศรีจันทร์ทอง
3. นางดุษฎี  นครวงศ์
4. นางสาวพนิดา  คงมีสุข
5. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
6. นางอารี  บัวฝ้าย
7. นายอิทธิราช  รักษา
8. นายเอกพล  รองเดช
 
1214 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1215 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนากร  บัวเลียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1216 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายเพชรชัย  อ่อนสนิท
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1217 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณา
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
1218 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายวัฒชัย  ปานแต่ง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1219 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายธีระยุทธ  ทองโอ
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1220 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำผุด 1. นายอัศนัย  ขาวเนียม
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  ไกรเทพ
 
1221 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายอนุรักษ์  อินทระ
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
1222 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เจริญฤทธิ์
 
1. นายวัลลภ   สดมพฤกษ์
 
1223 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายเอกสิทธิ์  เทพพูลผล
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1224 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายอภิเษก  แก่นเมือง
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
1225 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายนัฐวุฒิ  ห้วยฮวด
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
1226 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจักรกฤษดิ์  ตุหลน
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1227 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายอรรณพ  วิทยนันท์
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
1228 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายกิตติวินท์  แสงแก้ว
 
1. นายสายัณต์  พรหมมี
 
1229 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
 
1. นางสิริเสาวภาคย์  ขวัญเมือง
 
1230 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงมัญชุพร  หวังจิ
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
1231 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลตัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
 
1232 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ขจร
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1233 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงพรพิมล  สมหมาย
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
1234 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  หงษา
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1235 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองประดิษฐ์
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
1236 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทองเพิ่ม
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1237 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  คงสิริ
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1238 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แต้เตี้ย
 
1. นายสายัณต์  พรหมมี
 
1239 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริประภา  ยิ่งขจร
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1240 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองรักษ์
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1241 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงรวิพร  อินนุรักษ์
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1242 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปรางหมู่
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเพ็ง
 
1243 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
1244 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณ
 
1. นายธรรมศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล
 
1245 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 8 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขอะร่าม
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
1246 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงโยษิตา  มากแก้ว
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  ไกรเทพ
 
1247 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงเกศดา  มาจุรินทร์
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
1248 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงสุภาพร  รายา
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1249 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีระวรรณ  สอนนุ้ย
 
1. นางสาคร  ยั่งยืน
 
1250 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอินทิรา  ศรีเรืองรัตน์
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1251 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพุทธชาด  ล้อมคง
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
 
1252 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาววรัญญา  ทองแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
1253 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวอาริสา  บุญทอง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1254 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวสุวิมล  ศรีสุข
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1255 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวสุจิรา  ศรีกองทอง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1256 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวปิยะมาศ  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1257 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  หัสชัย
 
1. นางรัตน์สณีย์  จรัสรัตนเศวต
 
1258 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวกมลวรรณ  วิชาสวัสดิ์
 
1. นายสายัณต์  พรหมมี
 
1259 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวจิราวรรณ  อวนข้อง
 
1. นายอนันต์  วิเศษศาสน์
 
1260 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวปรียาพร  ปักกาเวสา
 
1. นายธรรมศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล
 
1261 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสาลินี  สีสลับ
 
1. นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
 
1262 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวผกาวรรณ  ทางเจน
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
 
1263 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวนริสา  จินดารักษ์
 
1. นางสาคร  ยั่งยืน
 
1264 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพฤทธิ์  คงเพ็ชร
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1265 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายอิศเรศย์  สมาพงษ์
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1266 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายสุรชัย  จำปาทอง
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
1267 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายภูวดล  จันมีสี
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1268 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1269 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เจริญฤทธิ์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1270 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายธงชัย  ช่วยพันธ์
 
1. นายสุกิตติ์  กูมุดา
 
1271 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกรวินท์  บำรุงจิตต์
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1272 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายอาดิส  อิดทิ่ง
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
1273 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นายนพรัตน์  ชูทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
1274 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายพรพรหม  สิทธิชัย
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1275 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายภูมิพัฒน์  รองเดช
 
1. นายบุญเลิศ  จั่นแก้ว
 
1276 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายสิริชัย  ขุนสิทธิ์
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1277 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยยอด 1. นายภูเบศวร์  เถี้ยนขก
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
1278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศุภวิชญ์  ตันติมาภรณ์
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงวรรณ์สิรัฐ  จริงจิตร
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเพ็ง
 
1280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วพิทักษ์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรโชติ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
1283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
1284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงบุญยนุช  ณ สตาร์
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 4 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คงรัก
 
1. นายสายัณต์  พรหมมี
 
1286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 5 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงลดา  เพ็ชรจูด
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  วัฒนกิจ
 
1. นายบุญเลิศ  จั่นแก้ว
 
1288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
1289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงพีรญา  หนูพรหม
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
1291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิ่นประภา  วินสน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวเบญจรัตน์  เอกวรางกูร
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฐริกา  เดชากุล
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
1294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวพศิกา  ไชยสาลี
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
1295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวอาริสา  บุญทอง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวหรินทิพย์  สีสุก
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  ไกรเทพ
 
1297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวณัฐริกา  ศรีจันทร์ทอง
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 54.16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นจิตร
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  รัตนวงศ์
 
1. นางสาคร  ยั่งยืน
 
1300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวมุกริน  เซ่งเอียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพงศิกา  ไชยวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
1302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวจิรนันท์  สมานบุตร
 
1. นายกฤษณะพงษ์  กำลังเอก
 
1303 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาววิจิตรา  ทองแป้น
 
1. นายบุญเลิศ  จั่นแก้ว
 
1304 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวิธวินท์   โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1305 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1306 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศุภวิชญ์   ตันติมาภรณ์
 
 
1307 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายศราวุธ  เคี่ยมเค้า
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1308 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายศิวัช  ศักดิ์เพชร
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1309 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงพรพิชัย
 
1310 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายรวิโรจน์  รักษา
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1311 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายพลอย  คำหอม
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1312 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกรวิชญ์  ทินประภา
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1313 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  สงพิน
 
1. นายสาวิต  คงสิน
 
1314 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นายธีรวัฒน์  อรุญรัตนลีลากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
1315 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายมานะศักดิ์  คงละออ
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1316 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายวุฒิชัย  คงเหลือ
 
1. นายสุกิตติ์  กูมุดา
 
1317 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นายอนุวัฒน์  แก้วมาก
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงพรพิชัย
 
1318 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายสุนิติ  สืบเสน
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1319 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายวรกานต์  สองเมือง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1320 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐมน  พลเดช
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1321 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  หนูหมาด
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1322 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  วิไลศรี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
1323 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวเยาวเรศ  ลาพินี
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1324 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กหญิงยสดา  ชูสังข์
 
1. นางสาคร  ยั่งยืน
 
1325 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. นางสาวเจียระไน  พรบัณฑิตย์ปัทมา
 
1. นายวีระ  ยอมใหญ่
 
1326 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขพัฒนา
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1327 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวลลิตา  นานอน
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
1328 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวกุลพัชร  พัฒโนดม
 
1. นางสาวพักตร์สิริ  จิตเที่ยง
 
1329 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวฐาปนีย์  พรทรัพย์มณี
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1330 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชาตวรรณ  อ่อนชุลี
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1331 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวสุภัค  ชุมแสงศรี
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1332 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวอรปรียา  จงรักษ์
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1333 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลรัตน์  มิดหน่อย
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1334 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวนงคราญ  แซ่หลี่
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1335 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวกรองแก้ว  บุญสนิท
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  ไกรเทพ
 
1336 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิเศษไชยะ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1337 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุขนิตย์
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
1338 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ควนวิไล
 
1. นายสาวิต  คงสิน
 
1339 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  หาดเลา
 
1. นายศริวัตน์  พรวรศักดิ์
 
1340 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เมืองราช
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1341 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงปวีณา  ถิ่นนา
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงพรพิชัย
 
1342 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงจิติพร  หวานขัน
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1343 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงฐานิกา  นิ่มกาญจนา
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1344 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จัตุฑะศรี
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1345 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   สังข์ทอง
 
1346 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวโสภิดา  ทองส่งโสม
 
1. นายนิกร  สุนทรนนท์
 
1347 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
1348 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวกานต์ธีรา  ศรีนวล
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
1349 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลรัตน์  มิดหน่อย
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
1350 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวภัทราพร  จันทร์แจ้ง
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงพรพิชัย
 
1351 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาววิยะดา  รักซ้อน
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
1352 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวนิศารัตน์  แก้ววัน
 
1. นายทิวากร  บุญเวิน
 
1353 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวมุกริน  เซ่งเอียง
 
1. นายศักดิ์สยาม  ชิดโพธิ์
 
1354 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  รัตนวงศ์
 
1. นางสาคร  ยั่งยืน
 
1355 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
1356 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงปรือ
2. เด็กหญิงกรรวี  ยุกตเวทย์
3. เด็กหญิงกฤติกา  ยิ้มสงค์
4. เด็กหญิงกลวัชร  ปรัชญานิพนธ์
5. เด็กชายกานตรัตน์  วุทธชูศิลป์
6. เด็กชายกิตติพศ  แป้นทองหลาง
7. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แกล้วทนง
8. เด็กชายจารุวิทย์  มีใหญ่
9. เด็กชายจิรายุส  คงสิริ
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้องกิตต์ไพศาล
11. เด็กชายณวัฒน์  จริงจิตร
12. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยเพ็ชร์
13. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงธัญรดา  เที่ยงธรรม
15. เด็กหญิงธัญสุดา  รัตนชู
16. เด็กชายธีรเกียรติ  ฤทธิ์หมุน
17. เด็กหญิงนภสร  ชนะภัย
18. เด็กหญิงนลัท  ฐิตโชติ
19. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  นวนหงษ์
20. เด็กหญิงนันทิตา  ไกรแก้ว
21. เด็กหญิงนิรชา  ราชภักดี
22. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงวิทยานนท์
23. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิสาร
24. เด็กหญิงภัทรกันย์  ตระกูลวังทอง
25. เด็กชายมงคลชัย  ดวดไธสง
26. เด็กหญิงรวิวรรณ  เรืองแสนสกุล
27. เด็กหญิงวรัญญา  คำจินดา
28. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิชัย
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมาธิ
30. เด็กหญิงสายสิริ  แก้วเหมือน
31. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์มาก
32. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
33. เด็กหญิงสุกฤษตา  เพ็งเกตุ
34. เด็กหญิงสุพัตรา  ชิตแก้ว
35. เด็กหญิงสุมาตรา  หนูพลัด
36. เด็กหญิงเกวลิน  สินไชย
37. เด็กหญิงเกศรา  หนูโมระ
38. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เต็มทับ
39. เด็กหญิงเพ็ญพิทย์  เป้าทอง
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
3. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
4. นางสาววริศรา  แสงแก้ว
5. นายวิษณุ  วรรณบวร
6. นายสกลธ์  เภาสู่
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1357 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายคมธันว์  จันทรศาล
2. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
3. นางสาวชนินาถ  แก้วประเสริฐศิลป์
4. นางสาวชบาพร  นาคช่วย
5. นางสาวชยุดา  บุญรอด
6. นางสาวชลิตา  หนูพลัด
7. นางสาวฐานิดา  พิชัยอุดมพร
8. นางสาวฐานิตา  พิชัยอุดมพร
9. นางสาวฐาปนีย์  พรทรัพย์มณี
10. นางสาวณัฐสิมา  ก่อเกียรติ
11. นายธนกฤต  กิตติธรโภคิน
12. นางสาวธนพร  นฤภัย
13. นายธนภัทร  ลิ้นหล่อ
14. นายธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง
15. นางสาวธัญลักษณ์  สงเทพ
16. นางสาวธิติมา  ทิวแพ
17. นายธีรนัย  จันทร์เกตุ
18. นายธีร์รักษ์  ลูกเมือง
19. นางสาวนัจมีย์  เอียดวารี
20. นางสาวปนัสยา  เขตอนันต์
21. นายปิยพัทธ์  นานช้า
22. นางสาวปิยะพร  ไทรงาม
23. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
24. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
25. นายภาณุรุจ  พงษ์วะสา
26. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
27. นายวสวัตติ์  พงศ์ภัทรกิจ
28. นายวัชรชัย  ชูแก้ว
29. นายวิศวะ  โกมลวิวัฒน์
30. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
31. นายศิขรินทร์  มโนภิรมย์
32. นายศิริพันธุ์  อนุวงศ์สกุล
33. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
34. นางสาวศุภานิช  สุริโย
35. นางสาวสุกัญญา  จิตรพิทักษ์
36. นางสาวสุชาดา  ตันติเมธานนท์
37. นางสาวอรณิชา  รักไทย
38. นายเทพทัต  จันมัด
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
3. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
4. นางสาววริศรา  แสงแก้ว
5. นายวิษณุ  วรรณบวร
6. นายสกลธ์  เภาสู่
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1358 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองยศ
2. เด็กหญิงดารินทร์  สุขเขต
3. เด็กชายธนพล  เทพดล
4. เด็กชายวีรเชษฐ์  บัวชุม
5. เด็กหญิงสกายทิพย์  ไชยบุตร
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล
8. เด็กหญิงเยาวเรศ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1359 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรชูชื่น
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เกตุแก้ว
3. เด็กชายติโรช  บริพันธุ์
4. เด็กชายธนวิชญ์  หมู่มาก
5. เด็กชายสุทัศน์  สวัสดิมงคล
6. นายสุเมธี  มีบุญ
7. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถิ่นชาญ
8. นางสาวอัชฌารัตน์  ราชดี
 
1. นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์
 
1360 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองผุด
2. นายกิตติพันธ์  อุ้ยน้ำเที่ยง
3. นายนภัสสร  เทพพูลผล
4. นายนรากรณ์  จิตตัง
5. นางสาวประภิญญา   สุกใส
6. นางสาวปวีณา  แดหวา
7. นายพัฒนพงษ์  นวนศรี
8. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
9. เด็กชายอาทร  เที่ยงธรรม
10. นายเจษฎา  เอียดชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
1361 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  วงศ์บุญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จิโสะ
3. เด็กหญิงรัตติยา  ทองฤทธิ์
4. เด็กชายวิทธวัฒน์  อาสนะธรรม
5. เด็กหญิงวิริยะพร  จริยสันติธรรม
6. เด็กชายศักดา  หูเขียว
7. เด็กหญิงสุชาดา  ทองแป้น
8. เด็กชายสุวัฒน์  ศรีแนน
9. เด็กชายอรรถชัย  ทองดี
10. เด็กหญิงแคทรียา  กูมุดา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
1362 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดุลยา
2. เด็กชายธีรยุทธ์  วาราช
3. นายนเรศ  เสนารักษ์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  เรืองศรี
5. เด็กชายพัทธดนย์  แซ่แต้
6. นายศักราช  ชูเสียงแจ้ว
7. เด็กหญิงสายชล  ดำชูแก้ว
8. เด็กหญิงอังคณา  กังงา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
 
1363 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชอรัญ
2. เด็กชายธนากร  เสียงเลิศ
3. เด็กชายธานินทร์  แสงรัตน์
4. เด็กชายนนธวัฒ  เจะมะอะ
5. เด็กหญิงนรารัตน์  ณะสตา
6. เด็กหญิงนันทนา  จุลจงกล
7. เด็กหญิงสุภวรรณ  สุวรรณพัฒน์
8. เด็กชายเอกณรงค์  คงเอียด
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
 
1364 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายจาตุรนต์  ดิษโสภา
2. เด็กชายฐนัส  เหตุทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ขวัญแย้ม
4. เด็กชายวรรษ  บูก้ง
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขุนทอง
6. เด็กชายสักรินทร์  จินดาแก้ว
7. เด็กชายสิริดล  จำนงค์
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดำจุติ
9. เด็กหญิงอรปรียา  เหลียวพัฒนพงศ์
10. เด็กหญิงเพชรรินทร์  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์รักษ์  อารีย์วงศ์
 
1365 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายกรีฑา  ณ พัทลุง
2. นายณัฐพล  นิลลออ
3. นายนัทธิศักดิ์  บุญรุ่ง
4. นางสาวปราณี  เจ๊ะระหวัง
5. นางสาวพรรณธิพา  สอนหนู
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมรงค์
7. นางสาวศิรัญญา  เทพชนะ
8. นายอภิเดช  สมานกุล
9. นางสาวอรญา  เรืองนาม
10. นายเพชรประเสริฐ  หนูแก้ว
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
 
1366 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณแสงทอง
2. นายชลิต  ศุภรทวี
3. นายนายธนพล  ช่องพิทักษ์
4. นางสาววรรณิศา  รุ่งเรือง
5. นางสาวสรารัตน์  ทอง
6. นางสาวสิรินดา  ศิลากูล
7. นางสาวสุดารัตน์  ทองเสน่ห์
8. นายสุรศักดิ์  ทองหยู
9. นายอภิรักษ์  มือเพ็ชร
10. นายอรรถชัย  พันธุเสน
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1367 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติคุณ  เล่าเกี้ยง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีนคร
3. นายณัฐภัทร  เทพพูลผล
4. นางสาวตระกานตา  ทองหนัน
5. นายปฏิภาณ  วงศมาก
6. นายพิพัฒน์  กาญจนกำเนิด
7. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
8. นายสรวิศ  เกื้อแก้ว
9. นางสาวสุมาลิน  เรียบร้อย
10. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
1368 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวกาญจนา  สมจริง
2. เด็กหญิงจันทรา  เพ็ชรศรี
3. นายณัฐพล  เพชรพรหม
4. เด็กชายธีรพล  เส็นขาว
5. นายพิเชษฐ์  เกียรติประยุกต์
6. นางสาววราภรณ์  หูเขียว
7. นายวีรชัย  เต้งชู
8. นายอภินันท์  ปานแตง
9. นางสาวอรทัย  ทองโท
10. นางสาวเกศกมล  จันทณะวรรณ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
1369 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายคมจักร  บุณยรัตน์
2. นายชุมสาย  ชาญวุธ
3. นายณัฐนันท์  ขวัญแก้ว
4. นางสาวตรีชฎา  ศรีโภคา
5. นางสาวธนัชพร  กายะชาติ
6. นายวรัญญู  ไทรงาม
7. นางสาวสิรามล  จรุงกีรติวิมล
8. นางสาวแพรสวรรค์  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวรชาวี   อ่างทอง
 
1370 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวกรรณิการ์  มีสุวรรณ
2. นางสาวธนัญญา  กันตังกุล
3. นายนพรัตน์  ชูเชิด
4. นายนิพนธ์  ขาวดี
5. นายปรินทร  เส็นใหญ่
6. นางสาวปัทมา  เหล่าสูงเนิน
7. นายวิทยา  สิงหภูมิ
8. นางสาวอารียา  ชูอำไพ
9. นายโชควิชัย  บุษบา
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
 
1371 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงชุติมา  จรชัย
2. เด็กหญิงปวริศา  นิลกาฬ
3. เด็กหญิงรุจิรา  วรตันติ
4. เด็กหญิงวรรษชนก  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  วิสุทธิ์เชื้อ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลำล่อง
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1372 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สูสา
2. นางสาวดวงกมล  นาวาแก้ว
3. นางสาวนราวดี   ปราบปราม
4. นางสาวนิธิพร  สนิทปู่
5. นางสาวพรปวีณ์  เชี่ยวภู่
6. นางสาวสุมลรัตน์  ไชยโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
 
1373 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวนิศารัตน์  สุโสะ
2. นางสาวลลิตา  มาจุรินทร์
3. นางสาวศิริภาดา  กอบกิจ
4. นายอนันตชัย  บำรุงศักดิ์
5. นางสาวอรจิรา  ตังตกาญจนา
6. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวไพลิน  อินทกาล
 
1374 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรหิน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมานหมาด
3. เด็กหญิงณิชกานต์  รักเล่ง
4. เด็กหญิงพรรษพร  จู้ห้อง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พุกพบสุข
6. เด็กหญิงลาภวารินทร์  สงคราม
7. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปุ่ยพล
8. เด็กหญิงแสนแก้ว  รัชฎาจารุรัชด์
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
1375 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองผุด
2. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
3. เด็กหญิงปภาวดี  ยิ้มสง
4. นางสาวประภิญญา   สุกใส
5. นางสาวปวีณา  แดหวา
6. นายสิริรัตน์  เต็มพร้อม
7. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตุลยสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
1376 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงปภาวี  ก้งเส้ง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาศวิเชียร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยรักษ์
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
7. เด็กหญิงอรยา  หนูช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1377 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  คำรณ
2. เด็กหญิงวริศรา  สมหวัง
3. เด็กหญิงศรสุดา  ส่อเสียด
4. เด็กหญิงอชิรญา  ช่ำชอง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเชิญพัดชา  พรหมราชแก้ว
 
1378 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวกาญจนา  ทองดอนใหม่
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีอุ่น
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เพชรเพ็ง
4. เด็กหญิงสิริปรียา  ศรีอุ่น
5. นางสาวสุรภา  สารบัน
6. นางสาวอมรา  เซ่งยี่
 
1. นางสาวผุสดี  รองเดช
 
1379 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิดาภา  หนูฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์ฤทัย  มิ่งมิตร
3. นางสาวมณีวรรณ  ศรีมหาวาร
4. นางสาววรพนิต  เล็กบุญเซ็ง
5. นางสาวหทัยชนก  สุทธิคณะ
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1380 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีนคร
2. นางสาวณัฐกานต์  จริงจิตร
3. นางสาวตระกานตา  ทองหนัน
4. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
5. นางสาวสุดาพร  กินยืน
6. นางสาวสุมาลิน  เรียบร้อย
7. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
1381 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวการะเกด  ชูทิพย์
2. นางสาวถนอมจิต  พัดลม
3. นางสาวนภัสกร  อ่อนชื่นจิตร
4. นางสาวพรพิมล  คีรีรัตน์
5. นางสาวรัชนี  เรืองศรีศักดิกุล
6. นางสาววรรณชฎา  มะคะสุด
7. นางสาวสุชานาถ  อังอัจฉริยะ
8. นางสาวอัจฉรา  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวเชิญพัดชา  พรหมราชแก้ว
 
1382 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
2. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
3. นางสาวจารวี  สามทอง
4. นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่
5. นางสาวยุวดี  รัศมีทองคำ
6. นางสาวสิมาภรณ์  ภู่เจริญ
7. นางสาวอริสา  จันโสม
8. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1383 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวตรีทิพย์  อายุสุข
2. นางสาวนันทวรรณ  ช่วยดวง
3. นางสาวผุสดี  ขาวบาง
4. นางสาวสลิลทิพย์  คงหมุน
5. นางสาวสวนีย์  พิบูลย์
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
1384 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โสรถาวร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  พุทธรักษ์
3. นางสาวธัญวรัตน์  ทองย้อย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงนุชรี  นุ้ยเศษ
6. นางสาวบุษกร  บุญเรือง
7. เด็กหญิงปวีณา  ส่งแสง
8. เด็กหญิงพี่นาง  บุญศรี
9. เด็กหญิงวาสนา  ไชยมนตรี
10. เด็กหญิงวาสนา  นิ่มนวล
11. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศุภรทวี
12. นางสาวแพรพลอย  แสวงวิทย์
 
1. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
2. นางสาวบังอร  เพ็ชร์พราว
3. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
4. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
5. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
1385 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกชพร  พันธ์นาค
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงปภาวี  ก้งเส้ง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  มาศวิเชียร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยรักษ์
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  เขียวดี
7. เด็กหญิงอรยา  หนูช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1386 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจันทร์วิมล  เทพแก้ว
2. นางสาวจินดารัตน์  คุณาธรรม
3. นางสาวธาราทิพย์  คงสุข
4. นางสาวปัทมา  สุดรักษ์
5. นางสาวมาริษา  ทองเม่ง
6. นางสาววิมล  จันทร์รัตน์
7. นางสาวสุนิษา  ทองดำ
 
1. นางสิริเสาวภาคย์  ขวัญเมือง
 
1387 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สังข์สุข
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุโสะ
3. เด็กหญิงธนพร  รัตนอร่ามสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินนิมิต
5. เด็กหญิงศรัญญา  ผลงาม
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  มะณู
7. เด็กหญิงอารีย์ยา  จันทร์มุข
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีศรี
9. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิตต์บุญ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรงค์
 
1. นางสาวไพลิน  อินทกาล
 
1388 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวฐิติวรรณ  วงศ์น้อย
3. นางสาวณัฏฐนิช  เกื้อชูศรี
4. นางสาวบุษกร  จริงจิตร
5. นางสาวปทุมทิพย์  ซุ่นสั้น
6. นางสาวประภาพร  ซุ่นสั้น
7. นายศานิต  ศรีเรือง
8. นางสาวอรอุมา  สุภะเร
 
1. นางสาวกุลิสรา  พลเพชร
2. นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง
3. นางสาวพรทิพย์  ทองคำยาน
4. นายวิษณุ  วรรณบวร
5. นางอัจฉรา  ลายดี
 
1389 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวชนม์นิภา  อุทัยรัตน์
2. นางสาวชวาลา  ชำนาญ
3. นางสาวธวัลรัตน์  แก้วทอง
4. นางสาวพิมพ์ผกา  เกาะสมัน
5. นางสาวมนัสญา  ทองเรือง
6. นางสาววิชญาพร  กลับอุ่น
7. นางสาวศวิตา  ไกรเทพ
8. นางสาวศิริลักษณ์  อินต่อม
9. นางสาวสุพชัญญา  ศิริมาศ
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
1390 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกฤตติกา  พันธ์นาค
2. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีรักษ์
3. นางสาวจารวี  สามทอง
4. นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่
5. นางสาวยุวดี  รัศมีทองคำ
6. นางสาวสิมาภรณ์  ภู่เจริญ
7. นางสาวอริสา  จันโสม
8. นางสาวอุณากรรณ  สันติธรรมรัตน์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
 
1391 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มรกต
2. นางสาวตรีทิพย์  อายุสุข
3. นางสาวนันทวรรณ  ช่วยดวง
4. นางสาววรารัตน์  ปานยัง
5. นางสาวสลิลทิพย์  คงหมุน
6. นายอรรถชัย  บูรณะเจริญวิทย์
7. นางสาวอรฤทัย  เชยชื่นจิตร
8. นางสาวเสาวนีย์  พิบูลย์
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
1392 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายชัยภัทร  ฮั่วสกุล
2. เด็กหญิงดาราวดี  พูลสมบัติ
3. นายวาทิต  ทิพศรี
4. นางสาวศิรินาถ  ดับพันธ์
5. นายเชิดชัย  ขำแก้ว
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
1393 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายธีรพล  เส็นขาว
2. เด็กชายนัฐพล  เพชรพรหม
3. นายพรชัย  แก้วนาง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
2. นางยศวดี  สันตรัตติ
 
1394 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายวรวิบูล  ไกรแก้ว
2. นายศิครินทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พวงอุบล
 
1395 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงฐีตาภา  แก้วยัง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงหมุน
 
1. นางสาวอุบล  สบายใจ
 
1396 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายกันตพล  เกียรติตรง
2. เด็กชายวัชรวิทย์  โตการค้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
2. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
 
1397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
1398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนกานต์  ทองโอ
2. เด็กชายธีรพงษ์  จิตตรา
3. เด็กชายปิติโชติ  นวลใย
 
1. นายยรรยง  มากคงแก้ว
 
1399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพใหญ๋
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สมทิพย์
3. เด็กหญิงธนัชชา  พูดเพราะ
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางเยาวนิตย์  ทองรัตน์
 
1400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศานต์  ศรีเเก้ว
2. เด็กชายรณรงค์  ศรีเเก้ว
3. นายสิทธิโชค  หนูขำ
 
1. นายวิโรจน์  อิฐเขตต์
 
1401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันทกร  สิงห์อินทร์
2. เด็กหญิงประวีณา  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คงขำ
 
1. นางชลธพร  ชาญอาวุธ
2. นางสาวสุปราณี  วงษ์มาก
 
1402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปภังกร  ธีระกุลพิศุทธ์
2. เด็กชายภาสกร  ชำพาลี
3. เด็กชายยศอนันต์  เตี้ยวสุกุล
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายเดชพล  ชูสังข์
 
1403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุดา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสาร
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  สำนักเหยา
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  นิ่มกาญจนา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองเคร็ง
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  ข่ายม่าน
 
1. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
1405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทวิสุวรรณ
2. เด็กชายสุพศิน  กาซิกา
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เกาะสมัน
 
1. นายนที  ชัยชน
 
1406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงชุติมา  คงรวมญาติ
2. เด็กชายธนวินท์  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  บัวศรี
 
1. นางกนกวรรณ  รักษา
 
1407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายธีระยศ  คงนคร
2. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวงษา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  รองเดช
 
1. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
1408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  เอียดเรือน
2. เด็กหญิงกุลยากร  ทองโอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สงแสง
 
1. นายสุทัศน  พรหมลา
 
1409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงนงเยาว์  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงภารดี  ชัยเพชร
3. เด็กหญิงสุนันทา  กระวินทร์
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนห้วยยอด    
1411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กชายกันตวี  ฉิมคล้าย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขันแกล้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นายจำลอง  เพชรหิน
 
1412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนโชติ  ตุ้มวารีย์
2. เด็กชายพรศิลป์  ทองหมัน
3. เด็กชายสุทธิดล  สังขรัตน์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายปกรณ์  อุยสุย
2. นายพิชชาพงศ์  เพทาย
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
1414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  นิลระตะ
2. นางสาวลัดดาภรณ์  รองเดช
3. นางสาวเปรมกมล  นิลละออ
 
1. นางชลธพร  ชาญอาวุธ
2. นางสาวสุปราณี  วงษ์มาก
 
1415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายดนุสรณ์  ล่าหมาด
2. นายปิยพล  สุทธินนท์
3. นายพงศกร  หมวดเมือง
 
1. นายสมศักดิ์  เพชรฤทธิ์
 
1416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายธนพล  มณเฑียรมาศ
2. นายพิเชษฐศักดิ์  วรรณแสงทอง
3. นายอัฒฐาวุธ  เลี่ยเห้ง
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
1417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวชนกนันท์  รักษา
2. นางสาวบุญยานุช  บุญนาค
3. นางสาวหยาดพิรุณ  ศรีทิพย์
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางเยาวนิตย์  ทองรัตน์
 
1418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายปฐวี  ศรีหมอก
2. นายศุภกิตต์  เพ็ชรสุด
3. นายสุทธิพงศ์  กลับคง
 
1. นายสัมฤทธิ์   สิทธิสุข
 
1419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายจักรนรินทร์  บุญสนอง
2. นายธิเบตร์  ชุมสม
3. นายสุทธิพงศ์  บัวนุ่ม
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายคุรุพงษ์  วันเพ็ญ
2. นายชลันธร  ภู่เจริญ
3. นายภานุพงษ์  เหล่หวี
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
1421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายฐาปกรณ์  มากจิตร
2. นายฤทธิไกร  บาททอง
3. นายศรราม  ขันจ่าง
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร
 
1422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  ปราบภัย
2. นายอานนท์  ไข่คล้าย
3. นายเกียรติศักดิ์  ชุมหล่อ
 
1. นายวิโรจน์  อิฐเขตต์
 
1423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ว่อง
2. นายชัชชัย  พลพัง
3. นางสาวนภารัตน์  เกื้อเดช
 
1. นางสุดจิตร  โคกเขา
 
1424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  แจกจันทร์
2. นางสาวรุ่งนภา  สุนิลหงส์
3. นายวงศ์ธวัช  ด้วงคง
 
1. นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร
 
1425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
2. นายพงศกร  ขาวคง
3. นางสาวสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายธนกฤต  รอดบุตร
2. นายสรวิชญ์  พัฒนพิชัย
3. นายเจตกฤต  กิตติบุญญาทิวากร
 
1. นางสาวสุวิมล  ภักดีโชาติ
 
1427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายสโรช  เจริญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัติ
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
1428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงณัฐชมน  วงษ์สมบัติ
2. เด็กหญิงปาลมุก  ศรีวิโรจน์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  รักยิ่ง
 
1429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงดาริกา  รอดดี
2. เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรศรีช่วง
 
1. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
1430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีราภา  เรือนเพ็ชร
2. เด็กชายชัยมงคล  หมวดเมือง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกษประกอบ
 
1. นางอาพร  มากคงแก้ว
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
1431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกันตภณ  กาญจนประทุม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ตันติโกวิทย์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ภีสระ
2. นางศิริญา  ศรีขำ
 
1432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สินธุ์อ่อน
2. เด็กหญิงรตินันท์  คล้ำงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
 
1433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.71 ทอง 4 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิราภา  อ่อนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ก้องกิตติไพศาสล
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
1434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ทองเดช
2. เด็กชายสันติภาพ  ใหม่สวัสดิ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันแดง
 
1. นางสาวชลินนา  รักสะอาด
2. นางสาวรพีพรรณ  รัตนะ
 
1435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นายทศพร  วรรณบุตร
2. เด็กหญิงปิยะดา  ฉ้องหล่อง
3. เด็กชายรุ่งอรัญ  ไม่สุข
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
1436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนา  ทองฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรรษชล  เยาว์รง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
1437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายทวิชาติ  เชาว์เรืองรักษ์
2. นายธีระพน  จริงจิตร
3. นายพีระพัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
1438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนชิต  ตั้งปอง
2. เด็กชายปาริวัตร  บุญมาศ
3. เด็กชายวศิน  หอมตระกูล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ไชยบุญ
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
1439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ช่วยอินทร์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมยก
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
1440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นวลอินทร์
2. เด็กชายภูริวัฒน์  พันธ์เตื้ย
3. เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนรักษ์
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายเดชพล  ชูสังข์
 
1441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกนต์ธร  กูลกิจพัฒนา
2. เด็กชายฐิติกร  บุญเจริญ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสะระ
 
1. นางสาวจีระพรรณ  ฉิมพงษ์
 
1442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ซือจาง
2. เด็กชายสถาปัตย์  เขียวรอดภัย
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  การิกาญจน์
 
1443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เพชร
2. นางสาวปิญาภรณ์  แซ่อุ่น
3. นางสาวสุชาวดี  เรืองประทุม
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายพยัคฆรัตน์  แป้นชุม
2. เด็กชายอัครเดช  คงเลิศ
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นางวิจิตตรา  เพ็ชรสวัสดิ์
 
1445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 7 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายญาณาธิป  ภู่เจริญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ก้องสุวรรณคีรี
 
1. นางธันย์ชนก  แอนโทรบัส
 
1446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.57 เงิน 8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กหญิงจิดาภา  เถรว่อง
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นายวิทยา  แก้วประเสริฐ
 
1447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.17 เงิน 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  คำรณ
2. เด็กชายนรานันท์  ชูเมือง
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
1448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่องพิทักษ์
2. เด็กชายวิศรุต  แสงดำ
 
1. นายบุญเริด  ทองดี
2. นางสาวปิยะดา  ฉิมเพชร
 
1449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  บุญอินทร์
2. เด็กชายธนภัทร   ทวีพงศ์ศักดิ์
 
1. นางสาวรตา  ดีสมประเสริฐ
 
1450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายธนกร  บัวบางกรูด
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บุญมี
 
1. นางเพ็ญนภา  ไกรนรา
 
1451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายทรรศวรรศน์  คิดรอบ
2. เด็กชายเทพประสิทธิ์  คำจันต๊ะ
 
1. นายจักรกฤษ  ทองมณี
2. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ
 
1452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กชายจักรกริช  สะตานุตะมัง
2. เด็กชายชินเชษฐ  หวังทางมี
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
 
1453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงชุติมา  คงรวมญาติ
2. เด็กชายธนวินท์  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  บัวศรี
 
1. นางกนกวรรณ  รักษา
 
1454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายนนทวัฒน์  นางสวย
2. นายภานุวัฒน์  พรหมแก้ว
3. นายสกนธ์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นายเจริญ  ปานแก้ว
 
1455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ชุมอักษร
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดรัก
3. เด็กหญิงอารยา  โคตรจันทราม
 
1. นางธนิสร  บุญเจริญ
2. นางประสพสุข  จูห้อง
 
1456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนโชติ  ตุ้มวารีย์
2. เด็กชายพรศิลป์  ทองหมัน
3. เด็กชายไกรวิน  เผือกชาย
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  รังษี
2. นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
3. นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
1458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธีรพน  จริงจิตร
2. นายนัฐพงศ์  เอียดจุ้ย
3. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
1459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรพนธ์  จุลบุษรา
2. นายจิรายุ  หลังสตา
3. นายอดิศร  ทิ้งเหม
 
1. นางสาวภณิชชา  ชมอินทร์
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
1460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
2. นายพงศกร  ขาวคง
3. นางสาวสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวญาณิศ  สงแก้ว
2. นายธนพัฒน์  จิระสกุล
3. นางสาวรวีพร  จำปา
 
1. นางนุชรี  บัวคีรี
2. นางประสพสุข  จูห้อง
 
1462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชาวน์เสฏฐกุล
2. เด็กชายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
1463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ลักติธรรม
2. เด็กชายอนันดา  บุญช่วย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
1464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกชกานต์  พรหมนรา
2. เด็กชายภูรเรศ  เดชพิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ไทยนกเทศ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
1465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายธีรเมธ  เอกวิลัย
2. เด็กหญิงปัญชิกา  มธุรส
 
1. นางสาวสุวิมล  ซ้อนขำ
 
1466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายนภดล  ชัยคช
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  สกุลรมย์
 
1. นางสาวรตา  ดีสมประเสริฐ
 
1467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายคณิน  ภาคภูมิเจริญ
2. เด็กชายอิสระ  สุวรรณเวลา
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุเทพ  ศรีไตรรัตน์
 
1468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชินกฤต  อ่อนชาติ
2. เด็กชายสุพิชฌาย์  นภาคะเวช
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
1469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายจิรายุ  หนูชู
2. เด็กชายธนชิต  ทองอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ฤกษ์อ่ำ
2. เด็กชายภคพงษ์  หกสี่
 
1. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
1471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตตดา  รักษา
2. เด็กหญิงมาศสุมินทร์  จีนหมวกดำ
 
1. นางสาวกนกสินี  คงทองจันทร์
2. นางสาววิญารัตน์  คงจันทร์
 
1472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายIณัฐวัฒน์  สรรพิบูลย์
2. เด็กชายวีรชาติ  แดงสมศรี
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรังสฤษณ์  คำหมื่น
 
1473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายธนรัตน์  ทองเนื้อใหม่
2. เด็กชายนครินทร์  บริพันธ์
 
1. นายสุชีพ  ทิพย์นุ้ย
 
1474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แคล้วภัย
2. เด็กชายธีระพงษ์  ฉุยฉาย
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
1475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กชายราเชนทร์  เกตุเวช
2. เด็กชายวาทิตย์  ชัยคง
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
2. นางสาวเขมจิรา  ไขแสง
 
1476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  หิรัญชา
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญจันทร์
3. นางสาวอนินทิตา  กังแฮ
4. นายอรรถชัย  แซ่เฮ้า
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุญสังข์
6. นางสาวเจนจิรา  เซ่งเกลื่อน
 
1. นางสาวสุจิรา  เอียดศรีนวล
2. นายอารุณ  ไชยภักดี
 
1477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลแก้ว
2. นางสาวจีรนันท์  เสนจาง
3. นางสาวจุฬารัตน์  สมุทรจาง
4. นางสาวมาริษา  สุวรรณ์สาม
5. นายวิทยา  สารคุณ
6. นางสาวเกวลี   กาญจนศิลานนท์
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
 
1478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวญาดาวดี  แท่นมาก
2. นางสาวฐากุเรศร  พุทธให้
3. นางสาวปริญญาภรณ์  หลงละเลิง
4. นางสาวสอิ้งทิพย์  ชูหาญ
5. นางสาวสุรีพร  เมืองแก้ว
6. นางสาวเมธนัช  จำปา
 
1. นางอารักษ์  เอื้อปัญจะสินธุ์
 
1479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แดงส่งศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  บันดาศักดิ์
3. นางสาวยุวรัตน์  เพ็ชรขันธ์
4. นางสาวรัตติยากร  ศรีเทพ
5. นางสาวอธิษา  สิทธิชัย
6. นางสาวอรกช  ขำณรงค์
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
1480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวจริญาพร  ปรังเจะ
3. นางสาวณัฐญา  เก้าเอี้ยน
4. นางสาวพัชรี  แสงแก้ว
5. นางสาวสุรภา  อัังศุภานิช
6. นางสาวเมธ์วดี  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสุดใจ  ทองฤทธิ์
 
1481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนที  พุ่มเกลี้ยง
2. นายบดี  กังงา
3. นายปุณยวัจน์  คำทอง
4. นายพีระศิลป์  เส็นขาว
 
1. นายธำรงค์  วงศ์เจริญยศ
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
1482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐศิษธิ์  พลายเพ็ชร์
2. นายอภัยพงค์  จงราบ
3. นายอิทธิพัทธ์  กิ้มเจี้ยม
4. นายโสภณัฐ  บุญขันธ์
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นายพีระวัฒน์  วณิชชานนทฺ์
 
1483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงเรือง
2. นางสาวรัชนีกร  รักกิจ
3. นางสาวรุ้งตะวัน  ชูนุ่น
4. นางสาวศศินิภา  เซ่งรักษา
5. นางสาวศิริพร  ชูแก้ว
6. นางสาวสุภัตรา  สิงห์มณี
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
1484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวธีรไนย  ลุกเซ็น
2. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
3. นายพงศกร  ขาวคง
4. นางสาวสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกันยารัตน์  เมืองแก้ว
2. นางสาวนารีรัตน์  ลบเลือน
3. นางสาววิมลณัฐ  เครือฮ่อง
4. นางสาวสุชาวดี  สงชัย
5. นางสาวสุภาวดี  เมืองแก้ว
6. นายสุรวิทย์  มะนะโส
 
1. นางนิตยา  พรมชู
2. นางนุชรี  บัวคีรี
3. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
1486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อโณทัย
2. เด็กหญิงจรัญญา  หะหมาน
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  แก้วพิทักษ์
4. เด็กหญิงธิติมา  รังศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญเลิศยศ
6. เด็กหญิงสุณิสา  ยิ่งขจร
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
 
1487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลำดับพังศ์
2. เด็กหญิงกานต์มณี  สังขพันธ์
3. เด็กหญิงกิตติยา  แพไธสงค์
4. เด็กหญิงศรินยา  คีรีเดช
5. เด็กหญิงสุธิดา  คงช่วย
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่หลั่น
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
1488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองขวิด
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เต็งรัง
3. เด็กหญิงมาริษา  สุขคุ้ม
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สุดแป้น
5. เด็กหญิงอภิญญา   บุญแก้ว
6. เด็กหญิงโชติรส  ท่าห้อง
 
1. นางอารักษ์  เอื้อปัญจะสินธุ์
 
1489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงเจริญ
2. เด็กชายฐาปนา  นิลแสงใส
3. เด็กหญิงลักขณา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงสุณิสา  แป้นดวง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พวงจันทร์
6. เด็กหญิงเกศวลี  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
1490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่มช่วย
2. นางสาวปรางทิพย์  แสงแก้ว
3. นางสาวศุภลักษณ์  คุณาพัฒนกิจ
4. นางสาวสมฤดี  อินทะมาระ
5. นางสาวอาทิตยา  โคกเขา
6. นางสาวเพ็ญนภา  จิตราการ
 
1. นางสุดใจ  ทองฤทธิ์
 
1491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจินดาพร  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  นันทเสน
4. เด็กหญิงสมกมล  สุจริตชีววงศ์
5. เด็กหญิงอสมา  จริงจิตร
6. เด็กหญิงอามินดา  ชุมทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกรองทอง  ภูสิงหา
2. เด็กหญิงกุลกันยา  ชุมอักษร
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดรัก
4. เด็กหญิงบุษบา  บุญนวล
5. เด็กหญิงพาขวัญ  คงไพฑูรย์
6. เด็กหญิงอารยา  โคตรจันทราม
 
1. นางสาวกุมารี  ท่าจีน
2. นางนิตยา  พรมชู
3. นางนุชรี  บัวคีรี
 
1493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธฤตมน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายนฤเบศ  เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พิทักษ์วุฒิกุล
 
1. นางนิตยา  พรมชู
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
1494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดำช่วย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุกานดา  สีสุข
 
1. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
1495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันวดี  เมืองมีศรี
2. เด็กชายวัชรินทร์  นิดคง
3. เด็กชายเสรีภาพ  จันทร์ช่วยนา
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นายอดิศร  แซ่เซียว
 
1496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงอภิสรา  แพน้อย
2. เด็กชายกัมปนาท  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงชลิดา  เชื้อสาย
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
1497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจือกโว้น
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงสุวิมล  ขาวคง
 
1. นางพรนภา  สรรพพันธ์
2. นางสาววริฎฐา  ีรักหอม
 
1498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงฐปนีย์  โพปลอด
2. เด็กหญิงพัสราภรณ์  บุญแจ่ม
3. เด็กหญิงอนุชฎา  บรรดาลลักษณ์
 
1. นางจันทนา  ทองอ่อน
 
1499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกรกช  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงทิวาทิพย์  ปานเนียม
3. นางสาวนันทกานต์  ชนะนาค
 
1. นายนิพนธ์  เขียดแก้ว
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
1500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงนันทิตา  ทองขวิด
2. เด็กหญิงรติรส  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสงทิพย์
 
1. นางสาวนารี  โอภาโส
2. นายบัญชา  เก้าเอี้ยน
 
1501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กชายพงศธร  วชิระวุฒิไกร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
1502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงวิชญา  วัชรเสรีกุล
2. เด็กหญิงวิรดา  หนูแดง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จรูญศักดิ์
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
1503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายจตุรงค์  สีนา
2. นายพีพัฒน์  ชำนาญไมตรี
3. นายภคพงศ์  ช่วยแทน
 
1. นายธวัช  เต็งรัง
 
1504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  รักบุรี
2. นางสาวศิริรัตน์  หนูรัตน์
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
1505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สงสีจันทร์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไกรเกรอะ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หนูล้าน
 
1. นายจักรกฤษ  ทองมณี
2. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ
 
1506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงชนาภัทร  คงแก้ว
2. เด็กหญิงธิติกานต์  บุญรุ่ง
3. เด็กหญิงอลิษา  แดงปรก
 
1. นายเรวัช  ศรีประสิทธิ์
 
1507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกชกานต์  พรหมนรา
2. นายพัสกร  อ่อนจุติ
 
1. นายวีรยุทธ์  นิลละออ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
1508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายชนวรรธ   อิศรางกูร
2. เด็กชายนัฐพล   ทองย้อย
 
1. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
1509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายอนุชา  ช่วยรักษ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มะโนรมย์
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
1510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ถ่ายพงษ์
2. เด็กชายสกล  บุญชู
3. เด็กชายสรายุทธ  หลงหา
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
1511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนาฏ  ชูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  เส็นฤทธิ์
 
1. นายจิระศักดิ์  แก้วสุด
2. นางสาวสุปราณี  วงษ์มาก
 
1512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนโชติ  ตุ้มวารีย์
2. เด็กชายสุทธิดล  สังขรัตน์
3. เด็กชายไกรวิน  เผือกชาย
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปิยะธิดา  นุ้ยเร็ต
2. นายพงศกร  ขาวคง
3. นายสิริภา  หมื่นจิตต์
 
1. นายจรินทร  ปานแก้ว
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
1514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวขวัญจิรา  นุ่นนา
2. นางสาวอัญชนา  ชัยทอง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เต็งรัง
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
1515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวรวีรัตน์  ชูกลิ่น
2. นางสาววิลาวรรณ  หมื่นโพธิ์
3. นายเฉลิมศักดิ์  ศรีทัยแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
1516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวชนิดา  หยังหลัง
2. นายธวัชชัย  เสียมไหม
3. นางสาวศศิวิมล  สารรักษ์
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
1517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤตพร  ธนภิรมณ์
2. นางสาววนัสนันท์  นกดา
3. นางสาวสุวนันท์  เอี้ยวถึ้ง
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
 
1518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.98 ทอง 4 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวลีลาวดี  บุญมาก
2. นางสาวศุภกานต์  คงรักษ์
3. นางสาวเกศรินทร์  หนูพินิจ
 
1. นายสุนทร  นาศรี
2. นางอริยา  ทองโอ
 
1519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  จิตร์ชูชื่น
2. นางสาวละอองดาว  หีบเพชร
3. นางสาวสุธิดา  จันด้วง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
1520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.65 ทอง 5 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ซีโฮ่
2. นางสาวกุหลาบ  รอดสุด
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยเพชร
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
 
1521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวดาวฤทัย  มากนคร
2. นางสาวธัญญารัตน์  นาคพล
3. นางสาวศิวนาถ  จินดากุล
 
1. นางสาวชลินนา  รักสะอาด
2. นางสาวรพีพรรณ  รัตนะ
 
1522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณรงค์พันธ์  ดีเบา
2. นายบดี  กังงา
3. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายทรงกลด  หุ้นเหี้ยง
2. นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น
 
1523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายจริสพงษ์  เอื้อตระกูลวิทย์
2. นายธีระ  ปิยะโชติ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
1524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.97 ทอง 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวธารารัตน์  แก้วจันทร์
2. นางสาวนันทวัน  พร้าวแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  บุปผาดี
 
1. นางจัทร์ทิพย์  รักสม
2. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
1525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวสุธาวัลย์  คงเอียด
2. นายโกเมศ  อุ้ยกิ้ม
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
1526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.99 เงิน 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกฤษฎา  ธนทรัพย์เกษม
2. เด็กหญิงบุญเลิศ  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวประภาพรรณ  พลประสิทธิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุข
 
1527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายก้องเกียรติ  เฮ่าหนู
2. นายมูฮำหมัด  ยูโส๊ป
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นายตุลชัย  สะกัญญา
 
1528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพิชญ์  เส้งขาว
2. นายธนบัตร  เสียมไหม
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
1529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นายประภาศ  เจะมะอะ
2. นายอภิสิทธิ์  ทองใย
 
1. นางสาวนาถยา  สินไชย
 
1530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายกฤษณะ  แสงสร
2. นางสาวอรอุมา  ช่วยรอด
3. นางสาวอารดี  สีเกื้อ
 
1. นางสาวจันทิมา  กิตติปัญญโชติ
2. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
1531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำผุด 1. นายธรรมรินทร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงศธร  จันด้วง
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
 
1532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายนันทวัช  ไกรเทพ
 
1. นายชาตรี  ศรีเมือง
2. นางสาวเกศริน  วิมลเมือง
 
1533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธนกร   การชนะไชย
2. เด็กหญิงสุนิตา   แซ่เหล้า
 
1. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
1534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงวาเลนไทม์  ทองใบ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เจียวก๊ก
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  รักยิ่ง
 
1535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายณจน์พงศ์  เฉี้ยนเงิน
2. เด็กชายบัญญพนต์  ใจกระจ่าง
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
1536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายบุญโชค  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ชาครบัณฑิต
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
1537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนนันท์  มะสุนี
2. เด็กชายนิธิศ  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นางเสาวนี  ชัยทอง
 
1538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วกำยาน
2. เด็กหญิงวิชุดาพร  อักษรกาญจน์
 
1. นางศิริญา  ศรีขำ
2. นายไกรทัด  ชูแก้ว
 
1539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เอมเอก
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
1540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์  จันเเก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  รักขนาม
 
1. นางสาวรตา  ดีสมประเสริฐ
 
1541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายกฤษณะพล  สัญวงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   นานอน
3. เด็กชายศิวกร  ดำกลึง
 
1. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
1542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ท้ายห้วน
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  เจริญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยบำรุง
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
1543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงขนิษฐวรรณ  แก้วหมุน
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทับเที่ยง
3. เด็กหญิงเพ็ญวดี  คงต้อง
 
1. นายธีรศักดิ์  จีนประชา
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
1544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายภูชิสส์  พิชยมงคล
2. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดจิต
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เกตุประกอบ
 
1. นายนิพนธ์  เคี่ยมการ
 
1545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วทอง
2. เด็กชายวสุนธรา  คงโหรน
3. เด็กชายเจนณรงค์  วิมลเมือง
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
1546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายคมสรร  ดำเดช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมขวัญ
3. เด็กชายสาทิตย์  หีมเอียด
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นายอดิศร  แซ่เซียว
 
1547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  แจ้งชาติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  หลักเพชร
3. เด็กหญิงวรกานต์  บุญฮอง
 
1. นายยงยุทธ  ศรีคง
 
1548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นนุช
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญศรี
3. เด็กหญิงเหมสุดา  ปั้นคง
 
1. นางทัศนีย์  วิรัชวงศ์
 
1549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงหมุน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ยิ้มสง
3. เด็กชายศรายุทธ  ชุมคง
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ยุเด็น
2. เด็กชายรัตตัญญู  จันทร์ทิวา
3. เด็กชายอัชฌาศัย  ทองมณี
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์ดี
2. นางประภัสสร  ลีลาวรกุล
 
1551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกลี้ยงทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แป้นนวล
3. เด็กชายอนณ  มีศรี
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายเจริญ  ปานแก้ว
 
1552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานี  ยอมใหญ่
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวจุรีรีตน์  สงด้วง
2. นายไพศาล  นาคแป้น
 
1553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงขวัญตา  จิตตัง
2. เด็กหญิงราชาวดี  รวมเงาะ
3. เด็กหญิงลลิตา  ณ พัทลุง
 
1. นายรังสรรค์  เบญจกุล
2. นายสมบูรณ์  พลวัฒน์
 
1554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจพาณี  บุญถาวร
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
1555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วระยัง
2. เด็กหญิงนันทิมา  นกแก้ว
 
1. นางสาวศิริยา  พิกุล
 
1556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงเรวดี  ริมเขต
 
1. นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร
 
1557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ช่วงศรี
2. เด็กชายปิยะวิทย์  ช่วงศรี
 
1. นางสาวจีระพรรณ  ฉิมพงษ์
 
1558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายนัทธพงศ์  กลั่นจันทร์
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  อั้นจุ้ย
 
1. นายอภิชาิติ  บุญพรหม
 
1559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พลวัฒน์
2. เด็กหญิงอารยา  ซกซื่อ
 
1. นางสาวปทิตตา  ขุนสิทธิ์
 
1560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรหนู
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ชุมทอง
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
2. นางสาวเขมจิรา  ไขแสง
 
1561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์อรุณ  ลิมาน
2. เด็กชายสหรัถ  เทพมณี
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
1562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นางสาวธันยธรณ์  จำปา
2. นายเทียนศิลป์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมาลี  นานอน
 
1563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รอดกูล
2. เด็กชายอรรถวัฒน์  เกตุรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  ปานทองมาก
 
1564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัช  เส็นฤทธิ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  หวังหลี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นะวะกะ
 
1565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทิวานนท์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  คงรักที่
 
1. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
1566 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รมย์ทอง
2. เด็กชายรัชต  ขาวปาน
 
1. นายจักรกฤษ  ทองมณี
2. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ
 
1567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชูกระชั้น
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พรมเล็ก
 
1. นางสุบรรณ  สิทธิชัย
 
1568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ช่อเส้ง
2. เด็กชายสุธี  บุญยัง
3. เด็กหญิงไอลดา  บุญจันทร์แก้ว
 
1. นายนที  ชัยชน
 
1569 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กชายชัยนันท์  เดชอารัญ
2. เด็กหญิงณัณฐิกา  นาคิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาคเล็ก
 
1. นางนพรัตน์  สุขมาก
2. นายสมพงษ์  เกิดรักษ์
 
1570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวชฎาพร  ดำทิพย์
2. นายปัญณวัฒน์  ชัยมีเขียว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายบุญภาส  สีสองสี
2. นางสาวรพีพรรณ  รัตนะ
 
1571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายชวัลวิทย์  กองโล้
2. นายภัทรพงศ์  แทบทับ
3. นายวุฒิชัย  เพชรสวัสดิ์
 
1. นายวิเชียร  ประสิทธิ์เสริฐ
 
1572 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตติณัฎฐ์  แดหวา
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  บุญโยดม
 
1. นางสาวจิระพร  นิ่มมณี
2. นางสาววิญารัตน์  คงจันทร์
 
1573 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  ยุกตเวช
2. เด็กชายสันติภาพ  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางสาวเนติมา  โสะหาบ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
1574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพชรคีรี
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุญยอด
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวดวงเนตร  แก่นคล้าย
 
1575 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สงคราม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ว่องก๊ก
 
1. นายพินิช  ชูทอง
2. นายวีรวิทย์  ชูช่วย
 
1576 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันนิศา  บุญศรี
2. เด็กชายเดชนุพงษ์  เพชรสุด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
1577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จิตรหลัง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจริญลาภ
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
2. นางสาวสุดาทิพย์  รอดศรี
 
1578 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายปิยพงศ์  ดำเดช
2. นายพัลลภ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวสุธิดา  ทองใหม่
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
1579 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐสร   สองสา
2. นายนพเดช   เสียมไหม
3. นายวุฒิชัย  เกียงเอีย
 
1. นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน
2. นายสิน  จินตประชา
 
1580 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวจุรีพร  ชัยหาญ
2. นายถีรพัฒน์  ดีหมีน
3. นางสาวปาริชาติ  หวังชัย
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
1581 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นายปิยะราช  ทองขวิด
2. นายวุฒิศักดิ์  คงเหลือ
3. นายอุดมศักดิ์  หวานขัน
 
1. นายจำลอง  เพชรหิน
2. นายเจริญ  ปานแก้ว
 
1582 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.65 ทอง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกัญจน์  สัจจาเฉลียว
2. นางสาวกาญจนา  นวนแก้ว
3. นางสาวณิชกานต์  คงตำหนิ
 
1. นายธีรศักดิ์  จีนประชา
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
1583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.64 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวสุริมาศ  นุ่นสง
2. นายอดิศร  เปาะทอง
3. นายโชคชัย  บุญเกื้อ
 
1. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
1584 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.64 ทอง 6 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ทับเที่ยง
2. นายวุฒิชัย  เสดเสน
3. นายหัสชัย  จุ้งลก
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1585 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.98 ทอง 7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวปณิดา  หาญแกล้ว
2. นางสาวรุ้งไพลิน  เยาว์ดำ
3. นางสาวศิริพร  สุเหร็น
 
1. นายสมทบ  ช่วยเรือง
 
1586 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 79.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายกิตติศักดิ์  จิตรคง
2. นางสาวจิตรานุช  กิ่งเกาะยาว
3. นายอภิวัฒน์  พงษ์แพทย์
 
1. นายบุญภาส  สีสองสี
2. นางสาวรพีพรรณ  รัตนะ
 
1587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77.29 เงิน 8 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฐฐิมา  พลรส
2. นางสาวปาริชาติ  เพชรพรหม
3. นางสาวเยาวเรศ  พรมคำ
 
1. นายสุนทร  นาศรี
 
1588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 76.63 เงิน 4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวมินตรา  ศรีประสิทธิ์
2. นางสาวสุนันทา  ศรีเรือง
3. นางสาวเบญจรัตน์  แสงรัตน์
 
1. นางภัทรวรรณ  ปานชนะ
 
1589 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 75.64 เงิน 5 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายนราวิชญ์  ทิ้งเหม
2. นายอาลีม  ตะเหลบ
3. นายเสฏฐวุฒิ  สังฆบุญญา
 
1. นายนที  ชัยชน
 
1590 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจินตพร  อินทนิน
2. นางสาวดารินทร์  พลเวณ
3. นางสาวศลามล  เหล่หมุด
 
1. นายวิเชียร  ประสิทธิ์เสริฐ
 
1591 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  สุยะตา
2. เด็กหญิงสุณิฌา  รักษาศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอียดสีทอง
 
1. นายอุธร  แก้วสม
 
1592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายชยพล  สุชาติพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคกตรัง
 
1. นางนฤมล  เจษฎารมย์
2. นางสุกัญญา  จงใจ
 
1593 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงจิราพร  นานช้า
2. เด็กหญิงธนัชชา  เต็มสังข์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หลีนะ
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร
 
1594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  สีสุข
2. เด็กหญิงศิรินาถ  สิทธิการ
3. เด็กหญิงสุธารส  หงษา
 
1. นางจิราภรณ์  แสงพงศ์ชวาล
2. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
1595 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงดลยา  ชดช้อย
2. เด็กชายวรเมธ  ณ ระนอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
 
1. นายเรวัช  ศรีประสิทธิ์
 
1596 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจารุวรรณ  หนูจีน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ง่วนอ่อน
3. เด็กหญิงเกสรา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นางประสพสุข  จูห้อง
2. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
 
1597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวนวพร  ทิพเศษ
2. นางสาวสุมณฑา  โพชสาลี
3. นางสาวเกศรา  จันด้วง
 
1. นางจิราภรณ์  แสงพงศ์ชวาล
2. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
1598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนกชนม์  แสงจันทร์
2. นางสาววัลลิภา  ไพลดำ
3. นางสาววาสนา  คงทองคำ
 
1. นางขนิษฐา  ประเสริฐ
 
1599 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกันยรัตน์  เมืองสุข
2. นางสาวสุภาวดี  จงรัก
3. นายสุรวิทย์  มะนะโส
 
1. นางนิตยา  พรมชู
2. นางวรรณา  เรืองสังข์
 
1600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวจริญา  หลงขาว
2. นางสาวดาราวดี  พร้าวแก้ว
3. นางสาวเมธาวดี  สุทธิ์ศิริ
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร
 
1601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐวรรณ  โรจนรัตน์
2. นางสาวนิฤมล  หัวเขา
3. นางสาวรัตติยา  นานช้า
 
1. นายอุธร  แก้วสม
 
1602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวภาวินี  ยอมใหญ่
2. นางสาวลาวัณย์  ณ พัทลุง
3. นางสาวอติกานต์  ใจบุญ
 
1. นางรัศมี  ปราบเสร็จ
 
1603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เล็กมาก
2. เด็กชายวัชรากร  จิรโสภณ
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
1604 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เหย่าเฉื้อง
2. เด็กชายพีระนันท์  เรียนมาแทน
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
1605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงซารีน่า  เกาะสมัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดท้อง
3. เด็กหญิงสุนิตา  เรือนแก้ว
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
1606 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายพัทธ์ดนต์  สีสุข
2. เด็กชายวรรธนะ  เป้าทอง
 
1. นายวีรวิทย์  ชูช่วย
2. นายอาคม  คงสิน
 
1607 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงขวัญประภัสส์  อารีย์กุล
2. เด็กหญิงประภัสสร  วรรณวโรทร
3. เด็กหญิงสุนทรีพรรณ  ตะหมัง
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมทอง
 
1608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายปิยังกูร  การะกรรม
2. เด็กชายสุรณัฐ  ยินหาญมิ่งมงคล
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
1609 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัฒน์  เรียบร้อย
2. เด็กชายวิทยา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  ชูอ่อน
2. นายอรุณ  ทุ้ยอ้น
 
1610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ลาเทิง
2. เด็กหญิงศิราวดี  เอ็งเส้ง
3. เด็กหญิงสวรรยา  นุชม่วง
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
 
1611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกายดาว  บุญศรี
2. เด็กหญิงสุนัฐฎา  บุญช่วย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
1612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกัณตภณ  พิสิฐบรรยง
2. นายศุภกร  ตั้งใจมั่น
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นายวีรยุทธ์  นิลละออ
 
1613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วศรี
2. เด็กหญิงพิชญา  รัศมีนพเศรต
3. เด็กหญิงอานันดา  คีรีรักษ์
 
1. นางสาวนิรมล  บุญเตโช
 
1614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นางสาวญาณิศา  สัญวงศ์
2. เด็กหญิงศตนันท์  สิริมโนวงศ์
3. เด็กหญิงอรดิศ  ใจกล้า
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายกิตติธัธ  ทองถั่ว
2. เด็กชายสุทัศน์  สวัสดิมงคล
 
1. นางสาวศิริยา  พิกุล
 
1616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายเจษฎา   มัจฉาเชี่ยว
2. เด็กชายไทยไท  คงนุกูล
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ทองหุ้ย
2. นายพิชญะ  ทองอ่อน
 
1617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสิงห์
2. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ยุโส๊ะ
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรัตชัย  พนมรัตน์
 
1618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายพัชรพล  สืบถวิลกุล
2. เด็กชายระพีพัฒน์  รอดทุกข์
 
1. นายกรกฤต  นิลรัตน์
 
1619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กหญิงธิดาพร  ปั้นสะอาด
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สำนักโหนด
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
 
1620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวจุฑามาศ  ขาวคง
2. นายพงพัฒน์  ฐิติโชติ
3. นางสาวพรทิพย์  บุญสังข์
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
 
1621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  ชนะภัย
2. นายธีรวุฒิ  รอดกูล
3. นางสาวเบญจพรรณ  คงการ
 
1. นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒิกุล
 
1622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เหล็มหา
2. นางสาวศิริรัตน์  เหล็กเกิดผล
3. นางสาวอุฬาริน  ขวัญชุม
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
1623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวพลอยขวัญ  ดำโชติ
2. นางสาวมนสิชา  วงศ์วิวัฒน์
3. นางสาวอรวรรยา  บุญทองขาว
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
1624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวปวีณา  เพ็งเทพ
2. นางสาววิจิตรา  ช่วยพันธ์
3. นางสาววิชิดา  เภอสม
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
1625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาววรรวิษา  เริ่มสมสุกร์
2. นางสาววาสนา  เห้งสีป้อง
3. นางสาวสุจิรา  ทองบัว
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางอารี  บัวฝ้าย
 
1626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญมน  วงศ์เทพบุตร
2. เด็กหญิงเนวิชญา  อริยคุปต์
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
1627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานันท์  โภชสาลี
2. เด็กหญิงโอบบุญ  อินรักษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
1628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงณัฐฌาวดี  ไกรลาศ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อนุโต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
1629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตรียาพงษ์
2. เด็กชายปรินทร์  พลับอ่อน
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ฤทธิ์สมิตชัย
 
1. นางพัชรี  ทองเพียง
 
1630 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายสันติสุข  นวลเต็ม
2. เด็กหญิงเบญญา  รักสม
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
1631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. เด็กชายการิณ  วงค์กรณ์
3. เด็กชายวรรณสินธ์  สุดเดช
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
 
1632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีผอม
2. เด็กหญิงสิริกานต์  พลสังข์
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
1633 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
2. เด็กชายอรรถพร  พันธุเสน
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
2. นายรัตชัย  พนมรัตน์
 
1634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤตภาส  เต็งรัง
2. เด็กชายก้องภพ  จีนแก้วเปี่ยม
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นายวีรยุทธ์  นิลละออ
 
1635 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เสาวภาคย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใหม่พรม
 
1. นายเจียรนัย  สิงห์คู่
 
1636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งปอง
2. เด็กชายสุภาพ  สินเจริญกุล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซ้อนขำ
 
1637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โสภา
2. เด็กหญิงปนัดดา  คงผล
3. เด็กหญิงวราทิพย์  สงแก้ว
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายพงศกร  นิ่มทัศนศิริ
2. เด็กหญิงอินทุอร   ด้วงนุ้ย
 
1. นางสาววิภาภรณ์  เจริญฤทธิ์
 
1639 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงกณภัทร  ทองดียิ่ง
2. เด็กหญิงชลนที  ทาหาญ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  หนูช่วย
 
1. นายอุธร  แก้วสม
 
1640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อาสนะ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  ชุมช่วย
 
1. นางจารีต  ทองมณี
2. นางสาวปิยะดา  ฉิมเพชร
 
1641 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงไข่
2. เด็กชายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
1642 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงสกุลพร  เอียดนุ้ย
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวเพียงตะวัน  เดชภักดี
 
1643 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทรัพย์ส่ง
2. เด็กชายธนทัต  ธนภพ
 
1. นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร
 
1644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  รู้เพราะจีน
2. เด็กหญิงภาพลักษณ์  เสตะพันธ์
 
1. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
1645 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชนกชนม์  แก้วบุญ
2. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดู่
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ภีสระ
2. นายไกรทัด  ชูแก้ว
 
1646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  วันแรก
2. เด็กหญิงบุรัศกร  ยอมใหญ่
 
1. นางสาวจุรีรีตน์  สงด้วง
2. นายไพศาล  นาคแป้น
 
1647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กชายจิรกฤต  ชัยเดช
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ช่วยรัตน์
 
1. นางสาวนราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร
2. นางสาวเขมจิรา  ไขแสง
 
1648 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจรัลศรี  สุริวงศ์
2. นางสาวธิดาทิพย์  มณีกุล
3. นางสาวศุภรดา  เอี้ยวซีโป
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
1649 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธรรญสิรัฐฐ์  ไชยทอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คงยวง
3. นางสาวอัญญาณี  ทั้นเส้ง
 
1. นางขนิษฐา  ประเสริฐ
 
1650 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวปาริชาติ  เพชรเพ็ง
2. นางสาวฤดีนาถ  ชายทุ่ย
3. นางสาวเวณิกา  เพ็ชรเพ็ง
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
2. นางสายชล  ณ ลำพูน
 
1651 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายทรงสิทธิ์  จันทร์ชูเพชร
2. นางสาวทิพรัตน์  มั่นซิ้ว
3. นายวีระศักดิ์  แซ่ยี่
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
 
1652 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มรกต
2. นางสาวปาริชาติ  เพ็งสุขศรี
3. นางสาวอโณทัย  บุญขัน
 
1. นายอุธร  แก้วสม
 
1653 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกาญจน์กนก  เริ่มสมสุข
2. นางสาวดารินทร์  เรืองศรี
3. นางสาวเกสรา  แก้วคราม
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางอารี  บัวฝ้าย
 
1654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คงการ
2. เด็กหญิงอรัญญา  รอดกูล
3. เด็กหญิงเพ็ญมณี  สอนทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
1655 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัชชา  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  ผนึกทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงรินรดา  พันธุเล่ง
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
1656 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ศรีปรางค์
2. เด็กหญิงรัชนก  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัชรส  นนทแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
1657 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองพ่วง
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เมฆาลัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นะแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1658 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายปิยังกูร  ลิ่มวัฒนายิ่งยง
2. เด็กหญิงภฤตา  แสงศรี
3. เด็กหญิงวงศิริยา  วีระวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1659 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สองนา
2. เด็กชายธนกฤต  บุญเคล้า
3. เด็กหญิงพฤษยา  คนขยัน
 
1. นางจินตนา  ไทยประดิษฐ์
 
1660 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงดารุณี  เกลี้ยงรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจิตร
3. เด็กหญิงมัทติตา  จันทร์อักษร
 
1. นางสาวนิรมล  บุญเตโช
 
1661 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธฤตมน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายนฤเบศ  เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พิทักษ์วุฒิกุล
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
2. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
1662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณัฐพล  ศุภศรี
2. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
1663 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายธีรชัย  วุฒิศักดิ์
2. นายพนาพร  ศรีสงคราม
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
1664 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายรัชชานนท์  ภิรมย์ทอง
2. นายอดิรุจ  อาทิตยพงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1665 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. นายวรากรณ์  ป้าเทพ
2. นางสาววิชุตา  เลิศพงษ์ศิริไพศาล
 
1. นายจีรวัสส์  ชูแก้ว
2. นางสาวเพียงตะวัน  เดชภักดี
 
1666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวปิยะวรรณ  ศรีธรรมยศ
2. นายสิทธิพร  ขันธรักษวงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
1667 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวนงลักษณ์  ท่าจีน
2. นางสาวปรีชญาพันธุ์  จำปา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุพงษ์พันธ์
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
1668 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวธิดารัตน์  ช่วยประคอง
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีสมร
3. นายสิทธิชัย  แก้วระยับ
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
1669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สีอ่อน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีอ่อน
3. นางสาวอนิรัตน์  วุ่นคง
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
 
1670 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายชินวัฒน์  ชุมนาค
2. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์พิพัฒน์
3. นายอนันต์สิทธิ์  วรรณบวร
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
1671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกษิดิศ  พรหมดนตรี
2. นายสันติพงษ์  คงเพชรธนเดช
 
1. นางสาวกิตติมา   มุ่งวัฒนา
 
1672 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เสียมไหม
2. นางสาวขวัญชนก  เทพสิงห์
 
1. นางสาวศรัญยา  จิโสะ
 
1673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวจารุภา  เจริญฤทธิ์
2. นางสาวเพ็ญเพชร  จงรักวิทย์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซ้อนขำ
 
1674 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกุสุมา  เจ้าฝัน
2. นางสาวขวัญชนก  ชอบชูผล
 
1. นางสุนีย์  ชูชมชื่น
 
1675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายภัทรภณ  มากนคร
2. นายสมชาย  ไกรเทพ
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
1676 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. นายธีระวัฒน์  ชูสุวรรณ
2. นายราชัน  อินทร์ช่วย
 
1. นางพลอยไพลิน  โดะโอย
 
1677 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายณัชพล  เชาวะเจริญ
2. นายศิลา  แก้วปัดชา
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นางจิราภรณ์  ไทยนกเทศ
 
1678 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวชนิดา  เพ็ชรสุด
2. นางสาวประวีณา  แซ่ตู่
3. นางสาวสุภาวดี  หนูสนิท
 
1. นางกุมารี  ท่าจีน
2. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
1679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพลายุทธ  อินทรแก้วศรี
2. นายยิ่งยศ  เหน็บบัว
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
1680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายศุภกิตติ์  สินไชย
2. นางสาวสรัลพร  รอดรัตน์
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นายวีระยุทธ์  นิลละออ
 
1681 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวธัญชนก  วงศ์ฐิติคุณากร
2. นางสาวศศิธร   หาญณรงค์
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
1682 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นายจักรพงษ์  ทองดียิ่ง
2. นางสาวธิดารัตน์  อินคง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีเพชร
 
1683 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยหนู
2. นายอภิสิทธิ์  คงชิต
 
1. นางสาวกนกสินี  คงทองจันทร์
2. นางสาววิญารัตน์  คงจันทร์
 
1684 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  สุขคุ้ม
2. นายวรัตม์  เสถียรวรากร
 
1. นายทวีศักดิ์  บุญทวี
 
1685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายกุลธร  วงษ์พิไลวัฒน์
2. นายสุธีระ  พรหมอุบล
 
1. นายกฤษณะ  อักษรถึง
2. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
1686 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายธนทรัพย์  ทองแก้ว
2. นายธนากร  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวนันท์ธีรา  การิกาญจน์
 
1687 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายกวิน  วิธานติรวัฒน์
2. นายชิษนุพล  วงศ์สุนทร
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
 
1688 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายพุฒธิเมธ  ทองนอก
2. นายวรชาติ  ปาณศรี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
1689 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายนิวัฒน์  จันทร์คำ
2. นางสาววิสสุตา  พลฤทธิ์
 
1. นายศุทธวัต  อมรรัชยาวิจารย์
2. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
 
1690 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวศศิพัชร์  พุฒิเศรษฐ์กุล
2. นายโสภณัฐ  บุญขันธ์
 
1. นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน์
 
1691 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกษิดิศ   พรหมดนตรี
2. นางสาวหทัยภัทร  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุรัสวดี   ละงู
 
1692 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายกิตติ  คงอินทร์
2. เด็กชายนที  พงษ์เสน
3. เด็กชายวิชญ์ศรุต  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
1693 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงรวิพร  ศุขศรี
2. เด็กชายวัชรากร  ไชยแก้ว
3. เด็กชายอริย  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
1694 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปาลิตา  สีผม
2. นางสาวปิยนุช  หงั่นผาสุข
3. นางสาววิสุตา  นวลนิ่ม
 
1. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
2. นางสาวเนติมา  โสะหาบ
 
1695 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจั๊กติณณ์  มากนคร
2. เด็กหญิงจิตรลดา  รุ่งส่งศรี
3. เด็กชายพงศธร  วชิระวุฒิไกร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
1696 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เดชารัตน์
2. เด็กหญิงสรรัตน์  พิพัฒน์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  แก้วอุดม
 
1. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
1697 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ขวัญนา
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ราชเดิม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สายทองแท้
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
1698 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ผั่ว
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปุ่ยพล
3. เด็กชายอนุชิต  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  เอียดเสน
 
1699 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  นุ่นแก้ว
2. นายพิสุทธิ์  แสงสว่าง
3. นายอัษฎาวุธ  อินทร์เอียด
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
1700 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพลภิสิทธิ์  เลื่อนแก้ว
2. นางสาววรวรรณ  ไชยชนะ
3. นายเอกวิทย์  แก้วภักดี
 
1. นางสาวสุภิญญา  อินทร์เกิด
 
1701 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แซ่อึ้ง
2. นายปวริศพงษ์  แมสซีวี
3. นายอานนท์   แก้วประเสริฐ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
1702 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โค้ง
2. นายอานนท์  แอบู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พลศรี
 
1. นางยินดี  ขวัญนิมิตร
2. นางสาววริฎฐา  รักหอม
 
1703 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายนนทกานต์  ช่วยธานี
2. นางสาวรุจฐิะ  ชุมแก้ว
3. นางสาวสุวิมล  มณีฉาย
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นายวีระยุทธ์  นิลละออ
 
1704 การงานอาชีพและเทคโนโลยี